Предложение за резолюция - B9-0118/2021Предложение за резолюция
B9-0118/2021

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно хуманитарното и политическото положение в Йемен

8.2.2021 - (2021/2539(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
внесено съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността

Ларс Патрик Берг, Доминик Билд, Як Мадисон
от името на групата ID

Процедура : 2021/2539(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B9-0118/2021
Внесени текстове :
B9-0118/2021
Гласувания :
Приети текстове :

B9‑0118/2021

Резолюция на Европейския парламент относно хуманитарното и политическото положение в Йемен

(2021/2539(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г., и по-специално член 1 от него,

 като взе предвид Римския статут на Международния наказателен съд (1998 г.),

 като взе предвид резолюциите на Съвета за сигурност на ООН относно Йемен,

 като взе предвид изявленията от 9 февруари 2021 г. на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно хуманитарното и политическото положение в Йемен,

 като взе предвид Споразумението от Рияд от 5 ноември 2019 г.,

 като взе предвид предишните си резолюции относно Йемен,

 като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че кризата в Йемен е една от най-сериозните хуманитарни кризи в света; като има предвид, че в резултат на продължаващия конфликт йеменските граждани изпитват неописуеми трудности и страдания; като има предвид, че според изявлението на Съвета за сигурност на ООН от 13 декември 2020 г. най-малко 13,5 милиона души в Йемен са застрашени от глад;

Б. като има предвид, че догматичният подход на международната общност, изразен в различните резолюции и изявления на Съвета за сигурност на ООН, отрича правото на йеменците на действително самоопределение;

В. като има предвид, че президентът на Йемен, заедно с неговото правителство, продължава да се намира в Саудитска Арабия и трябва да поиска разрешение, за да се завърне в родината си;

Г. като има предвид, че Споразумението от Рияд беше обявено с голяма тържественост, но не успя да осигури работещ политически процес;

Д. като има предвид, че в изявлението на Съвета за сигурност на ООН от 13 декември 2020 г. се призовава за йеменско решение на йеменските проблеми, въпреки че в действителност както политическият, така и военният процес се диктуват от други държави;

Е. като има предвид, че съгласно изявление на Айдарус ал-Зубайди, ръководител на Южния преходен съвет, Споразумението от Рияд бележи преходен период, преди преразпределението на властта към Юга;

1. изразява сериозна загриженост във връзка с продължаващото хуманитарно положение в Йемен; осъжда най-категорично продължаващото насилие в Йемен, по-специално нападенията срещу цивилни граждани;

2. изразява съжаление относно политиката да се пренебрегват йеменските политически и граждански групи и да се възлагат на други държави в региона решенията в областта на политиката и сигурността;

3. признава, че ангажиментът за териториалната цялост на Йемен е в основата на бедственото хуманитарно положение в Йемен, и призовава Съвета за сигурност на ООН да разгледа всички възможности за политическо решение, включително решение за две държави;

4. изразява дълбока загриженост, че Съветът за сигурност на ООН позволява на трети страни да прилагат собствената си политика в Йемен, като по този начин дава възможност на държавите да използват вътрешния конфликт, за да водят война чрез посредници, която има тежки последици за йеменските цивилни граждани;

5. изразява загриженост, че ангажиментите, поети в рамките на Споразумението от Рияд, по-специално военните протоколи, редовно се пренебрегват, както и че продължава да бъде трудно да се намери политическо решение, вследствие на което милиони цивилни граждани, включително деца, са осъдени на глад и болести;

6. подчертава, че не може да има каквото и да било хуманитарно решение на кризата, докато Йемен няма функциониращо правителство; призовава Съвета за сигурност на ООН да гарантира установяването на прозрачен политически процес, включващ всички съответни йеменски участници, без намеса от трети страни и техни представители;

7. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, Европейската служба за външна дейност, правителствата и парламентите на държавите членки и правителството на Република Йемен.

 

Последно осъвременяване: 10 февруари 2021 г.
Правна информация - Политика за поверителност