Forslag til beslutning - B9-0408/2020Forslag til beslutning
B9-0408/2020

HENSTILLING TIL AFGØRELSE om ikke at modsætte sig udkast til Kommissionens forordning om ændring af bilag XIV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1907/2006 for så vidt angår stofgruppe 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, ethoxyleret (der dækker veldefinerede stoffer og UVCB-stoffer, polymerer og homologer)

9.12.2020 - (D070073/02 – 2020/2898(RPS))

jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 4, litra d), og artikel 111, stk. 6

Pascal Canfin
for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Procedure : 2020/2898(RPS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B9-0408/2020
Indgivne tekster :
B9-0408/2020
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

B9‑0408/2020

Forslag til Europa-Parlamentets afgørelse om ikke at modsætte sig udkast til Kommissionens forordning om ændring af bilag XIV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1907/2006 for så vidt angår stofgruppe 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, ethoxyleret (der dækker veldefinerede stoffer og UVCB-stoffer, polymerer og homologer)

(D070073/02 – 2020/2898(RPS))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til udkast til Kommissionens forordning om ændring af bilag XIV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1907/2006 for så vidt angår stofgruppe 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, ethoxyleret (der dækker veldefinerede stoffer og UVCB-stoffer, polymerer og homologer) (D070073/02),

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF[1], særlig artikel 58 og artikel 131,

 der henviser til udtalelse af 20. november 2020 fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 133 i ovennævnte forordning,

 der henviser til Kommissionens skrivelse af 23. november 2020, hvori den anmoder Parlamentet om at erklære, at det ikke vil modsætte sig udkastet til forordning,

 der henviser til skrivelse af 2. december 2020 fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed til Udvalgsformandskonferencens formand,

 der henviser til artikel 5a, stk. 3, i Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen[2],

 der henviser til forretningsordenens artikel 112, stk. 4, litra d), og artikel 111, stk. 6,

 der henviser til henstilling til afgørelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed,

A. der henviser til, at stofgruppen 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, ethoxyleret ("stofgruppen"), opfylder kriterierne i artikel 57, litra f), i forordning (EF) nr. 1907/2006 og er opført i bilag XIV til nævnte forordning; der henviser til, at ansøgningsfristen for stofgruppen var den 4. juli 2019, og at solnedgangsdatoen er fastsat til den 4. januar 2021;

B. der henviser til, at stofgruppen anvendes til fremstilling af in vitro-diagnoseudstyr og til udvikling af vacciner til bekæmpelse af covid-19 og muligvis også til fremstilling af disse vacciner; der henviser til, at det derfor er af afgørende betydning at sikre, at stofgruppen fortsat kan anvendes til specifikke formål til diagnosticering, behandling eller forebyggelse af covid-19 efter den 4. januar 2021 som en ekstraordinær foranstaltning til beskyttelse af folkesundheden;

C. der henviser til, at Kommissionen den 27. november 2020 fremsendte udkastet til Kommissionens forordning, hvilket indledte den kontrolperiode, som Parlamentet har til at gøre indsigelse mod denne forordning;

D. der henviser til, at udkastet til Kommissionens forordning bl.a. indfører en forlængelse af ansøgningsfristen for stofgruppen til 18 måneder efter denne forordnings ikrafttræden for at gøre det muligt at udarbejde ansøgninger om godkendelse til visse anvendelser og dermed også en udsættelse af solnedgangsdatoen for stofgruppen til 36 måneder efter forordningens ikrafttræden;

E. der henviser til, at udkastet til Kommissionens forordning bør træde i kraft hurtigst muligt og finde anvendelse med tilbagevirkende kraft fra den 4. juli 2019 for at undgå et hul i den periode, hvor ansøgninger om anvendelser til forskning, udvikling og fremstilling af lægemidler, medicinsk udstyr eller tilbehør til medicinsk udstyr, herunder medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik, med henblik på deres anvendelse til diagnosticering, behandling eller forebyggelse af covid-19 og anvendelse i sådant medicinsk udstyr eller sådant tilbehør gyldigt kan indgives, således at anvendelsen er omfattet af artikel 56, stk. 1, litra d), i forordning (EF) nr. 1907/2006;

F. der henviser til, at nærværende afgørelse træffes som en ekstraordinær foranstaltning til beskyttelse af folkesundheden for at sikre, at stofgruppen fortsat kan anvendes til specifikke formål til diagnosticering, behandling eller forebyggelse af covid-19 efter den 4. januar 2021,

1. erklærer, at det ikke modsætter sig udkastet til Kommissionens forordning;

2. pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Kommissionen og, til orientering, til Rådet.

 

Seneste opdatering: 11. december 2020
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik