Предложение за резолюция - B9-0428/2020Предложение за резолюция
B9-0428/2020

    ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г., Междуинституционалното споразумение, Инструмента на ЕС за възстановяване и Регламента относно принципите на правовата държава

    14.12.2020 - (2020/2923(RSP)

    за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията
    внесено съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността

    Манфред Вебер, Естебан Гонсалес Понс, Зигфрид Мурешан, Ян Олбрихт, Жузе Мануел Фернандеш, Петри Сарвама
    от името на групата PPE
    Ираче Гарсия Перес, Ейдер Гардиасабал Рубиал, Маргарида Маркеш
    от името на групата S&D
    Дачиан Чолош, Каталин Чех, Луис Гарикано, Валери Айе, Мориц Кьорнер
    от името на групата Renew
    Ска Келер, Филип Ламбертс, Тери Райнтке, Ернест Уртасун Доменек, Размус Андрезен, Давид Корман, Александра Гезе, Даниел Фройнд, Дамиан Бьозелагер
    от името на групата Verts/ALE


    Процедура : 2020/2923(RSP)
    Етапи на разглеждане в заседание
    Етапи на разглеждане на документа :  
    B9-0428/2020
    Внесени текстове :
    B9-0428/2020
    Приети текстове :

    B9‑0428/2020

    Резолюция на Европейския парламент от 16 декември 2020 г. относно многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г., Междуинституционалното споразумение, Инструмента на ЕС за възстановяване и Регламента относно принципите на правовата държава

    (2020/2923(RSP)

    Европейският парламент,

     като взе предвид членове 2, 14, 15, 16 и 17 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), както и членове 295, 310, 311, 312 и 322 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

     като взе предвид политическото споразумение, постигнато на 5 ноември 2020 г., относно Регламента на Европейския парламент и на Съвета относно общ режим на обвързаност с условия за защита на бюджета на Съюза (Регламент относно принципите на правовата държава),

     като взе предвид политическите споразумения, включително съвместните и едностранните декларации, постигнати на 10 ноември 2020 г. относно многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г. („МФР“), Междуинституционалното споразумение между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление, както и относно новите собствени ресурси, включително пътна карта за въвеждането на нови собствени ресурси („МИС“) и Инструмента на ЕС за възстановяване („EURI“),

     като взе предвид заключенията на Европейския съвет, приети на 21 юли 2020 г.,

     като взе предвид резолюцията на Европейския парламент от 23 юли 2020 г.,

     като взе предвид писмото на ръководителите на групи в Европейския парламент от 26 август 2020 г. относно принципите на правовата държава, адресирано до г-жа Ангела Меркел, канцлер на Федерална република Германия, до председателството на Съвета на ЕС, както и до г-жа Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия,

     като взе предвид изявлението на Председателския съвет на Европейския парламент от 18 ноември 2020 г. относно дългосрочния бюджет на ЕС и принципите на правовата държава,

     като взе предвид заключенията на Европейския съвет, приети на 11 декември 2020 г.,

     като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

    А. като има предвид, че Европейският съюз е съюз на ценности, както е записано в член 2 от ДЕС;

    Б. като има предвид, че пандемията от COVID-19 отне живота на хиляди хора в Европа и по света и доведе до безпрецедентна криза с катастрофални последици за хората, работниците и предприятията, и следователно изисква безпрецедентен отговор, особено след втората вълна на COVID-19, и до ефективното приключване на пандемията;

    В. като има предвид, че политическият дебат в рамките на Европейския съвет доведе до забавяне на целия процес, като по този начин бяха забавени преговорите, приемането и прилагането на МФР, Междуинституционалното споразумение, Инструмента на ЕС за възстановяване и Регламента относно принципите на правовата държава;

    Г. като има предвид, че ефективният Регламент относно принципите на правовата държава и въвеждането на нови собствени ресурси бяха предварително условие за одобрението на Европейския парламент за пакета за МФР;

    Д. като има предвид, че съзаконодателите в Съюза успяха да постигнат безпрецедентни споразумения през 2020 г.;

    1. приветства политическите споразумения, включително съвместните и едностранните декларации, постигнати от съзаконодателите на 5 ноември относно Регламента относно принципите на правовата държава, и на 10 ноември - относно МФР, МИС и Инструмента на ЕС за възстановяване; подчертава, че тези исторически политически споразумения включват, наред с другото, следните разпоредби:

  • безпрецедентен пакет от 1.8 трилиона евро, състоящ се от МФР за периода 2021—2027 г. (1 074 млрд. евро постепенно достигащи 1085 млрд. евро), съчетан с Инструмента за възстановяване (750 млрд. евро);
  • допълнителни 16 милиарда евро към МФР за периода 2021—2027 г., които ще бъдат разпределени за водещите програми на ЕС, определени от ЕП (EU4Health, „Хоризонт Европа“, „Еразъм+“, Фонда за интегрирано управление на границите, Frontex, InvestEU, Rights&Values, „Творческа Европа“, хуманитарна помощ и Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество) и за засилване на бюджетната реакция при непредвидени събития;
  • правно обвързваща пътна карта за въвеждане на нови собствени ресурси в хода на следващата МФР в хода на следващата МФР, която следва да бъде достатъчна поне за покриване на бъдещите разходи за погасяване (главница и лихви) на Инструмента на ЕС за възстановяване;
  • правно обвързващ минимален дял за разходите, свързани с климата, в размер на най-малко 30% от МФР и Инструмента на Европейския съюз за възстановяване, а за разходите, свързани с биологичното разнообразие — 7,5% (през 2024 г.) и 10% (от 2026 г.) от МФР;
  • елементи за контрол на разходите за равенство между половете и интегриране на принципа на равенство между половете;
  • засилена роля на Европейския парламент като бюджетен орган в [управлението] на Инструмента на ЕС за възстановяване и външните целеви приходи, както и в създаването на бъдещи инструменти за извънредни ситуации, които да се основават на член 122 от ДФЕС;
  • действащо обвързване с условия във връзка с принципите на правовата държава;
  • 2. припомня историческото значение на пакета и неговия потенциал за осигуряване на бързо възстановяване от пандемията от COVID-19 и нейните социално-икономически последици и за посрещане на предизвикателствата пред Съюза през следващите седем години, включително Зеления пакт, цифровия преход и защитата на неговите ценности и на парите на данъкоплатците в ЕС;

    3. приветства резултатите от заседанието на Европейския съвет на 10 и 11 декември 2020 г., на което бяха одобрени посочените по-горе политически споразумения; приветства факта, че държавните и правителствените ръководители постигнаха споразумение, което да позволи МФР, МИС, Инструмента на ЕС за възстановяване и Регламента относно принципите на правовата държава да влязат в сила на 1 януари 2021 г.; приветства факта, че правните текстове остават непроменени;

    4. изразява обаче дълбоко съжаление, че поради правилото за единодушие в Съвета приемането на целия пакет, включително на новите програми на ЕС за периода 2021—2027 г., доведе до неоправдано забавяне за целия процес; припомня, че съдържанието на заключенията на Европейския съвет относно Регламента относно общ режим на обвързаност с условия за защита на бюджета на Съюза е излишно; припомня, че приложимостта, целта и обхватът на Регламента относно принципите на правовата държава са ясно определени в правния текст на посочения регламент;

    5. припомня, че в съответствие с член 15, параграф 1 от ДЕС Европейският съвет не упражнява законодателни функции; следователно счита, че никоя политическа декларация на Европейския съвет не може да се счита за тълкуване на законодателството, тъй като тълкуването е възложено на Съда на Европейския съюз;

    6. припомня, че Комисията и нейният председател се избират от Европейския парламент; припомня, че в съответствие с член 17, параграф 1 от ДЕС Комисията осигурява прилагането на Договорите и на мерките, приети от институциите по силата на тези договори; следователно потвърждава, че във всеки момент и при всички обстоятелства Комисията трябва да спазва закона dura lex sed lex;

    7. припомня, че в съответствие с член 17, параграф 3 от ДЕС Комисията трябва да бъде напълно независима;

    8.. припомня, че в съответствие с член 17, параграф 8 от ДЕС Комисията е отговорна пред Европейския парламент; припомня, че Парламентът разполага с няколко правни средства, за да гарантира, че Комисията спазва задължението си по Договора, включително процедурата по освобождаване от отговорност, за да оцени правилното управление на средствата на Съюза; подчертава освен това, че Парламентът разполага с няколко правни и политически средства, за да гарантира, че правото се прилага от всички и на първо място от институциите на ЕС; подчертава, че заключенията на Европейския съвет не могат да станат задължителни за Комисията при прилагането на правните актове;

    9. подчертава, че съзаконодателите са се договорили, че Регламентът относно общ режим на обвързаност с условия за защита на бюджета на Съюза ще се прилага от 1 януари 2021 г. и ще трябва да се прилага за всички поети задължения и плащания; припомня, че приложимостта на този регламент не може да бъде предмет на приемането на насоки, тъй като договореният текст е достатъчно ясен и не се предвиждат инструменти за изпълнение; очаква от Комисията, в качеството ѝ на пазител на Договорите, да гарантира, че регламентът се прилага изцяло от датата, договорена от съзаконодателите, и припомня, че отмяната на регламента или на част от него е възможна единствено от Съда на ЕС; потвърждава, че ако държава членка поиска отмяна на регламента или на части от него, Парламентът ще защити валидността му пред Съда и очаква Комисията да се намеси в подкрепа на позицията на Парламента; подчертава, че в такъв случай Парламентът ще поиска от Съда да пристъпи към разглеждане по реда на бързото производство; припомня член 265 от ДФЕС и заявява своята готовност да прибегне до неговото използване;

    10. счита, че пълното участие на Парламента във функционирането на Инструмента на Европейския съюз за възстановяване трябва да стане реалност; подчертава, че текущата тристранна среща трябва да осигури задоволителен резултат по този въпрос;

    11. счита, че преодоляването на пречките, породени от изискването за единодушие в Съвета по отношение на приемането на МФР и решението за собствените ресурси, наред с други случаи, трябва да бъде разгледано на предстоящата Конференция за бъдещето на Европа;

    12. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, на Европейския съвет и на Комисията.

     

    Последно осъвременяване: 15 декември 2020 г.
    Правна информация - Политика за поверителност