Postup : 2020/2907(DEA)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B9-0423/2020

Predkladané texty :

B9-0423/2020

Rozpravy :

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0350

<Date>{11/12/2020}11.12.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0423/2020</NoDocSe>
PDF 144kWORD 43k

<TitreType>ODPORÚČANIE PRE ROZHODNUTIE</TitreType>

<TitreRecueil>predložené v súlade s článkom 111 ods. 6 rokovacieho poriadku</TitreRecueil>


<Titre>nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie zo 7. decembra 2020, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, pokiaľ ide o identifikačnú značku, ktorá sa má používať v prípade určitých produktov živočíšneho pôvodu v Spojenom kráľovstve vzhľadom na Severné Írsko</Titre>

<DocRef>(C(2020)08765 – 2020/2907(DEA))</DocRef>


<Depute>Pascal Canfin</Depute>

<Commission>v mene {ENVI}Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín</Commission>


B9‑0423/2020

Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie zo 7. decembra 2020, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, pokiaľ ide o identifikačnú značku, ktorá sa má používať v prípade určitých produktov živočíšneho pôvodu v Spojenom kráľovstve vzhľadom na Severné Írsko

(C(2020)08765 – 2020/2907(DEA))

Európsky parlament,

 so zreteľom na delegované nariadenie Komisie zo 7. decembra 2020, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, pokiaľ ide o identifikačnú značku, ktorá sa má používať v prípade určitých produktov živočíšneho pôvodu v Spojenom kráľovstve vzhľadom na Severné Írsko [C(2020)08765],

 so zreteľom na list Komisie zo 7. decembra 2020, ktorým žiada Európsky parlament, aby oznámil, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu,

 so zreteľom na list Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín predsedovi Konferencie predsedov výborov z 11. decembra 2020,

 so zreteľom na článok 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

 so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu[1], a najmä na jeho článok 10 ods. 1 a článok 11a ods. 6,

 so zreteľom na článok 111 ods. 6 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na odporúčanie pre rozhodnutie Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín,

A. keďže nariadenie (ES) č. 853/2004 ustanovuje pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu, a najmä v prílohe II k uvedenému nariadeniu sa stanovujú požiadavky týkajúce sa identifikačnej značky, ktorú majú prevádzkovatelia potravinárskych podnikov používať na určité produkty živočíšneho pôvodu, vrátane požiadaviek týkajúcich sa kódov krajín, ktoré majú používať členské štáty a tretie krajiny;

B. keďže v súlade s Dohodou o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (dohoda o vystúpení), a najmä s článkom 5 ods. 4 protokolu o Írsku/Severnom Írsku v spojení s prílohou 2 k uvedenému protokolu sa nariadenie (ES) č. 853/2004, ako aj akty Komisie, ktoré sú na ňom založené, uplatňujú na Spojené kráľovstvo a v ňom, pokiaľ ide o Severné Írsko, po skončení prechodného obdobia; keďže preto treba zmeniť požiadavky stanovené v prílohe II k uvedenému nariadeniu týkajúce sa identifikačnej značky, ktorá by sa mala používať v Spojenom kráľovstve vzhľadom na Severné Írsko;

C. keďže 7. decembra 2020 Komisia zaslala Parlamentu delegované nariadenie, čím sa začalo dvojmesačné obdobie, počas ktorého môže Parlament vzniesť námietku voči tomuto delegovanému nariadeniu;

D. keďže delegovaným nariadením sa upravuje identifikačná značka, ktorá sa má používať na produkty živočíšneho pôvodu vyrobené v Severnom Írsku;

E. keďže delegované nariadenie by sa malo uplatňovať od 1. januára 2021 s cieľom zabezpečiť, aby opatrenia stanovené v uvedenom nariadení boli účinné po skončení prechodného obdobia stanoveného v dohode o vystúpení 31. decembra 2020;

1. oznamuje, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu;

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a Komisii.

 

[1] Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55.

Posledná úprava: 14. decembra 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia