Návrh uznesenia - B9-0417/2020Návrh uznesenia
B9-0417/2020

ODPORÚČANIE PRE ROZHODNUTIE nevzniesť námietku proti delegovanému nariadeniu Komisie z 20 novembra 2020, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446, pokiaľ ide o lehoty na podávanie predbežných colných vyhlásení o vstupe a vyhlásení pred výstupom v prípade prepravy po mori zo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, z Normanských ostrovov a Ostrova Man a do Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, na Normanské ostrovy a Ostrov Man

9.12.2020 - (C(2020)08072 – 2020/2890(DEA))

v súlade s článkom 111 ods. 6 rokovacieho poriadku

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
Zodpovedná poslankyňa: Anna Cavazzini

Postup : 2020/2890(DEA)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B9-0417/2020
Predkladané texty :
B9-0417/2020
Rozpravy :
Hlasovanie :
Prijaté texty :

B9‑0417/2020

Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu nevzniesť námietku proti delegovanému nariadeniu Komisie z 20 novembra 2020, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446, pokiaľ ide o lehoty na podávanie predbežných colných vyhlásení o vstupe a vyhlásení pred výstupom v prípade prepravy po mori zo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, z Normanských ostrovov a Ostrova Man a do Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, na Normanské ostrovy a Ostrov Man

(C(2020)08072 – 2020/2890(DEA))

Európsky parlament,

 so zreteľom na delegované nariadenie Komisie C(2020)08072,

 so zreteľom na list Komisie z 26. novembra 2020, ktorým žiada Európsky parlament, aby oznámil, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu,

 so zreteľom na článok 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

 so zreteľom na list Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa predsedovi Konferencie predsedov výborov z 2. decembra 2020,

 so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie[1], a najmä na jeho článok 131 písm. b), článok 265 písm. a) a článok 284 ods. 5,

 so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie[2],

 so zreteľom na článok 111 ods. 6 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na odporúčanie pre rozhodnutie Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa,

A. keďže v delegovanom nariadení sa stanovujú lehoty, v ktorých musia hospodárske subjekty poskytnúť colným orgánom členských štátov určité údaje o bezpečnosti a ochrane pri preprave tovaru po mori s pôvodom alebo miestom určenia v Spojenom kráľovstve;

B. keďže rokovania o budúcej obchodnej dohode so Spojeným kráľovstvom nepriniesli ku dňu schválenia delegovaného nariadenia dohodu o oslobodení od povinnosti zaznamenávať podrobné bezpečnostné údaje o tovare, ktorý sa má prepravovať po mori a ktorý má pôvod alebo miesto určenia v Spojenom kráľovstve;

C. keďže Komisia prijala 19. decembra 2018[3] opatrenie s rovnakým účelom ako delegované nariadenie s cieľom pripraviť sa na prípadnú situáciu, keď sa nedosiahne dohoda o riadenom vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie, hoci uzavretím dohody o vystúpení sa toto znenie stalo zbytočným;

D. keďže toto delegované nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť čo najskôr s cieľom zaistiť plynulú každodennú prevádzku colných správ a hospodárskych subjektov po skončení prechodného obdobia;

1. oznamuje, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu;

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a Komisii.

 

Posledná úprava: 14. decembra 2020
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia