Förslag till resolution - B9-0428/2020Förslag till resolution
B9-0428/2020

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om den fleråriga budgetramen 2021–2027, det interinstitutionella avtalet, EU:s återhämtningsinstrument och förordningen om rättsstatsprincipen

14.12.2020 - (2020/2923(RSP)

till följd av uttalanden av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 132.2 i arbetsordningen

Manfred Weber, Esteban González Pons, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, José Manuel Fernandes, Petri Sarvamaa
för PPE-gruppen
Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Margarida Marques
för S&D-gruppen
Dacian Cioloş, Katalin Cseh, Luis Garicano, Valérie Hayer, Moritz Körner
för Renew-gruppen
Ska Keller, Philippe Lamberts, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Daniel Freund, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen


Förfarande : 2020/2923(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B9-0428/2020
Ingivna texter :
B9-0428/2020
Antagna texter :

B9‑0428/2020

Europaparlamentets resolution av den 16 december 2020 om den fleråriga budgetramen 2021–2027, det interinstitutionella avtalet, EU:s återhämtningsinstrument och förordningen om rättsstatsprincipen

(2020/2923(RSP)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av artiklarna 2, 14, 15, 16 och 17 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) och artiklarna 295, 310, 311, 312 och 322 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget),

 med beaktande av den politiska överenskommelse som nåddes den 5 november 2020 om Europaparlamentets och rådets förordning om en generell villkorlighetsordning för skydd av unionens budget (förordningen om rättsstatsprincipen),

 med beaktande av de politiska överenskommelser, däribland gemensamma och ensidiga förklaringar, som nåddes den 10 november 2020 om den fleråriga budgetramen 2021–2027, det interinstitutionella avtalet mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning samt om nya egna medel, inbegripet en färdplan för införandet av nya egna medel, och förordningen om Europeiska unionens återhämtningsinstrument,

 med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 21 juli 2020,

 med beaktande av sin resolution av den 23 juli 2020,

 med beaktande av Europaparlamentets skrivelse av den 26 augusti 2020 om rättsstatsprincipen från gruppledarna till Angela Merkel, Förbundsrepubliken Tysklands förbundskansler och ordförande för Europeiska unionens råd, och Ursula von der Leyen, kommissionens ordförande,

 med beaktande av Europaparlamentets uttalande av den 18 november 2020 från talmanskonferensen om EU:s långtidsbudget och rättsstatsprincipen,

 med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 11 december 2020,

 med beaktande av artikel 132.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Europeiska unionen är en värdeunion i enlighet med artikel 2 i EU-fördraget.

B. Covid-19-utbrottet har krävt tusentals liv i Europa och världen och har lett till en kris som saknar motstycke, med katastrofala konsekvenser för människor, arbetstagare och företag, vilket kräver aldrig tidigare skådade åtgärder, i synnerhet efter den andra vågen av covid-19-pandemin och fram till dess att pandemin är helt över.

C. Den politiska debatten i Europeiska rådet ledde till att hela processen försenades, vilket innebar att förhandlingarna, antagandet och genomförandet av den fleråriga budgetramen, det interinstitutionella avtalet, återhämtningsinstrumentet och förordningen om rättsstatsprincipen försenades.

D. En effektiv förordning om rättsstatsprincipen och införandet av nya egna medel var en förutsättning för att Europaparlamentet skulle godkänna paketet om den fleråriga budgetramen.

E. Unionens medlagstiftare har kunnat uppnå överenskommelser utan motstycke under 2020.

1. Europaparlamentet välkomnar de politiska överenskommelser, däribland gemensamma och ensidiga förklaringar, som nåddes av medlagstiftarna den 5 november om förordningen om rättsstatsprincipen och den 10 november om den fleråriga budgetramen, det interinstitutionella avtalet och återhämtningsinstrumentet. Parlamentet betonar att dessa historiska politiska överenskommelser bland annat omfattar följande:

 • Ett aldrig tidigare skådat paket på 1,8 biljoner euro bestående av den fleråriga budgetramen 2021–2027 (1 074 euro som gradvis ökas till 1 085 miljarder euro), tillsammans med återhämtningsinstrumentet (750 miljarder euro).
 • Ett tillskott på 16 miljarder euro till den fleråriga budgetramen 2021–2027 som ska fördelas till EU:s flaggskeppsprogram som fastställts av Europaparlamentet (EU för hälsa, Horisont Europa, Erasmus+, Fonden för integrerad gränsförvaltning, Frontex, InvestEU, Rättigheter och värden, Kreativa Europa, humanitärt bistånd och NDICI) och för att stärka budgetinsatserna vid oförutsedda händelser.
 • En rättsligt bindande färdplan för att införa nya egna medel under nästa fleråriga budgetram, som åtminstone bör vara tillräcklig för att täcka framtida återbetalningskostnader (kapitalkostnader och räntor) för EU:s återhämtningsinstrument.
 • En rättsligt bindande minimiandel för klimatrelaterade utgifter på minst 30 % av den fleråriga budgetramen och återhämtningsinstrumentet och för utgifter relaterade till biologisk mångfald på 7,5 % 2024 och 10 % 2026 och framåt av den fleråriga budgetramen.
 • Inslag för att övervaka utgifterna för jämställdhet och integrering.
 • En förstärkt roll för Europaparlamentet som budgetmyndighet, i förbindelse med förvaltningen av EU:s återhämtningsinstrument och externa inkomster avsatta för särskilda ändamål samt vid inrättandet av framtida krisinstrument som ska grundas på artikel 122 i EUF-fördraget.
 • Ett fungerande rättsstatsvillkor.
 • 2. Europaparlamentet påminner om paketets historiska betydelse och dess potential att säkerställa en snabb återhämtning från covid-19-pandemin och dess socioekonomiska effekter och att hantera unionens utmaningar under de kommande sju åren, inbegripet den gröna given, den digitala omställningen och skyddet av unionens värden och av EU-skattebetalarnas pengar.

  3. Europaparlamentet välkomnar Europeiska rådets godkännande av ovannämnda politiska överenskommelser vid mötet den 10–11 december 2020. Parlamentet gläder sig över att stats- och regeringscheferna har nått en överenskommelse så att den fleråriga budgetramen, det interinstitutionella avtalet, EU:s återhämtningsinstrument och förordningen om rättsstatsprincipen kan träda i kraft den 1 januari 2021. Parlamentet gläder sig över att lagtexterna förblir oförändrade.

  4. Europaparlamentet beklagar dock djupt att antagandet av hela paketet, inklusive de nya EU-programmen för perioden 2021–2027, på grund av regeln om enhällighet i rådet orsakar onödiga förseningar för hela processen. Parlamentet påminner om att innehållet i Europeiska rådets slutsatser om förordningen om en generell villkorlighetsordning för skydd av unionens budget är överflödigt. Parlamentet påminner om att förordningen om rättsstatsprincipens tillämplighet, syfte och tillämpningsområde tydligt definieras i lagtexten i den nämnda förordningen.

  5. Europaparlamentet påminner om att Europeiska rådet i enlighet med artikel 15.1 i EU‑fördraget inte ska ha någon lagstiftande funktion. Parlamentet anser därför att en eventuell politisk förklaring från Europeiska rådet inte kan anses utgöra en tolkning av lagstiftningen, eftersom det är EU-domstolens uppgift att tolka lagstiftningen.

  6. Europaparlamentet påminner om att kommissionen och dess ordförande väljs av Europaparlamentet. Parlamentet påminner om att kommissionen i enlighet med artikel 17.1 i EU-fördraget ska säkerställa tillämpningen av fördragen och av de åtgärder som institutionerna antar i enlighet med fördragen. Parlamentet konstaterar därför att kommissionen alltid och under alla omständigheter ska följa lagen, dvs. principen dura lex, sed lex (lagen är sträng, men den är lag).

  7. Europaparlamentet påminner om att kommissionen i enlighet med artikel 17.3 i EU‑fördraget ska vara fullständigt oavhängig.

  8.. Europaparlamentet påminner om att kommissionen i enlighet med artikel 17.8 i EU‑fördraget ska vara ansvarig inför Europaparlamentet. Parlamentet påminner om att det har flera rättsliga medel till sitt förfogande för att se till att kommissionen respekterar sin fördragsenliga skyldighet, inbegripet förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet, för att bedöma om unionens medel förvaltas korrekt. Parlamentet betonar dessutom att det har flera rättsliga och politiska medel till sitt förfogande för att se till att lagen verkställs av alla och i första hand av EU-institutionerna. Parlamentet betonar att Europeiska rådets slutsatser inte kan göras bindande för kommissionen vid tillämpningen av rättsakter.

  9. Europaparlamentet betonar att medlagstiftarna har enats om att förordningen om en generell villkorlighetsordning för skydd av unionens budget ska tillämpas från och med den 1 januari 2021 och att den ska tillämpas på alla åtaganden och betalningar. Parlamentet påminner om att tillämpningen av denna förordning inte kan underställas antagandet av riktlinjer, eftersom den överenskomna texten är tillräckligt tydlig och inga genomförandeinstrument har planerats. Parlamentet förväntar sig att kommissionen, i egenskap av fördragens väktare, ser till att förordningen är fullt tillämplig från och med det datum som medlagstiftarna fastställt, och påminner om att endast domstolen kan ogiltigförklara förordningen eller en del av den. Parlamentet bekräftar att om en medlemsstat begär att förordningen eller delar av den ska ogiltigförklaras kommer parlamentet att försvara dess giltighet inför domstolen och förväntar sig att kommissionen ingriper till stöd för parlamentets ståndpunkt. Parlamentet betonar i detta fall att parlamentet kommer att begära att domstolen inleder ett påskyndat förfarande. Parlamentet påminner om artikel 265 i EUF-fördraget och förklarar sig beredd att använda den.

  10. Europaparlamentet anser att behovet av parlamentets fulla deltagande i driften av Next Generation EU måste erkännas. Parlamentet betonar att det pågående trepartsmötet måste ge ett tillfredsställande resultat på denna punkt.

  11. Europaparlamentet anser att undanröjandet av de hinder som kravet på enhällighet i rådet innebär när det gäller antagandet av den fleråriga budgetramen och beslutet om egna medel bör tas upp i flera sammanhang, bland annat vid den kommande konferensen om Europas framtid.

  12. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, Europeiska rådet och kommissionen.

   

  Senaste uppdatering: 15 december 2020
  Rättsligt meddelande - Integritetspolicy