Projekt rezolucji - B9-0423/2020Projekt rezolucji
B9-0423/2020

ZALECENIE DOTYCZĄCE DECYZJI w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 7 grudnia 2020 r. zmieniającego załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w związku ze znakiem identyfikacyjnym, który ma być stosowany w niektórych produktach pochodzenia zwierzęcego w Zjednoczonym Królestwie w odniesieniu do Irlandii Północnej

11.12.2020 - (C(2020)08765 – 2020/2907(DEA))

zgodnie z art. 111 ust. 6 Regulaminu

Pascal Canfin
w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Procedura : 2020/2907(DEA)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B9-0423/2020
Teksty złożone :
B9-0423/2020
Debaty :
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

B9‑0423/2020

Projekt decyzji Parlamentu Europejskiego w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 7 grudnia 2020 r. zmieniającego załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w związku ze znakiem identyfikacyjnym, który ma być stosowany w niektórych produktach pochodzenia zwierzęcego w Zjednoczonym Królestwie w odniesieniu do Irlandii Północnej

(C(2020)08765 – 2020/2907(DEA))

Parlament Europejski,

 uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji z dnia 7 grudnia 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w związku ze znakiem identyfikacyjnym, który ma być stosowany w niektórych produktach pochodzenia zwierzęcego w Zjednoczonym Królestwie w odniesieniu do Irlandii Północnej (C(2020)08765),

 uwzględniając pismo Komisji z 7 grudnia 2020 r., w którym Komisja zwraca się do Parlamentu o oświadczenie, że nie wyraża on sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego,

 uwzględniając pismo Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności z dnia 11 grudnia 2020 r. skierowane do przewodniczącej Konferencji Przewodniczących Komisji,

 uwzględniając art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

 uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego[1], w szczególności jego art. 10 ust. 1 oraz art. 11a ust. 6,

 uwzględniając art. 111 ust. 6 Regulaminu,

 uwzględniając zalecenie w sprawie decyzji Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności,

A. mając na uwadze, że w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004 ustanowiono szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego dla podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa spożywcze, w szczególności w załączniku II do tego rozporządzenia określono wymogi dotyczące znaków identyfikacyjnych, które mają być stosowane przez przedsiębiorstwa sektora spożywczego w odniesieniu do niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym wymogi dotyczące kodów państw, które mają być stosowane przez państwa członkowskie i państwa trzecie;

B. mając na uwadze, że zgodnie z Umową o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (umowa o wystąpieniu), w szczególności z art. 5 ust. 4 Protokołu w sprawie Irlandii/Irlandii Północnej w związku z załącznikiem 2 do tego protokołu, rozporządzenie (UE) nr 853/2004 jak również oparte na nim akty Komisji mają zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa w odniesieniu do Irlandii Północnej po zakończeniu okresu przejściowego; mając na uwadze, że z tego powodu konieczna jest zmiana wymogów ustanowionych w załączniku II do tego rozporządzenia dotyczących znaku identyfikacyjnego, który powinien być używany w Zjednoczonym Królestwie w odniesieniu do Irlandii Północnej;

C. mając na uwadze, że w dniu 7 grudnia 2020 r. Komisja przekazała Parlamentowi rozporządzenie delegowane, co zapoczątkowało dwumiesięczny okres kontroli, w którym Parlament może zgłosić sprzeciw wobec tego rozporządzenia delegowanego;

D. mając na uwadze, że rozporządzenie delegowane dostosowuje znak identyfikacyjny, który ma być stosowany na produktach pochodzenia zwierzęcego produkowanych w Irlandii Północnej;

E. mając na uwadze, że rozporządzenie delegowane powinno wejść w życie dnia 1 stycznia 2021 r., aby zapewnić skuteczność środków, o których mowa w tym rozporządzeniu, po upływie w dniu 31 grudnia 2020 r. okresu przejściowego przewidzianego w umowie o wystąpieniu;

1. oświadcza, że nie wyraża sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie i Komisji.

 

Ostatnia aktualizacja: 14 grudnia 2020
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności