Ontwerpresolutie - B9-0418/2020Ontwerpresolutie
B9-0418/2020

AANBEVELING VOOR EEN BESLUIT om geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie van 6 november 2020 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/815 wat betreft de bijwerking 2020 van de in de technische reguleringsnormen voor het uniforme elektronische verslagleggingsformaat vastgestelde taxonomie

9.12.2020 - (C(2020)7523 – 2020/2865(DEA))

ingediend overeenkomstig artikel 111, lid 6, van het Reglement

Commissie juridische zaken
Verantwoordelijk lid: Gilles Lebreton

Procedure : 2020/2865(DEA)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
B9-0418/2020
Ingediende teksten :
B9-0418/2020
Debatten :
Stemmingen :
Aangenomen teksten :

B9‑0418/2020

Ontwerpbesluit van het Europees Parlement om geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie van 6 november 2020 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/815 wat betreft de bijwerking 2020 van de in de technische reguleringsnormen voor het uniforme elektronische verslagleggingsformaat vastgestelde taxonomie

(C(2020)7523 – 2020/2865(DEA))

Het Europees Parlement,

 gezien de gedelegeerde verordening van de Commissie (C(2020)7523),

 gezien het schrijven van de Commissie van 18 november 2020, waarin zij het Parlement verzoekt te verklaren dat het geen bezwaar zal maken tegen de gedelegeerde verordening,

 gezien de brief van de Commissie juridische zaken van 4 december 2020 aan de voorzitter van de Conferentie van commissievoorzitters,

 gezien artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

 gezien Richtlijn 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 2004 betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG[1], met name artikel 4, lid 7,

 gezien het ontwerp van technische reguleringsnormen dat de Europese Autoriteit voor effecten en markten op 18 juni 2020 aan de Commissie heeft doen toekomen,

 gezien artikel 111, lid 6, van zijn Reglement,

 gezien de aanbeveling voor een besluit van de Commissie juridische zaken,

A. overwegende dat Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/815 van de Commissie het uniforme elektronische verslagleggingsformaat, zoals bedoeld in artikel 4, lid 7, van Richtlijn 2004/109/EG, preciseert dat moet worden gebruikt voor de opstelling van jaarlijkse financiële verslagen door uitgevende instellingen;

B. overwegende dat de basistaxonomie die voor het uniforme elektronische verslagleggingsformaat moet worden gebruikt, stoelt op en een uitbreiding vormt van de taxonomie van de internationale standaard voor financiële verslaglegging (IFRS); overwegende dat de IFRS-stichting elk jaar een bijwerking van de IFRS-taxonomie presenteert, teneinde rekening te houden met - onder andere - de publicatie van nieuwe, respectievelijk de wijziging van bestaande internationale standaarden voor financiële verslaglegging, de analyse van informatie die in de regel in de praktijk wordt doorgegeven, alsmede de verbeteringen die aan de algemene inhoud van deze taxonomie of aan de gebruikte technologie moeten worden aangebracht;

C. overwegende dat de gedelegeerde verordening van de Commissie van 6 november 2020 erin voorziet dat deze van toepassing zal zijn op de jaarlijkse financiële verslagen met financiële overzichten betreffende de boekjaren die beginnen op 1 januari 2021 of na die datum; overwegende dat de uitgevende instellingen gemachtigd zullen worden de in de bedoelde verordening gepreciseerde taxonomie te gebruiken vanaf de boekjaren die beginnen op 1 januari 2020 of na die datum;

D. overwegende dat het Parlement en de Raad vanaf de datum van kennisgeving van de gedelegeerde handeling over een termijn van drie maanden beschikken om tegen de handeling in kwestie bezwaar te maken;

E. overwegende dat de Commissie op 6 november 2020 kennis heeft gegeven van de gedelegeerde handeling en dat de termijn van drie maanden voor het Parlement en de Raad om eventuele bezwaren kenbaar te maken, verstrijkt na 1 januari 2021, dat wil zeggen de in de gedelegeerde handeling voorziene datum van de inwerkingtreding daarvan;

F. overwegende dat er geen elementen zijn die een bezwaar tegen de gedelegeerde handeling in kwestie rechtvaardigen;

1. verklaart geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening;

2. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

 

Laatst bijgewerkt op: 12 december 2020
Juridische mededeling - Privacybeleid