Propunere de rezoluţie - B9-0406/2020Propunere de rezoluţie
B9-0406/2020

RECOMANDARE DE DECIZIE de a nu formula obiecții la proiectul de regulament al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului, în ceea ce privește Standardul Internațional de Contabilitate 39 și Standardele Internaționale de Raportare Financiară 4, 7, 9 și 16

9.12.2020 - (D069602/01 – 2020/2851(RPS))

depusă în conformitate cu articolul 112 alineatul (4) litera (d) și articolul 111 alineatul (6) din Regulamentul de procedură

Comisia pentru afaceri economice și monetare
Deputată responsabilă: Irene Tinagli

Procedură : 2020/2851(RPS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B9-0406/2020
Texte depuse :
B9-0406/2020
Dezbateri :
Voturi :
Texte adoptate :

B9‑0406/2020

Proiect de decizie a Parlamentului European de a nu formula obiecții la proiectul de regulament al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului, în ceea ce privește Standardul Internațional de Contabilitate 39 și Standardele Internaționale de Raportare Financiară 4, 7, 9 și 16

(D069602/01 – 2020/2851(RPS))

Parlamentul European,

 având în vedere proiectul de regulament al Comisiei (D069602/01),

 având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaționale de contabilitate[1], în special articolul 3 alineatul (1),

 având în vedere avizul prezentat la 26 octombrie 2020 de comitetul de reglementare contabilă menționat la articolul 6 alineatul (1) din regulamentul menționat mai sus,

 având în vedere scrisoarea din 28 octombrie 2020 prin care Comisia îi solicită Parlamentului să declare că nu va formula obiecții la proiectul de regulament,

 având în vedere scrisoarea Comisiei pentru afaceri economice și monetare trimisă președintelui Conferinței președinților de comisie la 2 decembrie 2020,

 având în vedere articolul 5a din Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a modalităților de exercitare a competențelor de executare conferite Comisiei[2],

 având în vedere articolul 112 alineatul (4) litera (d) și articolul 111 alineatul (6) din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere recomandarea de decizie a Comisiei pentru afaceri economice și monetare,

A. întrucât Consiliul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate (IASB) a publicat, la 27 august 2020, modificări la Standardul Internațional de Contabilitate (IAS) 39 și la Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) 4, 7, 9 și 16; întrucât aceste modificări urmăresc să ofere un sprijin general pentru „faza 2” a înlocuirii ratei interbancare oferite la operațiuni (IBOR); întrucât modificările propuse se referă la consecințele pe care înlocuirea efectivă a indicelui de referință al ratei dobânzii în cazul modificărilor instrumentelor financiare (variații de valoare) și al contabilității de acoperire le au asupra raportării financiare, și previn efectele nedorite ale contabilității asupra evaluării (sau a derecunoașterii) instrumentelor financiare și a contractelor de leasing, precum și întreruperea relațiilor de acoperire în urma înlocuirii ratelor de referință pe baza reglementărilor; întrucât, fără modificările propuse, companiile ar putea fi nevoite să recunoască imediat modificările valorilor în profit sau pierderi sau să întrerupă relațiile de acoperire chiar dacă nu și-au modificat strategia de management de risc; întrucât Comisia a solicitat insistent IASB să accelereze publicarea acestor modificări pentru ca Uniunea să le poată aproba în timp util;

B. întrucât Grupul Consultativ European pentru Raportare Financiară (EFRAG) a transmis Comisiei, la 14 septembrie 2020, un aviz favorabil cu privire la aprobare;

C. întrucât Comisia a concluzionat că interpretarea îndeplinește criteriile tehnice de adoptare, conform articolului 3 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1606/2002, și consideră că modificările propuse vor evita întreruperea relațiilor de acoperire împotriva riscurilor cauzată de incertitudini legate de schimbarea IBOR, astfel încât situațiile financiare bazate pe IFRS să poată descrie corect impactul managementului de risc și să prevină volatilitatea nejustificată a profiturilor sau pierderilor;

D. întrucât IASB a stabilit data intrării în vigoare a modificărilor la 1 ianuarie 2021, fiind permisă și aplicarea înaintea acestei date: întrucât instituțiile financiare a căror contabilitate se face potrivit IFRS și IAS nu pot folosi, pentru situațiile lor financiare pe 2020, modificările propuse înainte de a fi aprobate și publicate; întrucât companiile din Uniune vor fi dezavantajate în comparație cu concurentele lor din alte jurisdicții dacă nu vor putea profita de sprijinul adus de aceste modificări; întrucât, prin urmare, modificările ar trebui aprobate și publicate înainte de sfârșitul lui decembrie 2020, pentru a fi aplicabile perioadelor financiare care încep înainte de 1 ianuarie 2021, la 1 ianuarie 2021 sau după această dată;

1. declară că nu formulează obiecții la proiectul de regulament al Comisiei;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei și, spre informare, Consiliului.

Ultima actualizare: 14 decembrie 2020
Aviz juridic - Politica de confidențialitate