Procedūra : 2020/2923(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B9-0428/2020

Pateikti tekstai :

B9-0428/2020

Debatai :

PV 16/12/2020 - 4
CRE 16/12/2020 - 4

Balsavimas :

PV 16/12/2020 - 15
PV 17/12/2020 - 2

Priimti tekstai :

P9_TA(2020)0360

<Date>{14/12/2020}14.12.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0428/2020</NoDocSe>
PDF 164kWORD 47k

<TitreType>PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS</TitreType>

<TitreSuite>pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų</TitreSuite>

<TitreRecueil>pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį</TitreRecueil>


<Titre>dėl 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos, Tarpinstitucinio susitarimo, ES ekonomikos gaivinimo priemonės ir Reglamento dėl teisinės valstybės principo</Titre>

<DocRef>(2020/2923(RSP)</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Manfred Weber, Esteban González Pons, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, José Manuel Fernandes, Petri Sarvamaa</Depute>

<Commission>{PPE}PPE frakcijos vardu</Commission>

<Depute>Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Margarida Marques</Depute>

<Commission>{S&D}S&D frakcijos vardu</Commission>

<Depute>Dacian Cioloş, Katalin Cseh, Luis Garicano, Valérie Hayer, Moritz Körner</Depute>

<Commission>{Renew}Frakcijos „Renew Europe“ vardu</Commission>

<Depute>Ska Keller, Philippe Lamberts, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Daniel Freund, Damian Boeselager</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}Verts/ALE frakcijos vardu</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0428/2020

2020 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos, Tarpinstitucinio susitarimo, ES ekonomikos gaivinimo priemonės ir Reglamento dėl teisinės valstybės principo

(2020/2923(RSP)

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties (ES sutarties) 2, 14, 15, 16 ir 17 straipsnius ir į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 295, 310, 311, 312 ir 322 straipsnius,

 atsižvelgdamas į 2020 m. lapkričio 5 d. pasiektą politinį susitarimą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendro Sąjungos biudžeto apsaugos sąlygų režimo (toliau – Reglamentas dėl teisinės valstybės principo);

 atsižvelgdamas į 2020 m. lapkričio 10 d. pasiektus politinius susitarimus (įskaitant bendras ir vienašales deklaracijas) dėl 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos (toliau – DFP), dėl Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo, taip pat dėl naujų nuosavų išteklių, įskaitant veiksmų gaires dėl naujų nuosavų išteklių nustatymo (toliau – TIS), ir dėl ES ekonomikos gaivinimo priemonės (toliau – EURI),

 atsižvelgdamas į 2020 m. liepos 21 d. priimtas Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvadas,

 atsižvelgdamas į 2020 m. liepos 23 d. Europos Parlamento rezoliuciją,

 atsižvelgdamas į 2020 m. rugpjūčio 26 d. Europos Parlamento raštą dėl teisinės valstybės, kurį parengė frakcijų vadovai, Vokietijos Federacinės Respublikos kanclerei ir ES Tarybos pirmininkei Angelai Merkel ir Europos Komisijos pirmininkei Ursulai von der Leyen,

 atsižvelgdamas į 2020 m. lapkričio 18 d. Pirmininkų sueigos pareiškimą dėl ilgalaikio ES biudžeto ir teisinės valstybės principo,

 atsižvelgdamas į 2020 m. gruodžio 11 d. priimtas Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvadas,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi Europos Sąjunga – tai Sąjunga, puoselėjanti ES sutarties 2 straipsnyje įtvirtintas vertybes;

B. kadangi COVID-19 protrūkis nusinešė tūkstančius gyvybių Europoje ir pasaulyje ir dėl jo kilo precedento neturinti krizė, turinti pražūtingų pasekmių žmonėms, darbuotojams ir įmonėms, ir todėl reikalingas precedento neturintis atsakas, ypač po antrosios COVID-19 bangos ir tol, kol pandemija faktiškai baigsis;

C. kadangi dėl politinių diskusijų Europos Vadovų Taryboje atsidėjo visas procesas  ir todėl pasivėlino derybos dėl DFP, TIS, EURI ir Reglamento dėl teisinės valstybės principo, jų priėmimas ir įgyvendinimas;

D. kadangi veiksmingas Reglamentas dėl teisinės valstybės principo ir naujų nuosavų išteklių nustatymas buvo išankstinė sąlyga, kad Europos Parlamentas pritartų DFP dokumentų rinkiniui;

E. kadangi Sąjungos teisėkūros institucijos 2020 m. sugebėjo pasiekti precedento neturinčius susitarimus;

1. palankiai vertina teisėkūros institucijų pasiektus susitarimus, įskaitant bendras ir vienašales deklaracijas, t. y. lapkričio 5 d. pasiektą susitarimą dėl Reglamento dėl teisinės valstybės principo ir lapkričio 10 d. pasiektus susitarimus dėl DFP, TIS ir EURI; pabrėžia, kad į šiuos istorinius politinius susitarimus, be kita ko, įtrauktos šios nuostatos:

 • precedento neturintis 1,8 trln. EUR paketas, apimantis 2021–2027 m. DFP (1 074 mlrd. EUR, palaipsniui pereinant prie 1 085 mlrd. EUR) ir Ekonomikos gaivinimo priemonę (750 mlrd. EUR);
 • 2021–2027 m. DFP papildanti 16 mlrd. EUR suma, kuri turi būti paskirstyta EP pasirinktoms pavyzdinėms programoms (programoms „ES – sveikatos labui“, „Europos horizontas“, „Erasmus+“, Integruoto sienų valdymo fondui, FRONTEX programai, programai „InvestEU“, Teisių ir vertybių programai, programai „Kūrybiška Europa“, Humanitarinės pagalbos programai ir Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonei (KVTBP)) ir kuri yra skirta biudžeto atsakui į nenumatytus įvykius sustiprinti;
 • teisiškai privalomos veiksmų gairės dėl naujų nuosavų išteklių nustatymo kitos DFP laikotarpiu; šių išteklių bent jau turėtų pakakti būsimoms ES ekonomikos gaivinimo priemonės paskolų grąžinimo išlaidoms (pagrindinei daliai ir palūkanoms) padengti;
 • teisiškai privaloma minimali dalis, skirta su klimatu susijusioms išlaidoms – bent 30 proc. DFP ir Europos ekonomikos gaivinimo priemonės – ir teisiškai privaloma minimali dalis, skirta su biologine įvairove susijusioms išlaidoms – 7,5 proc. DFP 2024 m. ir 10 proc. DFP nuo 2026 m.;
 • su lyčių lygybe ir lyčių aspekto integravimu susijusių išlaidų stebėsenos elementai;
 • sustiprintas Europos Parlamento, kaip biudžeto valdymo institucijos, vaidmuo [valdant] ES ekonomikos gaivinimo priemonę ir išorės asignuotąsias pajamas, taip pat nustatant būsimas skubias priemones, grindžiamas SESV 122 straipsniu;
 • veikiančios teisinės valstybės sąlygos;
 • 2. primena istorinę minėto dokumentų rinkinio svarbą ir jo potencialą užtikrinant greitą atsigavimą po COVID-19 pandemijos ir jos socialinio bei ekonominio poveikio ir padedant per ateinančius septynerius metus įveikti Sąjungai kylančius iššūkius, įskaitant žaliąjį kursą, skaitmeninę pertvarką ir jos vertybių bei ES mokesčių mokėtojų pinigų apsaugą;

  3. palankiai vertina 2020 m. gruodžio 10–11 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo, kuriame buvo patvirtinti pirmiau minėti politiniai susitarimai, rezultatus; palankiai vertina tai, kad valstybių ir vyriausybių vadovai pasiekė susitarimą, pagal kurį DFP, TIS, EURI ir Reglamentas dėl teisinės valstybės principo įsigalios 2021 m. sausio 1 d.; palankiai vertina tai, kad teisės nuostatos liko nepakitusios;

  4. vis dėlto išreiškia didelį nepasitenkinimą tuo, kad, kadangi Taryboje galioja vieningo balsavimo taisyklė, dėl viso dokumentų rinkinio, įskaitant naujas 2021–2027 m. laikotarpio ES programas, priėmimo nepagrįstai vėlinasi visas procesas; primena, kad Europos Vadovų Tarybos išvadų dėl Reglamento dėl bendro Sąjungos biudžeto apsaugos sąlygų režimo turinys yra perteklinis; primena, kad Reglamento dėl teisinės valstybės principo taikymas, tikslas ir taikymo sritis aiškiai apibrėžti šio reglamento teisės nuostatose;

  5. primena, kad, kaip numatyta ES sutarties 15 straipsnio 1 dalyje, Europos Vadovų Taryba nevykdo teisėkūros funkcijų; todėl mano, kad jokia Europos Vadovų Tarybos politinė deklaracija negali būti laikoma teisės aktų aiškinimu, nes įgaliojimai aiškinti teisės aktus suteikti Europos Sąjungos Teisingumo Teismui;

  6. primena, kad Komisiją ir jos pirmininką renka Europos Parlamentas; primena, jog pagal ES sutarties 17 straipsnio 1 dalį Komisija turi užtikrinti, kad Sutartys ir priemonės, kurių jomis vadovaudamosi imasi institucijos, būtų taikomos; todėl teigia, kad Komisija visada ir visomis aplinkybėmis turi laikytis teisės aktų – dura lex sed lex;

  7. primena, kad, kaip numatyta ES sutarties 17 straipsnio 3 dalyje, Komisija yra visiškai nepriklausoma;

  8.. primena, kad, kaip numatyta ES sutarties 17 straipsnio 8 dalyje, Komisija yra atskaitinga Europos Parlamentui; primena, kad Parlamentas turi keletą teisinių priemonių, kuriomis gali užtikrinti, kad Komisija laikytųsi savo pareigos, numatytos Sutartyje, tarp šių priemonių – biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra, kad būtų galima įvertinti, ar Sąjungos lėšos valdomos tinkamai; be to, pabrėžia, kad Parlamentas turi keletą teisinių ir politinių priemonių, kuriomis gali užtikrinti, kad teisės aktų laikytųsi visi, visų pirma ES institucijos; pabrėžia, kad Europos Vadovų Tarybos išvados negali tapti privalomos Komisijai taikant teisės aktus;

  9. pabrėžia, jog teisėkūros institucijos susitarė, kad Reglamentas dėl bendro Sąjungos biudžeto apsaugos sąlygų režimo bus taikomas nuo 2021 m. sausio 1 d. ir turės būti taikomas visiems įsipareigojimams ir mokėjimams; primena, kad šio reglamento taikymui negali būti taikomos jokios gairės, nes tekstas, dėl kurio susitarta, yra pakankamai aiškus ir nėra numatyta jokių įgyvendinimo priemonių; tikisi, jog Komisija, kaip Sutarčių sergėtoja, užtikrins, kad minėtas reglamentas būtų visapusiškai taikomas nuo dienos, dėl kurios susitarė teisėkūros institucijos, ir primena, kad panaikinti reglamentą ar jo dalį gali tik Europos Sąjungos Teisingumo Teismas; tvirtina, jog, jei valstybė narė sieks, kad reglamentas ar jo dalys būtų panaikinti, Parlamentas gins jo galiojimą Teisme, ir tikisi, kad Komisija palaikys Parlamento poziciją; pabrėžia, kad tokiu atveju Parlamentas paprašys Audito Rūmų taikyti pagreitintą procedūrą; primena SESV 265 straipsnį ir pareiškia, kad yra pasirengęs juo pasinaudoti;

  10. mano, jog būtina pasiekti, kad Parlamentas visapusiškai dalyvautų įgyvendinant priemonę „Next Generation EU“; pabrėžia, kad šiuo metu vykstančiame trišaliame dialoge turi būti pasiekta tinkamų rezultatų šiuo klausimu;

  11. mano, kad būsimoje Konferencijoje dėl Europos ateities turi būti sprendžiamas klausimas, kaip įveikti kliūtis, kylančias dėl vieningo balsavimo reikalavimo Taryboje norint priimti, be kita ko, DFP ir sprendimą dėl nuosavų išteklių;

  12. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Europos Vadovų Tarybai ir Komisijai.

   

  Atnaujinta: 2020 m. gruodžio 15 d.Teisinė informacija - Privatumo politika