Menettely : 2020/2923(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B9-0428/2020

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B9-0428/2020

Keskustelut :

PV 16/12/2020 - 4
CRE 16/12/2020 - 4

Äänestykset :

PV 16/12/2020 - 15
PV 17/12/2020 - 2

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2020)0360

<Date>{14/12/2020}14.12.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0428/2020</NoDocSe>
PDF 152kWORD 47k

<TitreType>PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS</TitreType>

<TitreSuite>neuvoston ja komission julkilausumien johdosta</TitreSuite>

<TitreRecueil>työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti</TitreRecueil>


<Titre>monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027, toimielinten välisestä sopimuksesta, Euroopan unionin elpymisvälineestä ja oikeusvaltioasetuksesta</Titre>

<DocRef>(2020/2923(RSP)</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Manfred Weber, Esteban González Pons, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, José Manuel Fernandes, Petri Sarvamaa</Depute>

<Commission>{PPE}PPE-ryhmän puolesta</Commission>

<Depute>Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Margarida Marques</Depute>

<Commission>{S&D}S&D-ryhmän puolesta</Commission>

<Depute>Dacian Cioloş, Katalin Cseh, Luis Garicano, Valérie Hayer, Moritz Körner</Depute>

<Commission>{Renew}Renew-ryhmän puolesta</Commission>

<Depute>Ska Keller, Philippe Lamberts, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Daniel Freund, Damian Boeselager</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}Verts/ALE-ryhmän puolesta</Commission>

</RepeatBlock-By>

TARKISTUKSET

B9‑0428/2020

Euroopan parlamentin päätöslauselma 16. joulukuuta 2020 monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027, toimielinten välisestä sopimuksesta, Euroopan unionin elpymisvälineestä ja oikeusvaltioasetuksesta

(2020/2923(RSP)

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 2, 14, 15, 16 ja 17 artiklan sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 295, 310, 311, 312 ja 322 artiklan,

 panee merkille 5. marraskuuta 2020 saavutetun poliittisen yhteisymmärryksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta yleisestä ehdollisuusjärjestelmästä unionin talousarvion suojaamiseksi, jäljempänä ’oikeusvaltioasetus’;

 ottaa huomioon 10. marraskuuta 2020 saavutetut poliittiset yhteisymmärrykset ja annetut yhteiset ja yksipuoliset julistukset monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027, Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisestä toimielinten sopimuksesta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta sekä uusista omista varoista, mukaan lukien uusien omien varojen käyttöönottoa koskeva etenemissuunnitelma, jäljempänä ’toimielinten välinen sopimus’, sekä Euroopan unionin elpymisvälineestä, jäljempänä ’EU:n elpymisväline’,

 ottaa huomioon 21. heinäkuuta 2020 annetut Eurooppa-neuvoston päätelmät,

 ottaa huomioon 23. heinäkuuta 2020 antamansa päätöslauselman,

 ottaa huomioon Euroopan parlamentin poliittisten ryhmien 26. elokuuta 2020 päivätyn kirjeen oikeusvaltioperiaatteesta Saksan liittotasavallan liittokanslerille Angela Merkelille ja EU:n neuvoston puheenjohtajavaltiolle sekä Euroopan komission puheenjohtajalle Ursula von der Leyenille,

 ottaa huomioon Euroopan parlamentin puheenjohtajakokouksen 18. marraskuuta 2020 antaman julkilausuman EU:n pitkän aikavälin talousarviosta ja oikeusvaltioperiaatteesta,

 ottaa huomioon 11. joulukuuta 2020 annetut Eurooppa-neuvoston päätelmät,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A. toteaa, että Euroopan unioni on arvoyhteisö, jonka arvot vahvistetaan SEU-sopimuksen 2 artiklassa;

B. toteaa, että covid-19-pandemia on vaatinut tuhansia ihmishenkiä Euroopassa ja maailmassa ja johtanut ennennäkemättömään kriisiin, jolla on tuhoisia seurauksia ihmisille, työntekijöille ja yrityksille, minkä vuoksi sen johdosta on toteutettava ennennäkemättömiä toimia, erityisesti pandemian toisen aallon jälkeen ja kunnes se on tosiasiallisesti ohi;

C. katsoo, että Eurooppa-neuvostossa käyty poliittinen keskustelu viivästytti koko prosessia ja siten myös monivuotisesta rahoituskehyksestä, toimielinten välisestä sopimuksesta, EU:n elpymisvälineestä ja oikeusvaltioasetuksesta käytyjä neuvotteluja, niiden hyväksymistä ja täytäntöönpanoa;

D. katsoo, että tehokas oikeusvaltioasetus ja uusien omien varojen käyttöönotto olivat ennakkoedellytys sille, että Euroopan parlamentti hyväksyy monivuotista rahoituskehystä koskevan paketin;

E. toteaa, että unionin lainsäätäjät ovat saaneet aikaan ennennäkemättömiä sopimuksia vuonna 2020;

1. pitää myönteisinä poliittisia yhteisymmärryksiä, myös annettuja yhteisiä ja yksipuolisia julistuksia, jotka lainsäätäjät saavuttivat 5. marraskuuta oikeusvaltioasetuksesta ja 10. marraskuuta monivuotisesta rahoituskehyksestä, toimielinten välisestä sopimuksesta ja EU:n elpymisvälineestä; korostaa, että näissä historiallisissa poliittisissa yhteisymmärryksissä määrätään muun muassa seuraavista:

 • ennennäkemätön 1,8 biljoonan euron rahoituspaketti, joka koostuu monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 (1 074 miljardia euroa, josta siirrytään asteittain 1 085 miljardiin euroon) sekä elpymisvälineestä (750 miljardia euroa);
 • monivuotiseen rahoituskehykseen 2021–2027 tehty 16 miljardin euron korotus, joka jaetaan Euroopan parlamentin määrittelemille EU:n lippulaivaohjelmille (EU4Health, Horisontti Eurooppa, Erasmus+, yhdennetyn rajaturvallisuuden rahasto, Frontex, InvestEU, perusoikeuksien ja arvojen ohjelma, Luova Eurooppa, humanitaarisen avun väline sekä naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön väline) ja jolla vahvistetaan odottamattoman tilanteen johdosta toteutettavia budjettitoimia;
 • oikeudellisesti sitova etenemissuunnitelma, joka mahdollistaa uusien omien varojen käyttöönoton seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen aikana ja jonka olisi oltava vähintään riittävä kattamaan EU:n elpymisvälineen tulevat takaisinmaksukustannukset (pääoma ja korot);
 • oikeudellisesti sitova vähimmäisosuus, jonka mukaan ilmastomenoihin osoitetaan vähintään 30 prosenttia monivuotisesta rahoituskehyksestä ja EU:n elpymisvälineen varoista ja luonnon monimuotoisuuteen liittyviin menoihin osoitetaan monivuotisesta rahoituskehyksestä 7,5 prosenttia vuonna 2024 ja 10 prosenttia vuodesta 2026 eteenpäin;
 • sukupuolten tasa-arvoon ja valtavirtaistamiseen liittyvien menojen seuranta;
 • Euroopan parlamentin roolin vahvistaminen budjettivallan käyttäjänä EU:n elpymisvälineen ja ulkoisten käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen [hallinnoinnissa] sekä SEUT-sopimuksen 122 artiklaan perustuvien tulevien hätäapuvälineiden perustamisessa;
 • toimiva oikeusvaltioperiaatetta koskeva ehdollisuus;
 • 2. muistuttaa paketin historiallisesta merkityksestä ja sen tarjoamista mahdollisuuksista varmistaa nopea elpyminen covid-19-pandemiasta ja sen sosioekonomisista vaikutuksista sekä vastata unionin haasteisiin seuraavien seitsemän vuoden aikana, mukaan lukien vihreän kehityksen ohjelma, digitaalinen siirtymä sekä EU:n arvojen ja EU:n veronmaksajien rahojen suojaaminen;

  3. on tyytyväinen Eurooppa-neuvoston 10. ja 11. joulukuuta 2020 pidetyn kokouksen tuloksiin sen hyväksyttyä edellä mainitut poliittiset yhteisymmärrykset; pitää myönteisenä, että valtion- ja hallitusten päämiehet ovat päässeet sopimukseen siitä, että monivuotinen rahoituskehys, toimielinten välinen sopimus, EU:n elpymisväline ja oikeusvaltioasetus tulevat voimaan 1. tammikuuta 2021; pitää myönteisenä, että säädöstekstit pysyvät muuttumattomina;

  4. pitää kuitenkin erittäin valitettavana, että neuvoston yksimielisyysvaatimuksen vuoksi koko paketin hyväksyminen, mukaan lukien uudet EU:n ohjelmat kaudeksi 2021–2027, on viivästyttänyt kohtuuttomasti koko prosessia; muistuttaa, ettei asetuksesta yleisestä ehdollisuusjärjestelmästä unionin talousarvion suojaamiseksi annettujen Eurooppa-neuvoston päätelmien sisällöllä ole suurta merkitystä; muistuttaa, että oikeusvaltioasetuksen sovellettavuus, tarkoitus ja soveltamisala on määritelty selkeästi kyseisen säädöksen tekstissä;

  5. muistuttaa, että SEU-sopimuksen 15 artiklan 1 kohdan mukaisesti Eurooppa-neuvosto ei toimi lainsäätäjänä; katsoo näin ollen, että Eurooppa-neuvoston poliittista julistusta ei voida pitää lainsäädännön tulkintana, koska sen tulkitseminen kuuluu Euroopan unionin tuomioistuimelle;

  6. muistuttaa, että Euroopan parlamentti valitsee komission ja sen puheenjohtajan; muistuttaa, että SEU-sopimuksen 17 artiklan 1 kohdan mukaisesti komission tehtävänä on huolehtia siitä, että perussopimuksia sekä toimielinten niiden nojalla hyväksymiä toimenpiteitä sovelletaan; vahvistaa näin ollen, että komission on kaikkina aikoina ja kaikissa olosuhteissa noudatettava lakia (dura lex, sed lex);

  7. muistuttaa, että SEU-sopimuksen 17 artiklan 3 kohdan mukaisesti komissio hoitaa tehtäväänsä täysin riippumattomana;

  8. muistuttaa, että SEU-sopimuksen 17 artiklan 8 kohdan mukaisesti komissio on vastuussa Euroopan parlamentille; muistuttaa, että parlamentilla on useita oikeudellisia keinoja varmistaa, että komissio noudattaa perussopimusten mukaista velvoitettaan, muun muassa vastuuvapausmenettely, jossa arvioidaan unionin varojen asianmukaista hallinnointia; muistuttaa lisäksi, että parlamentilla on monia oikeudellisia ja poliittisia keinoja varmistaa, että kaikki – EU:n toimielimet etunenässä – valvovat lainsäädännön noudattamista; korostaa, että Eurooppa-neuvoston päätelmät eivät voi sitoa komissiota sen soveltaessa säädöksiä;

  9. korostaa, että lainsäätäjät ovat sopineet, että asetusta yleisestä ehdollisuusjärjestelmästä unionin talousarvion suojaamiseksi sovelletaan 1. tammikuuta 2021 alkaen ja että sitä on sovellettava kaikkiin sitoumuksiin ja maksuihin; muistuttaa, että kyseisen asetuksen sovellettavuus ei voi edellyttää suuntaviivojen hyväksymistä, koska sovittu teksti on riittävän selkeä eikä siinä säädetä täytäntöönpanovälineistä; odottaa, että komissio perussopimusten valvojana varmistaa, että asetusta sovelletaan täysimääräisesti lainsäätäjien sopimasta päivästä alkaen, ja muistuttaa, että ainoastaan unionin tuomioistuin voi kumota asetuksen tai sen osan; huomauttaa, että jos jokin jäsenvaltio vaatii asetuksen tai sen osien kumoamista, Euroopan parlamentti puolustaa sen pätevyyttä unionin tuomioistuimessa, ja odottaa komission osallistuvan oikeudenkäyntiin tukeakseen parlamentin kantaa; korostaa, että tällaisessa tapauksessa parlamentti pyytää unionin tuomioistuinta soveltamaan nopeutettua menettelyä; palauttaa mieliin SEUT-sopimuksen 265 artiklan ja toteaa olevansa valmis hyödyntämään sitä;

  10. pitää välttämättömänä tunnustaa, että parlamentin täysimääräinen osallistuminen EU:n elpymisvälineen toimintaan on tarpeen; painottaa, että meneillään olevassa trilogissa on päästävä tyydyttävään tulokseen tässä asiassa;

  11. katsoo, että tulevassa Euroopan tulevaisuutta käsittelevässä konferenssissa on käsiteltävä niiden esteiden poistamista, joita neuvoston yksimielisyysvaatimus aiheutti muun muassa monivuotisen rahoituskehyksen hyväksymiselle ja omia varoja koskevan päätöksen tekemiselle;

  12. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, Eurooppa-neuvostolle ja komissiolle.

   

  Päivitetty viimeksi: 15. joulukuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö