Projekt rezolucji - B9-0406/2020Projekt rezolucji
B9-0406/2020

ZALECENIE DOTYCZĄCE DECYZJI w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 39 oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 4, 7, 9 i 16

9.12.2020 - (D069602/01 – 2020/2851(RPS))

złożone zgodnie z art. 112 ust. 4 lit. d) i art. 111 ust. 6 Regulaminu

Komisja Gospodarcza i Monetarna
Posłanka odpowiedzialna: Irene Tinagli

Procedura : 2020/2851(RPS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B9-0406/2020
Teksty złożone :
B9-0406/2020
Debaty :
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

B9‑0406/2020

Projekt decyzji Parlamentu Europejskiego w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 39 oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 4, 7, 9 i 16

(D069602/01 – 2020/2851(RPS))

Parlament Europejski,

 uwzględniając projekt rozporządzenia Komisji (D069602/01),

 uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości[1], w szczególności jego art. 3 ust. 1,

 uwzględniając opinię wydaną 26 października 2020 r. przez Komitet Regulacyjny Rachunkowości, o którym mowa w art. 6 ust. 1 wyżej wspomnianego rozporządzenia,

 uwzględniając pismo Komisji z 28 października 2020 r., w którym Komisja zwraca się do Parlamentu o oświadczenie, że nie wyraża on sprzeciwu wobec projektu rozporządzenia,

 uwzględniając pismo Komisji Gospodarczej i Monetarnej z 2 grudnia 2020 r. skierowane do przewodniczącego Konferencji Przewodniczących Komisji,

 uwzględniając art. 5a decyzji Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającej warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji[2],

 uwzględniając art. 112 ust. 4 lit. d) i art. 111 ust. 6 Regulaminu,

 uwzględniając zalecenie dotyczące decyzji Komisji Gospodarczej i Monetarnej,

A. mając na uwadze, że 27 sierpnia 2020 r. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) wydała zmiany do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 39 oraz do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 4, 7, 9 i 16; mając na uwadze, że zmiany te mają na celu zapewnienie ogólnej ulgi w związku z „2 etapem” zastąpienia międzybankowej stopy procentowej (IBOR); mając na uwadze, że proponowane zmiany dotyczą skutków sprawozdawczości finansowej wynikających z faktycznego zastąpienia wskaźnika referencyjnego stopy procentowej dla modyfikacji instrumentów finansowych (zmiany wartości) i rachunkowości zabezpieczeń oraz zapobiegają niepożądanemu wpływowi rachunkowości na wycenę (lub usunięcie z bilansu) instrumentów finansowych i umów leasingu, a także zaprzestania powiązań zabezpieczających ze względu na regulowaną zmianę stóp referencyjnych; mając na uwadze, że bez proponowanych zmian przedsiębiorstwa mogłyby być zmuszone do natychmiastowego uznania zmian wartości zysków lub strat lub zerwania powiązań zabezpieczających, mimo że nie zmieniły swojej strategii zarządzania ryzykiem; mając na uwadze, że Komisja wezwała RMSR do przyspieszenia publikacji proponowanych zmian, tak aby Unia mogła je zatwierdzić w odpowiednim terminie;

B. mając na uwadze, że Europejska Grupa Doradcza ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG) przedstawiła Komisji pozytywną opinię w dniu 14 września 2020 r.;

C. mając na uwadze, że Komisja uznała, iż interpretacja spełnia techniczne kryteria przyjęcia wymagane na mocy art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1606/2002, i utrzymuje, że proponowane zmiany pozwoliłyby uniknąć przerwania powiązań zabezpieczających w następstwie niepewności związanych z przejściem na IBOR, tak aby sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z zasadami MSSF mogły prawidłowo obrazować wpływ zarządzania ryzykiem i zapobiegać nadmiernej niestabilności zysków lub strat;

D. mając na uwadze, że jako datę wejścia w życie tych zmian RMSR wyznaczyła 1 stycznia 2021 r. z możliwością wcześniejszego zastosowania; mając na uwadze, że w swoich sprawozdaniach finansowych za rok 2020 instytucje finansowe podlegające obowiązkowi prowadzenia rachunkowości zgodnie z zasadami MSSF i MSR nie mogą uwzględnić proponowanych zmian przed ich zatwierdzeniem i publikacją; mając na uwadze, że gdyby przedsiębiorstwa unijne nie były w stanie skorzystać z ulgi przewidzianej w ww. zmianach, znalazłyby się w bardziej niekorzystnej sytuacji niż ich konkurenci podlegający innym porządkom prawnym; mając zatem na uwadze, że zmiany te należy zatwierdzić i opublikować przed końcem grudnia 2020 r., tak aby miały zastosowanie do okresów finansowych rozpoczynających się 1 stycznia 2021 r., po tej dacie lub przed nią;

1. oświadcza, że nie wyraża sprzeciwu wobec projektu rozporządzenia Komisji;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Komisji i tytułem informacji Radzie.

Ostatnia aktualizacja: 14 grudnia 2020
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności