Forslag til beslutning - B9-0120/2021Forslag til beslutning
B9-0120/2021

FORSLAG TIL BESLUTNING om situationen i Myanmar

8.2.2021 - (2021/2540(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2

Kati Piri, Marianne Vind, Tonino Picula
for S&D-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B9-0116/2021

Procedure : 2021/2540(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B9-0120/2021
Indgivne tekster :
B9-0120/2021
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

B9‑0120/2021

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Myanmar

(2021/2540(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til sine tidligere beslutninger om Myanmar, navnlig beslutningerne af 21. maj 2015[1], 7. juli 2016[2], 15. december 2016[3], 14. september 2017[4], 14. juni 2018[5], 13. september 2018[6] og 19. september 2019[7],

 der henviser til erklæringen af 2. februar 2021 fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR) på vegne af Den Europæiske Union om Myanmar,

 der henviser til erklæringen fra NF/HR af 1. februar 2021 om Myanmar,

 der henviser til G7-udenrigsministernes erklæring af 3. februar 2021,

 der henviser til G7-udenrigsministrenes kommuniké af 6. april 2019, særlig punkt 41,

 der henviser til den fælles erklæring af 29. januar 2021 fra diplomatiske repræsentationer i Myanmar om støtte til Myanmars overgang til demokrati og bestræbelser på at fremme fred, menneskerettigheder og udvikling i landet,

 der henviser til FN's Sikkerhedsråds pressemeddelelse af 4. februar 2021 om situationen i Myanmar,

 der henviser til Rådets afgørelse 2013/184/FUSP af 22. april 2013 om restriktive foranstaltninger over for Myanmar/Burma[8] og Rådets efterfølgende afgørelser om forlængelse af sanktionerne, herunder Rådets afgørelse (FUSP) 2020/563 af 23. april 2020 om ændring af afgørelse 2013/184/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Myanmar/Burma[9], som forlængede foranstaltningerne indtil den 30. april 2021,

 der henviser til EU's meddelelse af 2. juli 2020 om, at det vil suspendere 98 mio. USD (134,6 mia. MMK) af Myanmars gæld,

 der henviser til den sjette dialogrunde om menneskerettigheder mellem Den Europæiske Union og Myanmar, der blev afholdt den 14. oktober 2020,

 der henviser til erklæringen af 1. februar 2021 fra formanden for Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationer (ASEAN) om udviklingen i Republikken Myanmarunionen,

 der henviser til principperne i ASEAN-chartret, herunder overholdelse af principperne om demokrati, retsstat og god regeringsførelse samt respekt for og beskyttelse af menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder,

 der henviser til erklæringen fra FN's generalsekretærs talsmand af 31. januar 2021 om Myanmar,

 der henviser til redegørelsen fra FN's særlige rapportør af 1. september 2020 om menneskerettighedssituationen i Myanmar og til hans erklæring af 1. februar 2021,

 der henviser til FN's Menneskerettighedsråds rapport af 8. august 2018 om de detaljerede resultater fra den uafhængige internationale undersøgelsesmission vedrørende Myanmar (IIFFMM), til FN's Menneskerettighedsråds resolution af 3. oktober 2018 om menneskerettighedssituationen for rohingyamuslimer og andre mindretal i Myanmar, til FN's Menneskerettighedsråds rapport af 7. august 2019 om FN's uafhængige undersøgelsesmekanisme for Myanmar og til FN's Menneskerettighedsråds rapport af 5. august 2019 om Myanmars væbnede styrkers økonomiske interesser,

 der henviser til FN's Menneskerettighedsråds rapport af 22. august 2019 om seksuel og kønsbaseret vold i Myanmar og de etniske konflikters kønsspecifikke konsekvenser,

 der henviser til Republikken Myanmarunionens forfatning fra 2018,

 der henviser til erklæringen fra Myanmarunionens valgkommission af 28. januar 2021,

 der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948,

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at der blev afholdt parlamentsvalg i Myanmar den 8. november 2020 i overensstemmelse med de demokratiske fremskridt, der er gjort i landet siden militærstyrets ophør i 2010; der henviser til, at dette kun var det andet reelle valg med flere kandidater efter næsten 50 års militærdiktatur;

B. der henviser til, at den høje valgdeltagelse utvetydigt signalerede støtte til demokratiet fra Myanmars befolkning;

C. der henviser til, at partiet Den Nationale Liga for Demokrati under ledelse af statsrådgiveren Aung San Suu Kyi vandt 83,2 % af de mandater, der var på valg;

D. der henviser til, at menneskerettighedsorganisationer forud for valget gav udtryk for bekymring over den forfatningsmæssige tildeling af 25 % af mandaterne i begge kamre i nationalforsamlingen til Myanmarunionens væbnede styrker (Tatmadaw); der henviser til, at Tatmadaw i henhold til forfatningen fra 2008 kontrollerer ministerierne for indenrigsanliggender, grænseanliggender og forsvar, udnævner en af landets to vicepræsidenter og ikke er underlagt demokratisk kontrol;

E. der henviser til, at Tatmadaw og dets politiske stedfortræder, Unionens solidaritets- og udviklingsparti (USDP), i de seneste uger har øget påstandene om uregelmæssigheder i forbindelse med valget og opfordret valgkommissionen til at gribe ind; der henviser til, at valget den 8. november medførte yderligere tab af stemmer til USDP i hele landet; der henviser til, at der ikke er blevet fremlagt dokumentation for vedvarende og koordineret valgsvindel;

F. der henviser til, at valgkommissionen har bekræftet parlamentsvalgets regelmæssighed og opfordret dem, der er bekymrede over mulig valgsvindel, til at søge sagen behandlet gennem de rette lovlige kanaler; der henviser til, at valgkommissionen den 29. januar 2021 formelt afviste Tatmadaws påstande om valgsvindel;

G. der henviser til, at Tatmadaw under ledelse af den øverstkommanderende for Myanmars væbnede styrker, general Min Aung Hlaing, erklærede undtagelsestilstand i ét år og overtog magten i landet ved at konsolidere kontrollen over den lovgivende, dømmende og udøvende magt; der henviser til, at Tatmadaw herved forhindrede den officielle indsættelse af Myanmars nyvalgte parlament og valget af præsidenten og parlamentsformændene den 1. februar 2021;

H. der henviser til, at dette statskup udgør en klar overtrædelse af Myanmars forfatning fra 2008; der henviser til, at forfatningen kun giver mulighed for midlertidig militær magtovertagelse i en undtagelsestilstand, hvis Myanmars præsident træffer en afgørelse herom; der henviser til, at Myanmars præsident ikke har truffet en sådan afgørelse; der henviser til, at general Min Aung Hlaing den 28. januar 2021 foreslog, at forfatningen ophæves;

I. der henviser til, at Tatmadaw efter statskuppet erklærede, at målet med den militære magtovertagelse var at genetablere valgkommissionen og sikre afholdelsen af et frit og retfærdigt valg; der henviser til, at Tatmadaw den 3. februar 2021 udpegede en ny valgkommissionen bestående af seks medlemmer;

J. der henviser til, at lederne af den civile regering, herunder statsrådgiveren Aung San Suu Kyi og præsident U Win Myint, er blevet fængslet, og at deres opholdssted er ukendt;

K. der henviser til, at statsrådgiveren Aung San Suu Kyi er blevet anklaget for at være i besiddelse af ulovligt importerede walkie-talkier; der henviser til, at præsident U Win Myint er blevet anklaget for at overtræde lovgivningen om restriktioner i forbindelse med coronavirus; der henviser til, at statsrådgiverens øverste rådgiver, Win Htein, den 5. februar 2021 blev anholdt, efter at han havde kritiseret kuppet;

L. der henviser til, at hundredvis af embedsmænd, medlemmer af det nye parlament, medlemmer af Aung San Suu Kyis Nationale Liga for Demokrati og aktivister angiveligt er blevet frihedsberøvet eller tilbageholdes i husarrest;

M. der henviser til, at der er rapporteret om en stærk tilstedeværelse af politi i Myanmars hovedstad Yangon, og at kommunikationsnetværk og internetforbindelser i Yangon og Naypyidaw, herunder mobilnet og wi-fi-netværk, i vid udstrækning er blevet afbrudt eller lukket; der henviser til, at Tatmadaw den 5. februar 2021 under henvisning til udbredelsen af falske nyheder beordrede, at adgangen til tre vigtige sociale medieplatforme blev blokeret; der henviser til, at der den 6. februar 2021 var en næsten total afbrydelse af internettet;

N. der henviser til, at den militære magtovertagelse truer med at slå Myanmars spirende demokratiske konsolidering tilbage; der henviser til, at selv om Tatmadaw fortsat styrede dele af Myanmars regering, har der i det seneste årti været afholdt to demokratiske valg, sket en lempelse af begrænsningerne for medierne og civilsamfundet, og flere politiske fanger er blevet løsladt;

O. der henviser til, at tusindvis af mennesker deltog i folkelige protester mod hærens magtovertagelse og anholdelser i weekenden omkring den 6. februar 2021; der henviser til, at protesterne i løbet af ugen er forstummet i lyset af Tatmadaws brutale undertrykkelse inden landets overgang til demokrati;

P. der henviser til, at dette skridt væk fra Myanmars demokratiske overgang hurtigt kan få destabiliserende konsekvenser for den bredere region i Sydøstasien; der henviser til, at den indonesiske præsident Joko Widodo og den malaysiske premierminister Muhyiddin Yassin den 5. februar 2021 opfordrede til et særligt ASEAN-møde om spørgsmålet;

Q. der henviser til, at militæret i de seneste år angiveligt har begået alvorlige menneskerettighedskrænkelser og grusomheder, herunder voldtægt og krigsforbrydelser, i delstaterne Rakhine, Kachin og Shan, hvilket har foranlediget Den Internationale Straffedomstol (ICC) til at iværksætte en undersøgelse med særligt hensyn til situationen for rohingyamindretallet; der henviser til, at IIFFMM har opfordret til efterforskning og retsforfølgning af general Min Aung Hlaing for folkedrab i den nordlige del af delstaten Rakhine samt for forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser i delstaterne Rakhine, Kachin og Shan;

R. der henviser til, at EU konsekvent har opfordret til, at de ansvarlige for sådanne forbrydelser stilles til regnskab, og har støttet de resolutioner, der blev vedtaget i FN's Menneskerettighedsråd den 27. september 2018 og i FN's Generalforsamlings 3. Komité den 16. november 2018; der henviser til, at de mest fremtrædende militærfolk, som førte tilsyn med angrebene mod rohingyaerne, fortsat bestrider deres stillinger og har deltaget i kuppet;

S. der henviser til, at Rådet den 23. april 2020 forlængede de restriktive foranstaltninger over for Myanmar med et år indtil den 30. april 2021, herunder indefrysning af aktiver og rejseforbud for 14 højtstående militærfolk, grænsevagter og politifolk i Myanmar, der er ansvarlige for menneskerettighedskrænkelser begået mod rohingyabefolkningen, landsbyboere, der tilhører etniske mindretal, og civile i delstaterne Rakhine, Kachin og Shan; der henviser til, at general Min Aung Hlaing og næstkommanderende general Soe Win ikke er blevet pålagt restriktive foranstaltninger;

T. der henviser til, at Tatmadaw får sin indkomst fra en bred vifte af virksomheder, herunder inden for bygge-, bank-, fremstillings-, turisme- og naturressourcesektoren; der henviser til, at Tatmadaws øverste ledelse, herunder general Min Aung Hlaing og general Soe Win, ejer og påvirker Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL) og Myanmar Economic Corporation (MEC) samt deres datterselskaber og tilknyttede selskaber;

U. der henviser til, at udenlandske virksomheder, herunder EU-virksomheder, har kommercielle forbindelser med Tatmadaws virksomheder; der henviser til, at IIFFMM har fastslået, at enhver udenlandsk forretningsaktivitet, der involverer Tatmadaw og konglomeraterne MEHL og MEC, udgør en stor risiko for at bidrage til eller være forbundet med krænkelser af den internationale menneskerettighedslovgivning og den humanitære folkeret;

V. der henviser til, at IIFFMM har anbefalet, at der indføres målrettede finansielle sanktioner mod alle Tatmadaw-ejede virksomheder under fuld hensyntagen til eventuelle negative socioøkonomiske konsekvenser for civilbefolkningen samt en omfattende våbenembargo mod Myanmar;

1. fordømmer på det kraftigste den militære magtovertagelse den 1. februar 2021, der blev organiseret af Tatmadaw under ledelse af general Min Aung Hlaing, som et statskup; modsætter sig ethvert forsøg på at ændre resultatet af det lovlige valg den 8. november 2020, som repræsenterede det demokratiske udtryk for Myanmars befolknings vilje i overensstemmelse med landets forfatning fra 2008;

2. opfordrer til øjeblikkelig løsladelse og genindsættelse af alle medlemmer af regeringen, embedsmænd og folkevalgte repræsentanter, der blev tilbageholdt og arresteret under kuppet, herunder statsrådgiveren Aung San Suu Kyi, hendes rådgiver Win Htein og præsident U Win Myint, og til, at alle anklager mod dem frafaldes;

3. opfordrer indtrængende EU og dets medlemsstater og det internationale samfund til at tilbageholde anerkendelsen af Myanmars militære lederskab, herunder general Min Aung Hlaing, general Soe Win, og fungerende præsident Myint Swe, og til at handle i overensstemmelse hermed;

4. glæder sig over afholdelsen af det andet demokratiske parlamentsvalg i Myanmar den 8. november 2020 og opfordrer alle berørte parter til nøje at respektere Myanmars befolknings vilje; opfordrer indtrængende alle parter til at genoptage Myanmars overgang til demokrati; insisterer på, at begge kamre i landets nationalforsamling straks indkaldes for at muliggøre deres indsættelse og udnævnelsen af landets øverste ledelse, herunder præsidenten, vicepræsidenterne og den nye civile regering, på en fuldstændig gennemsigtig og demokratisk måde;

5. udtrykker sin solidaritet med Myanmars befolkning og støtter fuldt ud dens utvetydige valg om at bevæge sig væk fra landets militære fortid og på fredelig vis omfavne demokratiet; insisterer på, at befolkningens ret til fredeligt at protestere mod dette illegitime kup ikke må hindres, og at civile ikke må udsættes for repressalier i nogen form; opfordrer indtrængende Tatmadaw til at afstå fra magtanvendelse, vold og vilkårlige anholdelser for at dæmme op for protesterne fra Myanmars borgere, som anmoder om en tilbagevenden til demokrati;

6. udtrykker bekymring over, at afbrydelsen af internettet den 6. februar 2021 begrænser Myanmars befolknings ret til information og kan bidrage til at tilsløre den voldelige undertrykkelse af fredelige prodemokratiske protester; opfordrer Tatmadaw og telekommunikationsudbyderne til omgående at ophæve afbrydelsen af internettet og genoprette fuld konnektivitet, herunder uhindret adgang til kommunikationsapplikationer;

7. opfordrer Tatmadaw til at respektere resultatet af parlamentsvalget den 8. november 2020, straks bringe undtagelsestilstanden til ophør og overdrage magten til de valgte civile myndigheder; minder om, at enhver påstand om uregelmæssigheder i forbindelse med valget skal underbygges med beviser og undersøges gennem de rette demokratiske kanaler med fuld respekt for de legitime myndigheders afgørelse; mener, at den nuværende valgkommission, som blev udnævnt af Tatmadaw den 3. februar 2021, er ulovlig og ude af stand til at godkende tidligere og fremtidige valgresultater; insisterer på, at den tidligere valgkommission straks genindsættes;

8. fordømmer Tatmadaws overgreb på uafhængige aktivister, medier og civilsamfundsorganisationer i kølvandet på kuppet; opfordrer til øjeblikkelig løsladelse af alle anholdte civilsamfundsaktivister, munke og journalister, der udelukkende er blevet arresteret, fordi de har givet udtryk for deres uenighed;

9. opfordrer EU's delegation i Myanmar og medlemsstaternes faste repræsentationer til at overvåge retsforfølgningen af statsrådgiveren Aung San Suu Kyi, præsident U Win Myint og alle andre personer, der er blevet frihedsberøvet i forbindelse med kuppet, til at overvære retssagerne imod dem og besøge dem i fængslet eller i de huse, hvor de tilbageholdes;

10. opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at arbejde sammen med demokratiske partnere, både globalt og i regionen, herunder regionale organisationer som ASEAN, om en fredelig løsning på den nuværende situation i Myanmar;

11. udtrykker dyb bekymring over sikkerheden for alle Myanmars borgere, herunder rohingyaerne i delstaten Rakhine og dem, der er ved at blive hjemsendt; insisterer på, at alle betingelser skal være til stede for at sikre en sikker, frivillig og værdig tilbagevenden for dem, der er blevet fordrevet; opfordrer til fuld og uhindret humanitær adgang til Myanmar;

12. opfordrer til, at internationale humanitære observatører, herunder EU's særlige repræsentant for menneskerettigheder, FN's særlige rapportør om menneskerettighedssituationen i Myanmar og Menneskerettighedsrådets mandatindehavere vedrørende særlige procedurer, gives øjeblikkelig og uhindret adgang til hele Myanmars område;

13. glæder sig over erklæringen fra FN's Sikkerhedsråd, hvori det opfordrer til øjeblikkelig løsladelse af alle tilbageholdte; opfordrer FN's Sikkerhedsråd til hurtigst muligt at vedtage en resolution, der fordømmer Tatmadaws kup og indfører klare og bindende sanktioner, der kan fuldbyrdes, hvis Tatmadaw fortsætter med at krænke demokratiske processer;

14. opfordrer EU og dets medlemsstater til at fremme vedtagelsen af en resolution om Myanmar på næste samling i FN's Menneskerettighedsråd;

15. opfordrer indtrængende EU og dets medlemsstater til at øge presset på Tatmadaw og træffe alle foranstaltninger, der står til deres rådighed, for at sikre, at de valgte myndigheder igen får magten; opfordrer til, at der vedtages målrettede sanktioner mod alle Tatmadaws ledere under den globale EU-ordning for menneskerettighedssanktioner; opfordrer Rådet for Udenrigsanliggender til at indføre målrettede finansielle sanktioner mod alle Tatmadaws erhvervsinteresser under behørig hensyntagen til eventuelle negative socioøkonomiske konsekvenser for befolkningen i Myanmar;

16. minder om, at Myanmar skal opfylde sine forpligtelser og tilsagn med hensyn til demokratiske principper og menneskerettigheder, som er en væsentlig del af "alt undtagen våben"-ordningen; forventer, at Kommissionen iværksætter en undersøgelse i denne henseende for at identificere specifikke sektorer, hvor tilbagetrækning af præferencer vil være målrettet mod militæret med minimale økonomiske konsekvenser for de fattigste i landet; beklager, at Kommissionen endnu ikke har iværksat en sådan undersøgelse;

17. opfordrer EU til at fortsætte programmer, der hjælper landets borgere, og til at øge støtten, hvor det er nødvendigt i lyset af den aktuelle krise, herunder initiativer til humanitær bistand og demokratistøtte; roser Finlands, Frankrigs, Nederlandenes, Polens, Tysklands og Østrigs beslutning af 1. juli 2020 om at suspendere Myanmars tilbagebetaling af gæld på 98 mio. USD for at hjælpe landet med at håndtere de alvorlige konsekvenser af covid-19-pandemien; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at sikre, at udviklingsbistand ikke kanaliseres gennem Myanmars regering, som nu er i hænderne på Tatmadaw;

18. er fast besluttet på at vedtage en effektiv due diligence-lovgivning i EU, der pålægger EU-virksomheder og virksomheder, der opererer på det indre marked, due diligence-forpligtelser på menneskerettighedsområdet, og som sikrer, at virksomheder, der bidrager til eller har forbindelse til krænkelser af menneskerettighederne og den humanitære folkeret i Myanmar, drages til ansvar, og at produkter og tjenesteydelser produceret af disse virksomheder ikke kan købes på det indre marked;

19. gentager sin stærke fordømmelse af alle tidligere og nuværende krænkelser af menneskerettighederne og de systematiske og omfattende angreb, herunder drab, chikane, voldtægt og ødelæggelse af ejendom, som i henhold til IIFFMM's og FN's Menneskerettighedskontors oplysninger udgør folkedrab, krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden begået af væbnede styrker mod rohingyabefolkningen; understreger, at militæret hele tiden har overtrådt den internationale menneskerettighedslovgivning og den humanitære folkeret;

20. glæder sig over, at Rådet for Udenrigsanliggenders har vedtaget og forlænget sanktioner over for militærfolk og embedsmænd fra Tatmadaw samt grænsevagter og politifolk, der er ansvarlig for alvorlige menneskerettighedskrænkelser mod rohingyabefolkningen, og forventer, at disse personer løbende kontrolleres under sanktionsordningen; gentager sin opfordring til FN's Sikkerhedsråd om at indføre en omfattende våbenembargo mod Myanmar og vedtage målrettede sanktioner mod de fysiske og juridiske personer, der er ansvarlige for statskuppet og for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne;

21. gentager sin støtte til ICC's chefanklagers beslutning om at iværksætte en indledende undersøgelse af forbrydelser begået mod rohingyabefolkningen og til ethvert passende initiativ, der bidrager til at stille de ansvarlige for grusomheder til regnskab, herunder general Min Aung Hlaing og general Soe Wen;

22. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Myanmars legitime præsident og regering, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Kommissionen, EU's særlige repræsentant for menneskerettigheder, EU-medlemsstaternes regeringer og parlamenter, generalsekretæren i Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationer (ASEAN), ASEAN's mellemstatslige menneskerettighedskommission, FN's særlige rapportør om menneskerettighedssituationen i Myanmar, FN's højkommissær for flygtninge og FN's Menneskerettighedsråd.

 

Seneste opdatering: 10. februar 2021
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik