Propunere de rezoluţie - B9-0418/2020Propunere de rezoluţie
B9-0418/2020

RECOMANDARE DE DECIZIE de a nu formula obiecții la regulamentul delegat al Comisiei din 6 noiembrie 2020 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2019/815 în ceea ce privește actualizarea din 2020 a taxonomiei prevăzute în standardele tehnice de reglementare privind specificarea unui format de raportare electronic unic

9.12.2020 - (C(2020)7523 – 2020/2865(DEA))

depusă în conformitate cu articolul 111 alineatul (6) din Regulamentul de procedură

Comisia pentru afaceri juridice
Deputat responsabil: Gilles Lebreton

Procedură : 2020/2865(DEA)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B9-0418/2020
Texte depuse :
B9-0418/2020
Dezbateri :
Voturi :
Texte adoptate :

B9‑0418/2020

Proiect de decizie a Parlamentului European de a nu formula obiecții la regulamentul delegat al Comisiei din 6 noiembrie 2020 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2019/815 în ceea ce privește actualizarea din 2020 a taxonomiei prevăzute în standardele tehnice de reglementare privind specificarea unui format de raportare electronic unic

(C(2020)7523 – 2020/2865(DEA))

Parlamentul European,

 având în vedere regulamentul delegat al Comisiei (C(2020)7523),

 având în vedere scrisoarea Comisiei din 18 noiembrie 2020, care îi solicită Parlamentului să declare că nu va formula obiecții la regulamentul delegat,

 având în vedere scrisoarea Comisiei pentru afaceri juridice trimisă președintelui Conferinței președinților de comisie la 4 decembrie 2020,

 având în vedere articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 având în vedere Directiva 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind armonizarea obligațiilor de transparență în ceea ce privește informația referitoare la emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată și de modificare a Directivei 2001/34/CE[1], în special articolul 4 alineatul (7),

 având în vedere proiectele de standarde tehnice de reglementare prezentate Comisiei de către Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe la 18 iunie 2020,

 având în vedere articolul 111 alineatul (6) din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere recomandarea de decizie a Comisiei pentru afaceri juridice,

A. întrucât Regulamentul delegat (UE) 2019/815 al Comisiei precizează formatul de raportare electronic unic, menționat la articolul 4 alineatul (7) din Directiva 2004/109/CE, care trebuie utilizat de emitenți la întocmirea rapoartelor lor financiare anuale;

B. întrucât taxonomia de bază care trebuie utilizată pentru formatul de raportare electronic unic se bazează pe taxonomia standardelor internaționale de raportare financiară (IFRS), pe care o extinde; Fundația IFRS actualizează anual taxonomia IFRS astfel încât aceasta să reflecte, printre alte modificări, publicarea unor noi IFRS sau modificarea IFRS-urilor existente, analiza informațiilor care se comunică, în mod normal, în practică și îmbunătățirile care trebuie aduse conținutului general al acestei taxonomii sau tehnologiei utilizate;

C. întrucât regulamentul delegat al Comisiei din 6 noiembrie 2020 prevede că acesta se va aplica raportărilor financiare anuale care conțin situațiile financiare aferente exercițiilor financiare care încep la 1 ianuarie 2021 sau ulterior acestei date; întrucât emitenților li se va permite să adopte taxonomia specificată în regulamentul respectiv pentru exercițiile financiare care încep la 1 ianuarie 2020 sau ulterior acestei date;

D. întrucât Parlamentul și Consiliul au la dispoziție trei luni de la data notificării actului delegat pentru a prezenta obiecții la actul delegat respectiv;

E. întrucât actul delegat a fost notificat de Comisie la 6 noiembrie 2020 și, prin urmare, termenul de trei luni pentru eventualele obiecții din partea Parlamentului sau a Consiliului va expira după 1 ianuarie 2021, data stabilită de actul delegat pentru intrarea sa în vigoare;

F. întrucât nu există motive pentru a formula obiecții cu privire la actul delegat,

1. declară că nu are obiecții la regulamentul delegat;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului și Comisiei.

 

Ultima actualizare: 14 decembrie 2020
Aviz juridic - Politica de confidențialitate