Predlog resolucije - B9-0418/2020Predlog resolucije
B9-0418/2020

PRIPOROČILO ZA SKLEP da ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije z dne 6. novembra 2020 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2019/815 v zvezi s posodobitvijo taksonomije, določene v regulativnih tehničnih standardih o enotni elektronski obliki poročanja, za leto 2020

9.12.2020 - (C(2020)7523 – 2020/2865(DEA))

v skladu s členom 111(6) Poslovnika

Odbor za pravne zadeve
Pristojni poslanec: Gilles Lebreton

Postopek : 2020/2865(DEA)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B9-0418/2020
Predložena besedila :
B9-0418/2020
Razprave :
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

B9-0418/2020

Osnutek sklepa Evropskega parlamenta, da ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije z dne 6. novembra 2020 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2019/815 v zvezi s posodobitvijo taksonomije, določene v regulativnih tehničnih standardih o enotni elektronski obliki poročanja, za leto 2020

(C(2020)7523 – 2020/2865(DEA))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju delegirane uredbe Komisije (C(2020)7523),

 ob upoštevanju pisma Komisije z dne 18. novembra 2020, v katerem ta poziva Parlament, naj izjavi, da ne bo nasprotoval delegirani uredbi,

 ob upoštevanju pisma Odbora za pravne zadeve predsedniku konference predsednikov odborov z dne 4. decembra 2020,

 ob upoštevanju člena 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

 ob upoštevanju Direktive 2004/109/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2004 o uskladitvi zahtev v zvezi s preglednostjo informacij o izdajateljih, katerih vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu, in o spremembah Direktive 2001/34/ES[1], zlasti njenega člena 4(2),

 ob upoštevanju osnutkov regulativnih tehničnih standardov, ki jih je Evropski organ za vrednostne papirje in trge Komisiji predložil 18. junija 2020,

 ob upoštevanju člena 111(6) Poslovnika,

 ob upoštevanju priporočila za sklep Odbora za pravne zadeve,

A. ker Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/815 določa enotno elektronsko obliko poročanja iz člena 4(7) Direktive 2004/109/ES, ki jo morajo izdajatelji uporabljati pri pripravi letnih računovodskih poročil;

B. ker osnovna taksonomija, ki se uporablja za enotno elektronsko obliko poročanja, temelji na taksonomiji mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP) in jo razširja; Fundacija za mednarodne standarde računovodskega poročanja (MSRP) letno posodablja taksonomijo MSRP, med drugim zaradi vključitve novih ali spremembe veljavnih MSRP, analize informacij, ki se na splošno prenašajo v praksi, in izboljšanja splošne vsebine te taksonomije ali tehnologije, ki se uporablja;

C. ker Delegirana uredba Komisije z dne 6. novembra 2020 določa, da se ta enotna oblika uporablja za letna računovodska poročila, ki vsebujejo računovodske izkaze za poslovna leta, ki se začnejo 1. januarja 2021 ali pozneje; ker bodo izdajatelji lahko sprejeli taksonomijo, določeno v navedeni uredbi, za poslovna leta od 1. januarja 2020 naprej;

D. ker imata Evropski parlament in Svet na voljo tri mesece od datuma uradnega obvestila o delegiranem aktu za nasprotovanje temu aktu;

E. ker je Komisija uradno obvestilo o delegiranem aktu poslala 6. novembra 2020, se bo trimesečni rok za morebitno nasprotovanje Parlamenta ali Sveta iztekel po 1. januarju 2021, ko naj bi delegirani akt začel veljati;

F. ker ni utemeljenih razlogov za nasprotovanje temu delegiranemu aktu;

1. izjavlja, da ne nasprotuje delegirani uredbi;

2. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu in Komisiji.

 

Zadnja posodobitev: 14. december 2020
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov