Návrh usnesení - B9-0420/2020Návrh usnesení
B9-0420/2020

DOPORUČENÍ K ROZHODNUTÍ nevznášet námitky k nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 29. října 2020, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2124, pokud jde o úřední kontroly na stanovišti hraniční kontroly, ze kterého zboží opouští Unii, a o některá ustanovení týkající se tranzitu a překládky

9.12.2020 - (C(2020)07418 – 2020/2855(DEA))

předložené v souladu s čl. 111 odst. 6 jednacího řádu

Pascal Canfin
za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Postup : 2020/2855(DEA)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B9-0420/2020
Předložené texty :
B9-0420/2020
Rozpravy :
Hlasování :
Přijaté texty :

B9-0420/2020

návrh rozhodnutí Evropského parlamentu nevznášet námitky k nařízení Komise   v přenesené pravomoci ze dne 29. října 2020, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2124, pokud jde o úřední kontroly na stanovišti hraniční kontroly, ze kterého zboží opouští Unii, a o některá ustanovení týkající se tranzitu a překládky

(C(2020)07418 – 2020/2855(DEA))

Evropský parlament,

 s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 29. října 2020, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2124, pokud jde o úřední kontroly na stanovišti hraniční kontroly, ze kterého zboží opouští Unii, a o některá ustanovení týkající se tranzitu a překládky (C(2020)07418),

 s ohledem na dopis Komise ze dne 21. března 2019, v němž Komise žádá Evropský parlament, aby uvedl, že nevysloví námitku k nařízení přenesené pravomoci,

 s ohledem na dopis Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin předsedovi Konference předsedů výborů ze dne 2. prosince 2020,

 s ohledem na článek 290 Smlouvy o fungování Evropské unie,

 s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách)[1], a zejména na čl. 51 odst. 1 písm. b) a d) uvedeného nařízení,

 s ohledem na čl. 111 odst. 6 jednacího řádu,

 s ohledem na doporučení k rozhodnutí Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin,

A. vzhledem k tomu, že nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2124[2] stanoví pravidla pro úřední kontroly zásilek zvířat a zboží v režimu tranzitu, překládky a další přepravy přes území Unie prováděné příslušnými orgány členských států[3] .

B. vzhledem k tomu, že čl. 51 odst. 1 písm. b) a d) nařízení (EU) 2017/625 svěřuje Komisi pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci, pokud jde o pravidla pro stanovení lhůt a opatření pro provádění kontrol dokladů a v případě potřeby i kontrol totožnosti a fyzických kontrol kategorií zvířat a zboží, na něž se vztahují úřední kontroly podle čl. 47 odst. 1 uvedeného nařízení, které vstupují do Unie po moři nebo leteckou dopravou ze třetí země, pokud jsou tato zvířata nebo zboží přepravovány z lodi nebo letadla  pod celním dohledem na jinou loď nebo do jiného letadla ve stejném přístavu nebo na stejném letišti v rámci přípravy na další cestu („překládané zásilky“), jakož i pravidla stanovující případy a podmínky, za nichž může být přeprava zásilek kategorií zvířat a zboží uvedených v čl. 47 odst. 1 uvedeného nařízení získat povolení, a určité úřední kontroly, které mají být u těchto zásilek prováděny na stanovištích hraniční kontroly, včetně případů a podmínek skladování zboží ve speciálně schválených celních skladech nebo ve volných zónách;

C. vzhledem k tomu, že Komise dne 29. října 2020 předložila Parlamentu nařízení Komise v přenesené pravomoci, čímž začala běžet lhůta pro přezkum, během níž může Parlament vyslovit proti tomuto návrhu nařízení námitku;

D. vzhledem k tomu, že nařízení v přenesené pravomoci mimo jiné zavádí flexibilitu při řízení úředních kontrol při průjezdu přes Velkou Británii z členského státu do Irska a naopak (tzv. pozemní koridor), což umožňuje používání vnitrostátních systémů pro správu informací a přispívá ke snížení administrativní zátěže dotčených členských států;

E. vzhledem k tomu, že nařízení v přenesené pravomoci by mělo vstoupit v platnost co nejdříve a mělo by se použít ode dne 1. ledna 2021, aby se zajistilo, že opatření stanovená v uvedeném nařízení budou účinná po uplynutí přechodného období stanoveného Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii do 31. prosince 2020;

1. prohlašuje, že proti nařízení v přenesené pravomoci nevysloví námitku;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

 

 

Poslední aktualizace: 14. prosince 2020
Právní upozornění - Ochrana soukromí