Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B9-0408/2020Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B9-0408/2020

REKOMENDACIJA DĖL SPRENDIMO neprieštarauti Komisijos reglamento, kuriuo dėl etoksilinto 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolio cheminių medžiagų grupės (apimančios aiškiai apibrėžtas medžiagas ir nežinomos ar kintamos sudėties medžiagas, sudedamuosius reakcijos produktus ar biologines medžiagas, polimerus ir homologus) iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIV priedas, projektui

9.12.2020 - (D070073/02 – 2020/2898(RPS))

pateikta pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 4 dalies d punktą ir 111 straipsnio 6 dalį

Pascal Canfin
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu

Procedūra : 2020/2898(RPS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B9-0408/2020
Pateikti tekstai :
B9-0408/2020
Debatai :
Balsavimas :
Priimti tekstai :

B9-0408/2020

Europos Parlamento sprendimo neprieštarauti Komisijos reglamento, kuriuo dėl etoksilinto 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolio cheminių medžiagų grupės (apimančios aiškiai apibrėžtas medžiagas ir nežinomos ar kintamos sudėties medžiagas, sudedamuosius reakcijos produktus ar biologines medžiagas, polimerus ir homologus) iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIV priedas, projektui

(D070073/02 – 2020/2898(RPS))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Komisijos reglamento, kuriuo dėl etoksilinto 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolio cheminių medžiagų grupės (apimančios aiškiai apibrėžtas medžiagas ir nežinomos ar kintamos sudėties medžiagas, sudedamuosius reakcijos produktus ar biologines medžiagas, polimerus ir homologus) iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIV priedas, projektą ((D070073/02),

 atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantį Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantį Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB[1], ir ypač į jo 58 ir 131 straipsnius,

 atsižvelgdamas į minėto reglamento 133 straipsnyje nurodyto komiteto 2020 m. lapkričio 20 d. pateiktą nuomonę,

 atsižvelgdamas į 2020 m. lapkričio 23 d. Komisijos laišką, kuriame ji prašo pareikšti, jog Parlamentas neprieštaraus reglamento projektui,

 atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto 2020 m. gruodžio 2 d. laišką Komitetų pirmininkų sueigos pirmininkui,

 atsižvelgdamas į 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimo 1999/468/EB, nustatančio Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką, 5a straipsnio 3 dalį[2],

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 4 dalies d punktą ir 111 straipsnio 6 dalį,

 atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto rekomendaciją dėl sprendimo,

A. kadangi etoksilintas 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolis (toliau – cheminių medžiagų grupė) atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 57 straipsnio f punkte nustatytus kriterijus ir yra įtrauktas į to reglamento XIV priedą; kadangi vėliausia cheminių medžiagų grupės paraiškos pateikimo data buvo 2019 m. liepos 4 d., o pabaigos terminas – 2021 m. sausio 4 d.;

B. kadangi ši cheminių medžiagų grupė naudojama in vitro diagnostikos rinkiniams gaminti ir vakcinoms, skirtoms kovai su COVID-19, kurti, taip pat galbūt ir šių vakcinų gamybai; kadangi dėl šios priežasties nepaprastai svarbu užtikrinti, kad po 2021 m. sausio 4 d. cheminių medžiagų grupę būtų galima toliau naudoti konkretiems tikslams, COVID-19 diagnostikai, gydymui ar prevencijai, kaip išimtinę priemonę visuomenės sveikatai apsaugoti;

C. kadangi 2020 m. lapkričio 27 d. Komisija perdavė Parlamentui Komisijos reglamento projektą ir nuo tos dienos prasidėjo tikrinimo laikotarpis, per kurį Parlamentas gali pateikti prieštaravimą dėl to reglamento;

D. kadangi, be kita ko, Komisijos reglamento projekte numatyta atidėti vėliausią cheminių medžiagų grupės paraiškos pateikimo datą 18 mėnesių po to reglamento įsigaliojimo dienos, kad būtų galima parengti paraiškas siekiant gauti leidimą tam tikriems naudojimo būdams, taip pat numatyta atidėti cheminių medžiagų grupei taikomą pabaigos datą iki 36 mėnesių po jo įsigaliojimo dienos;

E. kadangi Komisijos reglamento projektas turėtų įsigalioti skubos tvarka ir būti taikomas atgaline data nuo 2019 m. liepos 4 d., kad būtų išvengta pertrūkio tuo laikotarpiu, per kurį galima teisėtai pateikti paraiškas dėl naudojimo vaistų, medicinos priemonių ar medicinos priemonių priedų, įskaitant in vitro diagnostikos medicinos priemones, moksliniams tyrimams, technologinei plėtrai ir gamybai, numatant, kad medžiagos bus naudojamos COVID-19 diagnostikai, gydymui ar prevencijai, ir naudojimo tokiose medicinos priemonėse ar prieduose, siekiant, kad toks naudojimas vyktų pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 56 straipsnio 1 dalies d punktą;

F. kadangi šis sprendimas priimamas kaip išimtinė priemonė visuomenės sveikatai apsaugoti, siekiant užtikrinti, kad po 2021 m. sausio 4 d. cheminių medžiagų grupę būtų galima toliau naudoti konkretiems tikslams, COVID-19 diagnostikai, gydymui ar prevencijai;

1. pareiškia, jog neprieštarauja Komisijos reglamento projektui;

2. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Komisijai ir susipažinti – Tarybai.

 

Atnaujinta: 2020 m. gruodžio 14 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika