Πρόταση ψηφίσματος - B9-0115/2021Πρόταση ψηφίσματος
B9-0115/2021

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τον αντίκτυπο της νόσου COVID-19 στη νεολαία και στον αθλητισμό

4.2.2021 - (2020/2864(RSP))

εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B9‑0000/2021
σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 5 του Κανονισμού

Sabine Verheyen
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας

Διαδικασία : 2020/2864(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B9-0115/2021
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B9-0115/2021
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B9‑0115/2021

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον αντίκτυπο της νόσου COVID-19 στη νεολαία και στον αθλητισμό

(2020/2864(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τα άρθρα 165 και 166 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 5 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το πρωτόκολλο αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 14 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Απριλίου 2020 σχετικά με τη συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της[1],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Ιουλίου 2020 σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με διανοητική αναπηρία και των οικογενειών τους στην κρίση COVID-19[2],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Σεπτεμβρίου 2020 σχετικά με την πολιτιστική ανάκαμψη της Ευρώπης[3],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Οκτωβρίου 2020 σχετικά με τις Εγγυήσεις για τη Νεολαία[4],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Οκτωβρίου 2020 σχετικά με το μέλλον της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης στο πλαίσιο της COVID-19[5],

 έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με τον αντίκτυπο της COVID-19 στους νέους και στον αθλητισμό (O-000074/2020 – B9‑0000/2021),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 136 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας[6], η συνεχιζόμενη πανδημία COVID-19 πλήττει με δυσανάλογη σφοδρότητα τους νέους και είναι πιθανό να υποστούν σοβαρές αρνητικές και μακροχρόνιες επιπτώσεις στην οικονομική τους κατάσταση, την υγεία και την ευημερία τους, όπως το να χάσουν ευκαιρίες για εκπαίδευση, εθελοντισμό και κατάρτιση σε ένα κρίσιμο στάδιο της ανάπτυξής τους·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 στη λειτουργία των προγραμμάτων της ΕΕ για τη νεολαία και την εκπαίδευση όσον αφορά την εργασία και τον εθελοντισμό για τους νέους, στα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα, στην απασχόληση και στο εισόδημα, καθώς και στις πολιτικές ελευθερίες επιτείνει τις ανισότητες, όπως καταδεικνύεται από τα στατιστικά στοιχεία του ΟΟΣΑ, σύμφωνα με τα οποία, μόνο το ήμισυ περίπου των μαθητών είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση στο μεγαλύτερο μέρος ή στο σύνολο του προγράμματος σπουδών, παρά τις προσπάθειες των χωρών να προσφέρουν λύσεις διαδικτυακής μάθησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση αυτή καθιστά τις συνέπειες του ψηφιακού χάσματος σοβαρότερες και παρεμποδίζει την ανάπτυξη των απαραίτητων ψηφιακών δεξιοτήτων, ενώ η πρόσβαση στα σχολικά προγράμματα σπουδών δεν σημαίνει πάντα ότι οι μαθητές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες είναι σε θέση να μάθουν·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι βρίσκονται στο επίκεντρο δραστηριοτήτων αλληλεγγύης, προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες των κοινοτήτων τους που έχουν προκύψει λόγω της πανδημίας COVID-19, από τη διοργάνωση εκστρατειών ευαισθητοποίησης έως την εργασία στην πρώτη γραμμή στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και άλλες πρωτοβουλίες εθελοντισμού·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας είναι τόσο εκτεταμένες ώστε έχουν συμβάλει περαιτέρω στη συρρίκνωση του χώρου δράσης πολιτών στα κράτη μέλη σε ολόκληρη την Ευρώπη, ενώ πολλές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας, καθώς και του αθλητισμού αντιμετωπίζουν την προοπτική να αναγκασθούν να κλείσουν, γεγονός που θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στις καθιερωμένες δομές ευρωπαϊκής και διεθνούς συνεργασίας και θα περιορίσει σημαντικά τη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις της νόσου COVID-19 επηρεάζουν την ψυχική υγεία των νέων και την ικανότητά τους για κοινωνικοποίηση, τόσο λόγω άμεσων όσο και πιο μακροπρόθεσμων παραγόντων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη δραστηριοτήτων αναψυχής και οι κοινωνικοί περιορισμοί έχουν δυσανάλογο αντίκτυπο στα παιδιά και τους νέους με αναπηρίες·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία COVID-19 είχε καταστροφικές επιπτώσεις στον αθλητισμό και σε συναφείς τομείς και κλάδους· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο οικονομικός αντίκτυπος στον επαγγελματικό αθλητισμό υπήρξε τεράστιος, δεδομένου ότι τα έσοδα έχουν σημειώσει κατακόρυφη πτώση καθώς πολλές εκδηλώσεις όλων των επιπέδων χρειάστηκε να ακυρωθούν ή να πραγματοποιηθούν χωρίς θεατές·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνεχιζόμενος αντίκτυπος της πανδημίας στον ημιεπαγγελματικό και τον μαζικό αθλητισμό και τον τομέα της αναψυχής είναι καταστροφικός, καθώς πολλοί αθλητικοί σύλλογοι αντιμετωπίζουν κίνδυνο αφανισμού, δεδομένου ότι είναι εγγενώς μη κερδοσκοπικοί και λειτουργούν ως επί το πλείστον σε εθελοντική βάση και, ως εκ τούτου, χωρίς οικονομικά αποθεματικά·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιορισμοί λόγω της πανδημίας COVID-19 και η απουσία επαρκών δυνατοτήτων τακτικής προπόνησης και εξάσκησης σε αθλήματα επαφής βλάπτουν την εξέλιξη και την ανάπτυξη των αθλητών·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αθλητισμός αποτελεί σημαντικό οικονομικό τομέα που συνιστά το 2,12 % του συνολικού ΑΕγχΠ και το 2,72 % της συνολικής απασχόλησης στην ΕΕ και αντιπροσωπεύει περίπου 5,67 εκατομμύρια θέσεις εργασίας·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αθλητισμός επιτελεί σημαντικές κοινωνικές λειτουργίες, για παράδειγμα προωθώντας την κοινωνική ένταξη, την ενσωμάτωση, τη συνοχή και αξίες όπως ο αμοιβαίος σεβασμός και η κατανόηση, η αλληλεγγύη, η πολυμορφία και η ισότητα, συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των φύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αθλητισμός και οι συναφείς εθελοντικές δραστηριότητες μπορούν να βελτιώσουν τη σωματική και ψυχική υγεία και την απασχολησιμότητα ιδίως των νέων, καθώς και να συμβάλουν στο να αποτρέψουν τους νέους από το να εμπλακούν σε πράξεις βίας, συμπεριλαμβανομένης της βίας με βάση το φύλο, της εγκληματικότητας και της χρήσης ναρκωτικών·

Νεολαία

1. εκφράζει την ανησυχία του ότι, λόγω της ιδιαίτερης ευαισθησίας της αγοράς εργασίας των νέων στους οικονομικούς κύκλους και τις οικονομικές κρίσεις, η απασχόληση των νέων πλήττεται περισσότερο από τις επιπτώσεις της τρέχουσας πανδημίας, γεγονός που ενισχύει τις αρνητικές τάσεις ενός τομέα που κυριαρχείται σε μεγάλο βαθμό από ασταθείς, χαμηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας μερικής απασχόλησης με ασθενέστερη νομική προστασία και χαμηλότερα πρότυπα κοινωνικής ασφάλισης·

2. υπογραμμίζει τις ιδιαίτερα σοβαρές επιπτώσεις της τρέχουσας πανδημίας στους νέους που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ) και τονίζει την ανάγκη αντιμετώπισης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι νέοι από ευάλωτες ομάδες· τονίζει την ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι σημαντικές ανισότητες μεταξύ των φύλων όσον αφορά την αναλογική σύνθεση των ΕΕΑΚ·

3. υπογραμμίζει ότι οι τομείς υψηλής έντασης εργασίας που χαρακτηρίζονται συχνά από χαμηλές αμοιβές, όπως το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, η στέγαση, ο τουρισμός και οι υπηρεσίες εστίασης, όπου συνήθως απασχολούνται νέοι και εργαζόμενοι σπουδαστές χαμηλής ειδίκευσης, έχουν πληγεί περισσότερο· σημειώνει ότι η ανεργία και η φτώχεια των νέων αυξάνονται σταθερά από τότε που εκδηλώθηκε η πανδημία· πιστεύει ότι είναι πιθανό η ανεργία των νέων να αυξηθεί περαιτέρω βραχυπρόθεσμα και να παραμείνει πάνω από τα προ της πανδημίας επίπεδα μακροπρόθεσμα·

4. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση των καταστροφικών επιπτώσεων στην απασχόληση των νέων, μεταξύ άλλων με μακροοικονομικές (δημοσιονομικές και νομισματικές) πολιτικές που κατευθύνουν τις δημόσιες δαπάνες στην παροχή επιδοτήσεων για προσλήψεις ή εγγυήσεων για τους νέους προς στήριξη εξατομικευμένων προγραμμάτων για τη διατήρηση και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανειδίκευση των νέων, καθώς και με επενδύσεις σε οικονομικούς τομείς που έχουν τη δυνατότητα να απορροφήσουν νέους που αναζητούν εργασία, προσφέροντας ποιοτικές θέσεις εργασίας και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και αμοιβής·

5. υπενθυμίζει τον ρόλο του εθελοντισμού στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής και εργασίας για τους νέους· θεωρεί ότι ο εθελοντισμός με χρηματοδοτική στήριξη έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει τους άνεργους νέους να αντεπεξέλθουν στον οικονομικό κλυδωνισμό που προκαλεί η κρίση της COVID-19, συνεισφέροντας παράλληλα στην κοινωνία και αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία που διευκολύνει τη μετάβασή τους σε μακροχρόνια τακτική απασχόληση· θεωρεί ότι το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης μπορεί να βοηθήσει τους νέους Ευρωπαίους να διευρύνουν τις ευκαιρίες τους πέρα από την πραγματικότητά τους σε τοπικό επίπεδο· παροτρύνει, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να παράσχει σαφείς και ενιαίες κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή προγραμμάτων σε καταστάσεις κρίσης και την άρση των εμποδίων στη συμμετοχή που προκαλούνται, μεταξύ άλλων, από την έλλειψη ευελιξίας στη χρηματοδότηση, τις μειώσεις της χρηματοδότησης, τους αυξημένους περιορισμούς στη χορήγηση θεωρήσεων σε εθελοντές από χώρες εταίρους και την αδυναμία διασφάλισης του νομικού καθεστώτος των νέων ως εθελοντών·

6. τονίζει ότι η άτυπη και η μη τυπική μάθηση, η τέχνη, ο αθλητισμός, ο εθελοντισμός και οι κοινωνικές δραστηριότητες έχουν ζωτική σημασία για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των νέων και την κοινωνική συνοχή, ως εργαλεία που μπορούν να έχουν τεράστιο αντίκτυπο στις τοπικές κοινότητες και να συμβάλουν στην αντιμετώπιση πολλών από τις σύγχρονες προκλήσεις της κοινωνίας·

7. τονίζει ότι, με τη συμφωνία που επετεύχθη στις 21 Ιουλίου 2020, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα έπρεπε να είχε επιδείξει μεγαλύτερη φιλοδοξία όσον αφορά τη στήριξή του προς τις νέες γενιές – το μέλλον της Ευρώπης – μεταξύ άλλων με τη συμπερίληψη μεγαλύτερης στήριξης των νέων στα σχέδια ανάκαμψης, με τη διάθεση ποσοστού 10 % στην εκπαίδευση και με τη δέσμευση συνεισφοράς της τάξης του 20 % για την ευρωπαϊκή ψηφιακή στρατηγική και την επίτευξη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι τα τομεακά προγράμματα που επικεντρώνονται άμεσα στη νεολαία, όπως το Erasmus +, το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, οι Εγγυήσεις για τη Νεολαία και η Εγγύηση για τα Παιδιά, ή που μπορούν δυνητικά να στηρίξουν τη μετάβαση προς μια πιο δίκαιη και πιο βιώσιμη από κοινωνική και περιβαλλοντική άποψη Ευρώπη, πρέπει να κινητοποιηθούν κατά τρόπο ώστε να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητές τους, δεδομένου ότι κινδυνεύουν να μην πετύχουν τους φιλόδοξους στόχους τους, κάτι που θα ήταν εξαιρετικά απογοητευτικό για τους νέους και τις μελλοντικές γενιές·

8. υπογραμμίζει ότι η τρέχουσα πανδημία έχει επιτείνει το ψηφιακό χάσμα στην ΕΕ και, συνεπώς, επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη να προωθηθεί ο ψηφιακός γραμματισμός για όλους και να ενθαρρυνθεί η ευρεία χρήση, αναγνώριση και επικύρωση εναλλακτικών λύσεων, συμπεριλαμβανομένων των ευκαιριών άτυπης και μη τυπικής μάθησης, όπως η διαδικτυακή και η ψηφιακή μάθηση και κατάρτιση· ζητεί, ειδικότερα, να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση και στήριξη στους νέους εκπαιδευόμενους οι οποίοι υπέστησαν απώλεια εισοδήματος στην τεχνική, διττή εκπαίδευση και επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και να αναπτυχθούν και να αξιοποιηθούν εκτεταμένα ποιοτικά ψηφιακά εργαλεία, διδακτικό και μαθησιακό υλικό και περιεχόμενο, προκειμένου να αποτραπεί η σχολική διαρροή και να διασφαλιστεί η ομαλή και αποτελεσματική μετάβαση από την εκπαίδευση στην εργασία· τονίζει ότι, παρά τις ειδικές συνθήκες λόγω της νόσου COVID-19, είναι σημαντικό να διατηρηθεί η δια ζώσης μάθηση ώστε να διασφαλιστεί ότι κανείς δεν θα μείνει στο περιθώριο, ιδίως τα μικρά παιδιά, οι ευάλωτες ομάδες και οι νέοι από δυσχερή κοινωνικοοικονομικά περιβάλλοντα χωρίς τεχνολογικά μέσα ή δεξιότητες·

9. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αυξήσουν τις επενδύσεις σε ψηφιακές λύσεις και ψηφιακό γραμματισμό με στόχο την ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων, ικανοτήτων και προσόντων, να καταστήσουν δυνατή σε όλους την πρόσβαση στον ψηφιακό γραμματισμό, και να προωθήσουν την ανάπτυξη ανεξάρτητων, πολυγλωσσικών, χωρίς αποκλεισμούς και δωρεάν διαδικτυακών εργαλείων μάθησης, προκειμένου να βελτιωθεί το συνολικό επίπεδο των ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων στο πλαίσιο της εφαρμογής του σχεδίου δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση (2021-2027)· τονίζει την ανάγκη ανάπτυξης ικανοτήτων μεταξύ των εκπαιδευτικών, των εκπαιδευτών, των διευθυντών, των γονέων και των διευθυντών με σκοπό τη βελτίωση της παροχής διαδικτυακής, εξ αποστάσεως και μεικτής μάθησης, με ιδιαίτερη έμφαση στα προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων·

10. εκφράζει την ανησυχία του ότι η κρίση COVID-19 έχει αυξήσει το άγχος και τον φόβο στους νέους, γεγονός που ενέχει τον κίνδυνο να επηρεάσει σημαντικά τη ζωή τους και τη μετάβαση από την εκπαίδευση στην εργασία· ζητεί την ευρεία χρήση προσαρμοσμένων υπηρεσιών ψυχικής υγείας, ψυχοκοινωνικής στήριξης και αθλητικών δραστηριοτήτων, είτε ως αυτοτελή μέτρα είτε ως μέτρα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν συνδυαστικά, και την ενίσχυση της στήριξης της ψυχικής ευεξίας σε ιδρύματα κατάρτισης και εκπαίδευσης, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η πανδημία δεν θα έχει μακροχρόνιες ψυχολογικές επιπτώσεις· επισημαίνει τον αντίκτυπο της πανδημίας στους νέους με αναπηρία και στους νέους που ζουν σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες της ομάδας αυτής, προσαρμόζοντας τα διαθέσιμα μέτρα και υπηρεσίες στήριξης·

11. ζητεί να υιοθετηθεί στις διάφορες πολιτικές μια προσέγγιση με βάση τα δικαιώματα, η οποία θα εδράζεται στις αρχές της απαγόρευσης των διακρίσεων και της ισότητας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι πολλαπλές μορφές διακρίσεων που υφίστανται οι νέοι κατά τη διάρκεια της κρίσης λόγω της COVID-19, και υπενθυμίζει στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη την ανάγκη ειδικής προσέγγισης όσον αφορά τη στήριξη και την προστασία των ευάλωτων ομάδων, όπως οι νέοι με αναπηρία, οι νέοι που προέρχονται από μειονεκτούντα περιβάλλοντα και διατρέχουν κίνδυνο ενδοοικογενειακής βίας, οι νέοι μετανάστες και πρόσφυγες, καθώς και τα νεαρά μέλη της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ +· τονίζει τη σημασία της ελεύθερης πρόσβασης σε ποιοτική ενημέρωση προσαρμοσμένη στις ανάγκες των νέων σχετικά με την πανδημία COVID-19 συνολικά·

12. επισημαίνει ότι οι δραστηριότητες που άπτονται του αθλητισμού και της εργασίας στον τομέα της νεολαίας με όλη την πολυμορφία τους διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο σε ολόκληρη την Ευρώπη, γεγονός που επιφέρει τη συρρίκνωση του χώρου δράσης των πολιτών, και προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για τη διατήρηση των δομών και τη διασφάλιση της πολυμορφίας της προσφοράς στους τομείς της νεολαίας και του αθλητισμού· υπενθυμίζει ότι είναι αναγκαία η στενή συμμετοχή των τοπικών αρχών, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των κοινωνικών εταίρων στην εφαρμογή λύσεων που αποσκοπούν στη στήριξη των νέων και των οργανώσεων νεολαίας και αθλητισμού· τονίζει τη σημασία που έχουν ο οργανωμένος αθλητισμός και οι οργανώσεις νεολαίας για την κοινωνική συνοχή·

Αθλητισμός

13. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για ενδεχόμενη μακροχρόνια ζημία στον τομέα του αθλητισμού, όχι μόνο από οικονομική άποψη και όσον αφορά την απασχόληση, αλλά και για την κοινωνία συνολικά·

14. υπογραμμίζει ότι ο αθλητισμός και η σωματική άσκηση είναι καίριας σημασίας, ιδίως στις συνθήκες που έχει προκαλέσει η πανδημία, δεδομένου ότι ενισχύουν τη σωματική και ψυχική ανθεκτικότητα· επιδοκιμάζει το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία, οι περιορισμοί της κυκλοφορίας των πολιτών έχουν ωθήσει ορισμένα άτομα να ασκούν πιο συχνά και ενεργά ορισμένα ατομικά αθλήματα· εκφράζει, εν τούτοις, την ανησυχία του για την έλλειψη σωματικής άσκησης που παρατηρείται σε πολλούς νέους κατά τη διάρκεια των περιορισμών της κυκλοφορίας των πολιτών και τις συνέπειες που θα μπορούσε να έχει τούτο για τη δημόσια υγεία·

15. τονίζει ότι το ευρωπαϊκό αθλητικό μοντέλο πρέπει να διατηρηθεί και να προωθηθεί, καθώς η αλληλεγγύη, η δικαιοσύνη και μια προσέγγιση βασισμένη σε αξίες θα είναι πιο σημαντικές από ποτέ για την ανάκαμψη του τομέα του αθλητισμού και για την επιβίωση του μαζικού αθλητισμού·

16. υπενθυμίζει ότι ο αθλητισμός προωθεί και διδάσκει αξίες όπως ο αμοιβαίος σεβασμός και η αλληλοκατανόηση, η αλληλεγγύη, η πολυμορφία, η δικαιοσύνη, η συνεργασία και η συμμετοχή των πολιτών στα κοινά και προάγει τη συνοχή και την ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων· τονίζει ότι ο αθλητισμός δεν γνωρίζει σύνορα και ενώνει ανθρώπους με διαφορετικό κοινωνικοοικονομικό και εθνοτικό υπόβαθρο· θεωρεί ότι ο μαζικός αθλητισμός ειδικότερα διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες, των ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες και των ατόμων με αναπηρίες· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να ενισχύσει την ένταξη μέσω του αθλητισμού και να διερευνήσει νέους τρόπους προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος και η εμβέλειά του· ζητεί να αυξηθεί η στήριξη των οικογενειών με χαμηλό εισόδημα προκειμένου να μπορούν τα παιδιά τους να συμμετέχουν σε αθλητικές και άλλες δραστηριότητες αναψυχής·

17. υπογραμμίζει ότι τα άτομα με αναπηρίες αντιμετωπίζουν σημαντικές οικονομικές και οργανωτικές προκλήσεις όσον αφορά την πρόσβαση στον αθλητισμό, τόσο στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μαζικού αθλητισμού όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, οι οποίες επιδεινώθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, και, συνεπώς, παροτρύνει την Επιτροπή να εξετάσει συγκεκριμένα το πρόβλημα αυτό  στην επικείμενη στρατηγική της για την αναπηρία·

18. τονίζει ότι η πανδημία COVID-19 έχει καταστροφικές συνέπειες για το σύνολο του τομέα του αθλητισμού σε όλα τα επίπεδα, ιδίως για τις αθλητικές οργανώσεις και τους αθλητικούς συλλόγους, τα πρωταθλήματα, τα γυμναστήρια και τα κέντρα ευεξίας, τους αθλητές, τους προπονητές, το αθλητικό προσωπικό και τις επιχειρήσεις στον χώρο του αθλητισμού, συμπεριλαμβανομένων των διοργανωτών αθλητικών εκδηλώσεων και των αθλητικών ειδησεογραφικών μέσων· θεωρεί ότι ο δρόμος προς την ανάκαμψη θα είναι δύσκολος και υπογραμμίζει την ανάγκη για στοχευμένα μέτρα αρωγής·

19. θεωρεί ότι τα γενικά μέσα ανάκαμψης που εγκρίθηκαν από την ΕΕ για την αντιμετώπιση της κρίσης πρέπει να συμβάλουν στη βραχυπρόθεσμη στήριξη του τομέα του αθλητισμού και παροτρύνει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα εθνικά ταμεία στήριξης, τα διαρθρωτικά ταμεία και τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας ωφελούν τον τομέα του αθλητισμού παρά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις οργανωτικές δομές του·

20. τονίζει ότι είναι σημαντικό τα μέτρα διάσωσης να καλύπτουν όλα τα αθλήματα· επισημαίνει ότι, παρόλο που τα μείζονος σημασίας αθλήματα θέασης έχουν, συνήθως, πληγεί περισσότερο από οικονομική άποψη, δεν θα πρέπει να είναι τα μόνα επιλέξιμα για οικονομική ενίσχυση ή να τους δίνεται προτεραιότητα·

21. πιστεύει ότι η υφιστάμενη χρηματοδοτική στήριξη ενδέχεται να μην είναι επαρκής και καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει όλους τους δυνατούς τρόπους για την παροχή πρόσθετης στοχευμένης στήριξης τόσο στον ερασιτεχνικό όσο και στον επαγγελματικό αθλητισμό με στόχο την αύξηση της βιωσιμότητας ολόκληρου του τομέα·

22. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα στις κρίσεις του αθλητικού τομέα γενικότερα, και του μαζικού αθλητισμού ειδικότερα, μέσω των διαθέσιμων προγραμμάτων της ΕΕ για τα οποία ο τομέας είναι επιλέξιμος, συμπεριλαμβανομένων του προγράμματος Erasmus + και του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, και να διασφαλίσουν την πλήρη πρόσβαση του αθλητισμού στον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο Ταμείο Συνοχής, στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο + και στο EU4Health· υπογραμμίζει ότι η ενσωμάτωση του αθλητισμού στους αντίστοιχους κανονισμούς και η άρση όλων των εμποδίων στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων σε εθνικό επίπεδο είναι καίριας σημασίας εν προκειμένω·

23. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει διεξοδικά τον οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19 στον αθλητισμό σε όλα τα κράτη μέλη και, με βάση τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης, να αναπτύξει μια ευρωπαϊκή προσέγγιση για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και τον μετριασμό των ενδεχόμενων συνεπειών·

24. ζητεί τη διαρθρωμένη και συστηματική ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης στον αθλητισμό, καθώς και τη συστηματική ανάλυση δεδομένων και πληροφοριών σχετικά με την αθλητική συμμετοχή και τον αντίκτυπο της νόσου COVID-19· θεωρεί χρήσιμο να διερευνηθεί η ανάπτυξη νέων τρόπων άθλησης σε καταστάσεις που απαιτούν τήρηση φυσικών αποστάσεων·

25. είναι της γνώμης ότι απαιτείται επειγόντως ευρεία διατομεακή συνεργασία για την υπέρβαση των προκλήσεων που έχουν αναδυθεί στον τομέα του αθλητισμού λόγω της πανδημίας COVID-19· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι θα πρέπει να ενθαρρυνθεί περαιτέρω η συνεργασία σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων όλων όσων συμμετέχουν στον τομέα του αθλητισμού, του επιχειρηματικού τομέα που σχετίζεται με τον αθλητισμό και άλλων σχετικών ενδιαφερόμενων φορέων·

26. επισημαίνει ότι, κατά τη διάρκεια της κρίσης, αυξήθηκε η χρήση ψηφιακών λύσεων, όπως οι αθλητικές εφαρμογές· θεωρεί ότι η περαιτέρω ψηφιοποίηση του τομέα του αθλητισμού θα αυξήσει την ανθεκτικότητά του σε τυχόν μελλοντικές κρίσεις· ζητεί την ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων που θα επιτρέπουν τη χρηματοδότηση αθλητικών δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια της πανδημίας·

27. καλεί την Επιτροπή να συντονίσει όλα τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 στον αθλητισμό στο πλαίσιο ειδικού σχεδίου δράσης της ΕΕ·

28. παροτρύνει το Συμβούλιο, στο προσεχές πρόγραμμα εργασιών της ΕΕ για τον αθλητισμό, να δώσει προτεραιότητα σε μέτρα και δράσεις που αποσκοπούν στην παροχή βοήθειας στον τομέα προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της πανδημίας βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα·

29. θεωρεί ότι για όσο διάστημα εξακολουθεί να εξελίσσεται η πανδημία, θα είναι αναγκαίος ο συντονισμένος διάλογος μεταξύ των ευρωπαϊκών και διεθνών αθλητικών ομοσπονδιών και των κρατών μελών, προκειμένου να συζητηθούν οι δυνατότητες για την ασφαλή συνέχιση των μεγάλων διεθνών αθλητικών εκδηλώσεων και αγώνων· παροτρύνει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να καταβάλουν προσπάθειες για μια συντονισμένη προσέγγιση όσον αφορά την προσέλευση σε στάδια, τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς και τη διεξαγωγή διαγνωστικών ελέγχων για COVID-19, ώστε να καταστεί δυνατός ο αποτελεσματικός σχεδιασμός και η υπεύθυνη διοργάνωση πανευρωπαϊκών αθλητικών αγώνων·

30. ζητεί να ληφθούν μέτρα για την ενίσχυση της πρόληψης της φαρμακοδιέγερσης ενόσω ισχύουν οι περιορισμοί της κυκλοφορίας λόγω της νόσου COVID-19 και στο επόμενο διάστημα, προκειμένου να προαχθούν η υγεία των αθλητών και το δίκαιο παιχνίδι (fair play) στον ευρωπαϊκό αθλητισμό·

31. θεωρεί ότι τα διάφορα αθλήματα έχουν επηρεαστεί σε διαφορετικό βαθμό και ότι, όσον αφορά ορισμένα αθλήματα, έχουν πληγεί οι μικρότεροι σύλλογοι, οι αγώνες χαμηλότερης κατηγορίας και οι δραστηριότητες μαζικού αθλητισμού, ιδίως εξαιτίας της οικονομικής εξάρτησής τους από μικρούς χορηγούς ή από τις ποσοστώσεις των ίδιων των αθλητών· τονίζει ότι ο ερασιτεχνικός αθλητισμός αποτελεί τη βάση για τον αθλητισμό σε επαγγελματικό επίπεδο, καθώς οι μικροί αθλητικοί σύλλογοι βάσης συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη νέων αθλητών και λειτουργούν κυρίως σε εθελοντική βάση· υπογραμμίζει τη σημασία της αλληλεγγύης εντός της ευρωπαϊκής αθλητικής κοινότητας μεταξύ και εντός των διαφόρων αθλημάτων και ζητεί να αυξηθεί η στήριξη του αθλητισμού των μειονοτήτων και του μαζικού αθλητισμού, δεδομένων των οικονομικών δυσχερειών στη διατήρηση των δραστηριοτήτων τους·

32. επισημαίνει ότι οι περιορισμοί που προκάλεσε η πανδημία COVID-19 και η απουσία επαρκών δυνατοτήτων τακτικής προπόνησης και εξάσκησης σε αθλήματα που απαιτούν επαφή βλάπτουν την εξέλιξη και την ανάπτυξη των αθλητών· θεωρεί ότι οι διοργανωτές εκδηλώσεων, οι εκπαιδευτές και οι ίδιοι οι αθλητές θα πρέπει να έχουν επίγνωση των πιθανών επιπτώσεων της παρατεταμένης έλλειψης εντατικής προπόνησης· ζητεί τη συνεργασία μεταξύ αθλητικών ιδρυμάτων και οργανώσεων για την υποστήριξη έργων και εγχειρημάτων που εστιάζουν στην ανάκτηση χαμένων ικανοτήτων·

33. θεωρεί ότι τα γήπεδα και τα στάδια βρίσκονται στο επίκεντρο του κοινωνικού ιστού των αθλητικών και πολιτιστικών οικοσυστημάτων στις κοινωνίες μας· αναγνωρίζει ότι η δυνατότητα επαναλειτουργίας των χώρων αθλητικών εκδηλώσεων είναι ουσιαστικής σημασίας για την υγεία και την ευημερία των πολιτών μας και για την οικονομική ανάκαμψη, τόσο τώρα όσο και στο μέλλον·

°

° °

34. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

 

Τελευταία ενημέρωση: 8 Φεβρουαρίου 2021
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου