Förslag till resolution - B9-0405/2020Förslag till resolution
B9-0405/2020

  FÖRSLAG TILL RESOLUTION om det europeiska medborgarinitiativet ”Minority SafePack  en miljon underskrifter för mångfald i Europa”

  9.12.2020 - (2020/2846(RSP))

  i enlighet med artikel 222.8 i arbetsordningen

  Nicola Procaccini, Dace Melbārde, Kosma Złotowski, Elżbieta Kruk
  för ECR-gruppen

  Förfarande : 2020/2846(RSP)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  B9-0405/2020
  Ingivna texter :
  B9-0405/2020
  Omröstningar :
  Antagna texter :

  B9‑0405/2020

  Europaparlamentets resolution om det europeiska medborgarinitiativet ”Minority SafePack en miljon underskrifter för mångfald i Europa”

  (2020/2846(RSP))

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

   med beaktande av det europeiska medborgarinitiativet ”Minority SafePack – en miljon underskrifter för mångfald i Europa” (ECI(2020)000004),

   med beaktande av fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget), särskilt artiklarna 2, 3.3 och 11.4,

   med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), särskilt artiklarna 19, 24, 53.1, 63, 79.2, 107.3 e, 108.4, 109, 118, 165.4, 167.5, 173.3, 177, 178 och 182.1,

   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/788 av den 17 april 2019 om det europeiska medborgarinitiativet,

   med beaktande av artiklarna 10, 21, 22 och 51 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

   med beaktande av artikel 27 i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och av den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, som antogs av FN:s generalförsamling år 1966,

   med beaktande av Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter samt den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk,

   med beaktande av 1990 års Köpenhamnsdokument från Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) och de många tematiska rekommendationer och riktlinjer om minoriteters rättigheter som utfärdats av OSSE:s högkommissarie för nationella minoriteter och OSSE:s kontor för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter,

   med beaktande av beslut och rättspraxis från Europeiska unionens domstol, i synnerhet mål T-646/13 (Minority SafePack one million signatures for diversity in Europe mot kommissionen), och mål T-391/17,

   med beaktande av kommissionens beslut (EU) 2017/652 av den 29 mars 2017 om det föreslagna medborgarinitiativet med rubriken ”Minority SafePack One million signatures for diversity in europe”,

   med beaktande av den offentliga utfrågning om det europeiska medborgarinitiativet ”Minority SafePack” som anordnades den 15 oktober 2020 av utskottet för kultur och utbildning, utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och utskottet för framställningar,

   med beaktande av förslagen i detta europeiska medborgarinitiativ om vilka rättsakter som förväntas av Europeiska kommissionen på grundval av medborgarinitiativet, som lades fram för kommissionen efter det att underskrifterna lämnats in och presenterades för Europaparlamentet under den offentliga utfrågningen,

   med beaktande av artikel 222.8 i arbetsordningen, och av följande skäl:

  A. I artikel 2 i EU-fördraget föreskrivs att ”unionen ska bygga på värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter”.

  B. Enligt artikel 3.3 i EU-fördraget är unionens mål bland annat ekonomisk, social och territoriell sammanhållning, solidaritet mellan medlemsstaterna, respekt för rikedomen hos unionens kulturella och språkliga mångfald samt skydd och utveckling av Europas kulturarv.

  C. Enligt artikel 21.1 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna ska all diskriminering på grund av bland annat språk och tillhörighet till nationell minoritet vara förbjuden.

  D. I artikel 22 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna fastslås att unionen ska respektera den kulturella och språkliga mångfalden.

  E. Respekten för kulturell mångfald fastslås i artikel 167 i EUF-fördraget.

  F. Ungefär 8 procent av EU-medborgarna tillhör en nationell minoritet, och ungefär 10 procent talar ett regionalt språk eller ett minoritetsspråk. Med sina unika språk och kulturer utgör de en väsentlig del av unionens kulturella rikedom.

  G. Det allmänna begreppet minoriteter i Europa omfattas av ett brett spektrum av juridiska och akademiska termer. För att kringgå svårigheten att använda de olika termer som används i Europa använder Europarådet i sin ramkonvention om skydd för nationella minoriteter, som fortfarande utgör den högsta internationella standarden för skydd av minoriteter i Europa, termen ”nationell minoritet”.

  H. Det finns en växande tendens med assimilering och språkförluster bland många nationella och språkliga minoriteter, vilket kan leda till minskad språklig och kulturell mångfald inom EU.

  I. Det europeiska medborgarinitiativet ”Minority SafePack” (initiativet) lades fram för kommissionen den 15 juli 2013 och efterlyste EU-åtgärder till stöd för nationella och språkliga minoriteter via genomförandet av elva förslag.

  J. Medborgarinitiativet initierades den 13 september 2013, men kommissionen fann det inte tillräckligt underbyggt för att registrera det. Initiativets organisatörer överklagade till EU-domstolen och den 3 februari 2017 meddelade domstolen att den ogiltigförklarade kommissionens beslut att inte registrera initiativet.

  K. För att vidta nödvändiga åtgärder för att följa tribunalens dom granskade kommissionen initiativets juridiska tillåtlighet och beslutade[1] den 29 mars 2017 att registrera initiativet på grundval av nio av de ursprungliga elva förslagen.

  L. I enlighet med artikel 15 i förordningen om medborgarinitiativet följs kommissionens kontroll av den juridiska tillåtligheten av en undersökning av medborgarinitiativets innehåll efter en framgångsrik insamling av underskrifter. Kommissionen lägger fram sina juridiska och politiska slutsatser om initiativet på grundval av EU-fördragen.

  M. Mellan den 3 april 2017 och den 3 april 2018 samlades 1 128 385 bestyrkta underskrifter in i EU, och den nationella minimitröskeln nåddes i elva medlemsstater.

  N. Det europeiska medborgarinitiativet är det första instrumentet för gränsöverskridande deltagandedemokrati i världen, som ger medborgarna möjlighet att ta direkt kontakt med EU-institutionerna.

  O. ”Minority SafePack” är det femte framgångsrika europeiska medborgarinitiativet av totalt sex.

  P. Enligt artikel 14 i förordning (EU) 2019/788 ska parlamentet, efter anordnandet av en offentlig utfrågning, bedöma det politiska stödet för enskilda medborgarinitiativ. Parlamentet höll, i enlighet med artikel 222 i arbetsordningen, en offentlig utfrågning den 15 oktober 2020.

  1. Europaparlamentet upprepar sitt stöd för det europeiska medborgarinitiativet som instrument och efterlyser ett fullständigt utnyttjande av dess potential. Parlamentet betonar att medborgarinitiativet är en möjlighet för medborgarna att identifiera och uttrycka sina önskemål.

  2. Europaparlamentet påpekar att i och med att den nya förordningen om medborgarinitiativet träder i kraft den 1 januari 2020 är det viktigt att underlätta nylanseringen av detta instrument för deltagande i EU:s demokratiska och politiska liv.

  3. Europaparlamentet påminner om att respekt för personer som tillhör minoriteter är ett grundläggande värde för EU, tillsammans med demokrati, rättsstatsprincipen och respekt för de mänskliga rättigheterna, i enlighet med artikel 2 i EU-fördraget.

  4. Europaparlamentet påminner om att enligt artikel 3.3 i EU-fördraget ska unionen respektera rikedomen hos sin kulturella och språkliga mångfald och sörja för att det europeiska kulturarvet skyddas och utvecklas. Parlamentet betonar att minoritetsspråk och minoritetskulturer är en del av unionens kultur och arv. Parlamentet understryker att unionen får uppmuntra medlemsstaterna att vidta åtgärder för att säkerställa skyddet av minoriteters rättigheter.

  5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en konsekvensbedömning av politiska alternativ för en eventuell gemensam ram för miniminormer på EU-nivå för skydd av rättigheter för personer som tillhör minoriteter, i enlighet med subsidiaritetsprincipen och med beaktande av nationella befogenheter.

  6. Europaparlamentet anser att språkliga rättigheter måste respekteras i samhällen med fler än ett officiellt språk, utan att ett språk får sina rättigheter beskurna jämfört med ett annat, i enlighet med varje medlemsstats konstitutionella ordning. Parlamentet anser att främjandet av regionala språk eller skyddet av språkgrupper inte får leda till diskriminering.

  7. Europaparlamentet efterlyser ett ömsesidigt förstärkt samarbete mellan Europeiska unionen och Europarådet om skyddet av nationella och språkliga minoriteters rättigheter. Parlamentet påpekar att detta samarbete skulle göra det möjligt för Europeiska unionen att bygga vidare på Europarådets resultat och erfarenheter, och för Europarådet att uppnå ett effektivare genomförande av sina rekommendationer avseende ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk.

  Medborgarinitiativets nio förslag

  8. Europaparlamentet erkänner att skyddet av nationella och språkliga minoriteter primärt är medlemsstaternas ansvar. Parlamentet påpekar dock att Europeiska unionen kan ha en roll i att stödja medlemsstaterna i denna strävan. Parlamentet påpekar att ett antal medlemsstater är framgångsrika exempel på en respektfull och harmonisk samexistens mellan olika befolkningsgrupper.

  9. Europaparlamentet anser att åtgärder för bevarande av den kulturella och språkliga identiteten som strävar efter att gynna nationella och språkliga minoritetsgrupper måste syfta till positiv särbehandling, även på kulturområdet.

  10. Europaparlamentet erkänner etniska och språkliga minoriteters bidrag till EU:s kulturarv och framhåller mediernas roll i detta avseende.

  11. Europaparlamentet framhåller att språklig mångfald är en värdefull del av Europas kulturella rikedom och bör skyddas för att se till att regionala språk eller minoritetsspråk kan överföras från generation till generation. Parlamentet uttrycker sin oro över regionala språk eller minoritetsspråk som riskerar att utrotas.

  12. Europaparlamentet uppmanar Europeiska unionen och medlemsstaterna att ta hänsyn till nationella eller språkliga minoriteter vid utformningen av finansieringsprogram. Parlamentet anser att skyddet av flerspråkighet och kulturell mångfald är en drivkraft för regional utveckling och innovation.

  13. Europaparlamentet anser att alla EU-medborgare bör kunna njuta av kultur och underhållning på sitt eget språk. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att göra en bedömning och vidta de lämpligaste åtgärderna för att möjliggöra detta, samtidigt som vederbörlig hänsyn tas till nationell språklagstiftning. Parlamentet konstaterar att sedan initiativet lades fram för kommissionen 2013 har viktiga förslag med anknytning till upphovsrätt och audiovisuella medier redan antagits av medlagstiftarna.

  14. Europaparlamentet uttrycker sitt stöd för det europeiska medborgarinitiativet ”Minority SafePack”. Parlamentet påpekar att det initiativ som kommissionen registrerat efterlyser lagstiftningsförslag på nio olika områden, och påminner om att man i initiativet förväntar sig att varje enskilt förslag ska granskas och bedömas utifrån sina egna förutsättningar, med beaktande av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna.

  °

  ° °

  15. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen och rådet samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

  Senaste uppdatering: 14 december 2020
  Rättsligt meddelande - Integritetspolicy