Förfarande : 2020/2923(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B9-0429/2020

Ingivna texter :

B9-0429/2020

Debatter :

PV 16/12/2020 - 4
CRE 16/12/2020 - 4

Omröstningar :

PV 17/12/2020 - 2

Antagna texter :


<Date>{14/12/2020}14.12.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0429/2020</NoDocSe>
PDF 145kWORD 44k

<TitreType>FÖRSLAG TILL RESOLUTION</TitreType>

<TitreSuite>till följd av uttalanden av rådet och kommissionen</TitreSuite>

<TitreRecueil>i enlighet med artikel 132.2 i arbetsordningen</TitreRecueil>


<Titre>om den fleråriga budgetramen, rättsstatsvillkoret och paketet om egna medel</Titre>

<DocRef>(2020/2923(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Ryszard Antoni Legutko, Bogdan Rzońca, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Zbigniew Kuźmiuk, Elżbieta Rafalska, Zdzisław Krasnodębski, Beata Mazurek, Witold Jan Waszczykowski, Anna Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Kosma Złotowski, Izabela‑Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Valdemar Tomaševski, Krzysztof Jurgiel, Cristian Terheş, Tomasz Piotr Poręba</Depute>

<Commission>{ECR}för ECR-gruppen</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0429/2020

Europaparlamentets resolution om den fleråriga budgetramen, rättsstatsvillkoret och paketet om egna medel

(2020/2923(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av artiklarna 2, 14, 15, 16 och 17 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) och artiklarna 295, 310, 311, 312 och 322 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget),

 med beaktande av den politiska överenskommelse som nåddes den 5 november 2020 om Europaparlamentets och rådets förordning om en generell villkorlighetsordning för skydd av unionens budget (förordningen om rättsstatsprincipen),

 med beaktande av de politiska överenskommelser, däribland gemensamma och ensidiga förklaringar, som nåddes den 10 november 2020 om den fleråriga budgetramen 2021–2027, det interinstitutionella avtalet mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning samt om nya egna medel, inbegripet en färdplan för införandet av nya egna medel, och förordningen om Europeiska unionens återhämtningsinstrument,

 med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 21 juli 2020,

 med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 11 december 2020,

 med beaktande av artikel 132.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Covid-19-utbrottet har krävt tusentals liv i Europa och världen och har lett till en kris som saknar motstycke, med katastrofala konsekvenser för människor, arbetstagare och företag, vilket kräver aldrig tidigare skådade åtgärder, i synnerhet efter den andra vågen av covid-19-pandemin.

B. Alla berörda EU-institutioner har fortsatt ansträngt sig för att slutföra förhandlingarna om den fleråriga budgetramen, det interinstitutionella avtalet, EU:s återhämtningsinstrument och förordningen om rättsstatsprincipen, för att säkerställa ett snabbt antagande och genomförande.

1. Europaparlamentet välkomnar de politiska överenskommelser, däribland gemensamma och ensidiga förklaringar, som nåddes den 10 november om den fleråriga budgetramen, det interinstitutionella avtalet och återhämtningsinstrumentet. Parlamentet betonar att de politiska överenskommelserna bland annat omfattar följande:

 • Ett aldrig tidigare skådat paket på 1,8 biljoner euro, inklusive en återhämtningsplan (750 miljarder euro).
 • Ett kompletterande anslag på 16 miljarder euro till den fleråriga budgetramen 2021–2027 som ska fördelas till EU:s flaggskeppsprogram som fastställts av Europaparlamentet (EU för hälsa, Horisont Europa, Erasmus+, Fonden för integrerad gränsförvaltning, Frontex, InvestEU, rättigheter och värden, Kreativa Europa, humanitärt bistånd och NDICI).
 • En vägledande färdplan för införandet av nya egna medel från och med 2021.
 • En förstärkt roll för Europaparlamentet som budgetmyndighet, särskilt i händelse av att ett nytt instrument inrättas på grundval av artikel 122 i EUF-fördraget.
 • 2. Europaparlamentet gör emellertid en konsekvent negativ bedömning av utkastet till förordning om en generell villkorlighetsordning för skydd av unionens budget. Parlamentet betonar att villkoren för att använda EU-medel måste baseras på objektiva, specifika, mätbara och adekvata kriterier som inte lämnar utrymme för politisk instrumentalisering och osäkerhet. Parlamentet uttrycker sin oro över huruvida förordningen om en generell villkorlighetsordning är förenlig med fördragen. Parlamentet understryker att Europeiska unionens domstol måste avgöra om denna förordning är förenlig med EU-rätten.

  3. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att respektera och förbinda sig att följa rådets slutsatser av den 10 och 11 december 2020, särskilt förtydligandena och garantierna avseende tolkningen av utkastet till förordning om en generell villkorlighetsordning för skydd av unionens budget, och att följa den gemensamma överenskommelse som ingår i dessa slutsatser om hur förordningen ska tillämpas i praktiken.

  4. Europaparlamentet anser att återhämtningsplanen kommer att stimulera investeringar, vilket i sin tur kommer att hjälpa medlemsstaterna att bekämpa de förväntade djupa och långvariga effekterna av den nuvarande krisen. Parlamentet betonar att denna plan kommer att vara avgörande för de pågående insatserna för att omvandla våra ekonomier, stödja små och medelstora företag och den europeiska industrin och för att öka sysselsättningsmöjligheterna och kompetensen för att mildra krisens konsekvenser för arbetstagare, konsumenter och familjer. Parlamentet anser att det är viktigt att planen hanterar sociala och ekonomiska skillnader och behoven hos dem som drabbats hårdast av krisen.

  5. Europaparlamentet är bekymrat över den fleråriga budgetramens och dess programs långsiktiga bärkraft, vilken inte bör äventyras av en kortsiktig strategi som främst bygger på en politisk kompromiss för finansiering av återhämtningsåtgärder.

  6. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, Europeiska rådet och kommissionen.

  Senaste uppdatering: 15 december 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy