Projekt rezolucji - B9-0423/2020Projekt rezolucji
B9-0423/2020

  ZALECENIE DOTYCZĄCE DECYZJI w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 7 grudnia 2020 r. zmieniającego załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w związku ze znakiem identyfikacyjnym, który ma być stosowany w niektórych produktach pochodzenia zwierzęcego w Zjednoczonym Królestwie w odniesieniu do Irlandii Północnej

  11.12.2020 - (C(2020)08765 – 2020/2907(DEA))

  zgodnie z art. 111 ust. 6 Regulaminu

  Pascal Canfin
  w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

  Procedura : 2020/2907(DEA)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  B9-0423/2020
  Teksty złożone :
  B9-0423/2020
  Debaty :
  Głosowanie :
  Teksty przyjęte :

  B9‑0423/2020

  Projekt decyzji Parlamentu Europejskiego w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 7 grudnia 2020 r. zmieniającego załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w związku ze znakiem identyfikacyjnym, który ma być stosowany w niektórych produktach pochodzenia zwierzęcego w Zjednoczonym Królestwie w odniesieniu do Irlandii Północnej

  (C(2020)08765 – 2020/2907(DEA))

  Parlament Europejski,

   uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji z dnia 7 grudnia 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w związku ze znakiem identyfikacyjnym, który ma być stosowany w niektórych produktach pochodzenia zwierzęcego w Zjednoczonym Królestwie w odniesieniu do Irlandii Północnej (C(2020)08765),

   uwzględniając pismo Komisji z 7 grudnia 2020 r., w którym Komisja zwraca się do Parlamentu o oświadczenie, że nie wyraża on sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego,

   uwzględniając pismo Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności z dnia 11 grudnia 2020 r. skierowane do przewodniczącej Konferencji Przewodniczących Komisji,

   uwzględniając art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

   uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego[1], w szczególności jego art. 10 ust. 1 oraz art. 11a ust. 6,

   uwzględniając art. 111 ust. 6 Regulaminu,

   uwzględniając zalecenie w sprawie decyzji Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności,

  A. mając na uwadze, że w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004 ustanowiono szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego dla podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa spożywcze, w szczególności w załączniku II do tego rozporządzenia określono wymogi dotyczące znaków identyfikacyjnych, które mają być stosowane przez przedsiębiorstwa sektora spożywczego w odniesieniu do niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym wymogi dotyczące kodów państw, które mają być stosowane przez państwa członkowskie i państwa trzecie;

  B. mając na uwadze, że zgodnie z Umową o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (umowa o wystąpieniu), w szczególności z art. 5 ust. 4 Protokołu w sprawie Irlandii/Irlandii Północnej w związku z załącznikiem 2 do tego protokołu, rozporządzenie (UE) nr 853/2004 jak również oparte na nim akty Komisji mają zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa w odniesieniu do Irlandii Północnej po zakończeniu okresu przejściowego; mając na uwadze, że z tego powodu konieczna jest zmiana wymogów ustanowionych w załączniku II do tego rozporządzenia dotyczących znaku identyfikacyjnego, który powinien być używany w Zjednoczonym Królestwie w odniesieniu do Irlandii Północnej;

  C. mając na uwadze, że w dniu 7 grudnia 2020 r. Komisja przekazała Parlamentowi rozporządzenie delegowane, co zapoczątkowało dwumiesięczny okres kontroli, w którym Parlament może zgłosić sprzeciw wobec tego rozporządzenia delegowanego;

  D. mając na uwadze, że rozporządzenie delegowane dostosowuje znak identyfikacyjny, który ma być stosowany na produktach pochodzenia zwierzęcego produkowanych w Irlandii Północnej;

  E. mając na uwadze, że rozporządzenie delegowane powinno wejść w życie dnia 1 stycznia 2021 r., aby zapewnić skuteczność środków, o których mowa w tym rozporządzeniu, po upływie w dniu 31 grudnia 2020 r. okresu przejściowego przewidzianego w umowie o wystąpieniu;

  1. oświadcza, że nie wyraża sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego;

  2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie i Komisji.

   

  Ostatnia aktualizacja: 14 grudnia 2020
  Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności