Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B9-0118/2021Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B9-0118/2021

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl humanitarinės ir politinės padėties Jemene

8.2.2021 - (2021/2539(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį

Lars Patrick Berg, Dominique Bilde, Jaak Madison
ID frakcijos vardu

Procedūra : 2021/2539(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B9-0118/2021
Pateikti tekstai :
B9-0118/2021
Balsavimas :
Priimti tekstai :

B9‑0118/2021

Europos Parlamento rezoliucija dėl humanitarinės ir politinės padėties Jemene

(2021/2539(RSP))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į 1966 m. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, ypač į jo 1 straipsnį,

 atsižvelgdamas į 1998 m. Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statutą,

 atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijas dėl Jemeno,

 atsižvelgdamas į 2021 m. vasario 9 d. Komisijos pirmininko pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimą dėl padėties Jemene,

 atsižvelgdamas į 2019 m. lapkričio 5 d. Rijado susitarimą,

 atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Jemeno,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi krizė Jemene yra viena iš rimčiausių humanitarinių krizių pasaulyje; kadangi Jemeno piliečiai dėl besitęsiančio konflikto patyrė neapsakomų sunkumų ir kančių; kadangi, remiantis JT Saugumo Tarybos 2020 m. gruodžio 13 d. pareiškimu, ne mažiau kaip 13,5 mln. žmonių Jemene gresia badas;

B. kadangi tarptautinės bendruomenės dogmatinis požiūris, išreikštas įvairiose JT Saugumo Tarybos rezoliucijose ir pareiškimuose, prieštarauja Jemeno žmonių teisei į tikrą apsisprendimą;

C. kadangi Jemeno prezidentas ir toliau yra Saudo Arabijoje kartu su savo vyriausybe ir turi prašyti leidimo grįžti į tėvynę;

D. kadangi Rijado susitarimas buvo iškilmingai paskelbtas, tačiau juo nepavyko užtikrinti veiksmingo politinio proceso;

E. kadangi 2020 m. gruodžio 13 d. JT Saugumo Tarybos pareiškime raginama, kad patys Jemeno žmonės rastų Jemeno problemų sprendimą, nors iš tikrųjų ir politinį, ir karinį procesą diktuoja kitos šalys;

F. kadangi Pietų pereinamojo laikotarpio tarybos vadovas Aidarous al-Zubaidi pareiškime pasakė, kad, jo nuomone, Rijado susitarimas pažymėjo pereinamąjįs laikotarpį, kol valdžia bus perduota Pietų Jemenui;

1. reiškia didelį susirūpinimą dėl tebesitęsiančios humanitarinės padėties Jemene; kuo griežčiausiai smerkia tebesitęsiantį smurtą Jemene ir ypač išpuolius prieš civilius gyventojus;

2. smerkia Jemeno politinių ir pilietinių grupių ignoravimo politiką ir politinių bei saugumo sprendimų perdavimą kitoms regiono valstybėms;

3. pripažįsta, kad įsipareigojimas užtikrinti Jemeno teritorinį vientisumą yra sunkios humanitarinės padėties Jemene pagrindas, ir ragina JT Saugumo Tarybą išnagrinėti visas politinio sprendimo galimybes, įskaitant dviejų valstybių sambūviu pagrįstą sprendimą;

4. išreiškia didelį susirūpinimą dėl to, kad JT Saugumo Taryba leidžia trečiosioms šalims įgyvendinti savo politiką Jemene, tokiu būdu sudarydama sąlygas valstybėms pasinaudoti vidaus konfliktu siekiant kurstyti per išorės subjekut vykdomą karą, kuris turi sunkių padarinių Jemeno civiliams gyventojams;

5. reiškia susirūpinimą dėl to, kad nuolat ignoruojami įsipareigojimai, prisiimti pagal Rijado susitarimą, ypač karinius protokolus, ir kad politinis sprendimas tebėra neefektyvus, todėl milijonai civilių gyventojų, įskaitant vaikus, pasmerkiami badui ir ligoms;

6. pabrėžia, kad kol Jemenas neturi veikiančios vyriausybės negalima rasti jokio humanitarinio krizės sprendimo, ir ragina JT Saugumo Tarybą užtikrinti, kad būtų pradėtas skaidrus politinis procesas, kuriame dalyvautų visi atitinkami Jemeno subjektai, be trečiųjų šalių ir jų įgaliotinių kišimosi;

7. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai, Europos išorės veiksmų tarnybai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams ir Jemeno Respublikos vyriausybei.

 

Atnaujinta: 2021 m. vasario 10 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika