Propunere de rezoluţie - B9-0423/2020Propunere de rezoluţie
B9-0423/2020

RECOMANDARE DE DECIZIE de a nu formula obiecții la Regulamentul delegat al Comisiei din 7 decembrie 2020 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește marca de identificare care trebuie utilizată pentru anumite produse de origine animală în Regatul Unit în privința Irlandei de Nord

11.12.2020 - (C(2020)08765 – 2020/2907(DEA))

depusă în conformitate cu articolul 111 alineatul (6) din Regulamentul de procedură

Pascal Canfin
în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

Procedură : 2020/2907(DEA)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B9-0423/2020
Texte depuse :
B9-0423/2020
Dezbateri :
Voturi :
Texte adoptate :

B9‑0423/2020

Proiect de decizie a Parlamentului European de a nu formula obiecții la Regulamentul delegat al Comisiei din 7 decembrie 2020 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește marca de identificare care trebuie utilizată pentru anumite produse de origine animală în Regatul Unit în privința Irlandei de Nord

(C(2020)08765 – 2020/2907(DEA))

Parlamentul European,

 având în vedere Regulamentul delegat al Comisiei din 7 decembrie 2020 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește marca de identificare care trebuie utilizată pentru anumite produse de origine animală în Regatul Unit în privința Irlandei de Nord (C(2020)08765),

 având în vedere scrisoarea Comisiei din 7 decembrie 2020, care solicită Parlamentului să declare că nu va formula obiecții la regulamentul delegat,

 având în vedere scrisoarea Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară trimisă președintelui Conferinței președinților de comisie la 11 decembrie 2020,

 având în vedere articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 având în vedere Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală[1], în special articolul 10 alineatul (1) și articolul (11) alineatul (6),

 având în vedere articolul 111 alineatul (6) din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere recomandarea de decizie a Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară,

A. întrucât Regulamentul (CE) nr. 853/2004 stabilește norme specifice de igienă în cazul produselor alimentare de origine animală pentru operatorii din sectorul alimentar și, în special, anexa II la regulament stabilește cerințe privind marca de identificare pe care operatorii din sectorul alimentar trebuie să o aplice anumitor produse de origine animală, inclusiv cerințe privind codurile de țară care trebuie utilizate de statele membre și de țările terțe;

B. întrucât, în conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice („Acordul de retragere”), în special articolul 5 alineatul (4) din Protocolul privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, atât Regulamentul (CE) nr. 853/2004, cât și actele Comisiei bazate pe acesta se aplică Regatului Unit și pe teritoriul acestuia în ceea ce privește Irlanda de Nord după încheierea perioadei de tranziție; întrucât, din acest motiv, este necesar să se modifice cerințele stabilite în anexa II la regulamentul respectiv în ceea ce privește marca de identificare care ar trebui utilizată în Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord;

C. întrucât, la 7 decembrie 2020, Comisia a transmis Parlamentului regulamentul delegat, inițiind perioada de verificare de două luni în cursul căreia Parlamentul poate formula obiecții;

D. întrucât regulamentul delegat adaptează marca de identificare care trebuie aplicată pe produsele de origine animală produse în Irlanda de Nord;

E. întrucât regulamentul delegat ar trebui să se aplice de la 1 ianuarie 2021, pentru a asigura că măsurile prevăzute în regulament sunt eficace după încheierea perioadei de tranziție prevăzute în Acordul de retragere, și anume 31 decembrie 2020,

1. declară că nu formulează obiecții la regulamentul delegat;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului și Comisiei.

 

Ultima actualizare: 14 decembrie 2020
Aviz juridic - Politica de confidențialitate