Предложение за резолюция - B9-0406/2020Предложение за резолюция
B9-0406/2020

ПРЕПОРЪКА ЗА РЕШЕНИЕ да не се представят възражения срещу предложението за Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен счетоводен стандарт 39 и Международни стандарти за финансово отчитане 4, 7, 9 и 16

9.12.2020 - (D069602/01 – 2020/2851(RPS))

внесена съгласно член 112 параграф 4, буква г) и член 111, параграф 6 от Правилника за дейността

Комисия по икономически и парични въпроси
Член на ЕП, компетентен за разглеждането на акта: Ирене Тинали

Процедура : 2020/2851(RPS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B9-0406/2020
Внесени текстове :
B9-0406/2020
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

B9‑0406/2020

Проект на решение на Европейския парламент да не се представят възражения срещу предложението за Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен счетоводен стандарт 39 и Международни стандарти за финансово отчитане 4, 7, 9 и 16

(D069602/01 – 2020/2851(RPS))

Европейският парламент,

 като взе предвид проекта на регламент на Комисията (D069602/01),

 като взе предвид Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 г. за прилагането на международните счетоводни стандарти[1], и по-специално член 3, параграф 1 от него,

 като взе предвид становището, представено на 26 октомври 2020 г. от Счетоводния регулаторен комитет по член 6, параграф 1 от горепосочения регламент,

 като взе предвид писмото на Комисията от 28 октомври 2020 г., с което тя призовава Парламента да заяви, че няма да повдига възражения срещу проекта на регламент,

 като взе предвид писмото от 2 декември 2020 г. на комисията по икономически и парични въпроси до председателя на Съвета на председателите на комисии,

 като взе предвид член 5а от Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 година за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията[2],

 като взе предвид член 112, параграф 4, буква г) и член 111, параграф 6 от своя Правилник за дейността,

 като взе предвид препоръката за решение на комисията по икономически и парични въпроси,

A. като има предвид, че Съветът по международни счетоводни стандарти (СМСС) публикува на 27 август 2020 г. изменения на Международен счетоводен стандарт (МСС) 39 и на Международни стандарти за финансово отчитане (МСФО) 4, 7, 9 и 16; като има предвид, че тези изменения имат за цел да предоставят общо облекчение с оглед на „втория етап“ от замяната на междубанковия лихвен процент (IBOR); като има предвид, че предложените изменения се отнасят до последиците от финансовото отчитане, произтичащи от действителната замяна на бенчмарка за лихвен процент върху модификациите на финансови инструменти (промени в стойността) и отчитането на хеджирането, и предотвратяват нежелано счетоводно въздействие върху оценката (или отписването) на финансовите инструменти и лизинговите договори, както и прекратяването на хеджиращите взаимоотношения поради подмяна на референтните лихвени проценти, продиктувана от регулирането; като има предвид, че без предложените изменения може да се наложи дружествата незабавно да признаят промените в стойността на печалбата или загубата или да прекратят хеджиращите взаимоотношения, въпреки че не са променили стратегията си за управление на риска; като има предвид, че Комисията настоятелно призова СМСС да ускори издаването на предложените изменения, за да може Съюзът своевременно да ги одобри;

Б. като има предвид, че Европейската консултативна група за финансова отчетност (ЕКГФО) предостави на Комисията положително становище на 14 септември 2020 г.;

В. като има предвид, че Комисията заключи, че тълкуването отговаря на техническите критерии за приемане съгласно член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1606/2002, и счита, че с предложените изменения ще се избегне прекратяването на хеджиращите взаимоотношения в резултат на несигурността, свързана с прехода на IBOR, така че финансовите отчети съгласно МСФО да могат правилно да опишат въздействието на управлението на риска и да предотвратят ненужната нестабилност на печалбата или загубата;

Г. като има предвид, че СМСС определи 1 януари 2021 г. за дата за влизане в сила на измененията, като се разрешава прилагането им и преди тази дата. като има предвид, че финансовите институции, за които се прилага счетоводство по МСФО и МСС, не могат да използват за своите финансови отчети за 2020 г. третирането съгласно предложените изменения, преди последните да бъдат одобрени и публикувани; като има предвид, че ако не бяха в състояние да се възползват от облекчението, предвидено в тези изменения, дружествата от Съюза биха били поставени в неблагоприятно положение в сравнение с техните конкуренти в други юрисдикции; като има предвид, че поради това предложените изменения следва да бъдат одобрени и публикувани преди края на декември 2020 г., за да бъдат приложими за финансовите периоди, започващи на, след или преди 1 януари 2021 г.;

1. заявява, че не се противопоставя на проекта на регламент на Комисията;

2. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията и, за сведение, на Съвета.

Последно осъвременяване: 14 декември 2020 г.
Правна информация - Политика за поверителност