Forslag til beslutning - B9-0094/2021Forslag til beslutning
B9-0094/2021

FORSLAG TIL BESLUTNING om anholdelsen af Aleksej Navalnyj

19.1.2021 - (2021/2513(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2

Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu
for Renew-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B9-0090/2021

Procedure : 2021/2513(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B9-0094/2021
Indgivne tekster :
B9-0094/2021
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

B9‑0094/2021

Europa-Parlamentets beslutning om anholdelsen af Aleksej Navalnyj

(2021/2513(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til sine tidligere beslutninger om Rusland, navnlig beslutningerne af 15. januar 2015 om Rusland, navnlig sagen om Aleksej Navalnyj[1], af 12. marts 2015 om mordet på den russiske oppositionsleder Boris Nemtsov og demokratiets tilstand i Rusland[2], af 6. april 2017 om Rusland, anholdelsen af Aleksej Navalnyj og andre demonstranter[3] og af 17. september 2020 om situationen i Rusland: forgiftningen af Aleksej Navalnyj[4],

 der henviser til den europæiske menneskerettighedskonvention (EMRK),

 der henviser til Den Russiske Føderations forfatning, navnlig kapitel 2 og specifikt artikel 29, som beskytter ytringsfriheden, og til de internationale menneskerettighedsforpligtelser, som Rusland har påtaget sig som medlem af Europarådet, Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) og FN,

 der henviser til erklæringerne fra formanden for Det Europæiske Råd og fra næstformanden i Kommissionen/EU's forhenværende højtstående repræsentant for udenrigs- og sikkerhedspolitik (NF/HR) af 17. januar 2021 efter tilbageholdelsen af Aleksej Navalnyj;

 der henviser til erklæringen fra Europa-Kommissionens formand af 18. januar 2021 efter tilbageholdelsen af Aleksej Navalnyj,

 der henviser til erklæringerne fra (NF/HR) af 24. august 2020 om forgiftningen af Aleksej Navalnyj og til erklæringen fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik på EU's vegne af 3. september 2020 om forgiftningen af Aleksej Navalnyj,

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at Aleksej Navalnyj, en ledende russisk oppositionspolitiker, advokat, blogger og antikorruptionsaktivist, blev arresteret i den internationale lufthavn Sjeremetjevo i Moskva, da han vendte tilbage til Rusland fra Tyskland, hvor han havde fået lægebehandling, og blev nægtet adgang til sine advokater;

B. der henviser til, at Aleksej Navalnyj den 18. januar blev idømt 30 dages fængsel i afventning af retssagen under en hidtil uset og i huj og hast arrangeret høringsprocedure, der fandt sted på en politistation under tilstedeværelse af Navalnyjs advokat;

C. der henviser til, at Aleksej Navalnyj var blevet transporteret til Tyskland, mens han lå i koma, for at modtage lægebehandling efter at være blevet forgiftet den 20. august 2020 af medlemmer af Den Russiske Føderations føderale sikkerhedstjeneste (FSB);

D. der henviser til, at hospitalet Charité - Universitätsmedizin Berlin konkluderede, at Aleksej Navalnyj var blevet forgiftet med en nervegift fra Novitjok-gruppen af militære nervegifte, der blev udviklet af Sovjetunionen og Den Russiske Føderation, og som kun er til rådighed for militære strukturer og efterretningstjenester i Rusland; der henviser til, at forgiftningens art er blevet bekræftet af flere laboratorier;

E. der henviser til, at enhver forgiftning af en person ved brug af en nervegas i henhold til konventionen om kemiske våben betragtes som anvendelse af kemiske våben, og der henviser til, at enhvers brug af kemiske våben under enhver omstændighed udgør en alvorlig overtrædelse af folkeretten og internationale menneskerettighedsstandarder;

F. der henviser til, at Ruslands føderale fængselsvæsen har meddelt, at Aleksej Navalnyj er tilbageholdt i afventning af et retsmøde for at have overtrådt betingelserne for en tidligere betinget dom i den såkaldte Yves-Rocher-sag;

G. der henviser til, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i en dom af 17. oktober 2017 fastslog, at Aleksej Navalnyj og hans bror Oleg blev uretmæssigt dømt for økonomisk kriminalitet i den såkaldte Yves Rocher-sag i 2014, og at russiske domstole traf "vilkårlige og åbenlyst urimelige" afgørelser i sagen og pålagde Den Russiske Føderation at betale de to brødre over 80 000 EUR i erstatning og omkostninger;

H. der henviser til, at Den Russiske Føderations højesteret den 25. april 2018 efter at have gennemgået sagen efter anmodning fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol stadfæstede dommen mod Aleksej Navalnyj og hans bror Oleg i den såkaldte Yves Rocher-sag;

I. der henviser til, at Aleksej Navalnyj tidligere er blevet angrebet, arresteret, tilbageholdt og dømt i et forsøg på at standse hans politiske og offentlige aktiviteter;

J. der henviser til, at russiske anklagere har indledt nye straffesager mod Aleksej Navalnyj og har anvendt de politisk motiverede domme til at forhindre ham i at stille op til det russiske præsidentvalg i 2018;

K. der henviser til, at ca. 70 personer ifølge rapporter fra OVD-Info, et uafhængigt medieprojekt om menneskerettigheder og politisk forfølgelse i Rusland, var blevet tilbageholdt, mens de ventede på, at Aleksej Navalnyj vendte tilbage;

L. der henviser til, at mordforsøget og anholdelsen af Aleksej Navalnyj blot er de seneste eksempler på de meget alvorlige tilbageskridt med hensyn til beskyttelse af menneskerettighederne og respekt for de demokratiske principper og retsstatsprincippet i Den Russiske Føderation;

M. der henviser til, at der ifølge den anerkendte russiske menneskerettighedsorganisation Memorial er over 300 politiske og religiøse fanger i Den Russiske Føderation;

N. der henviser til, at retten til tanke- og ytringsfrihed, retten til foreningsfrihed og retten til at deltage i fredelige forsamlinger er nedfældet i Den Russiske Føderations forfatning;

O. der henviser til, at talrige mordforsøg ved forgiftning med militære nervegifte og andre midler samt nægtelsen af at ville samarbejde i retssagen vedrørende nedskydningen af flyet MH17 har bragt EU og Vestens forbindelser med Den Russiske Føderation ned på et historisk lavpunkt;

1. opfordrer til øjeblikkelig løsladelse af Aleksej Navalnyj og af alle tilbageholdte personer i forbindelse med hans tilbagevenden til Rusland;

2. fordømmer anholdelsen af Aleksej Navalnyj, og de russiske myndigheders politisk motiverede undertrykkelse af ham, herunder gennem anvendelse af retssystemet;

3. opfordrer de russiske myndigheder til at sætte en stopper for chikanen, intimideringen, volden og undertrykkelsen af politiske modstandere;

4. fordømmer på det kraftigste Den Russiske Føderations adfærd, som den anser for uhensigtsmæssig for et medlem af Europarådet og OSCE, som har forpligtet sig til at respektere de grundlæggende frihedsrettigheder, menneskerettighederne og retsstatsprincippet, som er nedfældet i EMRK og den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder; opfordrer Europarådet og OSCE til at træffe passende foranstaltninger til at evaluere misligholdelsen af de forpligtelser, som Den Russiske Føderation har indgået;

5. understreger, at anholdelsen af Aleksej Navalnyj og drabsforsøget mod ham er et led i en systemisk indsats for at bringe ham og andre dissidenter til tavshed og skræmme den politiske opposition i landet; udtrykker sin solidaritet med de demokratiske kræfter i Rusland, som er engageret i et åbent og frit samfund;

6. fordømmer Den Russiske Føderations gentagne brug af kemiske nervegasser mod russiske borgere og minder om, at anvendelsen af kemiske våben under alle omstændigheder udgør en forkastelig forbrydelse i henhold til folkeretten;

7. gentager sin opfordring til Den Russiske Føderation om fult og helt at fremlægge sit Novitjok-program for Organisationen for Forbud mod Kemiske Våben, til at stille de ansvarlige for den forbrydelse, der er begået mod Aleksej Navalnyj, til ansvar og til at foretage en international efterforskning af overtrædelser af Ruslands internationale forpligtelser på området kemiske våben;

8. opfordrer Det Europæiske Råd og Rådet for Udenrigsanliggender til at tage aktivt stilling til dette spørgsmål på deres næste samlinger og til i væsentlig grad at styrke EU's restriktive foranstaltninger over for Rusland, herunder ved at iværksætte sanktioner mod de enkeltpersoner og juridiske enheder, der er involveret i afgørelsen om at arrestere og fængsle Aleksej Navalnyj;

9. opfordrer medlemsstaterne til kritisk at gennemgå EU's samarbejde med Rusland gennem forskellige udenrigspolitiske platforme og projekter som Nord Stream 2;

10. opfordrer EU til at øge sin støtte til russiske systemkritikere, ikkestatslige organisationer og civilsamfundsorganisationer samt uafhængige medier og journalister;

11. beklager, at Aleksej Navalnyj ikke vil få lov til at tale til Europarådets Parlamentariske Forsamlings Udvalg om Retlige Anliggender og Menneskerettigheder (PACE) som planlagt den 19. januar 2021, mens den russiske parlamentariske delegation for nylig har fået tilladelse til at vende tilbage til PACE;

12. pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Europarådet, Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa og Den Russiske Føderations præsident, regering og parlament.

 

Seneste opdatering: 20. januar 2021
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik