Päätöslauselmaesitys - B9-0408/2020Päätöslauselmaesitys
B9-0408/2020

SUOSITUS PÄÄTÖKSEKSI olla vastustamatta ehdotusta komission asetukseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1907/2006 liitteen XIV muuttamisesta siltä osin kuin on kyse aineryhmästä 4-(1,1,3,3-tetrametyylibutyyli)fenoli, etoksyloitu (johon kuuluu tarkasti määriteltyjä aineita ja koostumukseltaan tuntemattomia tai vaihtelevia aineita, komplekseja reaktiotuotteita tai biologisia materiaaleja, polymeerejä ja homologeja)

9.12.2020 - (D070073/02 – 2020/2898(RPS))

työjärjestyksen 112 artiklan 4 kohdan d alakohdan ja 111 artiklan 6 kohdan mukaisesti

Pascal Canfin
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta

Menettely : 2020/2898(RPS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B9-0408/2020
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B9-0408/2020
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

B9‑0408/2020

Luonnos Euroopan parlamentin päätökseksi olla vastustamatta ehdotusta komission asetukseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1907/2006 liitteen XIV muuttamisesta siltä osin kuin on kyse aineryhmästä 4‑1,1,3,3‑tetrametyylibutyyli)fenoli, etoksyloitu (johon kuuluu tarkasti määriteltyjä aineita ja koostumukseltaan tuntemattomia tai vaihtelevia aineita, komplekseja reaktiotuotteita tai biologisia materiaaleja, polymeerejä ja homologeja)

(D070073/02 – 2020/2898(RPS))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon ehdotuksen komission asetukseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1907/2006 liitteen XIV muuttamisesta siltä osin kuin on kyse aineryhmästä 4-(1,1,3,3-tetrametyylibutyyli)fenoli, etoksyloitu (johon kuuluu tarkasti määriteltyjä aineita ja koostumukseltaan tuntemattomia tai vaihtelevia aineita, komplekseja reaktiotuotteita tai biologisia materiaaleja, polymeerejä ja homologeja) (D070073/02),

 ottaa huomioon kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta 18. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006[1] ja erityisesti sen 58 ja 131 artiklan,

 ottaa huomioon edellä mainitun asetuksen 133 artiklassa tarkoitetun komitean 20. marraskuuta 2020 antaman lausunnon,

 ottaa huomioon komission 23. marraskuuta 2020 päivätyn kirjeen, jossa komissio pyytää parlamenttia ilmoittamaan, ettei se aio vastustaa ehdotusta asetukseksi,

 ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan 2. joulukuuta 2020 päivätyn kirjeen valiokuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtajalle,

 ottaa huomioon menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28. kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY[2] 5 a artiklan 3 kohdan,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 112 artiklan 4 kohdan d alakohdan ja 111 artiklan 6 kohdan,

 ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan suosituksen päätökseksi,

A. ottaa huomioon, että aineryhmä 4-(1,1,3,3-tetrametyylibutyyli)fenoli, etoksyloitu (jäljempänä ’aineryhmä’) täyttää asetuksen (EY) N:o 1907/2006 57 artiklan f alakohdassa vahvistetut perusteet ja sisältyy kyseisen asetuksen liitteeseen XIV; ottaa huomioon, että aineryhmää koskevien hakemusten viimeinen jättöpäivä oli 4. heinäkuuta 2019 ja lopetuspäiväksi on vahvistettu 4. tammikuuta 2021;

B. ottaa huomioon, että aineryhmää käytetään in vitro -diagnostiikkasarjojen tuotannossa ja rokotteiden kehittämisessä covid-19:n torjumiseksi ja mahdollisesti myös näiden rokotteiden tuotannossa; toteaa, että tämän vuoksi on erittäin tärkeää varmistaa, että aineryhmää voidaan edelleen käyttää erityistarkoituksiin eli covid-19:n diagnosointiin, hoitoon tai ehkäisyyn 4. tammikuuta 2021 jälkeen poikkeuksellisena toimenpiteenä kansanterveyden suojelemiseksi,

C. ottaa huomioon, että komissio toimitti 27. marraskuuta 2020 parlamentille ehdotuksen komission asetukseksi, mikä käynnisti tarkasteluajan, jonka aikana parlamentti voi ilmoittaa vastustavansa kyseistä asetusta;

D. ottaa huomioon, että ehdotuksessa komission asetukseksi muun muassa siirretään aineryhmää koskevien hakemusten viimeinen jättöpäivä 18 kuukauden päähän kyseisen asetuksen voimaantulosta, jotta voidaan valmistella lupahakemukset tiettyjen käyttötarkoitusten osalta, ja siirretään vastaavasti myös kyseistä aineryhmää koskeva lopetuspäivä 36 kuukauden päähän asetuksen voimaantulosta;

E. toteaa, että ehdotuksen komission asetukseksi olisi tultava voimaan kiireellisesti ja että sitä olisi sovellettava takautuvasti 4. heinäkuuta 2019 alkaen, jotta vältettäisiin katkos siinä ajanjaksossa, jona hakemukset lääkkeiden, lääkinnällisten laitteiden tai lääkinnällisten laitteiden lisälaitteiden, myös in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden, käytöstä tutkimus-, kehitys- ja tuotantotarkoituksiin, kun otetaan huomioon niiden käyttö covid-19:n diagnosoinnissa, hoidossa tai ehkäisemisessä ja käyttö tällaisissa lääkinnällisissä laitteissa tai lisälaitteissa, voidaan pätevästi jättää siten, että käyttö kuuluu asetuksen (EY) N:o 1907/2006 56 artiklan 1 kohdan d alakohdan soveltamisalaan;

F. toteaa, että tämä päätös tehdään poikkeuksellisena toimenpiteenä kansanterveyden suojelemiseksi sen varmistamiseksi, että aineryhmää voidaan edelleen käyttää erityistarkoituksiin eli covid-19:n diagnosointiin, hoitoon tai ehkäisyyn 4. tammikuuta 2021 jälkeen,

1. ilmoittaa, että se ei vastusta ehdotusta komission asetukseksi;

2. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen komissiolle ja tiedoksi neuvostolle.

Päivitetty viimeksi: 14. joulukuuta 2020
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö