Rezolūcijas priekšlikums - B9-0406/2020Rezolūcijas priekšlikums
B9-0406/2020

IETEIKUMS LĒMUMAM par iebildumu neizteikšanu pret projektu Komisijas regulai, ar kuru attiecībā uz 39. starptautisko grāmatvedības standartu un 4., 7., 9. un 16. starptautisko finanšu pārskatu standartu groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002

9.12.2020 - (D069602/01 – 2020/2851(RPS))

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 112. panta 4. punkta d) apakšpunktu un 111. panta 6. punktu

Ekonomikas un monetārā komiteja
Atbildīgā deputāte: Irene Tinagli

Procedūra : 2020/2851(RPS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B9-0406/2020
Iesniegtie teksti :
B9-0406/2020
Debates :
Balsojumi :
Pieņemtie teksti :

B9-0406/2020

Projekts Eiropas Parlamenta lēmumam par iebildumu neizteikšanu pret projektu Komisijas regulai, ar kuru attiecībā uz 39. starptautisko grāmatvedības standartu un 4., 7., 9. un 16. starptautisko finanšu pārskatu standartu groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002

(D069602/01 – 2020/2851(RPS))

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Komisijas regulas projektu (D069602/01),

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 19. jūlija Regulu (EK) Nr. 1606/2002 par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu[1] un jo īpaši tās 3. panta 1. punktu,

 ņemot vērā atzinumu, ko 2020. gada 26. oktobrī sniedza iepriekš minētās regulas 6. panta 1. punktā minētā grāmatvedību regulējošā komiteja,

 ņemot vērā Komisijas 2020. gada 28. oktobra vēstuli, kurā Parlamentam lūgts paziņot, ka tas neizteiks iebildumus pret regulas projektu,

 ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas 2020. gada 2. decembra vēstuli Komiteju priekšsēdētāju konferences priekšsēdētājam,

 ņemot vērā 5.a pantu Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumā 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību[2],

 ņemot vērā Reglamenta 112. panta 4. punkta d) apakšpunktu un 111. panta 6. punktu,

 ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ieteikumu lēmumam,

A. tā kā Starptautisko grāmatvedības standartu padome (IASB) 2020. gada 27. augustā izdeva grozījumus 39. starptautiskajā grāmatvedības standartā (SGS) un 4., 7., 9. un 16. starptautiskajā finanšu pārskatu standartā (SFPS); tā kā šo grozījumu mērķis ir nodrošināt vispārēju atvieglojumu, ņemot vērā starpbanku piedāvājuma procentu likmes (IBOR) aizstāšanas 2. posmu; tā kā ierosinātie grozījumi attiecas uz sekām finanšu pārskatu sniegšanas jomā, kuras izriet no procentu likmju etalona faktiskās aizstāšanas un kuras skars izmaiņas finanšu instrumentos (vērtības izmaiņām) un riska ierobežošanas uzskaiti, un tā kā tie novērš grāmatvedības ziņā nevēlamu ietekmi uz finanšu instrumentu un nomas līgumu vērtēšanu (vai atzīšanas pārtraukšanu) un regulatīvu apsvērumu virzītu riska ierobežošanas attiecību pārtraukšanu etalona likmju aizstāšanas dēļ; tā kā bez ierosinātajiem grozījumiem uzņēmumiem varētu būt nekavējoties jāatzīst peļņas vai zaudējumu vērtības izmaiņas vai jāpārtrauc riska ierobežošanas attiecības, pat ja tie nav mainījuši savu riska pārvaldības stratēģiju; tā kā Komisija ir mudinājusi IASB paātrināt ierosināto grozījumu izdošanu, lai Savienība varētu tos laicīgi apstiprināt;

B. tā kā Eiropas Finanšu pārskatu padomdevēja grupa (EFRAG) 2020. gada 14. septembrī Komisijai sniedza pozitīvu ieteikumu;

C. tā kā Komisija ir secinājusi, ka interpretācija atbilst Regulas (EK) Nr. 1606/2002 3. panta 2. punktā minētajiem ieviešanas tehniskajiem kritērijiem, un uzskata, ka ierosinātie grozījumi ļautu izvairīties no riska ierobežošanas attiecību pārtraukšanas ar IBOR pāreju saistītu neskaidrību dēļ un ka finanšu pārskati līdz ar to saskaņā ar SFPS varētu pienācīgi atspoguļot riska pārvaldības ietekmi un novērst nevajadzīgu peļņas vai zaudējumu svārstīgumu;

D. tā kā IASB ir noteikusi, ka minētie grozījumi stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī, lai gan ir atļauta arī to agrāka piemērošana; tā kā finanšu institūcijas, uz kurām attiecas SFPS un SGS, nevar savos 2020. gada finanšu pārskatos piemērot ierosinātajos grozījumos paredzēto režīmu pirms šo grozījumu apstiprināšanas un publicēšanas; tā kā Savienības uzņēmumi tiktu nostādīti nelabvēlīgākā stāvoklī nekā to konkurenti citās jurisdikcijās, ja tie nevarēs izmantot ar minētajiem grozījumiem nodrošināto atvieglojumu; tā kā tādēļ šie grozījumi būtu jāapstiprina un jāpublicē līdz 2020. gada decembra beigām, lai tie būtu piemērojami finanšu periodiem, kas sākas 2020. gada 1. janvārī vai pēc vai pirms šīs dienas,

1. paziņo, ka tas neiebilst pret Komisijas regulas projektu;

2. uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Komisijai un informēšanas nolūkā Padomei.

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 14. decembris
Juridisks paziņojums - Privātuma politika