Návrh uznesenia - B9-0094/2021Návrh uznesenia
B9-0094/2021

NÁVRH UZNESENIA o zatknutí Alexeja Navaľného

19.1.2021 - (2021/2513(RSP))

predložený na základe vyhlásenia podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku

Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu
v mene skupiny Renew

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B9-0090/2021

Postup : 2021/2513(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B9-0094/2021
Predkladané texty :
B9-0094/2021
Hlasovanie :
Prijaté texty :

B9‑0094/2021

Uznesenie Európskeho parlamentu o zatknutí Alexeja Navaľného

(2021/2513(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Rusku, najmä uznesenia z 15. januára 2015 o Rusku, najmä o prípade Alexeja Navaľného[1], z 12. marca 2015 o vražde ruského opozičného lídra Borisa Nemcova a o stave demokracie v Rusku[2], zo 6. apríla 2017 o Rusku, o zatknutí Alexeja Navaľného a ďalších protestujúcich[3] a zo 17. septembra 2020 o situácii v Rusku: otrave Alexeja Navaľného[4],

 so zreteľom na Európsky dohovor o ľudských právach (ďalej len „EDĽP“),

 so zreteľom na ústavu Ruskej federácie, a najmä na jej článok 2 a osobitne článok 29, ktorým sa chráni sloboda prejavu, a na medzinárodné záväzky v oblasti ľudských práv, ktoré sa Rusko zaviazalo plniť ako člen Rady Európy, Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) a OSN,

 so zreteľom na vyhlásenia predsedu Európskej rady a podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) zo 17. januára 2021 po zatknutí Alexeja Navaľného,

 so zreteľom na vyhlásenie predsedníčky Európskej komisie z 18. januára 2021 po zatknutí Alexeja Navaľného,

 so zreteľom na vyhlásenia PK/VP z 24. augusta a 2. septembra 2020 o otrávení Alexeja Navaľného a vyhlásenie vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku v mene EÚ z 3. septembra 2020 o otrávení Alexeja Navaľného,

 so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže 17. januára 2021 bol Alexej Navaľný, popredný ruský opozičný politik, právnik, bloger a protikorupčný aktivista zatknutý na medzinárodnom letisku Šeremeťevo v Moskve po jeho návrate do Ruska z Nemecka, kde sa liečil, a bol mu odopretý prístup k jeho právnikom;

B. keďže Alexej Navaľný bol 18. januára 2021 odsúdený na 30 dní odňatia slobody až do súdneho pojednávania, a to počas bezprecedentného a náhle organizovaného postupu výsluchu, ktorý sa uskutočnil na policajnej stanici, bez prítomnosti jeho právneho zástupcu;

C. keďže po tom, ako bol Alexej Navaľný 20. augusta 2020 otrávený členmi Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) Ruskej federácie, bol v kóme prepravený do Nemecka, kde mu bola poskytnutá liečba;

D. keďže lekári univerzitnej nemocnice Charité v Berlíne dospeli k záveru, že Alexej Navaľný bol otrávený nervovo paralytickou látkou zo skupiny nervových vojenských látok typu Novičok vyvinutých Sovietskym zväzom a Ruskou federáciou, ktoré sú dostupné len vojenským štruktúram a tajným službám v Rusku; keďže charakter otravy potvrdili viaceré laboratóriá;

E. keďže podľa Dohovoru o chemických zbraniach sa akékoľvek otrávenie jednotlivca použitím nervovo paralytickej látky považuje za použitie chemických zbraní a keďže použitie chemických zbraní kýmkoľvek za akýchkoľvek okolností predstavuje závažné porušenie medzinárodného práva a medzinárodných noriem v oblasti ľudských práv;

F. keďže Ruská federálna väzenská služba oznámila, že Alexej Navaľný bol zadržaný až do súdneho pojednávania za porušenie podmienok skoršieho podmienečného trestu v súvislosti s takzvaným prípadom Yves Rocher;

G. keďže v rozsudku zo 17. októbra 2017 Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) rozhodol, že Alexej Navaľný a jeho brat Oleg boli v roku 2014 nespravodlivo odsúdení za finančné trestné činy v takzvanom prípade Yves Rocher a že ruské súdy vyniesli „svojvoľné a zjavne neprimerané“ rozhodnutia vo veci, a uložil Ruskej federácii povinnosť zaplatiť bratom Navaľným viac ako 80 000 EUR ako náhradu škody a nákladov;

H. keďže 25. apríla 2018 Najvyšší súd Ruskej federácie po preskúmaní veci na základe žiadosti ESĽP potvrdil rozsudok proti Alexejovi Navaľnému a jeho bratovi Olegovi v tzv. prípade Yves Rocher;

I. keďže Alexej Navaľný bol už v minulosti napadnutý, zadržiavaný, zatknutý a odsúdený v snahe zastaviť jeho politickú a verejnú činnosť;

J. keďže ruskí prokurátori začali nové trestné konania proti Alexejovi Navaľnému a využili politicky motivované odsúdenia na to, aby mu zabránili kandidovať v ruských prezidentských voľbách v roku 2018;

K. keďže podľa správ OVD-Info, nezávislého mediálneho projektu o ľudských právach a politickom prenasledovaní v Rusku, bolo počas čakania na návrat Alexeja Navaľného zadržaných približne 70 osôb;

L. keďže pokus o vraždu a zatknutie Alexeja Navaľného sú posledné príklady veľmi vážneho zhoršenia ochrany ľudských práv a rešpektovania spoločne dohodnutých demokratických zásad a zásady právneho štátu v Ruskej federácii;

M. keďže podľa známej ruskej organizácie pre ľudské práva Memorial je v Ruskej federácii viac ako 300 politických a náboženských väzňov;

N. keďže práva na slobodu myslenia a prejavu, združovania a pokojného zhromažďovania sú zakotvené v ústave Ruskej federácie;

O. keďže viaceré pokusy o vraždu otravou vojenskými nervovými paralytickými látkami a inými prostriedkami, ako aj odmietnutie spolupráce v súdnom konaní týkajúcom sa zostrelenia letu MH17 priviedli vzťahy EÚ a Západu s Ruskou federáciou na historicky najnižšiu úroveň;

1. vyzýva na okamžité prepustenie Alexeja Navaľného a všetkých osôb zadržaných v súvislosti s jeho návratom do Ruska;

2. odsudzuje zatknutie Alexeja Navaľného a politicky motivované represie zo strany ruských orgánov voči nemu, a to aj prostredníctvom využívania justičného systému;

3. vyzýva ruské orgány, aby ukončili obťažovanie, zastrašovanie, násilie a represie voči politickým oponentom;

4. veľmi dôrazne odsudzuje správanie Ruskej federácie, ktoré považuje za nevhodné pre člena Rady Európy a OBSE, ktorý sa zaviazal dodržiavať základné slobody, ľudské práva a zásady právneho štátu zakotvené v EDĽP a Medzinárodnom pakte o občianskych a politických právach; nabáda Radu Európy a OBSE, aby prijali primerané opatrenia na posúdenie porušovania záväzkov prijatých Ruskou federáciou;

5. zdôrazňuje, že zatknutie Alexeja Navaľného a pokus o atentát naňho sú súčasťou systematického úsilia umlčať jeho a ďalších disidentov a odrádzať od politickej opozície v krajine; vyjadruje solidaritu s demokratickými silami v Rusku, ktoré sú verné myšlienke otvorenej a slobodnej spoločnosti;

6. odsudzuje opakované použitie chemických nervových paralytických látok Ruskou federáciou proti ruským občanom a pripomína, že použitie chemických zbraní za akýchkoľvek okolností predstavuje podľa medzinárodného práva odsúdeniahodný trestný čin;

7. opakuje svoju výzvu Ruskej federácii, aby Organizácii pre zákaz chemických zbraní poskytla úplné informácie o svojom programe Novičok, aby vyvodila zodpovednosť voči osobám zodpovedným za trestný čin spáchaný voči Alexejovi Navaľnému, a na medzinárodné vyšetrenie porušovania medzinárodných záväzkov Ruska v oblasti chemických zbraní;

8. vyzýva Európsku radu a Radu pre zahraničné veci, aby na svojich nadchádzajúcich zasadnutiach zaujali aktívny postoj k tejto otázke a aby výrazne posilnili reštriktívne opatrenia EÚ voči Rusku, a to aj ukladaním sankcií jednotlivcom a právnym subjektom zapojeným do rozhodnutia o zatknutí a uväznení Alexeja Navaľného;

9. vyzýva členské štáty, aby kriticky preskúmali spoluprácu EÚ s Ruskom v podobe rôznych platforiem zahraničnej politiky a projektov ako Nord Stream 2;

10. vyzýva EÚ, aby zvýšila svoju podporu ruským disidentom, mimovládnym organizáciám a organizáciám občianskej spoločnosti, ako aj nezávislým médiám a reportérom;

11. vyjadruje poľutovanie nad tým, že Alexej Navaľný nebude môcť vystúpiť pred Výborom pre právne veci a ľudské práva Parlamentného zhromaždenia Rady Európy (PACE) 19. januára 2021, ako sa plánovalo, zatiaľ čo ruskej parlamentnej delegácií bolo nedávno umožnené vrátiť sa do PACE;

12. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, Rade Európy, Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe a prezidentovi, vláde a parlamentu Ruskej federácie.

Posledná úprava: 20. januára 2021
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia