Rezolūcijas priekšlikums - B9-0118/2021Rezolūcijas priekšlikums
B9-0118/2021

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par humanitāro un politisko situāciju Jemenā

8.2.2021 - (2021/2539(RSP))

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētājas vietnieka / Savienības augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,
saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. punktu

Lars Patrick Berg, Dominique Bilde, Jaak Madison
ID grupas vārdā

Procedūra : 2021/2539(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B9-0118/2021
Iesniegtie teksti :
B9-0118/2021
Pieņemtie teksti :

B9-0118/2021

Eiropas Parlamenta rezolūcija par humanitāro un politisko situācija Jemenā

(2021/2539(RSP))

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā 1966. gada Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām un it īpaši tā 1. pantu,

 ņemot vērā Starptautiskās Krimināltiesas 1998. gada Romas statūtus,

 ņemot vērā ANO Drošības padomes rezolūcijas par Jemenu,

 ņemot vērā Komisijas priekšsēdētājas vietnieka / Savienības augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos 2021. gada 9. februāra paziņojumu par humanitāro un politisko situāciju Jemenā,

 ņemot vērā 2019. gada 5. novembra Rijādas nolīgumu,

 ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Jemenu,

 ņemot vērā Reglamenta 132. panta 2. punktu,

A. tā kā krīze Jemenā ir viena no smagākajām humanitārajām krīzēm pasaulē; tā kā Jemenas iedzīvotāji pašreizējā konflikta dēļ ir saskārušies ar neaprakstāmām grūtībām un ciešanām; tā kā saskaņā ar ANO Drošības padomes 2020. gada 13. decembra paziņojumu vismaz 13,5 miljoni cilvēku Jemenā ir pakļauti bada riskam;

B. tā kā starptautiskās sabiedrības dogmatiskā pieeja, kas pausta dažādajās ANO Drošības padomes rezolūcijās un paziņojumos, liedz Jemenas iedzīvotājiem tiesības uz patiesu pašnoteikšanos;

C. tā kā Jemenas prezidents un tā valdība joprojām atrodas Saūda Arābijā un tā kā viņam ir jālūdz atļauja, lai varētu atgriezties dzimtenē;

D. tā kā Rijādas nolīgums tika skaļi izsludināts, taču ar tā palīdzību nav izdevies panākt prakstiski realizējamu politisko procesu;

E. tā kā ANO Drošības padomes 2020. gada 13. decembra paziņojumā prasīts risinājumu Jemenas problēmām rast iekšzemē, lai gan faktiski gan politisko, gan militāro procesu diktē citas valstis;

F. tā kā Dienvidu pārejas padomes vadītājs Aidarous al-Zubaidi kādā no paziņojumiem ir norādījis, ka, viņaprāt, Rijādas nolīgums iezīmē pārejas periodu, pirms vara no jauna tiek piešķirta Dienvidiem,

1. pauž nopietnas bažas par pašreizējo humanitāro situāciju Jemenā; ar vislielāko stingrību nosoda Jemenā notiekošo vardarbību un it īpaši pret civiliedzīvotājiem vērstos uzbrukumus;

2. pauž nožēlu par politiku ignorēt Jemenas politiskās un pilsoniskās grupas un par politisko un drošības risinājumu meklēšanas uzticēšanu citām reģiona valstīm;

3. atzīst, ka apņemšanās nodrošināt Jemenas teritoriālo integritāti ir Jemenas smagās humanitārās situācijas pamatā, un prasa ANO Drošības padomei izskatīt visas politiska noregulējuma iespējas, tostarp divu valstu risinājumu;

4. pauž nopietnas bažas par to, ka ANO Drošības padome ļauj trešām personām Jemenā īstenot pašām savu politiku, tādējādi ļaujot valstīm izmantot iekšējo konfliktu, lai vestu pastarpinātu karu ar smagām sekām Jemenas civiliedzīvotājiem;

5. pauž bažas, ka saskaņā ar Rijādas nolīgumu uzņemtās saistības, it īpaši militārie protokoli, tiek regulāri ignorētas, ka politiska risinājuma rašana joprojām ir grūti izpildāms uzdevums un ka tā rezultātā miljoniem civiliedzīvotāju, tostarp bērnu, ir nolemti badam un slimībām;

6. uzsver, ka humanitāru risinājumu šai krīzei nebūs iespējams rast, kamēr Jemenā nebūs funkcionējošas valdības, un aicina ANO Drošības padomi nodrošināt, ka tiek ieviests pārredzams politiskais process, kurā tiktu iesaistīti visi attiecīgie dalībnieki no Jemenas puses un kurā neiejauktos trešās personas un to pilnvarotie pārstāvji;

7. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētājas vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos, Eiropas Ārējās darbības dienestam, dalībvalstu valdībām un parlamentiem un Jemenas Republikas valdībai.

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 10. februāris
Juridisks paziņojums - Privātuma politika