Förslag till resolution - B9-0055/2021Förslag till resolution
B9-0055/2021

REKOMMENDATION TILL BESLUT om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 4 december 2020 om ändring av delegerad förordning (EU) 2020/427 vad gäller tillämpningsdatumet för ändringarna av vissa detaljerade produktionsregler för ekologiska produkter i bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848

15.1.2021 - (C(2020)08462 – 2020/2902(DEA))

i enlighet med artikel 111.6 i arbetsordningen

Norbert Lins
för utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

Förfarande : 2020/2902(DEA)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B9-0055/2021
Ingivna texter :
B9-0055/2021
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

B9‑0055/2021

Förslag till Europaparlamentets beslut om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 4 december 2020 om ändring av delegerad förordning (EU) 2020/427 vad gäller tillämpningsdatumet för ändringarna av vissa detaljerade produktionsregler för ekologiska produkter i bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848

(C(2020)08462 – 2020/2902(DEA))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av kommissionens delegerade förordning (C(2020)08462),

 med beaktande av kommissionens skrivelse av den 17 december 2020, i vilken parlamentet uppmanas att tillkännage att det inte avser att invända mot den delegerade förordningen,

 med beaktande av skrivelsen av den 14 januari 2021 från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling till utskottsordförandekonferensens ordförande,

 med beaktande av artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 av den 30 maj 2018 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007[1], särskilt artiklarna 12.2 e, 14.2 c och 15.2 a och d,

 med beaktande av artikel 111.6 i arbetsordningen,

 med beaktande av rekommendationen till beslut från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling, och av följande skäl:

A. På grund av den pågående covid-19-pandemin och de omfattande åtgärder för att begränsa rörelsefriheten som den medför har alla medlemsstater och jordbrukare i alla medlemsstater drabbats av betydande svårigheter.

B. Tillämpningsdatumet för förordning (EU) 2018/848 fastställdes ursprungligen till den 1 januari 2021 men ändrades nyligen genom förordning (EU) 2020/1693 till den 1 januari 2022.

C. Den delegerade förordningen syftar till att anpassa tillämpningsdatumet för kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2020/427[2] till det ändrade tillämpningsdatumet för förordning (EU) 2018/848.

D. För att undvika förvirring och säkerställa rättssäkerhet för den ekologiska sektorn är det ytterst viktigt att påskynda ikraftträdandet av den delegerade förordningen.

1. Europaparlamentet tillkännager att det inte har några invändningar mot den delegerade förordningen.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet och kommissionen.

Senaste uppdatering: 18 januari 2021
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy