Предложение за резолюция - B9-0408/2020Предложение за резолюция
B9-0408/2020

ПРЕПОРЪКА ЗА РЕШЕНИЕ за непротивопоставяне на проекта на регламент на Комисията за изменение на приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на групата вещества 4-(1,1,3,3-тетраметилбутил)фенол, етоксилиран (която обхваща ясно определени вещества и вещества с неизвестен или променлив състав, продукти от сложни реакции или биологични материали, полимери и хомолози)

9.12.2020 - (D070073/02 – 2020/2898(RPS))

внесена съгласно член 112, параграф 4, буква г) и член 111, параграф 6 от Правилника за дейността

Паскал Канфен
от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Процедура : 2020/2898(RPS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B9-0408/2020
Внесени текстове :
B9-0408/2020
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

B9‑0408/2020

Проект на решение на Европейския парламент за непротивопоставяне на проекта на регламент на Комисията за изменение на приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на групата вещества 4-(1,1,3,3-тетраметилбутил)фенол, етоксилиран (която обхваща ясно определени вещества и вещества с неизвестен или променлив състав, продукти от сложни реакции или биологични материали, полимери и хомолози)

(D070073/02 – 2020/2898(RPS))

Европейският парламент,

 като взе предвид проекта на регламент на Комисията за изменение на приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на групата вещества 4-(1,1,3,3-тетраметилбутил)фенол, етоксилиран (която обхваща ясно определени вещества и вещества с неизвестен или променлив състав, продукти от сложни реакции или биологични материали, полимери и хомолози) (D070073/02),

 като взе предвид Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията[1], и по-специално членове 58 и 131 от него,

 като взе предвид становището, дадено на 20 ноември 2020 г. от комитета, посочен в член 133 от горепосочения регламент,

 като взе предвид писмото на Комисията от 23 ноември 2020 г., с което последната отправя искане към Европейския парламент да заяви, че не се противопоставя на проекта на регламент,

 като взе предвид писмото от 2 декември 2020 г. на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните до председателя на Съвета на председателите на комисии,

 като взе предвид член 5а, параграф 3 от Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията[2],

 като взе предвид член 112, параграф 4, буква г) и член 111, параграф 6 от своя Правилник за дейността,

 като взе предвид препоръката за решение на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

А. като има предвид, че групата вещества 4-(1,1,3,3-тетраметилбутил)фенол, етоксилиран („групата вещества“) отговаря на критериите, определени в член 57, буква е) от Регламент (ЕО) № 1907/2006, и е включена в приложение XIV към посочения регламент; като има предвид, че крайният срок за получаване на заявления за групата вещества беше 4 юли 2019 г., а предвидената дата на забрана е 4 януари 2021 г;

Б. като има предвид, че групата вещества се употребява за производството на комплекти за инвитро диагностика и за разработването на ваксини за борба с COVID-19, както и евентуално за производството на такива ваксини; като има предвид, че поради това е от първостепенно значение да се гарантира, че групата вещества ще може да продължи да се използва за конкретни цели, а именно за диагностициране, лечение или профилактика на COVID-19 след 4 януари 2021 г. като извънредна мярка за защита на общественото здраве;

В. като има предвид, че на 27 ноември 2020 г. Комисията предаде на Парламента проекта на регламент на Комисията, с което беше открит периодът за контрол, през който Парламентът може да повдигне възражения срещу този регламент;

Г. като има предвид, наред с другото, че проектът на регламент на Комисията предвижда отлагане на крайния срок за получаване на заявления за групата вещества до дата, която е 18 месеца след влизането в сила на посочения регламент, за да се даде възможност да бъдат подготвени заявленията за разрешение за определени употреби, и съответно предвижда също така отлагане на датата на забрана за групата вещества до дата, която е 36 месеца след влизането в сила на регламента;

Д. като има предвид, че настоящият регламент следва да влезе в сила по спешност и да се прилага с обратно действие от 4 юли 2019 г., за да се избегне прекъсване на периода, през който заявленията за употреба на групата вещества за научни изследвания, разработване и производство на лекарствени продукти, медицински изделия или принадлежности за тях, включително ин витро диагностични медицински изделия, във връзка с използването им за диагностициране, лечение или профилактика на COVID-19, и употребата ѝ за такива медицински изделия или принадлежности, могат да бъдат надлежно подадени, така че употребата да бъде включена в разпоредбата по член 56, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕО) № 1907/2006;

Е. като има предвид, че настоящото решение представлява извънредна мярка за опазване на общественото здраве, предназначена да гарантира, че групата вещества може да продължи да се използва за конкретни цели, а именно за диагностициране, лечение или профилактика на COVID-19, след 4 януари 2021 г.;

1. заявява, че не се противопоставя на проекта на регламент на Комисията;

2. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията и, за сведение, на Съвета.

 

Последно осъвременяване: 14 декември 2020 г.
Правна информация - Политика за поверителност