Forslag til beslutning - B9-0451/2020Forslag til beslutning
B9-0451/2020

FORSLAG TIL BESLUTNING om forbedring af identifikationen og bekæmpelsen af børnepornografi

8.12.2020

jf. forretningsordenens artikel 143

Jean-Lin Lacapelle, Aurélia Beigneux, Marco Campomenosi, Emmanouil Fragkos, Jean-Paul Garraud, Elżbieta Kruk, Thierry Mariani, André Rougé, Hermann Tertsch, Julie Lechanteux

B9‑0451/2020

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om forbedring af identifikationen og bekæmpelsen af børnepornografi

Europa-Parlamentet,

 der henviser til artikel 83, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

 der henviser til forretningsordenens artikel 143,

A. der henviser til, at der hvert år er 165 000 børn, der bliver ofre for seksuel vold i Frankrig; der henviser til, at disse tal imidlertid er baseret på skøn fra ikke-institutionelle kilder og under alle omstændigheder ikke er harmoniseret på europæisk plan;

B. der henviser til, at den brede offentlighed i dag har adgang til produkter – intellektuelle værker eller seksuelle genstande – hvor mindreårige er afbildet eller fremstillet i en pornografisk sammenhæng, og at foreninger eller partier, der forherliger pædofile tilbøjeligheder, findes eller igen dukker op, og opfordrer til en revision af de love, der forbyder dem;

1. fordømmer på det kraftigste enhver forherligelse af pædofili og opfordrer medlemsstaterne til at strafforfølge dette;

2. er foruroliget over produktioner og kommunikation af seksuel karakter ved brug af fremstilling – og ikke afbildning – af mindreårige og opfordrer medlemsstaterne til at forbyde markedsføring heraf såvel online som ved direkte handel;

3. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at vedtage fælles tilgange og definitioner til identifikation af seksuelle overgreb mod mindreårige og til at udarbejde nøjagtige og regelmæssige statistikker om dette fænomen.

 

Seneste opdatering: 26. januar 2021
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik