Forslag til beslutning - B9-0117/2021Forslag til beslutning
B9-0117/2021

FORSLAG TIL BESLUTNING om situationen i Myanmar

8.2.2021 - (2021/2540(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2

Heidi Hautala, Francisco Guerreiro, Rosa D’Amato, Monika Vana, Bronis Ropė, Mounir Satouri, Saskia Bricmont, Ernest Urtasun, Hannah Neumann, Sara Matthieu, Jordi Solé, Alviina Alametsä, Niklas Nienaß
for Verts/ALE-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B9-0116/2021

Procedure : 2021/2540(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B9-0117/2021
Indgivne tekster :
B9-0117/2021
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

B9‑0117/2021

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Myanmar

(2021/2540(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til sine tidligere beslutninger om Myanmar og situationen for rohingyaerne, navnlig dem, der blev vedtaget den 7. juli 2016[1], den 15. december 2016[2], den 14. september 2017[3], den 14. juni 2018[4], den 13. september 2018[5] og den 19. september 2019[6],

 der henviser til Rådets konklusioner af 26. februar 2018 og af 10. december 2018 om Myanmar/Burma,

 der henviser til Rådets afgørelse af 23. april 2020 om at forlænge de nuværende restriktive foranstaltninger over for Myanmar med yderligere tolv måneder,

 der henviser til den sjette dialogrunde om menneskerettigheder mellem Den Europæiske Union og Myanmar, der blev afholdt den 14. oktober 2020 via videokonference,

 der henviser til erklæring af 1. februar 2021 fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og til erklæring af 3. februar 2021 fra G7-udenrigsministrene om situationen i Myanmar,

 der henviser til den rapport fra FN's Sikkerhedsråds generalsekretær om konfliktrelateret seksuel vold, der blev offentliggjort den 23. marts 2018 (S/2018/250),

 der henviser til FN's Menneskerettighedsråds rapport af 8. august 2018 (A/HRC/42/50) om de detaljerede resultater fra den uafhængige internationale undersøgelsesmission vedrørende Myanmar (UNIFFM), til FN's Menneskerettighedsråds resolution af 3. oktober 2018 om menneskerettighedssituationen for rohingyamuslimer og andre mindretal i Myanmar (A/HRC/RES/39/2), til FN's Menneskerettighedsråds rapport af 5. august 2019 om Myanmars militærs økonomiske interesser (A/HRC/42/CRP.3), til FN's Menneskerettighedsråds rapport af 7. august 2019 om FN's uafhængige undersøgelsesmekanisme for Myanmar (A/HRC/42/66) og til FN's Menneskerettighedsråds rapport af 3. september 2020 om menneskerettighedssituationen for rohingyamuslimer og andre mindretal i Myanmar (A/HRC/45/5),

 der henviser til rapport af 22. august 2019 fra UNIFFM om seksuel og kønsbaseret vold i Myanmar og de etniske konflikters kønsspecifikke konsekvenser (A/HRC/42/CRP.4),

 der henviser til rapporterne fra den særlige rapportør om menneskerettighedssituationen i Myanmar, fra FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder og fra ILO's kontrolmekanisme,

 der henviser til den endelige rapport og de endelige henstillinger fra det rådgivende udvalg om delstaten Rakhine (Annan-rapporten),

 der henviser til afgørelse truffet den 14. november 2019 af Den Internationale Straffedomstols forundersøgelseskammer III i henhold til Romstatuttens artikel 15 om tilladelse til en undersøgelse af situationen i Folkerepublikken Bangladesh/Republikken Myanmarunionen,

 der henviser til kendelse af 23. januar 2020 fra Den Internationale Straffedomstol om anmodning om indikation for midlertidige foranstaltninger fra Republikken Gambia i sagen vedrørende anvendelsen af konventionen om forebyggelse af og straf for folkedrab (Gambia mod Myanmar),

 der henviser til Genèvekonventionen fra 1949 og tillægsprotokollerne dertil,

 der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948,

 der henviser til FN-konventionen om flygtninges retsstilling fra 1951 og protokollen hertil fra 1967,

 der henviser til FN's konvention fra 1948 om forebyggelse af og straf for folkedrab,

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at Myanmars væbnede styrker, også kendt som Tatmadaw, har anholdt politiske ledere og civilsamfundsaktivister, herunder statsrådgiveren Aung San Suu Kyi og præsident Win Myint, i et kup mod Myanmars legitime civile regering; der henviser til, at militæret bebudede en etårig undtagelsestilstand; der henviser til, at udelukkende Win Myint som Myanmars præsident er bemyndiget i henhold til forfatningen til at indføre undtagelsestilstand;

B. der henviser til, at Myanmars borgeres rettigheder er blevet yderligere begrænset, herunder deres ytrings-, informations-, forsamlings- og foreningsfrihed; der henviser til, at der er blevet anvendt magt til at opløse demonstrationer ulovligt; der henviser til, at der fortsat organiseres protester og kampagner for civil ulydighed; der henviser til, at internettet og telefonlinjer i store dele af landet blev unødigt og uforholdsmæssigt begrænset, hvilket forhindrede informationsstrømmen og medietjenesternes funktion og gjorde indgreb i borgernes mulighed for at udtrykke politiske synspunkter; der henviser til, at internetudbydere i denne henseende er forpligtet til at hindre negative menneskerettighedsmæssige konsekvenser i forbindelse med deres aktiviteter i henhold til FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder;

C. der henviser til, at det valgte parlament i Myanmar skulle have afholdt det første møde i den første uge af februar 2021; der henviser til, at der ikke er dokumentation for, at der har fundet systematisk valgsvindel sted under parlamentsvalget i november 2020; der henviser til, at det anslås, at 1,5 millioner vælgere fra etniske mindretal i konfliktramte områder, hvoraf de fleste er rohingyaer, ikke fik lov til at deltage i valget; der henviser til, at det i Myanmars lov om statsborgerskab fastslås, at rohingyaerne er "ikkestatsborgere" eller "udenlandske statsborgere", hvorved de fratages statsborgerskabet;

D. der henviser til, at Myanmar håndterer en sundhedskrise ligesom resten af verden med over 140 000 covid-19-tilfælde i alt; der henviser til, at Myanmars nuværende sundhedssystem er underudviklet på grund af årtiers forsømmelse fra militærregimets side og i høj grad er afhængigt af ekstern finansiering fra multilaterale institutioner; der henviser til, at de internt fordrevne i Myanmar er særligt sårbare over for pandemien; der henviser til, at den civile regerings sundhedsindsats over for internt fordrevne ikke er tilstrækkelig, eftersom den f.eks. ikke omfatter testning for covid-19;

E. der henviser til, at over 740 000 rohingyaer siden august 2017 er flygtet til sikkerhed i nabolandet Bangladesh, hvor de lider under uhygiejniske forhold og trusler i overfyldte flygtningelejre; der henviser til, at det samlede antal rohingya-flygtninge i Bangladesh er oversteget en million; der henviser til, at Myanmars væbnede gruppers mord, voldtægt og tortur af rohingyaer og afbrændingen af deres landsbyer i delstaten Rakhine anvendes som redskaber til permanent at ødelægge rohingyaernes sociale struktur og traumatisere befolkningen;

F. der henviser til, at der skønnes at være omkring 600 000 rohingyaer tilbage i delstaten Rakhine, som underkastes vedvarende diskriminerende politikker og praksisser, systematiske krænkelser af deres grundlæggende rettigheder, vilkårlige anholdelser, indespærring i overfyldte lejre, manglende bevægelsesfrihed og stærkt begrænset adgang til uddannelse og sundhedspleje;

G. der henviser til, at Den Internationale Straffedomstols forundersøgelseskammer III den 14. november 2019 besluttede at give tilladelse til en undersøgelse af den ulovlige deportation af rohingyaer fra Myanmar til Bangladesh; der henviser til, at Myanmars regerings foranstaltninger ifølge den seneste rapport fra UNIFFM af 16. september 2019 fortsat er en del af et omfattende og systematisk angreb, der omfatter forfølgelse og andre forbrydelser mod menneskeheden rettet mod de tilbageværende rohingyaer i delstaten Rakhine;

H. der henviser til, at Den Internationale Domstol den 23. januar 2020 afsagde en kendelse om midlertidige foranstaltninger i den sag, som Gambia havde anlagt mod Myanmar vedrørende folkedrabskonventionen og rohingyaerne; der henviser til, at Myanmars regering, hvis forsvar blev ledet af Aung San Suu Kyi ved Den Internationale Domstol, har kaldt påstandene om folkedrab for et misvisende og ufuldstændigt faktuelt billede af situationen; der henviser til, at Myanmars regering har taget begrænsede skridt til at imødegå menneskerettighedskrænkelser gennem flere præsidentielle direktiver; der henviser til, at regeringen endnu ikke har ændret eller ophævet centrale love, der letter forskelsbehandlingen af rohingyaerne, herunder loven om statsborgerskab fra 1982;

I. der henviser til, at Parlamentet ved adskillige lejligheder har udtrykt sin fordømmelse af menneskerettighedskrænkelserne og de systematiske og omfattende angreb mod rohingyafolket; der henviser til, at myndighederne i Myanmar nægter at foretage en seriøs undersøgelse af menneskerettighedskrænkelserne mod rohingyaerne og stille gerningsmændene til ansvar; der henviser til, at de mest fremtrædende militærfolk, som førte tilsyn med angrebene mod rohingyaerne, fortsat bestrider deres stillinger; der henviser til, at myndighederne nægter at samarbejde med FN-mekanismer; der henviser til, at straffrihed er dybt rodfæstet i Myanmars politiske og retlige system; der henviser til, at ingen af de ad hoc-undersøgelseskommissioner og -bestyrelser, som er oprettet af Myanmars myndigheder, opfylder standarden for en upartisk, uafhængig, effektiv og grundig menneskerettighedsundersøgelse;

1. fordømmer på det kraftigste Myanmars væbnede styrkers kup mod den civile regering, som forsøger at tilsidesætte Myanmars befolknings stærke engagement i demokrati;

2. opfordrer indtrængende Myanmars militær til øjeblikkeligt og betingelsesløst at løslade alle politiske ledere og civilsamfundsaktivister, der er blevet anholdt; opfordrer til øjeblikkelig ophævelse af den ulovlige undtagelsestilstand og til, at der sættes en stopper for straffriheden i landet, til genindsættelse af den civile regering, til genetablering af en vej mod demokrati og til en hurtig åbning af parlamentet med deltagelse af alle valgte repræsentanter som anført i forfatningen;

3. udtrykker sin bekymring over Myanmars nuværende forfatning, som Myanmars befolkning blev påtvunget af militæret i en proces, der hverken var retfærdig eller fri, og som ikke afspejler folkets vilje eller interesser og på ulovlig vis giver militæret ekstraordinære og uberettigede beføjelser, som f.eks. en fast andel af pladser i parlamentet, fast statslig kontrol med visse ministerier og retten til at blokere eventuelle forfatningsmæssige ændringer; opfordrer indtrængende militæret og den retmæssigt valgte regering i Myanmar under præsident Win Myint til at indlede en fri og retfærdig proces til udarbejdelse og gennemførelse af en ny forfatning sammen med befolkningen i Myanmar med henblik på at skabe ægte demokrati og en stat, der arbejder for velfærd og velstand for alle mennesker i Myanmar, og som specifikt garanterer anerkendelse og repræsentation af alle etniske grupper i Myanmar, herunder rohingyaerne, og som sikrer sikkerhed, frihed, harmoni og fred for alle;

4. udtrykker dyb bekymring over, at befolkningen i Myanmar nu ikke blot står over for en humanitær krise med vedvarende krænkelser af menneskerettighederne, navnlig rettighederne for mindretal som rohingyaerne, og en sundhedskrise med et stigende antal covid-19-tilfælde, men også en politisk krise samt en demokratikrise;

5. opfordrer EU's delegation i Myanmar og medlemsstaternes ambassader til nøje at overvåge menneskerettigheds- og sundhedssituationen i Myanmar og sagerne om politiske ledere og civilsamfundsaktivister, der i øjeblikket er anholdt; anmoder EU's diplomatiske missioner om at tilbyde støtte til og eventuel beskyttelse af personer, der er i fare for forfølgelse, herunder ved at tilbyde et trygt sted på ambassader og lette indrejser med henblik på asyl eller muliggøre midlertidige tilflugtssteder; forventer, at Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) indtager en ledende rolle i koordineringen af en international humanitær og sundhedsmæssig indsats for befolkningen i Myanmar i hastetilfælde;

6. er af den opfattelse, at ASEAN om nødvendigt kan fungere som en kanal for bistand fra det internationale samfund til Myanmar, som det gjorde, efter cyklonen Nargis hærgede Myanmar i 2008; opfordrer endvidere ASEAN til at spille en aktiv rolle med hensyn til at mægle i den nuværende krise i Myanmar; mener, at valgobservationsmissioner kan være et effektivt redskab for ASEAN til at støtte den demokratiske konsolidering i dens medlemsstater, eftersom disse missioner giver valgprocessen en yderligere grad af legitimitet;

7. glæder sig over Rådets afgørelse fra 2020 om at forlænge de restriktive foranstaltninger over for Myanmar med yderligere tolv måneder indtil den 30. april 2021 og om at ændre listen over personer og enheder, der er omfattet af restriktive foranstaltninger; opfordrer indtrængende Rådet til at ændre mandatet for den nuværende ordning med restriktive foranstaltninger, således at den omfatter krænkelser af demokratiet, og til at udvide de målrettede sanktioner til ligeledes at omfatte hele Myanmars militærs ledelse, herunder højtstående general Min Aung Hlaing, højtstående vicegeneral Soe Win og alle dem, der er involveret i kuppet; opfordrer endvidere indtrængende Rådet til at ændre den nuværende ordning med restriktive foranstaltninger, således at der er mulighed for at opføre virksomheder på listen og udvide de målrettede sanktioner til ligeledes at omfatte Myanmars militærs og dets medlemmers store økonomiske besiddelser, som forsyner militæret med indtægter; opfordrer EU til at fremme international koordinering og multilaterale tiltag i denne henseende;

8. minder om, at Myanmar blev suspenderet fra ordningen "alt undtagen våben" (EBA) fra 1997 til 2013, men blev genindsat som begunstiget land under EBA-ordningen i 2013 på grundlag af demokratiseringstendensen i landet; understreger, at processen med øget dialog allerede blev indledt i 2018 med fokus på overholdelse af menneskerettighedskonventioner og arbejdstagerrettigheder; understreger, at kuppet genopretter tilstanden før demokratiseringsprocessen og undergraver betingelserne for at bevilge EBA-præferencer; opfordrer indtrængende Kommissionen til hurtigt at iværksætte en undersøgelse i henhold til artikel 19, stk. 1, litra a), i forordningen om den generelle præferenceordning (GSP) med henblik på at suspendere de handelspræferencer, som Myanmar, navnlig virksomheder tilhørende medlemmer af militæret, nyder godt af inden for specifikke sektorer, og til at holde Parlamentet behørigt underrettet om de skridt, der skal tages;

9. glæder sig over FN's Menneskerettighedsråds rapport A/HRC/42/CRP.3 af 5. august 2019, der anfører, at virksomheder med handelsmæssige forbindelser med Myanmars militær og dets konglomerater, Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL) og Myanmar Economic Corporation (MEC), med alle dets datterselskaber støtter Tatmadaws finansielle kapacitet; anmoder i denne forbindelse EU og dets medlemsstater om at fremme vedtagelsen af en resolution ved FN's næste Menneskerettighedsråd for at undersøge krænkelser og risici i forbindelse med militærkuppet og anmode FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder om at udarbejde en database over erhvervsvirksomheder, der bidrager til eller drager økonomisk fordel af deres forretningskontrakter med Myanmars militær og dets konglomerater;

10. glæder sig over, at der i Kommissionens arbejdsprogram for 2021 er medtaget et lovgivningsinitiativ om obligatorisk lovgivning om due diligence i forsyningskæden med hensyn til menneskerettigheder og miljø; mener, at en sådan lovgivning med henblik på effektivt at imødegå tvangsarbejde og andre menneskerettighedskrænkelser i virksomheders forsyningskæder også bør indeholde et forbud mod at bringe de pågældende varer i omsætning på EU-markedet; opfordrer indtrængende Kommissionen til omgående at udsende rådgivning til EU-baserede virksomheder for at advare dem om de menneskerettighedsmæssige, omdømmemæssige og juridiske risici ved at handle med Myanmars militær og også til at støtte EU-baserede virksomheder i at etablere og intensivere økonomiske forbindelser med virksomheder, der ejes af private civile enheder; opfordrer endvidere indtrængende Kommissionen til at sikre, at ingen EU-midler bidrager til Myanmars militærs operationer og velstand, hvilket kunne være tilfældet med Kommissionens gennemførelsesafgørelse om finansiering af det årlige handlingsprogram til fordel for Asien for 2020, del 2, som gjorde det muligt for Myanmars regering at tackle krisen i delstaten Rakhine gennem Union Enterprise for Humanitarian Assistance, Resettlement and Development in Rakhine (UEHRD), hvilket var til økonomisk fordel for militæret;

11. opfordrer indtrængende EU-baserede virksomheder til at udvise grundig due diligence på menneskerettighedsområdet og til at sikre, at de ikke har nogen tilknytning til Myanmars sikkerhedsstyrker, deres individuelle medlemmer eller enheder, der ejes eller kontrolleres af dem, og at de hverken direkte eller indirekte bidrager til militærets undertrykkelse af demokrati og menneskerettigheder; opfordrer EU-baserede virksomheder, herunder moderselskaber og datterselskaber, til hurtigst muligt at revurdere deres forretningsforbindelser i Myanmar og afbryde alle forbindelser med selskaber, der har tilknytning til militæret; opfordrer EU-baserede virksomheder til at offentliggøre alle relevante oplysninger, herunder navne, adresser og ejerskab, om datterselskaber, leverandører og forretningspartnere i deres værdikæde i Myanmar; glæder sig i denne forbindelse over meddelelsen af 5. februar 2021 fra Kirin Holdings Company Limited om, at de vil afslutte deres nuværende joint venture-partnerskab med Myanmar Economic Holdings Public Company Limited;

12. opfordrer EU og medlemsstaterne til at fremme international koordinering for at forhindre, at ulovlige varer eksporteres ulovligt fra Myanmar, hvilket især ville være til økonomisk fordel for militæret, og til at standse produktionen af ulovlige varer, navnlig udnyttelsen af naturressourcer såsom ulovligt fældet træ;

13. opfordrer Rådet til at revidere og eventuelt ændre EU's våbenembargo mod Myanmar for at sikre, at embargoen omfatter alle produkter og alt udstyr med dobbelt anvendelse, herunder overvågningsudstyr, der kan anvendes af militæret i dets undertrykkelse af rettigheder og meningsforskelle;

14. opfordrer EU og medlemsstaterne til at gå forrest i bestræbelserne på at opnå enhed i FN's Sikkerhedsråd i dets fordømmelse af militærkuppet i Myanmar og opfordrer Folkerepublikken Kina til at ophæve sin blokering i denne henseende; opfordrer indtrængende FN's Sikkerhedsråd til at vedtage målrettede individuelle sanktioner, herunder rejseforbud og indefrysning af aktiver, mod dem, der ser ud til at være ansvarlige for kuppet og alvorlige forbrydelser i henhold til folkeretten, og til at indføre en omfattende global våbenembargo mod Myanmar og derved suspendere al direkte og indirekte levering, salg eller overførsel, herunder transit og omladning, af alle våben og produkter med dobbelt anvendelse, ammunition og andet militær- og sikkerhedsudstyr samt tilbud om uddannelse eller anden militær og sikkerhedsmæssig bistand;

15. glæder sig over afgørelsen fra Den Internationale Straffedomstol (ICC) om at give tilladelse til en undersøgelse af deportationen af rohingyaer fra Myanmar til Bangladesh; opfordrer endnu en gang Myanmar til at undertegne Romstatutten for ICC; opfordrer FN's Sikkerhedsråd til at indbringe situationen i Myanmar for ICC, herunder alle forbrydelser under dens jurisdiktion, der er begået mod rohingyaerne, eller til at oprette en international ad hoc-straffedomstol; gentager sin opfordring til EU og dets medlemsstater om at gå i spidsen i FN's Sikkerhedsråd med anmodningen om at indbringe situationen i Myanmar for ICC; glæder sig endvidere over Den Internationale Straffedomstols oprindelige kendelse om indikation for midlertidige foranstaltninger i sagen vedrørende anvendelsen af konventionen om forebyggelse af og straf for folkedrab (Gambia mod Myanmar);

16. glæder sig i denne forbindelse meget over EU's lederskab i forbindelse med oprettelsen af FN's uafhængige undersøgelsesmekanisme for Myanmar (IIMM) med henblik på at indsamle, konsolidere, bevare og analysere beviser for de mest alvorlige internationale forbrydelser og overtrædelser, der er begået i Myanmar siden 2011; opfordrer indtrængende Myanmar til at samarbejde med internationale bestræbelser på at sikre ansvarlighed, herunder ved endelig at give IIMM fuld adgang til landet; opfordrer EU, dets medlemsstater og det internationale samfund til at sikre, at IIMM har den nødvendige støtte, herunder finansiel støtte, til at gennemføre sit mandat;

17. er foruroliget over den nylige rapport A/HRC/45/5 af 3. september 2020 fra FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder, der beskriver igangværende og alvorlige krænkelser af rohingyaernes og andre mindretals menneskerettigheder i flere dele af Myanmar; opfordrer indtrængende Myanmars regering til at træffe de nødvendige foranstaltninger til øjeblikkeligt at sætte en stopper for disse menneskerettighedskrænkelser, herunder seksuel og kønsbaseret vold;

18. fastholder, at Myanmars myndigheder skal sikre rohingyaernes sikre, velordnede og lovlige tilbagevenden under ledelse af FN, når betingelserne for tilbagevenden er opfyldt; bekræfter på ny princippet om non-refoulement og insisterer på, at ingen flygtninge bør tvinges til at vende tilbage til Myanmar; opfordrer indtrængende Myanmars regering til straks fuldt ud at gennemføre henstillingerne fra det rådgivende udvalg om Rakhine og Den Internationale Domstols kendelse og til at udpege et gennemførelsesorgan så hurtigt som muligt; tilskynder EU, FN og andre internationale aktører til at støtte denne proces;

19. tilskynder Myanmar til at undertegne og ratificere den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder; tilskynder endvidere Myanmar til at ratificere de fire grundlæggende ILO-konventioner, som det endnu ikke har ratificeret, nemlig konventionen om retten til at organisere sig og føre kollektive forhandlinger fra 1949 (nr. 98), konventionen om lige løn fra 1951 (nr. 100), konventionen om afskaffelse af tvangsarbejde fra 1957 (nr. 105) og konventionen vedrørende forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv fra 1958 (nr. 111); opfordrer indtrængende Myanmar til hurtigt at reagere på de anmodninger fra ILO's kontrolmekanisme, som landet har modtaget gentagne gange gennem mange år, navnlig med hensyn til tvangsarbejde og børnearbejde samt foreningsfrihed;

20. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Myanmars legitime regering og parlament, Myanmars præsident Win Myint, Myanmars statsrådgiver Aung San Suu Kyi, Myanmars Tatmadaw, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, ASEAN's generalsekretær, ASEAN's Mellemstatslige Menneskerettighedskommission, FN's særlige rapportør for menneskerettighedssituationen i Myanmar, FN's højkommissær for flygtninge og FN's Menneskerettighedsråd. 

 

Seneste opdatering: 10. februar 2021
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik