Forslag til beslutning - B9-0116/2021Forslag til beslutning
B9-0116/2021

FORSLAG TIL BESLUTNING om situationen i Myanmar

8.2.2021 - (2021/2540(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2

Marisa Matias
for The Left-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B9-0116/2021

Procedure : 2021/2540(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B9-0116/2021
Indgivne tekster :
B9-0116/2021
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

B9‑0116/2021

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Myanmar

(2021/2540(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til sine tidligere beslutninger om Myanmar og rohingyaernes situation,

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at Myanmars militær den 31. januar 2021 beslaglagde alle magtinstanser i Myanmar og befæstede kontrollen med den lovgivende, dømmende og udøvende magt i landets regering; der henviser til, at militæret tilbageholdt ledelsen af de civile statslige myndigheder, herunder statsrådgiveren, Aung San Suu Kyii, præsident U Win Myin og de ledende ministre U Phyo Min Thein, Dr Zaw Myint Maung, Dr Aung Moe Nyo, Daw Nan Khin Htwe Myint, og U Nyi Pu;

B. der henviser til, at der blev erklæret en årelang undtagelsestilstand, hvor næstformanden og tidligere generalløjtnant Myint Swe blev indsat som fungerende præsident, som straks overdrog magten til den øverstkommanderende general Min Aung Hlaing; der henviser til, at en FN-undersøgelsesmission (UNFFM) vedrørende Myanmar fra 2018 opfordrede til, at højtstående general Min Aung Hlaings handlinger efterforskes, og at han retsforfølges for folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser;

C. der henviser til, at de militære myndigheder holder snesevis af aktivister og embedsmænd fra Nationalforbundet for Demokrati (NLD) i isolation, hvilket giver anledning til bekymring med hensyn til deres mulige mishandling i fængslet;

D. der henviser til, at internetforbindelser og telefonlinjer i hele landet er blevet afbrudt, og at prodemokratiske aktivister er blevet vilkårligt arresteret, og at der indløber rapporter om tilbageholdelse af flere og flere personer; der henviser til, at soldater i pansrede biler synligt har patruljeret rundt i Naypyitaw og Yangon, hvilket har ansporet til dødbringende vold;

E. der henviser til, at titusinder af mennesker i weekenden samledes i Myanmar i den største demonstration siden 2007 og krævede, at militærkuppet blev standset, og at Auung San Suu Kyi blev løsladt;

F. der henviser til, at NLD under ledelse af Auung San Suu Kyi vandt en sejr ved parlamentsvalget den 8. november 2020, idet de fik mere end 80 % af de pladser, der skulle besættes ved demokratiske valg, og øgede deres parlamentariske flertal; der henviser til, at selv om de mange alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og retsstatsprincippet fortsatte i årene med den civilt ledede demokratisk valgte regering, risikerer de seneste begivenheder at kaste landet tilbage i tiden med undertrykkende direkte militærstyre;

G. der henviser til, at Myanmars regering tidligere gentagne gange har krænket grundlæggende borgerlige, politiske og sociale rettigheder og ikke har holdt landets sikkerhedsstyrker ansvarlige for grusomheder begået mod etniske mindretal;

H. der henviser til, at Formandskonferencen i september 2020 besluttede formelt at udelukke Aung San Suu Kyi fra alle aktiviteter i fællesskabet af Sakharovprismodtagere som reaktion på hendes passivitet og hendes accept af de fortsatte forbrydelser mod rohingyasamfundet;

I. der henviser til, at 120 000 af de 600 000 rohingyaer, der er tilbage i delstaten Rakhine, angiveligt er spærret inde i lejre og har meget begrænset adgang til grundlæggende sundhedspleje og uddannelse og ikke engang kan bevæge sig frit; der henviser til, at militæret regelmæssigt har begået overgreb mod civile under kampene med etniske væbnede grupper i delstaterne Chin, Kachin, Karen, Rakhine og Shan; der henviser til, at Myanmars regering ikke har truffet nogen seriøse foranstaltninger for at stille voldelige militære ledere eller soldater til ansvar;

J. der henviser til, at Gambia i 2019 anlagde sag mod Myanmar ved Den Internationale Domstol med påstand om krænkelser af folkedrabskonventionen; der henviser til, at domstolen i januar 2020 enstemmigt pålagde Myanmar at forhindre folkedrab mod rohingyaerne;

K. der henviser til, at Myanmars myndigheder anvendte alt for bredt og vagt formulerede love til at anholde og retsforfølge bl.a. snesevis af menneskerettighedsforkæmpere, aktivister og journalister for at kritisere regeringen og militæret eller protestere fredeligt;

L. der henviser til, at covid-19-pandemien har intensiveret krisen for arbejdstagere i Yangons industriområder, siden arbejdsgivere er begyndt at ødelægge fagforeninger og har foretaget massefyringer;

M. der henviser til, at Rådet den 23. april 2021 forlængede og skærpede EU's våbenembargo mod Myanmar og forbød militær uddannelse af og militært samarbejde med Myanmars hær. der henviser til, at EU har indført sanktioner mod 14 personer for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne eller tilknytning til sådanne krænkelser begået mod Rohingyafolket, landsbyboere, der tilhører etniske mindretal, eller civile i delstaterne Rakhine, Kachin og Shan;

1. fordømmer militærkuppet i Myanmar og den dermed forbundne vold; opfordrer til, at undtagelsestilstanden straks bringes til ophør, og til, at demokratiet og retsstatsprincippet genindføres i landet;

2. opfordrer indtrængende den øverstbefalende og militæret til at respektere resultaterne af valget den 8. november 2020; opfordrer til anerkendelse af Myanmars valgte parlament og insisterer på, at det bør have mulighed for at genoptage sit arbejde og de valgte parlamentsmedlemmer mulighed for at udøve deres mandat uden hindringer;

3. opfordrer til øjeblikkelig og betingelsesløs løsladelse af Aung San Suu Kyi, regeringsministre, regionale chefministre, demokratiforkæmpere og alle andre civile, der blev arresteret under kuppet;

4. opfordrer til, at de ansvarlige for at have ødelagt overgangen til demokrati i Myanmar drages til ansvar;

5. opfordrer til en omfattende global våbenembargo mod Myanmar, der suspenderer al direkte og indirekte levering, salg eller overførsel, herunder transit og omladning af alle våben, al ammunition og andet militær- og sikkerhedsudstyr, samt tilbud om uddannelse eller anden militær og sikkerhedsmæssig bistand;

6. udtrykker sin dybe beklagelse over, at det på FN's Sikkerhedsråds møde for lukkede døre blot konkluderedes, at der herskede alvorlig bekymring over situationen i Myanmar; opfordrer FN's Sikkerhedsråd til at træffe afgørelse om en effektiv reaktion på militærkuppet, såsom en omfattende våbenembargo mod Myanmar og målrettede finansielle sanktioner mod den øverstbefalende for Myanmars hær, general Min Aung Hlaing, og andre militære ledere, der er ansvarlige for grusomme forbrydelser mod rohingyaer og andre etniske mindretal i hele landet;

7. opfordrer EU til ud over den eksisterende våbenembargo at indføre yderligere målrettede sanktioner mod militære virksomheder og militære aktiver, der er ansvarlige for militærkuppet;

8. gentager sin stærke fordømmelse af alle tidligere og nuværende krænkelser af menneskerettighederne og de systematiske og omfattende angreb, herunder drab, chikane, voldtægt og ødelæggelse af ejendom, som i henhold til UNIFFM's og FN's Menneskerettighedskontors oplysninger udgør folkedrab, krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden begået af væbnede styrker mod rohingyabefolkningen;

9. udtrykker sin dybe bekymring over den fortsatte forskelsbehandling, alvorlige begrænsninger af bevægelsesfriheden og fratagelse af basale tjenesteydelser, der er pålagt de resterende 600 000 rohingyaer, der er spærret inde i lejre og landsbyer i delstaten Rakhine; opfordrer Myanmars myndigheder til at beskytte alle civile uden forskelsbehandling og til at standse vilkårlige angreb og andre krænkelser af den humanitære folkeret og menneskerettighedslovgivningen; minder om, at Myanmar er forpligtet til at efterkomme Den Internationale Domstols kendelse om foreløbige foranstaltninger;

10. opfordrer indtrængende Myanmars myndigheder til at samarbejde fuldt ud med FN (herunder den uafhængige undersøgelsesmekanisme for Myanmar, UNFFM, FN's særlige rapportør om menneskerettighedssituationen i Myanmar og UNHCHR), herunder ved at tillade uhindret adgang i hele landet, således at de kan undersøge alle påstande om forbrydelser i henhold til folkeretten og menneskerettighedskrænkelser og overgreb;

11. understreger, at forholdene i delstaten Rakhine og i landet som helhed ikke er befordrende for sikre, frivillige, værdige og bæredygtige tilbagesendelser, og insisterer på, at princippet om non-refoulement opretholdes under alle omstændigheder; opfordrer til, at der ydes yderligere international støtte til de samfund, der huser flygtninge, herunder ved at tackle indenlandske sociale, uddannelsesmæssige, økonomiske og sundhedsmæssige udfordringer;

12. fordømmer alle former for intimidering, chikane eller begrænsning af ytringsfriheden, navnlig fra Myanmars militær- og sikkerhedsstyrkers side samt fra andre myndigheders side; understreger, at mediefrihed og kritisk journalistik er grundpiller i demokratiet og afgørende for at fremme god regeringsførelse, gennemsigtighed og ansvarlighed;

13. gentager sin opfordring til Myanmars myndigheder om at sikre sikkerheden og beskyttelsen af menneskerettighedsforkæmpere og advokater, der modtager dødstrusler og andre former for chikane og intimidering;

14. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, regeringen i Myanmar, medlemmerne af Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationer, FN’s generalsekretær og FN’s generalforsamling.

 

Seneste opdatering: 10. februar 2021
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik