Állásfoglalásra irányuló indítvány - B9-0420/2020Állásfoglalásra irányuló indítvány
B9-0420/2020

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ AJÁNLÁS az (EU) 2019/2124 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az áruknak az Unió területéről való kiléptetési helye szerinti határállomásokon végzett hatósági ellenőrzések, valamint az átszállításra és átrakodásra vonatkozó egyes rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló, 2020. október 29-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzéséről

9.12.2020 - (C(2020)07418 – 2020/2855(DEA))

az eljárási szabályzat 111. cikkének (6) bekezdése alapján

Pascal Canfin
a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében

Eljárás : 2020/2855(DEA)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B9-0420/2020
Előterjesztett szövegek :
B9-0420/2020
Viták :
Szavazatok :
Elfogadott szövegek :

B9‑0420/2020

Az Európai Parlament határozattervezete az (EU) 2019/2124 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az áruknak az Unió területéről való kiléptetési helye szerinti határállomásokon végzett hatósági ellenőrzések, valamint az átszállításra és átrakodásra vonatkozó egyes rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló, 2020. október 29-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzéséről

(C(2020)07418 – 2020/2855(DEA))

Az Európai Parlament,

 tekintettel az (EU) 2019/2124 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az áruknak az Unió területéről való kiléptetési helye szerinti határállomásokon végzett hatósági ellenőrzések, valamint az átszállításra és átrakodásra vonatkozó egyes rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló, 2020. október 29-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre (C(2020)07418),

 tekintettel a Bizottság 2020. november 6-i levelére, amelyben kéri az Európai Parlamenttől annak kinyilvánítását, hogy nem emel kifogást a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szemben,

 tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság által a Bizottsági Elnökök Értekezletének elnökéhez intézett 2020. december 2-i levélre,

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkére,

 tekintettel az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növényegészségügyi szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, a 652/2014/EU, az (EU) 2016/429 és az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. március 15-i (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet)[1] és különösen annak 51. cikke (1) bekezdésének b) és d) pontjára és 144. cikke (6) bekezdésére,

 tekintettel eljárási szabályzata 111. cikkének (6) bekezdésére,

 tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság határozatra irányuló ajánlására,

A. mivel az (EU) 2019/2124 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet[2] szabályokat állapít meg az Unión keresztül történő átszállítás, átrakodás és továbbszállítás alatt álló állat- és áruszállítmányokra vonatkozó, a tagállamok illetékes hatóságai által elvégzendő hatósági ellenőrzések tekintetében[3].

B. mivel az (EU) 2017/625 rendelet 51. cikke (1) bekezdésének b) és d) pontja felhatalmazza a Bizottságot, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 47. cikk (1) bekezdésében meghatározott hatósági ellenőrzések hatálya alá tartozó olyan állatokat és árukat érintő okmányellenőrzések, illetve szükség esetén azonossági ellenőrzések és fizikai ellenőrzések elvégzésére vonatkozó határidőkkel és rendelkezésekkel kapcsolatos szabályok megállapítása céljából, amelyek harmadik országból légi vagy tengeri szállítás útján érkeznek az Unióba, amikor az említett állatokat vagy árukat ezt követően kirakják a hajóról vagy légi járműről és vámfelügyelet alatt ugyanabban a kikötőben vagy ugyanazon a repülőtéren továbbszállítás céljából egy másik hajóra vagy légi járműre rakodják át (a továbbiakban: „átrakodott” szállítmány), valamint azok az esetek és feltételek megállapítása céljából, amelyek fennállásakor engedélyezhető a 47. cikk (1) bekezdésében említett állat- és árukategóriák szállítmányainak átszállítása, valamint az ilyen szállítmányokon a határállomásokon elvégzendő bizonyos hatósági ellenőrzések, ideértve az áruk külön engedéllyel rendelkező vámraktárakban, illetve vámszabad területen történő tárolásának eseteit és feltételeit is;

C. mivel a Bizottság 2020. október 29-én továbbította a Parlamentnek a felhatalmazáson alapuló rendeletet, amely két hónapos vizsgálati időszakot nyitott meg a Parlament számára, hogy kifogást emeljen a felhatalmazáson alapuló rendelettel szemben;

D. mivel a felhatalmazáson alapuló rendelet többek között rugalmasságot vezet be a Nagy-Britannián keresztül valamely tagállamból Írországba, illetve Írországból valamely tagállamba irányuló (úgynevezett „landbridge”) szállításokra vonatkozó hatósági ellenőrzések irányítása terén, lehetővé téve a nemzeti információkezelési rendszerek használatát, hozzájárulva ezzel az érintett tagállamok adminisztratív terheinek csökkentéséhez;

E. mivel a felhatalmazáson alapuló rendeletnek sürgősen hatályba kell lépnie és 2021. január 1-jétől kell alkalmazni kell azt annak biztosítása érdekében, hogy az említett rendeletben előírt intézkedések a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből való kilépéséről szóló megállapodásban meghatározott átmeneti időszak 2020. december 31-i lejárta után hatályosak legyenek;

1. kijelenti, hogy a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szemben nem emel kifogást;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak és a Bizottságnak.

 

Utolsó frissítés: 2020. december 11.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat