Návrh uznesenia - B9-0420/2020Návrh uznesenia
B9-0420/2020

ODPORÚČANIE PRE ROZHODNUTIE nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie z 29. októbra 2020, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2019/2124, pokiaľ ide o úradné kontroly na hraničnej kontrolnej stanici, z ktorej tovar opúšťa Úniu, a o určité ustanovenia o tranzite a prekládke

9.12.2020 - (C(2020)07418 – 2020/2855(DEA))

v súlade s článkom 111 ods. 6 rokovacieho poriadku

Pascal Canfin
v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Postup : 2020/2855(DEA)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B9-0420/2020
Predkladané texty :
B9-0420/2020
Rozpravy :
Hlasovanie :
Prijaté texty :

B9‑0420/2020

Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie z 29. októbra 2020, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2019/2124, pokiaľ ide o úradné kontroly na hraničnej kontrolnej stanici, z ktorej tovar opúšťa Úniu, a o určité ustanovenia o tranzite a prekládke

(C(2020)07418 – 2020/2855(DEA))

Európsky parlament,

 so zreteľom na delegované nariadenie Komisie z 29. októbra 2020, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2019/2124, pokiaľ ide o úradné kontroly na hraničnej kontrolnej stanici, z ktorej tovar opúšťa Úniu, a o určité ustanovenia o tranzite a prekládke (C(2020)07418),

 so zreteľom na list Komisie zo 6. novembra 2020, ktorým žiada Európsky parlament, aby oznámil, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu,

 so zreteľom na list Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín predsedovi Konferencie predsedov výborov z 2. decembra 2020,

 so zreteľom na článok 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

 so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách)[1], a najmä na jeho článok 51 ods. 1 písm. b) a d) a článok 144 ods. 6,

 so zreteľom na článok 111 ods. 6 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na odporúčanie pre rozhodnutie Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín,

A. keďže v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2019/2124[2] sa stanovujú pravidlá vykonávania úradných kontrol príslušnými orgánmi členských štátov,[3] ktoré sa týkajú zásielok zvierat a tovaru v tranzite, zásielok určených na prekládku alebo na ďalšiu prepravu cez Úniu;

B. keďže článkom 51 ods. 1 písmenami b) a d) nariadenia (EÚ) 2017/625 sa Komisia splnomocňuje prijať delegované akty, pokiaľ ide o pravidlá na stanovenie lehôt a spôsobov vykonania dokladových kontrol a v prípade potreby identifikačných kontrol a fyzických kontrol kategórií zvierat a tovaru, ktoré podliehajú úradným kontrolám stanoveným v článku 47 ods. 1 uvedeného nariadenia a ktoré vstupujú do Únie námornou alebo leteckou dopravou z tretej krajiny, keď sú tieto zvieratá alebo tovar premiestňované z plavidla alebo lietadla a prekladajú sa pod colným dohľadom na iné plavidlo alebo lietadlo v tom istom prístave alebo na tom istom letisku v rámci prípravy na ďalšiu prepravu („zásielky určené na prekládku“), ako aj pravidlá na stanovenie prípadov, v ktorých sa môže povoliť tranzit zásielok kategórií zvierat a tovaru uvedených v článku 47 ods. 1, a podmienok, za ktorých sa takýto tranzit môže povoliť, a určitých úradných kontrol takýchto zásielok, ktoré sa majú vykonať na hraničných kontrolných staniciach, vrátane prípadov a podmienok skladovania tovaru v osobitne schválených colných skladoch alebo slobodných pásmach;

C. keďže 29. októbra 2020 Komisia predložila Parlamentu delegované nariadenie, čím sa začalo dvojmesačné obdobie, v priebehu ktorého môže Parlament vzniesť námietku voči tomuto delegovanému nariadeniu;

D. keďže delegované nariadenie okrem iného zavádza určitú flexibilitu pri riadení úradných kontrol pri prechode cez Veľkú Britániu z členského štátu do Írska a naopak (tzv. pozemný most), čo umožňuje využívať vnútroštátne systémy riadenia informácií, a tak prispievať k zníženiu administratívneho zaťaženia dotknutých členských štátov;

E. keďže delegované nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť čo najskôr a malo by sa uplatňovať od 1. januára 2021 s cieľom zabezpečiť, aby boli opatrenia stanovené v tomto nariadení účinné po skončení prechodného obdobia uvedeného v Dohode o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu 31. decembra 2020;

1. oznamuje, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu;

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a Komisii.

 

Posledná úprava: 14. decembra 2020
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia