Predlog resolucije - B9-0406/2020Predlog resolucije
B9-0406/2020

PRIPOROČILO ZA SKLEP da ne nasprotuje osnutku uredbe Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede Mednarodnega računovodskega standarda 39 in mednarodnih standardov računovodskega poročanja 4, 7, 9 in 16

9.12.2020 - (D069602/01 – 2020/2851(RPS))

v skladu s členom 112(4)(d) in členom 111(6) Poslovnika

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
Pristojna poslanka: Irene Tinagli

Postopek : 2020/2851(RPS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B9-0406/2020
Predložena besedila :
B9-0406/2020
Razprave :
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

B9-0406/2020

Osnutek sklepa Evropskega parlamenta, da ne nasprotuje osnutku uredbe Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede Mednarodnega računovodskega standarda 39 in mednarodnih standardov računovodskega poročanja 4, 7, 9 in 16

(D069602/01 – 2020/2851(RPS))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju osnutka uredbe Komisije (D069602/01),

 ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. julija 2002 o uporabi mednarodnih računovodskih standardov[1] in zlasti člena 3(1),

 ob upoštevanju mnenja z dne 26. oktobra 2020, ki ga je podal Računovodski regulativni odbor iz člena 6(1) navedene uredbe,

 ob upoštevanju pisma Komisije z dne 28. oktobra 2020, v katerem poziva Parlament, naj izjavi, da ne bo nasprotoval osnutku uredbe,

 ob upoštevanju pisma Odbora za ekonomske in monetarne zadeve predsedniku konference predsednikov odborov z dne 2. decembra 2020,

 ob upoštevanju člena 5a Sklepa Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil[2],

 ob upoštevanju člena 112(4)(d) in člena 111(6) Poslovnika,

 ob upoštevanju priporočila za sklep Odbora za ekonomske in monetarne zadeve

A. ker je Upravni odbor za mednarodne računovodske standarde dne 27. avgusta 2020 objavil spremembe Mednarodnega računovodskega standarda 39 in mednarodnih standardov računovodskega poročanja 4, 7, 9 in 16; ker je namen teh sprememb zagotoviti splošno pomoč v prvi fazi zamenjave medbančne obrestne mere; ker predlagane spremembe obravnavajo posledice finančnega poročanja, ki izhajajo iz dejanske nadomestitve referenčne obrestne mere, za spremembe finančnih instrumentov (spremembe vrednosti) in obračunavanje varovanja pred tveganjem ter preprečujejo neželene računovodske učinke na vrednotenje (ali odpravo pripoznanja) finančnih instrumentov in najemnih pogodb ter prekinitev razmerij varovanja pred tveganjem zaradi regulativne nadomestitve referenčnih obrestnih mer; ker bodo podjetja brez predlaganih sprememb morda morala takoj priznati spremembe vrednosti poslovnega izida ali prekiniti razmerja varovanja pred tveganjem, čeprav niso spremenila svoje strategije obvladovanja tveganj; ker je Komisija pozvala Upravni odbor za mednarodne računovodske standarde, naj pospeši izdajo predlaganih sprememb, da jih bo lahko Unija pravočasno potrdila;

B. ker je Evropska svetovalna skupina za računovodsko poročanje 14. septembra 2020 Komisiji priporočila, naj podpre te spremembe;

C. ker je Komisija ugotovila, da razlaga izpolnjuje tehnična merila za sprejetje, kot jih določa člen 3(2) Uredbe (ES) št. 1606/2002, in meni, da bi s predlaganimi spremembami preprečili prekinitev razmerij varovanja pred tveganjem zaradi negotovosti v zvezi s prehodom z medbančne obrestne mere , da bodo lahko računovodski izkazi v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja ustrezno prikazovali učinek obvladovanja tveganja in preprečili neupravičeno nestanovitnost dobička ali izgube;

D. ker je Upravni odbor za mednarodne računovodske za datum začetka veljavnosti sprememb določil 1. januarja 2021, pri čemer je dovoljena uporaba pred tem datumom; ker finančne institucije, ki pri računovodenju uporabljajo mednarodne standarde računovodskega poročanja in mednarodne računovodske standarde, predlaganih sprememb ne morejo uporabljati v svojih računovodskih izkazih za leto 2020 pred njihovim uradnim sprejetjem in objavo; ker bi bila podjetja Unije v slabšem položaju v primerjavi s tekmeci v drugih jurisdikcijah, če ne bi mogla izkoristiti ugodnosti sprememb; ker bi bilo treba zato predlagane spremembe odobriti in objaviti pred koncem decembra 2020, da bi se lahko že uporabile za finančna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2021 ali pred tem datumom;

1. izjavlja, da ne nasprotuje osnutku uredbe Komisije;

2. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Komisiji, in Svetu v vednost.

Zadnja posodobitev: 14. december 2020
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov