Ontwerpresolutie - B9-0118/2021Ontwerpresolutie
B9-0118/2021

ONTWERPRESOLUTIE over de humanitaire en politieke situatie in Jemen

8.2.2021 - (2021/2539(RSP))

naar aanleiding van een verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid
ingediend overeenkomstig artikel 132, lid 2, van het Reglement

Lars Patrick Berg, Dominique Bilde, Jaak Madison
namens de ID-Fractie

Procedure : 2021/2539(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
B9-0118/2021
Ingediende teksten :
B9-0118/2021
Stemmingen :
Aangenomen teksten :

B9‑0118/2021

Resolutie van het Europees Parlement over de humanitaire en politieke situatie in Jemen

(2021/2539(RSP))

Het Europees Parlement,

 gezien het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten uit 1966, en met name artikel 1,

 gezien het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof van 1998,

 gezien de resoluties van de VN-Veiligheidsraad over Jemen,

 gezien de verklaring van 9 februari 2021 van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de humanitaire en politieke situatie in Jemen,

 gezien het akkoord van Riyad van 5 november 2019,

 gezien zijn eerdere resoluties over Jemen,

 gezien artikel 132, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat de crisis in Jemen een van de ernstigste humanitaire crises ter wereld is; overwegende dat de Jemenieten onbeschrijfelijke moeilijkheden en leed hebben ervaren als gevolg van het aanhoudende conflict; overwegende dat volgens de verklaring van de VN-Veiligheidsraad van 13 december 2020 ten minste 13,5 miljoen mensen dreigen te verhongeren in Jemen;

B. overwegende dat de dogmatische benadering van de internationale gemeenschap, zoals verwoord in de verschillende resoluties en verklaringen van de VN-Veiligheidsraad, de Jemenieten het recht op echte zelfbeschikking ontzegt;

C. overwegende dat de president van Jemen nog steeds in Saudi-Arabië is gevestigd, samen met zijn regering, en toestemming moet vragen om naar zijn thuisland terug te keren;

D. overwegende dat het akkoord van Riyad met veel ophef werd aangekondigd, maar geen werkbaar politiek proces heeft opgeleverd;

E. overwegende dat de VN-Veiligheidsraad in zijn verklaring van 13 december 2020 oproept tot een Jemenitische oplossing voor Jemenitische problemen, hoewel het politieke en militaire proces in werkelijkheid door andere landen wordt voorgeschreven;

F. overwegende dat Aidarous al-Zubaidi, hoofd van de Zuidelijke Overgangsraad, heeft verklaard dat het akkoord van Riyad volgens hem een overgangsperiode inluidde voordat de macht weer aan het Zuiden werd toegekend;

1. is ernstig bezorgd over de aanhoudende humanitaire situatie in Jemen; veroordeelt in de krachtigste bewoordingen het aanhoudende geweld in Jemen, en met name de aanvallen op burgers;

2. betreurt het beleid om de Jemenitische politieke en maatschappelijke groeperingen te negeren en politieke en veiligheidsoplossingen uit te besteden aan andere staten in de regio;

3. erkent dat toewijding aan de territoriale integriteit van Jemen de kern vormt van de rampzalige humanitaire situatie in Jemen en verzoekt de VN-Veiligheidsraad alle opties voor een politieke regeling te onderzoeken, met inbegrip van een tweestatenoplossing;

4. is ernstig bezorgd over het feit dat de VN-Veiligheidsraad derde partijen in staat stelt hun eigen beleid uit te voeren in Jemen, waardoor staten het interne conflict kunnen gebruiken om een “oorlog op afstand” voort te zetten met verwoestende gevolgen voor de Jemenitische burgers;

5. merkt met bezorgdheid op dat de in het kader van het akkoord van Riyad gedane toezeggingen, met name de militaire protocollen, stelselmatig worden genegeerd en dat een politieke oplossing nog steeds moeilijk te vinden is, waardoor miljoenen burgers, onder wie kinderen, worden veroordeeld tot honger en ziekte;

6. benadrukt dat er geen humanitaire oplossing voor de crisis kan zijn zolang Jemen geen functionerende regering heeft, en roept de VN-Veiligheidsraad ertoe op te zorgen voor een transparant politiek proces waarbij alle relevante Jemenitische actoren worden betrokken, zonder inmenging van derden of hun gevolmachtigden;

7. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, de Europese Dienst voor extern optreden, de regeringen en parlementen van de lidstaten, en de regering van de Republiek Jemen.

 

Laatst bijgewerkt op: 10 februari 2021
Juridische mededeling - Privacybeleid