Πρόταση ψηφίσματος - B9-0428/2020Πρόταση ψηφίσματος
B9-0428/2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027, τη διοργανική συμφωνία, το μέσο ανάκαμψης της ΕΕ και τον κανονισμό για το κράτος δικαίου

14.12.2020 - (2020/2923(RSP)

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Manfred Weber, Esteban González Pons, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, José Manuel Fernandes, Petri Sarvamaa
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Margarida Marques
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Dacian Cioloş, Katalin Cseh, Luis Garicano, Valérie Hayer, Moritz Körner
εξ ονόματος της Ομάδας Renew
Ska Keller, Philippe Lamberts, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Daniel Freund, Damian Boeselager
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE


Διαδικασία : 2020/2923(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B9-0428/2020
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B9-0428/2020
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B9‑0428/2020

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027, τη διοργανική συμφωνία, το μέσο ανάκαμψης της ΕΕ και τον κανονισμό για το κράτος δικαίου

(2020/2923(RSP)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 14, 15, 16 και 17 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) καθώς και τα άρθρα 295, 310, 311, 312, 322 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

 έχοντας υπόψη την πολιτική συμφωνία, που επιτεύχθηκε στις 5 Νοεμβρίου 2020, σχετικά με τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί γενικού καθεστώτος αιρεσιμότητας για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης («κανονισμός για το κράτος δικαίου»),

 έχοντας υπόψη τις πολιτικές συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένων κοινών και μονομερών δηλώσεων, που επιτεύχθηκαν στις 10 Νοεμβρίου 2020, σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 («ΠΔΠ»), τη διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, καθώς και τους νέους ιδίους πόρους, συμπεριλαμβανομένου ενός οδικού χάρτη για την εισαγωγή νέων ιδίων πόρων («ΙΙΑ») και το Μέσο Ανάκαμψης της ΕΕ («EURI»),

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 21ης Ιουλίου 2020,

 έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2020,

 έχοντας υπόψη την επιστολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το κράτος δικαίου την οποία απέστειλαν οι επικεφαλής των ομάδων στην κ. Angela Merkel, Καγκελάριο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και Ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, και στην κ. Ursula von der Leyen, Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις 26 Αυγούστου 2020,

 έχοντας υπόψη τη δήλωση της Διάσκεψης των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ και το κράτος δικαίου, της 18ης Νοεμβρίου 2020,

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2020,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ένωση αξιών, όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία COVID-19 έχει γίνει αιτία να χαθούν χιλιάδες ζωές στην Ευρώπη και στον κόσμο, έχει οδηγήσει σε μια άνευ προηγουμένου κρίση με καταστροφικές συνέπειες για ανθρώπους, εργαζομένους και επιχειρήσεις, και επιβάλλει συνεπώς μια άνευ προηγουμένου αντίδραση, ιδίως μετά το δεύτερο κύμα της νόσου COVID-19 και μέχρι να λήξει πραγματικά η πανδημία·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συζήτηση στους κόλπους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου έγινε αιτία να καθυστερήσει ολόκληρη η διαδικασία και να καθυστερήσουν κατά συνέπεια οι διαδικασίες διαπραγμάτευσης, έγκρισης και εφαρμογής για το ΠΔΠ, την ΙΙΑ, το EURI και τον κανονισμό για το κράτος δικαίου·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας αποτελεσματικός κανονισμός για το κράτος δικαίου και η εισαγωγή νέων ιδίων πόρων ήταν προαπαιτούμενα για να συμφωνήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη δέσμη μέτρων του ΠΔΠ·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συννομοθέτες της Ένωσης κατόρθωσαν να καταλήξουν σε συμφωνίες άνευ προηγουμένου κατά τη διάρκεια του 2020·

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις πολιτικές συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένων κοινών και μονομερών δηλώσεων, στις οποίες κατέληξαν οι συννομοθέτες σχετικά με τον κανονισμό για το κράτος δικαίου στις 5 Νοεμβρίου και σχετικά με το ΠΔΠ, τη διοργανική συμφωνία και το EURI στις 10 Νοεμβρίου· επισημαίνει ότι οι εν λόγω ιστορικές πολιτικές συμφωνίες προβλέπουν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

 • πρωτοφανή δέσμη μέτρων ύψους 1,8 τρισεκατομμυρίων ευρώ που περιέχει το ΠΔΠ 2021-2027 (με κονδύλια ύψους 1 074 δισεκατομμύρια EUR που τείνουν σταδιακά στα 1085 δισεκατομμύρια EUR), σε συνδυασμό με το Μέσο Ανάκαμψης (750 δισεκατομμύρια EUR)·
 • 16 δισεκατομμύρια EUR συμπληρωματικής ενίσχυσης στο ΠΔΠ 2021-2027 προς διανομή σε εμβληματικά προγράμματα της ΕΕ που έχει υποδείξει το ΕΚ (EU4Health, «Ορίζων Ευρώπη», Erasmus +, Ταμείο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, Frontex, InvestEU, «Δικαιώματα και αξίες», «Δημιουργική Ευρώπη», ανθρωπιστική βοήθεια και Μηχανισμός Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας) και προς ενίσχυση της δημοσιονομικής ανταπόκρισης σε απρόβλεπτα γεγονότα·
 • νομικά δεσμευτικό οδικό χάρτη για την εισαγωγή νέων ιδίων πόρων κατά τη διάρκεια του επόμενου ΠΔΠ οι οποίοι θα πρέπει να είναι, τουλάχιστον, επαρκείς για την κάλυψη του μελλοντικού κόστους αποπληρωμής (αρχικό κεφάλαιο και τόκους) του μέσου ανάκαμψης της ΕΕ·
 • νομικά δεσμευτικό ελάχιστο μερίδιο το οποίο, για τις δαπάνες για το κλίμα θα ανέρχεται στο 30 % τουλάχιστον του ΠΔΠ και του NGEU και για τις δαπάνες για τη βιοποικιλότητα στο 7,5 % το 2024 και στο 10 % από το 2026 και μετά του ΠΔΠ·
 • στοιχεία για την παρακολούθηση των δαπανών σχετικά με την ισότητα των φύλων και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου·
 • ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, στη [διαχείριση] του Μέσου Ανάκαμψης της ΕΕ και των εξωτερικών εσόδων για ειδικό προορισμό, καθώς και στη θέσπιση μελλοντικών μέσων έκτακτης ανάγκης που θα βασίζονται στο άρθρο 122 της ΣΛΕΕ·
 • λειτουργούσες προϋποθέσεις κράτους δικαίου·
 • 2. υπενθυμίζει την ιστορική σημασία της δέσμης μέτρων και των δυνατοτήτων της προκειμένου να εξασφαλιστεί ταχεία ανάκαμψη από την πανδημία COVID-19 και τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της και να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της Ένωσης για την επόμενη επταετία, συμπεριλαμβανομένων της Πράσινης Συμφωνίας, της ψηφιακής μετάβασης και της διασφάλισης των αξιών της και των χρημάτων των φορολογουμένων της ΕΕ·

  3. εκφράζει την ικανοποίησή του για την έκβαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο οποίο εγκρίθηκαν οι ανωτέρω πολιτικές συμφωνίες κατά τη σύνοδό του στις 10 και 11 Δεκεμβρίου 2020· εκφράζει την ικανοποίησή του διότι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων κατέληξαν σε συμφωνία ούτως ώστε να ξεκινήσουν να εφαρμόζονται ΠΔΠ, ΙΙΑ, EURI και κανονισμός για το κράτος δικαίου την 1η Ιανουαρίου 2021· εκφράζει την ικανοποίησή του διότι τα νομικά κείμενα παραμένουν αμετάβλητα·

  4. εκφράζει εντούτοις τη βαθιά λύπη του διότι, εξαιτίας του κανόνα της ομοφωνίας στο Συμβούλιο, η έγκριση ολόκληρης της δέσμης, συμπεριλαμβανομένων των νέων προγραμμάτων της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, καθυστερεί υπερβολικά ολόκληρη τη διαδικασία· υπενθυμίζει ότι το περιεχόμενο των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με τον κανονισμό περί γενικού καθεστώτος αιρεσιμότητας για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης είναι περιττό· υπενθυμίζει ότι η εφαρμοσιμότητα, ο σκοπός και το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού για το κράτος δικαίου ορίζονται σαφώς στο νομικό κείμενο του εν λόγω κανονισμού·

  5. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 της ΣΕΕ, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν ασκεί νομοθετικά καθήκοντα· εκτιμά συνεπώς ότι καμία πολιτική δήλωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί ερμηνεία της νομοθεσίας, δεδομένου ότι η ερμηνεία εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

  6. υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή και ο πρόεδρός της εκλέγονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 της ΣΕΕ, η Επιτροπή μεριμνά για την εφαρμογή των Συνθηκών καθώς και των μέτρων που θεσπίζονται βάσει αυτών από τα θεσμικά όργανα· επιβεβαιώνει, ως εκ τούτου, ότι η Επιτροπή οφείλει, ανά πάσα στιγμή και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, να συμμορφώνεται με τον νόμο, dura lex sed lex·

  7. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 3 της ΣΕΕ, η Επιτροπή ασκεί τα καθήκοντά της με πλήρη ανεξαρτησία·

  8. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 8 της ΣΕΕ, η Επιτροπή ευθύνεται έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο έχει διάφορα νομικά μέσα στη διάθεσή του για να διασφαλίζει ότι η Επιτροπή τηρεί την υποχρέωσή της που απορρέει από τη Συνθήκη, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας απαλλαγής, με σκοπό την αξιολόγηση της ορθής διαχείρισης των κονδυλίων της Ένωσης· επισημαίνει, επιπλέον, ότι το Κοινοβούλιο έχει διάφορα νομικά και πολιτικά μέσα στη διάθεσή του για να διασφαλίζει ότι ο νόμος εφαρμόζεται από όλους και πρώτα απ' όλα από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ· τονίζει ότι τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δεν μπορούν να καταστούν δεσμευτικά για την Επιτροπή κατά την εφαρμογή νομικών πράξεων·

  9. τονίζει ότι οι συννομοθέτες έχουν συμφωνήσει ότι ο κανονισμός περί γενικού καθεστώτος αιρεσιμότητας για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης  θα αρχίσει να εφαρμόζεται από 1ης Ιανουαρίου 2021 και θα ισχύει για το σύνολο αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών· υπενθυμίζει ότι η εφαρμοσιμότητα του παρόντος κανονισμού δεν μπορεί να εξαρτάται από την έγκριση κατευθυντήριων γραμμών, δεδομένου ότι το συμφωνηθέν κείμενο είναι αρκούντως σαφές και δεν προβλέπονται εκτελεστικά μέσα· αναμένει από την Επιτροπή, ως θεματοφύλακα των Συνθηκών, να διασφαλίσει ότι ο κανονισμός θα εφαρμόζεται πλήρως από την ημερομηνία που συμφωνήθηκε από τους συννομοθέτες και υπενθυμίζει ότι η ακύρωση του κανονισμού ή μέρους αυτού μπορεί να γίνει μόνο από το Δικαστήριο· επιβεβαιώνει ότι, εάν κράτος μέλος ζητήσει ακύρωση του κανονισμού ή ορισμένων τμημάτων αυτού, το Κοινοβούλιο θα υπερασπιστεί την εγκυρότητά του ενώπιον του Δικαστηρίου και αναμένει από την Επιτροπή ότι θα παρέμβει υπέρ της θέσης του Κοινοβουλίου· επισημαίνει ότι, σε μια τέτοια περίπτωση, το Κοινοβούλιο θα ζητήσει από το Δικαστήριο να εφαρμόσει ταχεία διαδικασία· υπενθυμίζει το άρθρο 265 της ΣΛΕΕ και δηλώνει έτοιμο να το επικαλεστεί·

  10. είναι της άποψης ότι η ανάγκη για πλήρη κοινοβουλευτική συμμετοχή στη λειτουργία της Next Generation EU πρέπει να γίνει πραγματικότητα· τονίζει ότι ο εν εξελίξει τριμερής διάλογος πρέπει να δώσει ικανοποιητικά αποτελέσματα επ' αυτού·

  11. είναι της άποψης ότι η υπέρβαση των εμποδίων που δημιουργεί η απαίτηση ομοφωνίας στο Συμβούλιο όσον αφορά την έγκριση του ΠΔΠ και την απόφαση για τους ιδίους πόρους, μεταξύ άλλων, πρέπει να εξεταστεί στην επικείμενη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης·

  12. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

   

  Τελευταία ενημέρωση: 15 Δεκεμβρίου 2020
  Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου