Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B9-0420/2020Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B9-0420/2020

REKOMENDACIJA DĖL SPRENDIMO neprieštarauti 2020 m. spalio 29 d. Komisijos deleguotajam reglamentui, kuriuo dėl oficialiosios kontrolės pasienio kontrolės poste, per kurį prekės išvežamos iš Sąjungos, ir tam tikrų tranzito ir perkrovimo nuostatų iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2019/2124

9.12.2020 - (C(2020)07418 – 2020/2855(DEA))

pateikta pagal Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 6 dalį

Pascal Canfin
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu

Procedūra : 2020/2855(DEA)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B9-0420/2020
Pateikti tekstai :
B9-0420/2020
Debatai :
Balsavimas :
Priimti tekstai :

B9-0420/2020

Europos Parlamento sprendimo neprieštarauti Komisijos 2020 m. spalio 29 d. deleguotajam reglamentui, kuriuo dėl oficialiosios kontrolės pasienio kontrolės poste, per kurį prekės išvežamos iš Sąjungos, ir tam tikrų tranzito ir perkrovimo nuostatų iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2019/2124, projektas

(C(2020)07418 – 2020/2855(DEA))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Komisijos 2020 m. spalio 29 d. deleguotąjį reglamentą, kuriuo dėl oficialiosios kontrolės pasienio kontrolės poste, per kurį prekės išvežamos iš Sąjungos, ir tam tikrų tranzito ir perkrovimo nuostatų iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2019/2124 (C(2020)07418),

 atsižvelgdamas į 2020 m. lapkričio 6 d. Komisijos laišką, kuriame ji prašo Parlamento pareikšti, kad jis neprieštaraus deleguotajam reglamentui,

 atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto 2020 m. gruodžio 2 d. laišką Komitetų pirmininkų sueigos pirmininkui,

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį,

 atsižvelgdamas į 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/625 dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma siekiant užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 999/2001, (EB) Nr. 396/2005, (EB) Nr. 1069/2009, (EB) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 ir (ES) 2016/2031, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1/2005 ir (EB) Nr. 1099/2009 bei Tarybos direktyvos 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB ir 2008/120/EB, ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004, Tarybos direktyvos 89/608/EEB, 89/662/EEB, 90/425/EEB, 91/496/EEB, 96/23/EB, 96/93/EB ir 97/78/EB bei Tarybos sprendimas 92/438/EEB (Oficialios kontrolės reglamentas)[1], ypač jo 51 straipsnio 1 dalies b ir d punktai ir 144 straipsnio 6 dalis,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 6 dalį,

 atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto rekomendaciją dėl sprendimo,

A. kadangi Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2019/2124[2] nustatomos valstybių narių[3] kompetentingų institucijų atliekamos tranzitu vežamų, perkraunamų ir toliau per Sąjungą vežamų gyvūnų ir prekių siuntų oficialiosios kontrolės taisyklės;

B. kadangi Reglamento (ES) 2017/652 51 straipsnio 1 dalies b ir d punktais Komisija įgaliojama priimti deleguotuosius aktus dėl taisyklių, kuriomis nustatoma „gyvūnų ir prekių kategorijų, kurioms taikoma [šio Reglamento] 47 straipsnio 1 dalyje numatyta oficiali kontrolė ir kurie įvežami į Sąjungą jūrų arba oro transportu iš trečiosios šalies, kai tie gyvūnai ar prekės perkeliami iš laivo arba orlaivio ir prižiūrint muitinei vežami į kitą laivą arba orlaivį tame pačiame uoste arba oro uoste ketinant juos vežti toliau [vadinamosios perkraunamos siuntos], dokumentų patikrinimų ir prireikus tapatumo patikrinimų bei fizinių patikrinimų atlikimo terminai ir tvarka“ ir taisyklių, kuriomis nustatomi „atvejai ir sąlygos, kuriais [šio Reglamento] 47 straipsnio 1 dalyje nurodytų kategorijų gyvūnų ir prekių siuntas gali būti leidžiama vežti tranzitu, o tokių siuntų oficiali kontrolė tam tikrais atvejais turi būti atliekama pasienio kontrolės postuose, įskaitant prekių laikymo specialiai patvirtintuose muitinės sandėliuose ar laisvosiose zonose atvejus ir sąlygas“;

C. kadangi 2020 m. spalio 29 d., Komisijai perdavus Parlamentui deleguotąjį reglamentą, prasidėjo dviejų mėnesių tikrinimo laikotarpis, per kurį Parlamentas gali tam deleguotajam reglamentui pareikšti prieštaravimą;

D. kadangi, be kita ko, pagal deleguotąjį reglamentą leidžiamas lankstumas valdant iš valstybės narės per Didžiąją Britaniją į Airiją ir atvirkščiai gabenamų prekių (vadinamasis sausumos tiltas) oficialiąją kontrolę, todėl galima naudotis nacionalinėmis informacijos valdymo sistemomis, taip sumažinant atitinkamoms valstybėms narėms tenkančią administracinę naštą;

E. kadangi deleguotasis reglamentas skubos tvarka turėtų įsigalioti 2021 m. sausio 1 d., kad būtų užtikrintas reglamente numatytų priemonių veiksmingumas 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigus Susitarime dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos nustatytam pereinamajam laikotarpiui;

1. pareiškia, kad neprieštarauja deleguotajam reglamentui;

2. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai ir Komisijai.

 

Atnaujinta: 2020 m. gruodžio 14 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika