Päätöslauselmaesitys - B9-0093/2021Päätöslauselmaesitys
B9-0093/2021

  PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Aleksei Navalnyin pidätyksestä Moskovassa

  19.1.2021 - (2021/2513(RSP))

  komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
  työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti

  Sergey Lagodinsky, Bronis Ropė, Sven Giegold, Tilly Metz, Martin Häusling, Markéta Gregorová, Francisco Guerreiro, Rosa D’Amato, Claude Gruffat, Tineke Strik, Gwendoline Delbos‑Corfield, Jordi Solé, Heidi Hautala, Reinhard Bütikofer, Anna Cavazzini, Viola Von Cramon‑Taubadel, Alice Kuhnke, Pär Holmgren, Jakop G. Dalunde, Michael Bloss, Hannah Neumann, Ignazio Corrao, Alviina Alametsä, Katrin Langensiepen, Ville Niinistö, Alexandra Geese, Eleonora Evi
  Verts/ALE-ryhmän puolesta

  Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0090/2021

  Menettely : 2021/2513(RSP)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  B9-0093/2021
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  B9-0093/2021
  Keskustelut :
  Äänestykset :
  Hyväksytyt tekstit :

  B9‑0093/2021

  Euroopan parlamentin päätöslauselma Aleksei Navalnyin pidätyksestä Moskovassa

  (2021/2513(RSP))

  Euroopan parlamentti, joka

   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Venäjästä ja EU:n ja Venäjän suhteista ja erityisesti 17. syyskuuta 2020 antamansa päätöslauselman Venäjän tilanteesta ja Aleksei Navalnyin myrkyttämisestä[1],

   ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen, kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen, jäljempänä ’Euroopan ihmisoikeussopimus’,

   ottaa huomioon komission puheenjohtajan 18. tammikuuta 2021 antaman julkilausuman, joka annettiin Moskovassa edellisenä päivänä tapahtuneen Aleksei Navalnyin pidätyksen jälkeen,

   ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan EU:n puolesta 18. tammikuuta 2021 antaman julkilausuman Aleksei Navalnyin pidätyksestä hänen palattuaan Venäjälle,

   ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen asioissa Navalnyit vs. Venäjä 17. lokakuuta 2017, Navalnyi vs. Venäjä 15. marraskuuta 2018 ja Navalnyi vs. Venäjä (nro 2) 9. huhtikuuta 2019 antamat tuomiot,

   ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

  A. ottaa huomioon, että Aleksei Navalnyi on asianajajana, poliitikkona ja korruption vastaisena aktivistina paljastanut lukuisia korruptiotapauksia, joissa on ollut osallisina liikeyrityksiä ja venäläisiä poliitikkoja, ja johtanut julkisia mielenosoituksia eri puolilla Venäjää ja hänestä on tullut yksi harvoista Venäjän opposition tosiasiallisista johtajista;

  B. toteaa, että Navalnyi on aiemmin otettu kiinni, pidätetty ja tuomittu pyrkimyksenä tehdä loppu hänen poliittisesta ja julkisesta toiminnastaan; ottaa huomioon, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on todennut eräät näistä menettelyistä oikeuden väärinkäytöksi sekä oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin koskevan periaatteen ja ”ei rangaistusta ilman lakia” -periaatteen (Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 ja 7 artikla) vastaisiksi, mukaan lukien tuomio, joka liittyy hänen tämänhetkiseen säilöönottoonsa ja jonka Venäjän viranomaiset yrittävät nyt muuntaa ehdollisesta rangaistuksesta vankeusrangaistukseksi; ottaa huomioon, että Venäjän federaation tutkintakomitea nosti 29. joulukuuta 2020 Navalnyia vastaan uuden syytteen, jonka mukaan hänen väitetään kavaltaneen 356 miljoonan ruplan edestä hänen korruptionvastaiselle säätiölleen ja siihen yhteydessä oleville voittoa tavoittelemattomille yhteisöille tehtyjä lahjoituksia;

  C. huomauttaa, että Navalnyi on yritetty tappaa useaan otteeseen, viimeksi 20. elokuuta 2020, jolloin hänet myrkytettiin novitšok-ryhmän hermomyrkyllä; ottaa huomioon, että näihin tekoihin syyllisiä ei missään näistä tapauksista saatettu oikeuden eteen; ottaa huomioon, että tutkivien journalistien muodostamassa Bellingcat-verkkoyhteisössä onnistuttiin tunnistamaan useita myrkytysyritykseen osallistuneita henkilöitä, joista kaikki ovat turvallisuuspalveluun yhteydessä olevia agentteja;

  D. toteaa, että Navalnyi saapui Venäjälle 17. tammikuuta 2021, jolloin Venäjän viranomaiset pidättivät hänet ennen passintarkastusta; ottaa huomioon, että hänen lentonsa oli sitä ennen ohjattu Moskovan Šeremetjevon lentoasemalle Moskovan Vnukovon lentoasemalta, jolle oli kerääntynyt satoja hänen tukijoitaan; toteaa, että poliisi pidätti useita Navalnyin saapumista Vnukovon lentoasemalla odottaneita henkilöitä, heidän joukossaan toimittajia ja Navalnyin korruptionvastaisen säätiön henkilökuntaa;

  E. ottaa huomioon, että Venäjän federaation vankeinhoitolaitoksen mukaan Navalnyi on kiinniotettuna hänen ”rikottuaan toistuvasti” hänelle vuoden 2014 petostuomiosta langetetun ehdollisen rangaistuksen ehtoja ja välteltyään rikostarkastajia ja hän pysyy kiinniotettuna, kunnes asiasta annetaan oikeuden päätös; ottaa huomioon, että väitetty ehdollisen rangaistuksen rikkominen liittyy tilanteeseen, jossa Navalnyin piti jäädä Saksaan saamaan lääketieteellistä hoitoa Berliinin Charité-sairaalassa ja toipumaan myrkytyksestä; toteaa, ettei hänen säilöönotolleen 30 päiväksi ole perusteita Venäjän lainsäädännössä;

  F. ottaa huomioon, että oikeudet ajatuksen- ja sananvapauteen, yhdistymisvapauteen ja rauhanomaiseen kokoontumisvapauteen on kirjattu Venäjän federaation perustuslakiin; ottaa huomioon, että Venäjän federaatio on allekirjoittanut ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja se on Euroopan neuvoston jäsen ja että se on siksi sitoutunut noudattamaan oikeusvaltiota, ihmisoikeuksia ja perusvapauksia koskevia kansainvälisiä normeja ja periaatteita; katsoo, että nämä periaatteet ovat kestävän ja moniarvoisen yhteiskunnan keskeisiä pilareita; ottaa huomioon, että opposition, kansalaisjärjestöjen ja tiedotusvälineiden vapaa ja riippumaton toiminta on oikeusvaltioperiaatteeseen perustuvan demokraattisen yhteiskunnan kulmakivi;

  G. ottaa huomioon, että Venäjän ihmisoikeus- ja oikeusvaltiotilanne heikkenee edelleen viranomaisten pyrkiessä järjestelmällisesti vaientamaan sananvapautta, rajoittamaan kokoontumisvapautta, jarruttamaan opposition toimintaa, tukahduttamaan kaikenlaisen toiminnan, jolla pyritään paljastamaan korruptio, ja estämään Venäjän kansalaisyhteiskunnan toiminnan; ottaa huomioon, että tätä käynnissä olevaa yhteiskunnallisten mielipide-erojen tukahduttamista vahvistavat poliisin ja turvallisuusjoukkojen rankaisemattomuus sekä tuomioistuinten haluttomuus asettaa syytteeseen näiden rikosten todelliset tekijät; ottaa huomioon, että opposition edustajat joutuvat järjestelmällisesti hallituksen tai hallitusta myötäilevien tiedotusvälineiden sanallisten hyökkäysten, henkilöön kohdistuvien mustamaalauskampanjoiden ja epäinhimillistämispyrkimysten kohteeksi;

  H. ottaa huomioon, että parlamentti on useaan otteeseen ilmaissut huolensa demokratian tilasta Venäjällä, oikeusvaltioperiaatteen ja perusoikeuksien ja -periaatteiden järjestelmällisestä kunnioittamatta jättämisestä sekä riippumattomien ja toisinajattelevien toimijoiden toimintatilan kaventumisesta maassa; toteaa, että Venäjän viranomaiset luovat pelon ilmapiiriä nykyisillä oppositioon, kansalaisyhteiskuntaan ja mihin tahansa kriittisiin äänenpainoihin kohdistuvilla kurinpalautuksilla syyskuussa 2021 pidettävien duuman vaalien edellä;

  I. huomauttaa, että kaasunkulutus on saavuttanut Euroopassa huippunsa eikä nykyisen Nord Stream -kaasuputken koko kapasiteetti ole tällä hetkellä käytössä; toteaa, että eräiden jäsenvaltioiden kiistanalainen päätös rakentaa Nord Stream 2 -kaasuputki on ristiriidassa energiaunionin yhteisvastuun ja luottamuksen arvojen kanssa; katsoo, että Nord Stream 2 -hanke on ristiriidassa niiden Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden kanssa, joiden mukaan EU:n kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään vähintään 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä ja kasvihuonekaasujen nettopäästöistä päästään eroon vuoteen 2050 mennessä;

  1. tuomitsee jyrkästi sen, että Venäjän viranomaiset pidättivät Aleksei Navalnyin tämän palatessa Venäjälle 17. tammikuuta 2021;

  2. vaatii Venäjän viranomaisia vapauttamaan hänet välittömästi ja varmistamaan hänen turvallisuutensa sekä vapauttamaan Moskovan Vnukovon lentoasemalla 17. tammikuuta 2021 pidätetyt henkilöt;

  3. muistuttaa, että poliittisten vastustajien pidättäminen on vastoin Venäjän kansainvälisiä sitoumuksia, ja vaatii luopumaan oikeuslaitoksen käytöstä poliittisiin tarkoitusperiin ja puolustamaan oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja oikeutta käyttää oikeusavustajaa; kehottaa Euroopan neuvoston ministerikomiteaa ja sen jäsenvaltioita käyttämään Euroopan ihmisoikeussopimuksen 46 artiklan 4 kohdassa vahvistettuja valtuuksia ja panemaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa vireille rikkomusmenettelyn Venäjän federaatiota vastaan;

  4. toistaa vaatimuksensa käynnistää riippumaton kansainvälinen tutkinta Aleksei Navalnyin myrkyttämisestä Kemiallisten aseiden kieltojärjestön, Yhdistyneiden kansakuntien ja Euroopan neuvoston kanssa; kehottaa Venäjän viranomaisia tekemään täysimääräisesti yhteistyötä kansainvälisten toimijoiden kanssa avoimesti ja puolueettomasti ja saattamaan syylliset vastuuseen;

  5. ilmaisee solidaarisuutensa Venäjän demokraattisille voimille, jotka ovat sitoutuneet avoimeen ja vapaaseen yhteiskuntaan, sekä tukensa kaikille hyökkäysten ja tukahduttamistoimien kohteeksi joutuneille ihmisille ja järjestöille;

  6. kehottaa Venäjän viranomaisia lopettamaan häirinnän, pelottelun ja hyökkäykset oppositiota, kansalaisyhteiskuntaa, tiedotusvälineitä, ihmisoikeuksien puolustajia ja muita aktivisteja kohtaan ja antamaan sen sijaan Venäjän kansan käyttää perusvapauksiaan ja harjoittaa oikeutettua poliittista ja kansalaisyhteiskunnan toimintaa; tuomitsee sen, etteivät Venäjän viranomaiset ole suojelleet näitä toimijoita hyökkäyksiltä, häirinnältä ja pelottelulta eivätkä tutkineet puolueettomasti tällaisia niihin kohdistuneita hyökkäyksiä;

  7. kehottaa Venäjän hallitusta ja valtionduumaa tarkistamaan vaalien oikeudellisia puitteita sekä ulkomaisia agentteja ja ei-toivottuja järjestöjä koskevaa lainsäädäntöä, jotta voidaan edistää moniarvoisuutta sekä vapaita ja oikeudenmukaisia vaaleja kansainvälisten normien mukaisesti ja luoda tasapuoliset toimintaedellytykset opposition ehdokkaille; vaatii Venäjän hallitusta takaamaan kaikille demokraattisille puolueille yhdenvertaiset oikeudet ja yhdenvertaiset mahdollisuudet tulevien duuman vaalien aikana, sillä puolueiden rekisteröimättä jättäminen on rekisteröintimenettelyn väärinkäyttöä, jolla tuhotaan poliittinen kilpailu ja moniarvoinen demokratia;

  8. kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ja neuvostoa laatimaan EU:n Venäjän-suhteille uuden strategian, jolla on tuettava paremmin sellaisia kansalaisyhteiskunnan organisaatioita, jotka edistävät demokraattisia arvoja, oikeusvaltioperiaatetta, perusvapauksia ja ihmisoikeuksia Venäjällä, Navalnyin korruptionvastainen säätiö mukaan lukien, sekä lujittamaan ihmisten välisiä yhteyksiä Venäjän kansalaisiin;

  9. pyytää neuvostoa ja varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa hyväksymään mahdollisimman pian kohdennettuja pakotteita sellaisille henkilöille tai yhteisöille, joiden todetaan loukanneen vakavasti ihmisoikeuksia tai olennaisia vapauksia – erityisesti kansalaisyhteiskuntaan, oppositioaktivisteihin ja toimittajiin kohdistuneiden tukahduttamistoimien yhteydessä – sekä näiden korruptoituneille liittolaisille ja propagandisteille, mahdollisesti mukaan lukien Roman Abramovitš, Denis Bortnikov, Andrei Kostin, Mihail Muraško, Dimitri Patrušev, Igor Šuvalov, Vladimir Solovjov ja Ališer Usmanov;

  10. kehottaa EU:n toimielimiä ja kaikkia jäsenvaltioita pysäyttämään Nord Stream 2 -kaasuputken loppuunsaattamisen ja kehottaa komissiota käyttämään kaikkia saatavilla olevia oikeudellisia ja poliittisia keinoja sen loppuunsaattamisen estämiseksi, jotta voidaan välttää lisäämästä Euroopan riippuvuutta Venäjän energiatoimituksista; kehottaa tarkastelemaan järjestelmällisesti vastaavia EU:ssa toteutettavia kahdenvälisiä hankkeita, joilla heikennetään solidaarisuuden periaatetta tai tuetaan korruptiota tai jotka johtavat ihmisoikeusloukkauksiin, mukaan lukien säätiö, jonka Mecklenburg-Vorpommernin osavaltion hallitus äskettäin perusti auttamaan Nord Stream 2 -hankkeen loppuunsaattamisessa;

  11. kannustaa EU:ta jatkuvasti vetoamaan Venäjään kaikkien kansainvälisten normien kanssa ristiriidassa olevien lakien kumoamiseksi tai muuttamiseksi; painottaa, että Venäjän kanssa käytävän vuoropuhelun on perustuttava kansainvälisen oikeuden kunnioittamiseen;

  12. toistaa Euroopan ulkosuhdehallinnolle ja jäsenvaltioille esittämänsä kehotuksen seurata edelleen tiiviisti Venäjän federaation ihmisoikeustilannetta ja kehottaa EU:n edustustoa Venäjällä ja jäsenvaltioiden suurlähetystöjä seuraamaan edelleen kansalaisjärjestöjä, oppositiopoliitikkoja ja aktivisteja vastaan nostettuja oikeusjuttuja, Aleksei Navalnyin tapaus mukaan lukien;

  13. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Euroopan neuvoston pääsihteerille sekä Venäjän federaation presidentille, hallitukselle ja valtionduumalle.

   

  Päivitetty viimeksi: 20. tammikuuta 2021
  Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö