Процедура : 2020/2892(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0413/2020

Внесени текстове :

B9-0413/2020

Разисквания :

Гласувания :

PV 17/12/2020 - 9

Приети текстове :

P9_TA(2020)0366

<Date>{09/12/2020}9.12.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0413/2020</NoDocSe>
PDF 217kWORD 55k

<TitreType>ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ</TitreType>

<TitreRecueil>внесено съгласно член 112, параграфи 2 и 3 от Правилника за дейността</TitreRecueil>


<Titre>относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 и генетично модифицирана царевица, съвместяваща две или три от отделните събития MON 87427, MON 89034, MIR162 и MON 87411, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета</Titre>

<DocRef>(D069146/02 – 2020/2892(RSP))</DocRef>


<Commission>{ENVI}Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните</Commission>

<Depute>Членове на ЕП, компетентни за разглеждането на акта: Тили Метц, Гюнтер Зидл, Аня Хазекамп, Елеонора Еви, Сирпа Пиетикяйнен</Depute>


B9‑0413/2020

Резолюция на Европейския парламент относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 и генетично модифицирана царевица, съвместяваща две или три от отделните събития MON 87427, MON 89034, MIR162 и MON 87411, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета

(D069146/02 – 2020/2892(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 и генетично модифицирана царевица, съвместяваща две или три от отделните събития MON 87427, MON 89034, MIR162 и MON 87411, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (D069146/02),

 като взе предвид Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно генетично модифицираните храни и фуражи[1], и по-специално член 7, параграф 3 и член 19, параграф 3 от него,

 като взе предвид гласуването в посочения в член 35 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 Постоянен комитет по хранителната верига и здравето на животните, проведено на 26 октомври 2020 г., по време на което не беше представено становище,

 като взе предвид членове 11 и 13 от Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията[2],

 като взе предвид становището, прието от Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) на 26 септември 2019 г. и публикувано на 7 ноември 2019 г.[3],

 като взе предвид предишните си резолюции, в които възразява срещу разрешаването на генетично модифицирани организми (ГМО)[4],

 като взе предвид член 112, параграфи 2 и 3 от своя Правилник за дейността,

 като взе предвид предложението за резолюция на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

А. като има предвид,че на 24 май 2017 г. дружеството Monsanto Europe N.V. подаде от името на дружеството Monsanto company, United States заявление до компетентния национален орган на Нидерландия за пускането на пазара на храни, хранителни съставки и фуражи, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 („генетично модифицирана царевица с повече от едно трансформационно събитие“), в съответствие с членове 5 и 17 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 („заявлението“); като има предвид, че заявлението също така се отнася за пускането на пазара на продукти, съдържащи или състоящи се от генетично модифицирана царевица с повече от едно трансформационно събитие, за употреба, различна от употребата като храни и фуражи, с изключение на отглеждането;

Б. като има предвид, че заявлението се отнася и до пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от 10 подкомбинации на единичните трансформационни събития, съставляващи модифицираната царевица с повече от едно трансформационно събитие;

В. като има предвид, че четири подкомбинации на генетично модифицираната царевица с повече от едно трансформационно събитие вече са получили разрешение; като има предвид, че проектът на решение за изпълнение на Комисията обхваща останалите шест подкомбинации;

Г. като има предвид, че генетично модифицираната царевица с повече от едно трансформационно събитие е получена чрез кръстосване на четири генетично модифицирани събития, свързани с царевица (MON 87427, MON 89034, MIR162 и MON 87411), придава поносимост към съдържащи глифосат хербициди и произвежда четири инсектицидни протеина (Cry1A.105, Cry2Ab2, Vip3Aa20 и Cry3Bb1), известни също така като протеини „Bt“, които са токсични за някои люспокрили (пеперуди и молци) и твърдокрили насекоми[5];

Д. като има предвид, че предишните оценки на четирите единични събития и четири от подкомбинациите на генетично модифицираната царевица с повече от едно трансформационно събитие, които вече са били разрешени, бяха използвани като основа за оценката на генетично модифицираната царевица с четири събития и останалите шест подкомбинации;

Е. като има предвид, че във връзка с това заявление ЕОБХ даде на 26 септември 2019 г. положително становище, публикувано на 7 ноември 2019 г.;

Ж. като има предвид, че в Регламент (ЕО) № 1829/2003 се посочва, че генетично модифицираните храни и фуражи не трябва да оказват неблагоприятно въздействие върху човешкото здраве, здравето на животните и околната среда, и се изисква от Комисията при изготвянето на решението си да взема предвид всички относими разпоредби на правото на Съюза и други обосновани фактори, свързани с разглеждания въпрос;

Опасения на държавите членки и липса на експериментални данни за подкомбинациите

З. като има предвид, че държавите членки представиха на ЕОБХ много критични забележки по време на тримесечния период на консултации[6]; като има предвид, че тези критични забележки включват опасения, че не е направен анализ на остатъчните вещества от глифосат или на глифосатните метаболити върху генетично модифицирана царевица с повече от едно трансформационно събитие, че не е имало изпитване на възможните синергични или антагонистични въздействия на Bt протеините и на остатъчните вещества от хербициди, че въпросите относно безопасността на генетично модифицираната царевица с повече от едно трансформационно събитие и производните от нея храни и фуражи остават без отговор, че потенциалните дългосрочни ефекти върху репродукцията или развитието на храната или фуражите не са били оценени и че поради липса на информация не може да бъде направена цялостна оценка на безопасността на генетично модифицираната царевица с повече от едно трансформационно събитие;

И. като има предвид, че независим научен анализ установи, наред с другото, че не може да се направи окончателно заключение относно безопасността на генетично модифицираната царевица с повече от едно трансформационно събитие, че токсикологичната оценка и оценката на риска за околната среда са неприемливи и че оценката на риска не отговаря на изискванията за оценка на рисковете за имунната система[7];

Й. като има предвид, че заявителят не е предоставил експериментални данни за шестте неразрешени понастоящем подкомбинации на генетично модифицираната царевица с повече от едно трансформационно събитие[8];

Липса на оценка на остатъчни вещества от хербициди и продукти от разграждането

К. като има предвид, че в редица изследвания е доказано, че генетично модифицираните култури, които са устойчиви на хербициди, водят до по-широка употреба на „добавъчни“ хербициди, което до голяма степен се дължи на появата на плевели, които са устойчиви на хербициди[9]; като има предвид, че вследствие на това трябва да се очаква, че генетично модифицираната царевица с повече от едно трансформационно събитие ще бъде изложена на по-високи и повторни дози глифосат, и следователно в реколтите може да е налице по-голямо количество остатъчни вещества; като има предвид, че генетично модифицираната царевица с повече от едно трансформационно събитие инициира два устойчиви на глифосат протеини, което я прави още по-устойчива на по-високи дози и многократно пръскане;

Л. като има предвид, че остават неизяснени въпроси за канцерогенността на глифосата; като има предвид, че през ноември 2015 г. ЕОБХ заключи, че е малко вероятно глифосатът да е канцерогенен, а през март 2017 г. Европейската агенция по химикали заключи, че не е необходимо класифициране; като има предвид, че противно на това, през 2015 г. Международната агенция за изследване на рака – специализираната агенция по ракови заболявания на Световната здравна организация – класифицира глифосата като вероятно канцерогенно за хората вещество;

М. като има предвид, че в своето научно становище от 26 септември 2019 г. експертната група на ЕОБХ по генетично модифицирани организми („експертната група на ЕОБХ по ГМО“) заявява, че „оценката на остатъчните вещества от хербициди в царевични култури, устойчиви на хербициди, която е от значение за това заявление, е била разследвана от отдела по пестициди на ЕОБХ“[10]; като има предвид обаче, че според становище на отдела по пестициди на ЕОБХ данните за остатъчните вещества от глифосат при генетично модифицирана царевица с изменения по възбудения постсинаптичен потенциал (EPSPS)[11] са недостатъчни, за да се изведат максимално допустими граници на остатъчни вещества и стойности за оценка на риска[12];

Н. като има предвид, че отново според отдела по пестициди на ЕОБХ липсват[13] токсикологични данни, необходими за оценка на риска за потребителите от няколко продукта от разграждането на глифосата, свързани с генетично модифицирани култури, които са устойчиви на глифосат;

О. като има предвид, че оценката на остатъчните вещества от хербициди и продуктите от разграждането на хербициди, открити върху ГМ растения, заедно с тяхното потенциално взаимодействие с Bt протеини, се счита извън обхвата на компетентност на експертната група на ЕОБХ по ГМО и следователно не е част от процеса на разрешаване на ГМО; като има предвид, че това е проблем, тъй като начинът, по който съответното генетично модифицирано растение разгражда добавъчните хербициди, както и съставът, а оттам и токсичността на продуктите от разграждането („метаболити“), могат да са следствие от самата генетична модификация[14];

Bt протеини

П. като има предвид, че няколко проучвания показват, че са наблюдавани странични ефекти, които могат да засегнат имунната система вследствие на експозицията на Bt протеини, както и че някои Bt протеини могат да имат адювантни свойства[15], което означава, че те могат да увеличат алергенността на други протеини, с които влизат в контакт;

Р. като има предвид, че в мнение на малцинството, прието от член на експертната група на ЕОБХ по ГМО в процеса на оценка на друга генетично модифицирана царевица с повече от едно трансформационно събитие и нейните подкомбинации, се констатира, че въпреки че никога не са били установявани нежелани ефекти върху имунната система, в нито едно заявление, в което са инициирани Bt протеини, те „не са могли да бъдат наблюдавани от токсикологичните изследвания [...], които понастоящем се препоръчват и се извършват в ЕОБХ за оценка на безопасността на генетично модифицирани растения, тъй като изследванията не включват подходящите изпитвания за тази цел[16]“;

С. като има предвид, че не може да се направи заключение, че консумацията на генетично модифицирана царевица с повече от едно трансформационно събитие или нейните подкомбинации е безопасна за здравето на хората и животните;

Недемократичен процес на вземане на решения

Т. като има предвид, че при гласуването, проведено на 26 октомври 2020 г. от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните, посочен в член 35 от Регламент (ЕО) № 1829/2003, не беше изразено становище, което означава, че разрешението не е подкрепено от квалифицирано мнозинство от държавите членки;

У. като има предвид, че Комисията признава за проблемен факта, че решенията за разрешаване на ГМО продължават да се приемат без квалифицирано мнозинство на държавите членки, което е точно изключението при разрешенията за продукти като цяло, но се е превърнало в правило при вземането на решения относно разрешенията за генетично модифицирани храни и фуражи;

Ф. като има предвид, че по време на осмия си мандат Парламентът прие общо 36 резолюции, в които се възразява срещу пускането на пазара на ГМО за храни и фуражи (33 резолюции) и срещу отглеждането на ГМО в Съюза (три резолюции); като има предвид, че до момента Парламентът е приел единадесет възражения по време на деветия си мандат; като има предвид, че не беше налице квалифицирано мнозинство на държавите членки в подкрепа на разрешаването на нито един от тези ГМО; като има предвид, че макар самата тя да признава наличието на недостатъци в демократичността на процеса и въпреки липсата на подкрепа от държавите членки и възраженията на Парламента, Комисията продължава да разрешава ГМО;

Х. като има предвид, че съгласно Регламент (ЕС) № 182/2011 Комисията може да реши да не разрешава даден ГМО, когато няма квалифицирано мнозинство на държавите членки, гласували „за“, в Апелативния комитет[17]; като има предвид, че в това отношение не се изисква промяна на законодателството;

1. счита, че проектът на решение за изпълнение на Комисията превишава изпълнителните правомощия, предвидени в Регламент (ЕО) № 1829/2003;

2. счита, че проектът на решение за изпълнение на Комисията не е в съответствие с правото на Съюза, тъй като е несъвместим с целта на Регламент (ЕО) № 1829/2003, която, в съответствие с общите принципи, предвидени в Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и Съвета[18], е да се гарантира основа за осигуряването на висока степен на защита на живота и здравето на човека, на здравето на животните и на хуманното отношение към тях, на околната среда и на интересите на потребителите по отношение на генетично модифицираните храни и фуражи, като едновременно с това се гарантира ефективното функциониране на вътрешния пазар;

3. отправя искане към Комисията да оттегли своя проект на решение за изпълнение;

4. приветства факта, че в писмо от 11 септември 2020 г. до членовете на ЕП Комисията в крайна сметка призна необходимостта от отчитане на устойчивостта, когато става въпрос за решения за разрешаване на ГМО[19]; изразява силното си разочарование обаче, че на 28 септември 2020 г. Комисията разреши вноса на друга генетично модифицирана соя[20] въпреки възражението на Парламента и факта, че мнозинството от държавите членки гласуваха против;

5. призовава Комисията да предприеме спешни действия по отношение на разработването на критерии за устойчивост с пълноценното участие на Парламента; призовава Комисията да предостави информация за това как ще бъде извършен този процес и в какви срокове;

6. отново настоятелно призовава Комисията да вземе предвид задълженията на Съюза съгласно международните споразумения, като например Парижкото споразумение относно изменението на климата, Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие и целите за устойчиво развитие на ООН;

7. отново призовава Комисията да спре разрешаването на ГМО, независимо дали са предназначени за отглеждане или за употреба в храни и фуражи, когато в Апелативния комитет не е представено становище от държавите членки в съответствие с член 6, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 182/2011;

8. отново призовава Комисията да не разрешава устойчиви на хербициди генетично модифицирани култури, докато рисковете за здравето, свързани с остатъчните вещества, бъдат цялостно изследвани поотделно за всеки конкретен случай, което изисква пълна оценка на остатъчните вещества от пръскането на такива генетично модифицирани култури с добавъчни хербициди, оценка на продуктите от разпада на хербицидите и всякакви комбинаторни ефекти, включително със самото генетично модифицирано растение;

9. отново призовава Комисията да не разрешава никакви подкомбинации на генетично модифицирани събития с повече от една трансформация, освен ако те са били подложени на задълбочена оценка от ЕОБХ въз основа на пълни данни, предоставени от заявителя;

10. счита по-конкретно, че одобряването на сортове, за които не са предоставени данни за безопасност и които още не са били изпитвани или създадени, е в противоречие с принципите на общото право в областта на храните, установени в Регламент (ЕО) № 178/2002;

11. отново призовава ЕОБХ да разработи допълнително и да използва систематично методи, които позволяват установяването на неочаквани въздействия на генетично модифицирани събития с повече от една трансформация, например във връзка с адювантните свойства на Bt протеините;

12. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки.

 

[1] OВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 1.

[2] ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.

[3] Научно становище на експертната група на ЕОБХ по генетично модифицирани организми относно оценката на генетично модифицираната царевица MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 и подкомбинации за употреба като храна и фураж съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 (заявление EFSA-GMO-NL-2017-144), EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2019 г.;17(11):5848, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5848

[4] В рамките на осмия си мандат Парламентът прие 36 резолюции, в които възразява срещу разрешаването на ГМО. Освен това в рамките на деветия си мандат Парламентът прие следните резолюции:

 Резолюция на Европейския парламент от 10 октомври 2019 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (Приети текстове, P9_TA(2019)0028).

 Резолюция на Европейския парламент от 10 октомври 2019 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя A2704-12 (ACS-GMØØ5-3), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (Приети текстове, P9_TA(2019)0029).

 Резолюция на Европейския парламент от 10 октомври 2019 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 и генетично модифицирана царевица, съвместяваща две, три или четири от отделните събития MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 и DAS-40278-9, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (Приети текстове, P9_TA(2019)0030).

 Резолюция на Европейския парламент от 14 ноември 2019 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифициран памук LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (Приети текстове, P9_TA(2019)0054).

 Резолюция на Европейския парламент от 14 ноември 2019 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 89788 (MON-89788-1), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (Приети текстове, P9_TA(2019)0055).

 Резолюция на Европейския парламент от 14 ноември 2019 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 и подкомбинации MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 и NK603 × DAS-40278-9, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (Приети текстове, P9_TA(2019)0056).

 Резолюция на Европейския парламент от 14 ноември 2019 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 и генетично модифицирана царевица, съвместяваща две, три, четири или пет от отделните събития Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 и GA21, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003 на

Европейския парламент и на Съвета (Приети текстове, P9_TA(2019)0057).

 Резолюция на Европейския парламент от 14 май 2020 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (Приети текстове, P9_TA(2020)0069).

 Резолюция на Европейския парламент от 11 ноември 2020 г. относно проект на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 и генетично модифицирана царевица, съвместяваща две или три от отделните събития MON 87427, MON 89034, MIR162 и NK603, и за отмяна на Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1111 на Комисията, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (Приети текстове, P9_TA(2020)0291).

 Резолюция на Европейския парламент от 11 ноември 2020 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (Приети текстове, P9_TA(2020)0292).

 Резолюция на Европейския парламент от 11 ноември 2020 г. относно проект на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 и генетично модифицирана царевица, съвместяваща две, три или четири от отделните събития MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 и NK603, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (Приети текстове, P9_TA(2020)0293).

 

[7] Забележка на Testbiotech относно оценката на ЕОБХ на генетично модифицирана царевица MON 87427 ×MON 89034 × MIR162 × MON 87411 и подкомбинации за употреба в храни и фуражи съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 (заявление EFSA-GMO-NL-2017-144) от Bayer/Monsanto, декември 2019 г., https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_MON87427%20x%20MON89034%20x%20MIR%20162%20x%20MON87411.pdf

[8] Становище на ЕОБХ, стр. 26.

[9] Вж. например Bonny, S., „Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: overview and Impact“ (‎„Генетично модифицирани култури, устойчиви към хербициди, плевели и хербициди: преглед и въздействие“), Environmental Management, януари 2016 г., 57(1), стр. 31 – 48, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738, Benbrook , C.M., „Impacts of genetically enginered crops on pesticide use in the U.S. – the first 16 years“ („Въздействия на културите, продукт на генно инженерство, върху употребата на пестициди в САЩ – първите шестнадесет години“), Environmental Sciences Europe 24, 24 (2012 г.), https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24, и Schütte, G. , Eckerstorfer, M., Rastelli, V. и др., „Herbicide resistance and biodiversity: agronomic and environmental aspects of genetically modified herbicide-resistant plants“ („Устойчивост на хербициди и биологично разнообразие: агрономически и екологични аспекти на генетично модифицираните растения, устойчиви на хербициди“), Environmental Sciences Europe 29, 5(2017 г.), https://link.springer.com/article/10.1186/s12302-016-0100-y

[10] Становище на ЕОБХ, стр. 8.

[11] Генетично модифицираната царевица с повече от едно трансформационно събитие съдържа изменение на EPSPS.

[12] Преглед от ЕОБХ на съществуващите максимално допустими граници на остатъчни вещества за глифосат в съответствие с член 12 от Регламент (ЕО) № 396/2005 – преработена версия, за да се вземат предвид пропуснатите данни, EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2019 г.; 17(10):5862, стр. 4, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5862

[13] Заключение на ЕОБХ относно партньорската проверка на оценката на риска от употребата на активното вещество глифосат като пестицид, Бюлетин на ЕОБХ, 2015 г.; 13(11):4302, стр. 3, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4302

[14] Такъв действително е случаят с глифосата, както е посочено в прегледа от ЕОБХ на съществуващите максимално допустими граници на остатъчни вещества (МДГОВ) за глифосат в съответствие с член 12 от Регламент (ЕО) № 396/2005, EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2018 г.;16(5):5263, стр. 12, https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5263

[15] За преглед по въпроса, вж. Rubio Infante, N. Moreno-Fierros, L., „An overview of the safety and biological effects of Bacillus thuringiensis Cry toxins in mammals“ („Преглед на безопасността и биологичните ефекти на Cry протеини от вида Bacillus thuringiensis при бозайниците“), Journal of Applied Toxicology, май 2016 г., 36(5): стр. 630-648, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jat.3252/full

[16] Заявление EFSA-GMO-DE-2010-86 (Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 царевица и три подкомбинации, независимо от произхода им), становище на малцинството, J.M. Wal, член на експертната група на ЕОБХ по ГМО, Бюлетин на ЕОБХ 2018;16(7):5309, стр. 34,  https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5309

 

[17] Комисията „може“, а не „трябва“ да продължи с издаването на разрешение, ако в Апелативния комитет няма квалифицирано мнозинство на държавите членки, гласували „за“, в съответствие с член 6, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

[18] Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1).

Последно осъвременяване: 14 декември 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност