Ontwerpresolutie - B9-0420/2020Ontwerpresolutie
B9-0420/2020

AANBEVELING VOOR EEN BESLUIT om geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie van 29 oktober 2020 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2124 wat betreft de officiële controles aan de grenscontrolepost waar goederen de Unie verlaten en bepaalde bepalingen inzake doorvoer en overlading

9.12.2020 - (C(2020)07418 – 2020/2855(DEA))

ingediend overeenkomstig artikel 111, lid 6, van het Reglement

Pascal Canfin
namens de  Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Procedure : 2020/2855(DEA)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
B9-0420/2020
Ingediende teksten :
B9-0420/2020
Debatten :
Stemmingen :
Aangenomen teksten :

B9‑0420/2020

Ontwerpbesluit van het Europees Parlement om geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie van 29 oktober 2020 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2124 wat betreft de officiële controles aan de grenscontrolepost waar goederen de Unie verlaten en bepaalde bepalingen inzake doorvoer en overlading

(C(2020)07418 – 2020/2855(DEA))

Het Europees Parlement,

 gezien de gedelegeerde verordening van de Commissie van 29 oktober 2020 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2124 wat betreft de officiële controles aan de grenscontrolepost waar goederen de Unie verlaten en bepaalde bepalingen inzake doorvoer en overlading (C(2020)07418),

 gezien het schrijven van de Commissie van 6 november 2020, waarin zij het Parlement verzoekt te verklaren dat het geen bezwaar zal maken tegen de gedelegeerde verordening,

 gezien de brief van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid van 2 december 2020 aan de voorzitter van de Conferentie van commissievoorzitters,

 gezien artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

 gezien Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad (verordening officiële controles)[1], en met name artikel 51, lid 1, punten b) en d), en artikel 144, lid 6,

 gezien artikel 111, lid 6, van zijn Reglement,

 gezien de aanbeveling voor een besluit van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid,

A. overwegende dat Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2124 van de Commissie[2] regels vaststelt voor de uitvoering van officiële controles door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten[3] van zendingen van dieren en goederen bij doorvoer, overlading en verder vervoer door de Unie;

B. overwegende dat de Commissie krachtens artikel 51, lid 1, punten b) en d), van Verordening (EU) 2017/625 gemachtigd is gedelegeerde handelingen vast te stellen betreffende voorschriften houdende de termijnen en regelingen voor de uitvoering van documentencontroles en, indien noodzakelijk, overeenstemmingscontroles en materiële controles van categorieën dieren en goederen waarop de in artikel 47, lid 1, van die verordening bedoelde officiële controles van toepassing zijn en die de Unie uit een derde land binnenkomen over zee of door de lucht, wanneer die goederen of dieren uit een vaartuig of vliegtuig worden gehaald en onder douanetoezicht naar een ander vaartuig of vliegtuig in dezelfde haven of op dezelfde luchthaven worden overgebracht met het oog op verder vervoer (“overgeladen zendingen”), alsook betreffende voorschriften om de gevallen vast te stellen waarin en de voorwaarden waaronder de doorvoer van zendingen van de in artikel 47, lid 1, van deze verordening bedoelde categorieën dieren en goederen kan worden toegestaan en waarin bepaalde officiële controles van dergelijke zendingen aan grenscontroleposten moeten worden uitgevoerd, met inbegrip van de gevallen waarin en de voorwaarden waaronder goederen in speciaal erkende douane-entrepots of in vrije zones moeten worden opgeslagen;

C. overwegende dat de Commissie het Parlement de gedelegeerde handeling op 29 oktober 2020 heeft doen toekomen, en dat op die datum de periode van twee maanden begon voor het Parlement om de tekst te bestuderen en, in voorkomend geval, bezwaar tegen die gedelegeerde handeling te maken;

D. overwegende, onder andere, dat de gedelegeerde handeling voor flexibiliteit zorgt ten aanzien van het beheer van officiële controles van zendingen door Groot-Brittannië van een lidstaat naar Ierland en vice versa (“landbrug”), in concreto in de vorm van het gebruik van nationale informatiebeheersystemen, en dus bijdraagt tot geringere administratieve lasten voor de betrokken lidstaat;

E. overwegende dat de gedelegeerde handeling zo snel mogelijk in werking moet treden en van toepassing moet zijn vanaf 1 januari 2021, teneinde ervoor te zorgen dat de maatregelen in de verordening in kwestie na afloop van de overgangstermijn als bedoeld in het Akkoord over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie op 31 december 2020 daadwerkelijk kunnen worden getroffen;

1. verklaart geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening;

2. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

Laatst bijgewerkt op: 11 december 2020
Juridische mededeling - Privacybeleid