Πρόταση ψηφίσματος - B9-0114/2021/REV1Πρόταση ψηφίσματος
B9-0114/2021/REV1

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τις μελλοντικές προκλήσεις όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών στην Ευρώπη: πάνω από 25 χρόνια από τη Διακήρυξη και την Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου

  3.2.2021 - (2021/2509(RSP))

  εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
  σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού

  María Soraya Rodríguez Ramos, Samira Rafaela, Karen Melchior, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou, Sylvie Brunet, Radka Maxová, Susana Solís Pérez, Irène Tolleret
  εξ ονόματος της Ομάδας Renew
  Sirpa Pietikäinen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ‑Βρυωνίδη, Maria da Graça Carvalho, Ewa Kopacz
  εξ ονόματος της Ομάδας PPE
  Vilija Blinkevičiūtė
  εξ ονόματος της Ομάδας S&D
  Ernest Urtasun
  εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
  Eugenia Rodríguez Palop
  εξ ονόματος της Ομάδας The Left


  Διαδικασία : 2021/2509(RSP)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  B9-0114/2021
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  B9-0114/2021
  Συζήτηση :
  Ψηφοφορία :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  B9‑0114/2021

  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις μελλοντικές προκλήσεις όσον αφορά με τα δικαιώματα των γυναικών στην Ευρώπη: πάνω από 25 χρόνια από τη Διακήρυξη και την Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου

  (2021/2509(RSP))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

   έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη και την Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου της 15ης Σεπτεμβρίου 1995 και τα αποτελέσματα των αναθεωρητικών διασκέψεών της,

   έχοντας υπόψη τα άρθρα 21 και 23 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

   έχοντας υπόψη τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και, ιδίως, τις αρχές 2, 3, 9 και 15,

   έχοντας υπόψη το θεματολόγιο των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030, την αρχή «κανείς στο περιθώριο», και ιδίως τον στόχο 1 για την εξάλειψη της φτώχειας, τον στόχο 3 για τη διασφάλιση της υγιούς ζωής των ανθρώπων, τον στόχο 5 για την επίτευξη της ισότητας των φύλων και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των γυναικών, τον στόχο 8 για την επίτευξη βιώσιμης και οικονομικής ανάπτυξης, και τον στόχο 13 για την ανάληψη επείγουσας δράσης για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεών της,

   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW), της 18ης Δεκεμβρίου 1979,

   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης), η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Αυγούστου 2014,

   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) του 1951 για την ισότητα των αμοιβών (αριθ. 100), τη Σύμβαση της ΔΟΕ του 2019 για τη βία και την παρενόχληση (αριθ. 190) και τη Σύμβαση της ΔΟΕ του 2013 για το οικιακό προσωπικό (αριθ. 189),

   έχοντας υπόψη την «Περιφερειακή επισκόπηση προόδου: περιφερειακή σύνοψη», της Οικονομικής Επιτροπής του ΟΗΕ για την Ευρώπη, της 20ής Αυγούστου 2019,

   έχοντας υπόψη την έκθεση της μονάδας του ΟΗΕ για τις γυναίκες με τίτλο «Gender Equality: Women’s rights in review 25 years after Beijing» (Ισότητα των φύλων: Αξιολόγηση των δικαιωμάτων των γυναικών 25 χρόνια μετά το Πεκίνο), που δημοσιεύτηκε στις 5 Μαρτίου 2020,

   έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ προς την Επιτροπή του ΟΗΕ για τη Θέση της Γυναίκας, στο πλαίσιο της 64ης συνόδου, με τίτλο «Επανεξέταση και εφαρμογή της Διακήρυξης και της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου και τα αποτελέσματα της εικοστής τρίτης ειδικής συνόδου της Γενικής Συνέλευσης», της 13ης Δεκεμβρίου 2019,

   έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών προς την Επιτροπή για τη Θέση των Γυναικών, στο πλαίσιο της εξηκοστής πέμπτης συνόδου, με τίτλο «Women’s full and effective participation in decision making in public life, as well as the elimination of violence, for achieving gender equality and the empowerment of women and girls» (Πλήρης και αποτελεσματική συμμετοχή των γυναικών στη λήψη αποφάσεων στον δημόσιο βίο, καθώς και εξάλειψη της βίας, για την επίτευξη της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών και των κοριτσιών), της 21ης Δεκεμβρίου 2020,

   έχοντας υπόψη το ενημερωτικό σημείωμα πολιτικής του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών με τίτλο «The Impact of COVID-19 on Women’ (Ο αντίκτυπος της νόσου COVID-19 στις γυναίκες), που δημοσιεύτηκε στις 9 Απριλίου 2020,

   έχοντας υπόψη την έκθεση της μονάδας του ΟΗΕ για τις γυναίκες με τίτλο «From Insights to Action: Gender Equality in the Wake of COVID-19» (Από τη Γνώση στη Δράση: Η ισότητα των φύλων στον απόηχο της κρίσης της νόσου COVID-19), η οποία δημοσιεύτηκε στις 2 Σεπτεμβρίου 2020,

   έχοντας υπόψη την έκθεση του EIGE με τίτλο «Beijing +25: the fifth review of the implementation of the Beijing Platform for Action in the EU Member States» (Πεκίνο +25: πέμπτη επισκόπηση της εφαρμογής της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου στα κράτη μέλη της ΕΕ), η οποία δημοσιεύτηκε στις 5 Μαρτίου 2020,

   έχοντας υπόψη τη μελέτη της EPRS με τίτλο «Πρόγραμμα Δράσης του Πεκίνου, 25ετής επισκόπηση και μελλοντικές προτεραιότητες» (Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2020),

   έχοντας υπόψη την έκθεση του Ταμείου του ΟΗΕ για τον Πληθυσμό (UNFPA) με τίτλο «Impact of the COVID-19 Pandemic on Family Planning and Ending Gender-based Violence, Female Genital Mutilation and Child Marriage» (Αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 στον οικογενειακό σχεδιασμό και στον τερματισμό της έμφυλης βίας, του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων και των γάμων παιδιών), η οποία δημοσιεύτηκε στις 27 Απριλίου 2020,

   έχοντας υπόψη τη δήλωση του UNFPA με τίτλο «Millions more cases of violence, child marriage, female genital mutilation, unintended pregnancy expected due to the COVID-19 pandemic» (Εκατομμύρια επιπλέον κρούσματα βίας, γάμων παιδιών, ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων και ανεπιθύμητων κυήσεων αναμένονται λόγω της πανδημίας COVID-19), η οποία δημοσιεύτηκε στις 28 Απριλίου 2020,

   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 9ης και 10ης Δεκεμβρίου 2019 με θέμα «Ισότητα των φύλων στις οικονομίες της ΕΕ: η μελλοντική πορεία»,

   έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, της 25ης Νοεμβρίου 2020, σχετικά με το σχέδιο δράσης της ΕΕ για θέματα φύλου (GAP III),

   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Φεβρουαρίου 2020 σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ για την 64η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Θέση της Γυναίκας[1],

   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 21ης Ιανουαρίου 2021 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των φύλων[2] και τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ισότητα των φύλων για την περίοδο 2020-2025,

   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 21ης Ιανουαρίου 2021 σχετικά με τη διάσταση του φύλου κατά την περίοδο της κρίσης COVID-19 και έπειτα από αυτή[3],

   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Νοεμβρίου 2020 σχετικά με τη ντε φάκτο απαγόρευση του δικαιώματος στην άμβλωση στην Πολωνία[4],

   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 30ής Ιανουαρίου 2020 σχετικά με το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων[5],

   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Οκτωβρίου 2020 σχετικά με την ισότητα των φύλων στην εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας της ΕΕ[6],

   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με την ανάγκη για ειδική σύνθεση του Συμβουλίου σχετικά με την ισότητα των φύλων[7],

   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με την εναντίωση στα δικαιώματα των γυναικών και στην ισότητα των φύλων στην ΕΕ[8],

   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Μαρτίου 2012 σχετικά με τη συμμετοχή των γυναικών στις διαδικασίες λήψης πολιτικών αποφάσεων – ποιότητα και ισότητα[9],

   έχοντας υπόψη το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 και την οριζόντια προτεραιότητά του για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου,

   έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

  Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι 189 κυβερνήσεις ανά τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, δεσμεύτηκαν, στην τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Γυναίκες του 1995 στο Πεκίνο, να εργαστούν για την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση όλων των γυναικών και κοριτσιών·

  Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διακήρυξη και η Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου που εγκρίθηκαν στη διάσκεψη είναι το πιο ολοκληρωμένο παγκόσμιο θεματολόγιο για την προώθηση της ισότητας των φύλων και θεωρείται ο διεθνής «Χάρτης Δικαιωμάτων» για τις γυναίκες, που ορίζει τα δικαιώματα των γυναικών ως ανθρώπινα δικαιώματα και διαμορφώνει ένα όραμα ίσων δικαιωμάτων, ελευθερίας και ευκαιριών για όλες τις γυναίκες στον κόσμο, που επιβεβαιώθηκε το 2015 με την Ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη, θέτοντας στόχους και συγκεκριμένα μέτρα σε μια σειρά ζητημάτων που επηρεάζουν τις γυναίκες και τα κορίτσια·

  Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει σημειωθεί πρόοδος για τις γυναίκες και τα κορίτσια, ιδίως στην Ευρώπη, μετά την έγκριση της Πλατφόρμας του Πεκίνου το 1995, αλλά ότι η συνολική πρόοδος ήταν απαράδεκτα βραδεία και τα οφέλη για τα οποία δόθηκε σκληρός αγώνας κινδυνεύουν να ανατραπούν·

  Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της πανδημίας COVID-19, το φόρουμ «Γενιά Ισότητα» έχει αναβληθεί για το πρώτο εξάμηνο του 2021·

  Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν περάσει 25 χρόνια από τη Διεθνή Διάσκεψη για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη (ICPD) στο Κάιρο, όπου εγκρίθηκε το πρόγραμμα δράσης της ICPD από 179 κυβερνήσεις, στο οποίο δηλώνεται η παγκόσμια δέσμευση για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα σύμφωνα με την Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου·

  ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών τέθηκε σε ισχύ μόλις πριν από 40 χρόνια και ότι, παρά το γεγονός ότι όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ την έχουν κυρώσει, η πρόοδος όσον αφορά την ισότητα γυναικών και ανδρών προχωρά με αργούς ρυθμούς, όπως επισημαίνει το EIGE·

  Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης του Συμβουλίου της Ευρώπης), το πιο ολοκληρωμένο μέσο για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών στην Ευρώπη, άνοιξε προς υπογραφή πριν από 10 χρόνια, αλλά δεν έχει ακόμη κυρωθεί από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ ούτε έχει προσχωρήσει η ΕΕ σε αυτή·

  Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2021 σηματοδοτεί τη δέκατη επέτειο της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης του Συμβουλίου της Ευρώπης·

  Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να εξαλειφθούν επιζήμιες δομές και στερεότυπα που διαιωνίζουν την ανισότητα, προκειμένου να προαχθεί η ισότητα των φύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προώθηση της ισότητας των φύλων όχι μόνο ωφελεί την κοινωνία στο σύνολό της αλλά αποτελεί επίσης αυτοσκοπό·

  Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανισότητες μεταξύ των φύλων εκτείνονται σε όλες τις πτυχές της αγοράς εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των διαφορών στους τομείς της απασχόλησης, των αμοιβών, των συντάξεων και της φροντίδας, της έλλειψης πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες και κοινωνικής προστασίας, των ολοένα και πιο επισφαλών θέσεων εργασίας και των υψηλότερων κινδύνων φτώχειας για τις γυναίκες·

  ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοπιστωτική κρίση και οι συνέπειές της αποδείχθηκαν επιζήμιες για τις γυναίκες, τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων και έχουν μακροπρόθεσμο χαρακτήρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα οικονομικά μέτρα μετά την κρίση COVID-19 πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου και την κοινωνική ισότητα·

  ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αντίκτυπος της κρίσης της νόσου COVID-19 έχει χαρακτηριστικά φύλου ενώ η νόσος COVID-19 και οι συνέπειές της έχουν σαφή διάσταση φύλου, δεδομένου ότι επηρεάζουν τις γυναίκες και τους άνδρες με διαφορετικό τρόπο, και έχουν επιδεινώσει τις υφιστάμενες ανισότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες πλήττονται δυσανάλογα από την κρίση, ενώ η αντίδραση στην κρίση COVID-19 αγνόησε σε μεγάλο βαθμό τη διάσταση του φύλου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιπτώσεις αυτές ποικίλλουν και εκτείνονται, από την ανησυχητική αύξηση της έμφυλης βίας και της παρενόχλησης, την μη αμειβόμενη και άνιση ευθύνη για τη φροντίδα και τις οικιακές εργασίες, την περιορισμένη πρόσβαση στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και στα συναφή δικαιώματα, έως τις τεράστιες οικονομικές και εργασιακές επιπτώσεις στις γυναίκες, ειδικότερα στις εργαζόμενες στον τομέα της υγείας και στις γυναίκες που παρέχουν φροντίδα·

  ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τομείς και τα επαγγέλματα που γυναικοκρατούνται (π.χ. υγειονομική περίθαλψη, φροντίδα, υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, κοινωνική εργασία, εκπαίδευση, λιανικό εμπόριο, ταμίες, καθαριστές κ.λπ.) και η άτυπη οικονομία επηρεάστηκαν ιδιαίτερα από την πανδημία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες που εργάζονται στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης διατρέχουν δυνητικά μεγαλύτερο κίνδυνο μόλυνσης από τους άνδρες, διότι αποτελούν το 76 % των εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης στην ΕΕ[10]·

  ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες δεν συμμετέχουν εξίσου με τους άνδρες στη λήψη αποφάσεων λόγω της υφιστάμενης γυάλινης οροφής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ίση κατανομή της εξουσίας μεταξύ ανδρών και γυναικών δεν έχει ακόμη επιτευχθεί στην πλειονότητα των κρατών μελών της ΕΕ, στις κυβερνήσεις, στα κοινοβούλια, στη δημόσια διοίκηση, στις ειδικές ομάδες για τη νόσο COVID-19 και στα διοικητικά συμβούλια εταιρειών·

  ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες αντιμετωπίζουν διασταυρούμενες ανισότητες και διακρίσεις, μεταξύ άλλων λόγω φυλής, εθνοτικής ή κοινωνικής καταγωγής, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας και έκφρασης φύλου, θρησκείας ή πεποιθήσεων, καθεστώτος διαμονής και αναπηρίας, και ότι οι προσπάθειες που καταβάλλονται πρέπει να στοχεύουν στην αντιμετώπιση όλων των μορφών διακρίσεων για την επίτευξη ισότητας των φύλων για όλες τις γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές της ΕΕ πρέπει να ενισχύσουν τη διατομεακή προσέγγισή τους για να αντιμετωπιστεί η θεσμική, διαρθρωτική και ιστορική διάσταση των διακρίσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή μιας διατομεακής ανάλυσης δεν μας παρέχει μόνο τη δυνατότητα να κατανοήσουμε τα διαρθρωτικά εμπόδια, αλλά προσφέρει επίσης αποδεικτικά στοιχεία για να δημιουργηθούν δείκτες αναφοράς και να ανοίξει ο δρόμος για τη χάραξη στρατηγικών και αποτελεσματικών πολιτικών κατά των συστημικών διακρίσεων, του αποκλεισμού και των κοινωνικών ανισοτήτων·

  ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες είναι πιθανότερο να βρεθούν αντιμέτωπες με την ανεργία και με ένα επισφαλές εργασιακό καθεστώς (για παράδειγμα μέσω των συμβάσεων εργασίας τους), γεγονός που δημιουργεί εργασιακή ανασφάλεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εργαζόμενοι στον τομέα της φροντίδας είναι κυρίως γυναίκες (76 %)[11] και ότι τείνουν να αντιμετωπίζουν επισφαλείς αμοιβές και συνθήκες εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες αποτελούν την πλειονότητα των χρηστών, καθώς και των παρόχων υπηρεσιών του κοινωνικού τομέα, με αποτέλεσμα ενδεχόμενη ανεπάρκεια στην παροχή των εν λόγω υπηρεσιών να στερεί από τις γυναίκες αυτές την πλήρη συμμετοχή τους στο εργατικό δυναμικό και να δημιουργείται, με τον τρόπο αυτό, το πρόβλημα της αγνόησης του φύλου στον σχεδιασμό, την κατάρτιση του προϋπολογισμού και στην παροχή υπηρεσιών του κοινωνικού τομέα·

  ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων εξακολουθεί να ανέρχεται σε 14 % στην Ευρώπη[12] και σε 20 % παγκοσμίως[13] και ότι το χάσμα στις συντάξεις μεταξύ των φύλων ανέρχεται σε 40 % σε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων οδηγεί σε χάσμα στις συντάξεις το οποίο με τη σειρά του αυξάνει τον κίνδυνο φτώχειας και αποκλεισμού, ιδίως μεταξύ των ηλικιωμένων γυναικών και των γυναικών που ζουν μόνες· λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο οι μισθολογικές διαφορές όσο και η επισφάλεια έχουν άμεσο αντίκτυπο στις μελλοντικές συντάξεις·

  ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η άνιση κατανομή της μη αμειβόμενης φροντίδας και της οικιακής εργασίας περιορίζει σημαντικά τη συμμετοχή των γυναικών στην οικονομία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μη αμειβόμενη εργασία παροχής φροντίδας των γυναικών αποτέλεσε τον πυρήνα στήριξης των κοινωνιών κατά τη διάρκεια της νόσου COVID-19, αλλά ότι, ωστόσο, οι ευθύνες φροντίδας στην Ευρώπη κρατούν 7,7 εκατομμύρια γυναίκες εκτός αγοράς εργασίας, έναντι 450.000 ανδρών[14]· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα χαρακτηριστικά της απασχόλησης των γυναικών που προκύπτουν από τη μη αμειβόμενη φροντίδα (ήτοι εργασία μερικής απασχόλησης) αποτελούν σημαντικό παράγοντα του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότερες γυναίκες από ό, τι άνδρες αναλαμβάνουν ευθύνες μακροχρόνιας άτυπης φροντίδας τουλάχιστον αρκετές ημέρες την εβδομάδα ή καθημερινά, και ότι, εν γένει, οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 62 % του συνόλου των ατόμων που παρέχουν μακροχρόνια άτυπη φροντίδα στην ΕΕ[15]·

  ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε παγκόσμιο επίπεδο, το 35 % των γυναικών έχουν υποστεί σωματική και/ή σεξουαλική βία από σύντροφο ή σεξουαλική βία από μη σύντροφο· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, σημειώθηκε δραματική αύξηση της βίας από τον σύντροφο, την οποία ο ΟΗΕ χαρακτηρίζει ως «σκιώδη πανδημία», με αύξηση κατά 60 % των κλήσεων έκτακτης ανάγκης από γυναίκες που έχουν υποστεί βία από τον σύντροφό τους στα ευρωπαϊκά κράτη μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας[16]·

  Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής[17]· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ από τη συμπεριφορά τους φαίνεται ότι οι γυναίκες ενδιαφέρονται περισσότερο για το κλίμα από ό, τι οι άνδρες, ωστόσο εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται σε θέσεις λήψης αποφάσεων που αφορούν την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και αντιπροσωπεύουν παγκοσμίως μόνο το 32 % του εργατικού δυναμικού στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας[18]·

  ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει χάσμα μεταξύ των φύλων σε όλους τους τομείς της ψηφιακής τεχνολογίας, ιδίως σε καινοτόμες τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη και οι τομείς της κυβερνοασφάλειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα έμφυλα στερεότυπα, η πολιτιστική αποθάρρυνση και η έλλειψη ενημέρωσης και προβολής γυναικείων προτύπων υπονομεύουν και επηρεάζουν αρνητικά τις ευκαιρίες των κοριτσιών και των γυναικών όσον αφορά τις σπουδές και τη σταδιοδρομία στους τομείς των θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM)·

  ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι παρατηρείται έκδηλη οπισθοδρόμηση σε κάποια κράτη μέλη και ότι υπάρχει κίνδυνος η ισότητα των φύλων να υποβαθμιστεί περαιτέρω στην ατζέντα των κρατών μελών·

  1. θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι στη συνεδρίαση υψηλού επιπέδου με θέμα «Επιτάχυνση της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης όλων των γυναικών και των κοριτσιών», που πραγματοποιήθηκε την 1η Οκτωβρίου 2020 κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για τον εορτασμό της Σύμβασης του Πεκίνου, παγκόσμιοι ηγέτες από 100 χώρες αναγνώρισαν ότι η συνολική πρόοδος όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών υπολείπεται κατά πολύ των δεσμεύσεων που ανέλαβαν στη Σύμβαση του Πεκίνου το 1995·

  2. τονίζει ότι η έκθεση της μονάδας του ΟΗΕ για τις γυναίκες με τίτλο «Gender equality: Women’s rights in review 25 years after Beijing» [19] (Ισότητα των φύλων: Αξιολόγηση των δικαιωμάτων των γυναικών 25 χρόνια μετά το Πεκίνο) περιέγραψε την υποχώρηση που παρατηρείται στην πρόοδο προς την ισότητα των φύλων και την ανατροπή, σε παγκόσμιο επίπεδο, θετικών εξελίξεων που κερδήθηκαν με σκληρούς αγώνες·

  3. σημειώνει με ανησυχία ότι η πέμπτη αναθεώρηση της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου που δημοσίευσε το EIGE το 2020 κατέδειξε ότι κανένα ευρωπαϊκό κράτος μέλος δεν έχει επιτύχει τους στόχους που τέθηκαν στη Σύμβαση του Πεκίνου το 1995· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι, με βάση τον Δείκτη Ισότητας των Φύλων του EIGE για το 2020, προκύπτει στασιμότητα της προόδου στην επίτευξη της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών και ότι, παρόλο που οι προσπάθειες για τη βελτίωση της ισότητας των φύλων είχαν ορισμένα αποτελέσματα, εξακολουθούν να υφίστανται ανισότητες και διαφορές μεταξύ των φύλων στην ΕΕ σε όλους τους τομείς που καλύπτει η Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου·

  4. επισημαίνει ότι οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της νόσου COVID-19 επηρεάζουν δυσανάλογα τις γυναίκες και τα κορίτσια, επιδεινώνοντας τις προϋπάρχουσες ανισότητες μεταξύ των φύλων και απειλώντας να ανατρέψουν την πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι σήμερα· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις της μονάδας του ΟΗΕ για τις Γυναίκες[20], η πανδημία θα ωθήσει 47 εκατομμύρια περισσότερες γυναίκες και κορίτσια κάτω από το όριο της φτώχειας σε παγκόσμιο επίπεδο, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε 435 εκατομμύρια, ενώ έχει προκαλέσει εκθετική αύξηση της έμφυλης βίας και έχει οδηγήσει σε ταχύτερη απώλεια των θέσεων εργασίας και των μέσων διαβίωσης των γυναικών, δεδομένου ότι είναι περισσότερο εκτεθειμένες σε οικονομικούς τομείς που έχουν πληγεί περισσότερο·

  5. αναγνωρίζει ότι περισσότερες γυναίκες εκλέγονται και διορίζονται σε θέσεις λήψης αποφάσεων, αλλά θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η πρόοδος είναι αργή και η ισότητα έχει επιτευχθεί σε λίγα μόνο κράτη μέλη της ΕΕ·

  6. υπενθυμίζει τη θέση του της 17ης Δεκεμβρίου 2020 και καλεί το Συμβούλιο να συγκροτήσει μια ειδική σύνθεση για την ισότητα των φύλων προκειμένου να λαμβάνονται κοινά και συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στον τομέα των δικαιωμάτων των γυναικών και της ισότητας των φύλων και να διασφαλίζεται ότι τα θέματα σχετικά με την ισότητα των φύλων συζητούνται στο υψηλότερο δυνατό πολιτικό επίπεδο·

  7. θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου δεν εφαρμόζεται συστηματικά σε όλους τους τομείς πολιτικής και τα χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ· χαιρετίζει την εισαγωγή της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου ως οριζόντιας προτεραιότητας στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την εφαρμογή της συστηματικής ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου ως βασικής στρατηγικής για τη στήριξη της υλοποίησης της ισότητας των φύλων, και να εφαρμόσει στον προϋπολογισμό, στις πρακτικές και στους χάρτες πορείας τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου, σε διαβούλευση με εμπειρογνώμονες στο θέμα του προϋπολογισμού που συνεκτιμά τη διάσταση του φύλου, ώστε να διασφαλιστεί ότι γυναίκες και άνδρες επωφελούνται εξίσου από τις δημόσιες δαπάνες σε όλα τα επίπεδα κατάρτισης του προϋπολογισμού και ότι οι προοπτικές των γυναικών ενσωματώνονται σε όλους τους τομείς, με ειδικά κονδύλια για την αντιμετώπιση παραγόντων ανισότητας όπως η βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών, μεταξύ άλλων στην κατανομή βάσει του προγράμματος «Δικαιώματα και αξίες», που προορίζεται ειδικά για την προώθηση της ισότητας των φύλων·

  8. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν συγκεκριμένα σχέδια και δέσμη δράσεων, σε συνδυασμό με επαρκή ειδική χρηματοδότηση, με βάση τους δώδεκα τομείς της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου που προκαλούν ανησυχία, ιδίως όσον αφορά τις γυναίκες και τη φτώχεια, τις γυναίκες και την οικονομία, την εξουσία και τη λήψη αποφάσεων, τις γυναίκες και τη βία, τις γυναίκες και το περιβάλλον, καθώς και τις γυναίκες και την υγεία, προκειμένου να προαχθεί η ισότητα των γυναικών και η ατζέντα για την ισότητα των φύλων, ενόψει του επικείμενου φόρουμ «Γενιά Ισότητα»·

  9. θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι οι οπισθοδρομικές τάσεις που εκφράζονται σε ορισμένες χώρες όσον αφορά την αμφισβήτηση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, την εναντίωση στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα των γυναικών και τις προκλήσεις σε σχέση με την αυτοδιάθεση του σώματος και τον έλεγχο της γονιμότητας, έχουν επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια· καταδικάζει απερίφραστα την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου που εφαρμόζει μια ντε φάκτο απαγόρευση της άμβλωσης και τη συνακόλουθη οπισθοδρόμηση στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα των γυναικών στην Πολωνία, καθώς και τους αδικαιολόγητα υπέρμετρους περιορισμούς στην πρόσβαση στην άμβλωση·

  10. υπενθυμίζει ότι τα δικαιώματα των γυναικών είναι ανθρώπινα δικαιώματα και αποτελούν αναφαίρετο, αναπόσπαστο και αδιαίρετο μέρος των οικουμενικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως αναφέρεται στην τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Γυναίκες·

  11. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παρακολουθούν και να βελτιώσουν τη συλλογή συγκρίσιμων, ηλικιακών, φυλετικών και εθνοτικών δεδομένων, καθώς και δεδομένων ανά φύλο, με στόχο τη βελτίωση της ποσοτικής ανάλυσης και τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών της ΕΕ που θα ενσωματώνουν καλύτερα τη διατομεακή διάσταση του φύλου· υπογραμμίζει τη σημασία του EIGE ως παρόχου αξιόπιστων και επαρκών δεδομένων ανά φύλο για τη βάση της νομοθετικής ανάλυσης και τη λήψη αποφάσεων, και τονίζει τη σημασία που έχει η διασφάλιση και η επέκταση της χρηματοδότησης και των ικανοτήτων του EIGE· προτρέπει επίσης το EIGE και όλα τα άλλα θεσμικά όργανα και αρμόδιους οργανισμούς της ΕΕ να δημιουργήσουν και να ενσωματώσουν νέους δείκτες, όπως η φτώχεια των εργαζομένων, η έλλειψη διαθέσιμου χρόνου ή η αξία της εργασίας παροχής φροντίδας·

  12. υπενθυμίζει ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζουν 46 εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια με αναπηρία και ότι οι μισές γυναίκες με αναπηρία σε ηλικία εργασίας είναι οικονομικά ανενεργές· τονίζει τα ειδικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες με αναπηρία και υπενθυμίζει το σημαντικό ποσοστό υλικής στέρησης των γυναικών με αναπηρία σε όλα τα κράτη μέλη· τονίζει, επομένως, ότι είναι αναγκαίο να ενσωματωθεί περαιτέρω η διάσταση του φύλου στην επερχόμενη στρατηγική του 2021 για την ισότητα των ατόμων με αναπηρία·

  13. καλεί το Συμβούλιο και παροτρύνει τα κράτη μέλη να εγκρίνουν και να εφαρμόσουν την οδηγία κατά των διακρίσεων και να διασφαλίσουν την εξάλειψη των πολλαπλών και διατομεακών διακρίσεων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ·

  Γυναίκες και φτώχεια

  14. επισημαίνει ότι το φύλο εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό παράγοντα στις μορφές φτώχειας στην ΕΕ και ότι, αν και τα ποσοστά αποκλεισμού και τα χάσματα φτώχειας μεταξύ των φύλων διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των χωρών, το 23,3 % των γυναικών σε σύγκριση με το 21,6 % των ανδρών διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας[21]· τονίζει ότι ο κίνδυνος αυτός αυξάνεται σημαντικά με την ηλικία, σε συνδυασμό με τη σύνθεση του νοικοκυριού, τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, την αναπηρία και το καθεστώς απασχόλησης· επισημαίνει ότι το χάσμα μεταξύ των φύλων όσον αφορά τις αμοιβές, τις συντάξεις και τη φροντίδα αποτελούν σημαντικούς παράγοντες εξάπλωσης της φτώχειας στον γυναικείο πληθυσμό·

  15. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της εξάπλωσης της φτώχειας μεταξύ του γυναικείου πληθυσμού σε όλες τις μορφές του, καθώς και το πρόβλημα της φτώχειας που παρατηρείται στα ηλικιωμένα άτομα, ειδικότερα με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, προκειμένου να εξαλειφθεί το χάσμα μεταξύ των φύλων στις συντάξεις, καθώς και με τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας σε γυναικοκρατούμενους τομείς και επαγγέλματα· επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να αντιμετωπιστεί η νοοτροπία υποτίμησης, σε κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό επίπεδο, των επαγγελμάτων στα οποία κυριαρχούν οι γυναίκες και ότι είναι αναγκαίο να καταπολεμηθούν αυτού του είδους τα στερεότυπα και η υπερεκπροσώπηση των γυναικών σε άτυπες μορφές εργασίας·

  16. τονίζει ότι, παράλληλα με την υπέρβαση των συνταξιοδοτικών ανισοτήτων και την αύξηση των συντάξεων εν γένει, είναι επιτακτική ανάγκη να εξακολουθήσουν να υφίστανται στη δημόσια σφαίρα τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, με την ενσωμάτωση των αρχών της αλληλεγγύης και της αναδιανομής, και να καταβληθούν οι πλέον επίμονες προσπάθειες για την καταπολέμηση της επισφαλούς και της μη ρυθμιζόμενης εργασίας·

  17. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την καταπολέμηση της φτώχειας προκειμένου να αντιμετωπιστεί η εξάπλωση της φτώχειας μεταξύ του γυναικείου πληθυσμού, με ιδιαίτερη έμφαση στα μονογονεϊκά νοικοκυριά με αρχηγό γυναίκα· καλεί επίσης τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν ειδικά κοινωνικά μέτρα για την καταπολέμηση του κινδύνου κοινωνικού αποκλεισμού και φτώχειας, όσον αφορά την πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή στέγαση, μεταφορές και ενέργεια·

  18. παροτρύνει τα κράτη μέλη να λάβουν ειδικά μέτρα για την καταπολέμηση του κινδύνου φτώχειας στην τρίτη ηλικία και την Επιτροπή να συμπεριλάβει, στα πλαίσιά της για την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική πολιτική, τη διάσταση του φύλου που ενέχει η φτώχεια· εκφράζει την ικανοποίησή του για τους χωριστούς δείκτες ανά φύλο στον μηχανισμό παρακολούθησης της εφαρμογής του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων· υπογραμμίζει την ανάγκη να ενσωματωθεί η διάσταση του φύλου με τη χρήση μιας διατομεακής προσέγγισης σύμφωνα με τις αρχές 2 και 3 του πυλώνα και ζητεί καλύτερο συντονισμό μεταξύ του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει και να συμπεριλάβει έναν δείκτη ισότητας των φύλων στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο ώστε να παρακολουθούνται οι επιπτώσεις των μακροοικονομικών πολιτικών καθώς και της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης στην ισότητα των φύλων·

  19. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θέσουν τις γυναίκες στο επίκεντρο της ανάκαμψης μετά την πανδημία, προκειμένου να αντισταθμιστεί η συρρίκνωση της προόδου που σημειώθηκε όσον αφορά τη γεφύρωση του χάσματος της φτώχειας μεταξύ των φύλων, συρρίκνωση που προκλήθηκε από την κρίση της νόσου COVID-19·

  Γυναίκες και Περιβάλλον

  20. χαιρετίζει την αναγνώριση της διάστασης του φύλου στην κλιματική αλλαγή, τόσο στο σχέδιο δράσης ΙΙΙ για θέματα φύλου όσο και στη στρατηγική για την ισότητα των φύλων 2020-2025· τονίζει ότι η ισότητα των φύλων είναι απαραίτητη για τη διαχείριση της κλιματικής κρίσης·

  21. υπογραμμίζει ότι οι γυναίκες είναι ισχυροί παράγοντες αλλαγής· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν το χάσμα μεταξύ των φύλων στις θέσεις λήψης αποφάσεων που αφορούν τη δράση για το κλίμα σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας·

  22. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν και να προωθήσουν στόχους και δείκτες που συνεκτιμούν τη διάσταση του φύλου και να συλλέγουν δεδομένα ανά φύλο κατά τον σχεδιασμό, την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση πολιτικών, προγραμμάτων και έργων για την κλιματική αλλαγή, καθώς και να δημιουργήσουν σημεία επαφής για το φύλο και την κλιματική αλλαγή σε όλα τα κυβερνητικά όργανα·

  Γυναίκες και οικονομία, γυναίκες και εξουσία και λήψη αποφάσεων

  23. υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η πλήρης ένταξη των γυναικών σε ισότιμη βάση με τους άνδρες σε όλους τους τομείς της κοινωνίας και της οικονομίας και η ενεργός προώθηση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων· καλεί, εν προκειμένω, την Επιτροπή να ενεργήσει για την απεμπλοκή της οδηγίας για τις γυναίκες σε διοικητικά συμβούλια στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο·

  24. καλεί την ΕΕ να θεσπίσει στόχους, σχέδια δράσης, χρονοδιαγράμματα και προσωρινά ειδικά μέτρα για την επίτευξη της ισότητας των φύλων και τη μετάβαση σε μια ισόρροπη εκπροσώπηση σε όλες τις εκτελεστικές, νομοθετικές και διοικητικές θέσεις·

  25. υπογραμμίζει ότι η πλήρης ένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας και η προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την επίτευξη μακροπρόθεσμης οικονομικής ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς, την καταπολέμηση των ανισοτήτων και την υποστήριξη της οικονομικής ανεξαρτησίας των γυναικών·

  26. καλεί την ΕΕ να εντείνει τις προσπάθειες για τη γεφύρωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων και να επιβάλει την αρχή της ίσης αμοιβής, θεσπίζοντας νομοθεσία για την αύξηση της μισθολογικής διαφάνειας, συμπεριλαμβανομένων υποχρεωτικών μέτρων για όλες τις εταιρείες· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η πρόταση της Επιτροπής για δεσμευτικά μέτρα μισθολογικής διαφάνειας δεν έχει υποβληθεί ακόμη, όπως είχε προγραμματιστεί·

  27. επικροτεί τη δέσμευση της Επιτροπής να παρακολουθεί τη μεταφορά της οδηγίας για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής στην εθνική νομοθεσία έως το 2022 και να διασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή της από τα κράτη μέλη, σε διαβούλευση με τις οργανώσεις για τα δικαιώματα των γυναικών και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών· καλεί τα κράτη μέλη να υπερβούν τα ελάχιστα πρότυπα της οδηγίας· σημειώνει την επέκταση των διατάξεων περί γονέων ώστε να συμπεριληφθεί η μακροχρόνια φροντίδα για τα μέλη της οικογένειας με αναπηρία και τους ηλικιωμένους ως ένα καλό σημείο εκκίνησης, και ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο περαιτέρω επέκτασης προκειμένου να αποτραπεί η απώλεια εργατικού δυναμικού, ιδίως γυναικείου·

  28. υπογραμμίζει ότι οι αλλαγές στις συνθήκες εργασίας, όπως η τηλεργασία, μπορούν να επηρεάσουν την ικανότητα αποσύνδεσης και να αυξήσουν τον φόρτο εργασίας, ενώ οι γυναίκες επηρεάζονται πολύ περισσότερο από τους άνδρες λόγω του κυρίαρχου ή παραδοσιακού τους ρόλου ως φροντιστών στο σπίτι και στην οικογένεια·

  29. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση η οποία θα υιοθετεί μια ολιστική και μακρόπνοη προσέγγιση για την παροχή φροντίδας, συνεκτιμώντας τις ανάγκες τόσο των φροντιστών όσο και των ατόμων που λαμβάνουν φροντίδα και καθορίζοντας ελάχιστα πρότυπα και ποιοτικές κατευθυντήριες γραμμές για την παροχή φροντίδας καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής, μεταξύ άλλων για τα παιδιά, τους ηλικιωμένους και τα άτομα με μακροχρόνιες ανάγκες·

  30. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει προσεκτικά τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας και να διασφαλίσει την ουσιαστική συμμετοχή των γυναικών σε βασικά όργανα λήψης αποφάσεων και στον σχεδιασμό μιας ανάκαμψης που θα λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου και πακέτων οικονομικών κινήτρων στο πλαίσιο του ΠΔΠ και του σχεδίου ανάκαμψης NextGenerationEU· σημειώνει ότι η κρίση της νόσου COVID-19 πλήττει ιδιαίτερα τις γυναίκες στις αγορές εργασίας, δεδομένης της αύξησης των ποσοστών ανεργίας μεταξύ των γυναικών· καλεί, εν προκειμένω, την Επιτροπή να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση του χάσματος απασχόλησης εις βάρος των γυναικών μέσω μιας στοχευμένης κατανομής βάσει του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και στο πλαίσιο των οποίων τα κράτη μέλη της ΕΕ θα προβούν σε συγκεκριμένες δράσεις για την αντιμετώπιση της ανεργίας των γυναικών, της φτώχειας των γυναικών και των αυξημένων κρουσμάτων βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, ως εμποδίων που αναχαιτίζουν την πλήρη συμμετοχή των γυναικών σε όλους τους τομείς της ζωής, συμπεριλαμβανομένης της απασχόλησης·

  31. τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των γυναικών οικιακών βοηθών σε αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και ίση κοινωνική προστασία, με την κύρωση και την εφαρμογή της Σύμβασης αριθ. 189 της ΔΟΕ σχετικά με την αξιοπρεπή εργασία για το οικιακό προσωπικό·

  32. σημειώνει με ανησυχία ότι οι γυναίκες αποτελούν μόλις το 18 %[22] των 8 εκατομμυρίων ειδικών στον τομέα των ΤΠΕ στην ΕΕ και ότι κινδυνεύουν να αποκλειστούν ακόμη περισσότερο από το ψηφιακό θεματολόγιο της ΕΕ· παροτρύνει την Επιτροπή να ενισχύσει τις πολιτικές που προωθούν τη μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών σε σταδιοδρομίες και σπουδές στους τομείς STEM και τονίζει την ανάγκη ένταξης και εκπροσώπησης των γυναικών σε αναδυόμενους οικονομικούς τομείς που είναι σημαντικοί για τη βιώσιμη ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων των τομέων των ΤΠΕ και των τομέων της ψηφιακής τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης·

  33. καλεί τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να θεσπίσουν δεσμευτικά μέτρα όπως ποσοστώσεις ώστε να διασφαλιστεί η ισότητα των φύλων στα εκλεγμένα όργανα, και ζητεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την ισόρροπη εκπροσώπηση γυναικών και ανδρών τόσο στο Ευρωπαϊκό όσο και στα εθνικά κοινοβούλια· ζητεί επίσης να αναπτυχθούν στρατηγικές για να διασφαλιστεί η ουσιαστική εκπροσώπηση γυναικών με διαφορετικά υπόβαθρα σε ρόλους λήψης αποφάσεων στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα·

  Γυναίκες και βία: εκρίζωση της έμφυλης βίας

  34. χαιρετίζει τη δέσμευση της Επιτροπής στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ισότητα των φύλων για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας και επαναλαμβάνει την έκκληση να ολοκληρωθεί η κύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης από την ΕΕ στη βάση ευρείας προσχώρησης, και να υποστηριχθεί η κύρωση και η εφαρμογή της από όλα τα κράτη μέλη· καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τις συστάσεις της GREVIO και να βελτιώσουν τη νομοθεσία ώστε να ευθυγραμμιστεί περισσότερο με τις διατάξεις της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή και επιβολή της·

  35. χαιρετίζει την πρωτοβουλία για την επέκταση των τομέων εγκληματικότητας σε συγκεκριμένες μορφές έμφυλης βίας σύμφωνα με το άρθρο 83 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει στη συνέχεια πρόταση για μια ολιστική, επικεντρωμένη στα θύματα οδηγία της ΕΕ για την πρόληψη και την καταπολέμηση όλων των μορφών έμφυλης βίας· υπενθυμίζει ότι τα νέα αυτά νομοθετικά μέτρα για την εξάλειψη της έμφυλης βίας θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι συμπληρωματικά της κύρωσης της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης·

  36. καλεί την ΕΕ να αντιμετωπίσει επειγόντως την αύξηση της έμφυλης βίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να αναπτύξει ένα πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την έμφυλη βία σε περιόδους κρίσης, το οποίο θα περιλαμβάνει υπηρεσίες προστασίας για τα θύματα, όπως γραμμές βοήθειας, ασφαλή στέγαση και υπηρεσίες υγείας ως «βασικές υπηρεσίες» στα κράτη μέλη, με σκοπό την πρόληψη της έμφυλης βίας και την υποστήριξη των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας κατά τη διάρκεια κρίσεων όπως η πανδημία COVID-19· σημειώνει με ανησυχία ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τη βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών ώστε να αποτυπώνεται η αύξηση των κρουσμάτων κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19·

  37. υπογραμμίζει τον ρόλο της εκπαίδευσης και ζητεί την καταπολέμηση των έμφυλων στερεοτύπων που ανοίγουν τον δρόμο στην έμφυλη βία· καλεί την ΕΕ να διασφαλίσει ότι όλα τα δημόσια θεσμικά όργανα της ΕΕ έχουν θεσπίσει και τηρούν κώδικες δεοντολογίας που ορίζουν μηδενική ανοχή στη βία, τις διακρίσεις και την κακοποίηση, καθώς και εσωτερικούς μηχανισμούς αναφοράς και καταγγελίας·

  38. υπογραμμίζει την ανάγκη συλλογής και οργάνωσης αναλυτικών δεδομένων ανά φύλο και ηλικία σχετικά με όλες τις μορφές έμφυλης βίας στα κράτη μέλη· χαιρετίζει την εξαγγελία νέας πανευρωπαϊκής έρευνας που θα διεξαγάγει ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την εξάπλωση και τη δυναμική κάθε μορφής βίας κατά των γυναικών·

  39. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εγκρίνουν ειδικά μέτρα για την εξάλειψη της βίας στον κυβερνοχώρο, συμπεριλαμβανομένης της διαδικτυακής παρενόχλησης, του κυβερνοεκφοβισμού και της μισογυνικής ρητορικής μίσους, που πλήττει δυσανάλογα τις γυναίκες και τα κορίτσια, και να αντιμετωπίσουν συγκεκριμένα την αύξηση αυτών των μορφών έμφυλης βίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει σχετικές ρυθμίσεις και κάθε είδους πιθανές δράσεις για την εξάλειψη της ρητορικής μίσους και της διαδικτυακής παρενόχλησης·

  40. καλεί τα κράτη μέλη να κυρώσουν και να εφαρμόσουν χωρίς καθυστέρηση την πρόσφατα εγκριθείσα Σύμβαση αριθ. 190 της ΔΟΕ σχετικά με την εξάλειψη της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία·

  41. καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν ουσιαστικά την οδηγία 2011/36/ΕΕ για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της και να εγκρίνουν ειδικά μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών και της ανισότητας των φύλων ως γενεσιουργών αιτίων της εμπορίας ανθρώπων· καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει την οδηγία, μετά από ενδελεχή εκτίμηση επιπτώσεων, προκειμένου να βελτιωθούν τα μέτρα για την πρόληψη και τη δίωξη όλων των μορφών εμπορίας ανθρώπων, ιδίως όσον αφορά τη σεξουαλική εκμετάλλευση, ως το πλέον διαδεδομένο και καταγγελλόμενο πεδίο εμπορίας ανθρώπων που πλήττει το 92 % των γυναικών και κοριτσιών που αποτελούν αντικείμενο εμπορίας στην Ευρώπη· καλεί, ακόμη, την Επιτροπή να τροποποιήσει την οδηγία για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη ποινικοποιούν ρητά τη συνειδητή χρήση όλων των υπηρεσιών που παρέχονται από θύματα εμπορίας·

  Γυναίκες και υγεία

  42. υπενθυμίζει ότι η καθολική πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα που μπορεί να διασφαλιστεί μόνο μέσω ενός συστήματος καθολικής εμβέλειας και προσιτού σε όλους, ανεξάρτητα από το κοινωνικό και οικονομικό υπόβαθρο· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να διασφαλίσουν επαρκή παροχή υγειονομικής περίθαλψης και ισότιμη πρόσβαση·

  43. παροτρύνει τα κράτη μέλη να επενδύσουν σε εύρωστα και ανθεκτικά συστήματα δημόσιας υγείας και να διασφαλίσουν ότι το, κατά κανόνα γυναικείο, προσωπικό των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης που ασκεί χαμηλότερα αμειβόμενα καθήκοντα, αμείβεται δίκαια και διαθέτει αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας·

  44. ζητεί καθολικό σεβασμό και καθολική πρόσβαση στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα, όπως συμφωνήθηκε στο πρόγραμμα δράσης της Διεθνούς Διάσκεψης για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη και της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου·

  45. τονίζει ότι η πρόσβαση σε οικογενειακό προγραμματισμό, υπηρεσίες μητρικής υγείας και υπηρεσίες ασφαλούς και νόμιμης άμβλωσης αποτελούν σημαντικά στοιχεία για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των γυναικών και τη διάσωση ζωών·

  46. καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν στους νέους ολοκληρωμένη εκπαίδευση σχετικά με τη σεξουαλικότητα και τις σχέσεις και πρόσβαση σε σεξουαλική και αναπαραγωγική υγειονομική περίθαλψη, μεταξύ άλλων σε αντισύλληψη, οικογενειακό προγραμματισμό και ασφαλή και νόμιμη άμβλωση·

  47. τονίζει ότι είναι σημαντικό να λαμβάνεται καλύτερα υπόψη η διάσταση του φύλου κατά τη διενέργεια ιατρικών διαγνώσεων και τον σχεδιασμό της θεραπείας, ώστε να διασφαλίζεται κατάλληλη ποιοτική θεραπεία σε όλους τους ανθρώπους· τονίζει ότι οι ασθένειες των γυναικών και οι υποκείμενες παθήσεις εξακολουθούν να μη διαγιγνώσκονται, να μη θεραπεύονται και να μη μελετώνται επαρκώς·

  Ενόψει του φόρουμ «Γενιά Ισότητα»

  48. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειες για την εφαρμογή της Ατζέντας 2030 και των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), ιδίως των ΣΒΑ 3 και 5, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι καμία γυναίκα και κανένα κορίτσι δεν υφίσταται διακρίσεις, βία ή αποκλεισμό και ότι έχει πρόσβαση στην υγεία, τα τρόφιμα, την εκπαίδευση και την απασχόληση·

  49. επαναλαμβάνει τη σημασία που έχει η προσήλωση της ΕΕ στην Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου και τις αναθεωρητικές διασκέψεις και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να τηρήσουν τις βασικές δεσμεύσεις τους όσον αφορά την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών·

  50. χαιρετίζει τη συμμετοχή και τη συνηγεσία των κρατών μελών και της Επιτροπής στους Συνασπισμούς Δράσης·

  51. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να υπάρξει ένα φιλόδοξο αποτέλεσμα στο μελλοντικό φόρουμ «Γενιά Ισότητα», μεταξύ άλλων μέσω της έγκρισης μιας σειράς φιλόδοξων δεσμεύσεων και δράσεων προσανατολισμένων στο μέλλον, σε συνδυασμό με τη χορήγηση ειδικής χρηματοδότησης από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο των Συνασπισμών Δράσης·

  52. καλεί όλα τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να ολοκληρώσουν την ετήσια παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σε εθνικό επίπεδο στο πλαίσιο της έκθεσης προόδου του Συνασπισμού Δράσης·

  53. καλεί την ΕΕ να διασφαλίσει την πλήρη συμμετοχή του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τη θέση της ΕΕ στο φόρουμ «Γενιά Ισότητα»·

  54. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών.

   

  Τελευταία ενημέρωση: 8 Φεβρουαρίου 2021
  Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου