Resolutsiooni ettepanek - B9-0120/2021Resolutsiooni ettepanek
B9-0120/2021

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK olukorra kohta Myanmaris

8.2.2021 - (2021/2540(RSP))

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 132 lõikele 2

Kati Piri, Marianne Vind, Tonino Picula
fraktsiooni S&D nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B9-0116/2021

Menetlus : 2021/2540(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B9-0120/2021
Esitatud tekstid :
B9-0120/2021
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

B9-0120/2021

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Myanmaris

(2021/2540(RSP))

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Myanmari kohta, eriti 21. mai 2015. aasta[1], 7. juuli 2016. aasta[2], 15. detsembri 2016. aasta[3], 14. septembri 2017. aasta[4], 14. juuni 2018. aasta[5], 13. septembri 2018. aasta[6] ja 19. septembri 2019. aasta resolutsiooni[7],

 võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 2. veebruaril 2021. aastal Euroopa Liidu nimel tehtud avaldust Myanmari kohta,

 võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 1. veebruari 2021. aasta avaldust Myanmari kohta,

 võttes arvesse G7 välisministrite 3. veebruari 2021. aasta avaldust,

 võttes arvesse G7 välisministrite 6. aprilli 2019. aasta kommünikeed, eriti selle punkti 41,

 võttes arvesse Myanmaris asuvate diplomaatiliste esinduste 29. jaanuari 2021. aasta ühisavaldust Myanmaris demokraatiale ülemineku toetamise ning rahu, inimõiguste ja arengu edendamiseks tehtavate jõupingutuste kohta,

 võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu 4. veebruari 2021. aasta pressiavaldust olukorra kohta Myanmaris,

 võttes arvesse nõukogu 22. aprilli 2013. aasta otsust 2013/184/ÜVJP, mis käsitleb Myanmari/Birma vastu suunatud piiravaid meetmeid[8], ning nõukogu hilisemaid otsuseid sanktsioonide pikendamise kohta, sealhulgas nõukogu 23. aprilli 2020. aasta otsust (ÜVJP) 2020/563, millega muudetakse otsust 2013/184/ÜVJP, mis käsitleb Myanmari/Birma vastu suunatud piiravaid meetmeid[9], millega pikendati meetmete kehtivust kuni 30. aprillini 2021,

 võttes arvesse ELi 2. juuli 2020. aasta teadet, et ta peatab ajutiselt Myanmarilt 98 miljoni USA dollari (134,6 miljardit MMK) suuruse võla tasumiseks tehtavate maksete sissenõudmise,

 võttes arvesse kuuendat Euroopa Liidu ja Myanmari inimõigustealast dialoogi, mis toimus 14. oktoobril 2020,

 võttes arvesse Kagu-Aasia Maade Assotsiatsiooni (ASEAN) eesistujariigi 1. veebruari 2021. aasta avaldust sündmuste kohta Myanmari Liidu Vabariigis,

 võttes arvesse ASEANi hartas sätestatud põhimõtteid, sealhulgas demokraatia, õigusriigi ja hea valitsemistava põhimõtete järgimist ning inimõiguste ja põhivabaduste austamist ja kaitset,

 võttes arvesse ÜRO peasekretäri pressiesindaja 31. jaanuari 2021. aasta avaldust Myanmari kohta,

 võttes arvesse ÜRO eriraportööri 1. septembri 2020. aasta aruannet inimõiguste olukorra kohta Myanmaris ja 1. veebruari 2021. aasta avaldust,

 võttes arvesse ÜRO Inimõiguste Nõukogu 8. augusti 2018. aasta aruannet Myanmariga tegeleva sõltumatu rahvusvahelise teabekogumismissiooni üksikasjalike järelduste kohta, ÜRO Inimõiguste Nõukogu 3. oktoobri 2018. aasta resolutsiooni rohingja moslemite ja teiste vähemuste inimõiguste olukorra kohta Myanmaris, ÜRO Inimõiguste Nõukogu 7. augusti 2019. aasta aruannet Myanmari käsitleva sõltumatu uurimismehhanismi kohta ja ÜRO Inimõiguste Nõukogu 5. augusti 2019. aasta aruannet Myanmari sõjaväe majanduslike huvide kohta,

 võttes arvesse ÜRO Inimõiguste Nõukogu 22. augusti 2019. aasta aruannet seksuaalse ja soolise vägivalla kohta Myanmaris ning selle etniliste konfliktide soolise mõju kohta,

 võttes arvesse Myanmari Liidu Vabariigi 2008. aasta põhiseadust,

 võttes arvesse Myanmari liidu valimiskomisjoni 28. jaanuari 2021. aasta avaldust,

 võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni,

 võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõiget 2,

A. arvestades, et alates 2010. aastal sõjaväelise režiimi lõppemisest demokraatia vallas tehtud edusammudest lähtuvalt toimusid Myanmaris 8. novembril 2020 üldvalimised; arvestades, et tegemist oli teist korda tõeliste konkureerivate jõududega toimunud valimistega pärast peaaegu 50 aastat kestnud sõjalist diktatuuri;

B. arvestades, et suur valimisaktiivsus andis selgelt märku, et Myanmari rahvas toetab demokraatiat;

C. arvestades, et Rahvuslik Demokraatialiiga, mida juhib riiginõunik Aung San Suu Kyi, võitis valimistel 83,2 % kohtadest;

D. arvestades, et enne valimisi väljendasid inimõiguste organisatsioonid muret, et põhiseaduse kohaselt on 25 % parlamendi mõlema koja kohtadest ette nähtud Myanmari sõjaväele (Tatmadaw); arvestades, et 2008. aasta põhiseaduse kohaselt kontrollib sõjavägi nii sise-, piiriküsimuste kui ka kaitseministeeriumi, nimetab ametisse ühe kahest asepresidendist ning tema suhtes ei teostata demokraatlikku kontrolli;

E. arvestades, et sõjavägi ja selle poliitiline tiib, Solidaarsus- ja Arengupartei Liit (USDP), on viimastel nädalatel järjest sagedamini kuuldavale toonud väiteid valimiseeskirjade rikkumiste kohta ning kutsunud Myanmari liidu valimiskomisjoni üles sekkuma; arvestades, et 8. novembri 2020. aasta valimised näitasid, et valijate toetus USDP-le on kogu riigis veelgi vähenenud; arvestades, et ei ole esitatud tõendeid pidevate ja koordineeritud valimispettuste kohta;

F. arvestades, et Myanmari liidu valimiskomisjon kinnitas üldvalimiste õiguspärasust ning kutsus neid, kes on mures võimalike valimispettuste pärast, taotlema õiguskaitset nõuetekohaste seaduslike kanalite kaudu; arvestades, et 29. jaanuaril 2021 lükkas Myanmari liidu valimiskomisjon sõjaväe väited valimispettuse kohta ametlikult tagasi;

G. arvestades, et sõjavägi kuulutas 1. veebruaril 2021. aastal ülemjuhataja Min Aung Hlaingi juhtimisel välja üheaastase erakorralise seisukorra, haaras riigis kogu võimu enda kätte ning tugevdas kontrolli seadusandliku, täidesaatva ja kohtuvõimu üle; arvestades, et sellega nurjas sõjavägi Myanmari vastvalitud parlamendi ametliku ametisseastumise ning presidendi ja parlamendi kodade esimeeste valimise, mis pidi aset leidma 1. veebruaril 2021;

H. arvestades, et riigipöördega rikutakse selgelt Myanmari 2008. aasta põhiseadust; arvestades, et põhiseadus lubab erakorralises seisukorras võimu ajutist ülevõtmist sõjaväe poolt ainult Myanmari presidendi sellekohase otsuse korral; arvestades, et Myanmari president ei ole sellist otsust teinud; arvestades, et 28. jaanuaril 2021. aastal tegi kindral Min Aung Hlaing ettepaneku põhiseadus kehtetuks tunnistada;

I. arvestades, et sõjavägi teatas riigipöörde järel, et sõjaväelise riigipöörde eesmärk on uue valimiskomisjoni moodustamine ning vabade ja õiglaste valimiste korraldamine; arvestades, et 3. veebruaril 2021 nimetas sõjavägi ametisse uue kuueliikmelise Myanmari liidu valimiskomisjoni;

J. arvestades, et tsiviilvalitsuse juhid, sealhulgas riiginõunik Aung San Suu Kyi ja president U Win Myint, on vahistatud ja nende asukoht teadmata;

K. arvestades, et Aung San Suu Kyile esitati süüdistus ebaseaduslikult imporditud kaasaskantavate raadiotelefonide valdamise eest; arvestades, et president U Win Myintile esitati süüdistus koroonapiirangute seaduste rikkumise eest; arvestades, et 5. veebruaril 2021 vahistati riiginõuniku peanõunik Win Htein pärast seda, kui ta kritiseeris riigipööret;

L. arvestades, et sadu ametnikke, parlamendi uue koosseisu liikmeid, Aung San Suu Kyi Rahvusliku Demokraatialiiga liikmeid ja aktiviste peetakse väidetavalt kinni või hoitakse koduarestis;

M. arvestades, et on teateid ulatuslikest politseijõududest Myanmari pealinna Yangoni ümbruses ning sellest, et sidevõrgud ja internetiühendus Yangonis ja Naypyidaw’s, sealhulgas mobiiltelefoni- ja WiFi võrgud, on suures osas häiritud või suletud; arvestades, et 5. veebruaril 2021 andis sõjavägi valeuudiste leviku ettekäändel korralduse blokeerida juurdepääs kolmele peamisele sotsiaalmeedia platvormile; arvestades, et 6. veebruaril 2021 katkestati internetiühendus peaaegu täielikult;

N. arvestades, et sõjaväeline riigipööre tõotab anda surmava hoobi Myanmari verivärsketele demokraatia kinnistamise püüdlustele; arvestades, et kuigi sõjavägi hoidis endiselt osalist kontrolli Myanmari valitsuse üle, toimusid viimase kümne aasta jooksul kahed demokraatlikud valimised, leevendati meediale ja kodanikuühiskonnale kehtestatud piiranguid ja vabastati poliitvangid;

O. arvestades, et 6. veebruari 2021. aasta nädalavahetusel avaldasid sõjaväelise riigipöörde ja vahistamiste vastu meelt tuhanded inimesed; arvestades, et meeleavaldused suruti nädala jooksul tänu sõjaväe jõhkratele repressioonidele enne riigi demokraatiale üleminekut maha;

P. arvestades, et Myanmari eemaldumisel demokraatiale ülemineku protsessist võib olla destabiliseeriv mõju Kagu-Aasia piirkonnale laiemalt; arvestades, et 5. veebruaril 2021. aastal nõudsid Indoneesia president Joko Widodo ja Malaisia peaminister Muhyiddin Yassin sellel teemal ASEANi kohtumise korraldamist;

Q. arvestades, et viimastel aastatel on sõjavägi väidetavalt toime pannud tõsiseid inimõiguste rikkumisi ja hirmutegusid, sealhulgas vägistamisi ja sõjakuritegusid, Arakani, Katšini ja Šani osariikides, mistõttu Rahvusvaheline Kriminaalkohus on algatanud uurimise rohingja vähemuse olukorra kohta; arvestades, et Myanmariga tegelev sõltumatu rahvusvaheline teabekogumismissioon on nõudnud kindral Min Aung Hlaingi suhtes uurimise algatamist ja ta vastutusele võtmist genotsiidi eest Arakani osariigi põhjaosas ning inimsusvastaste kuritegude ja sõjakuritegude eest Arakani, Katšini ja Šani osariigis;

R. arvestades, et EL on järjekindlalt nõudnud, et selliste kuritegude toimepanijad võetaks vastutusele, ning on toetanud resolutsioone, mis võeti vastu ÜRO inimõiguste nõukogus 27. septembril 2018 ja ÜRO Peaassamblee kolmandas komitees 16. novembril 2018; arvestades, et enamik kõrgemaid sõjaväelasi, kelle kontrolli all rohingjade vastu suunatud rünnakud toimusid ja kes osalesid riigipöördes, on endiselt oma ametikohal;

S. arvestades, et 23. aprillil 2019 pikendas nõukogu Myanmari vastu suunatud piiravaid meetmeid ühe aasta võrra kuni 30. aprillini 2021; nende meetmete hulka kuulub varade külmutamine ja reisikeeld 14 kõrgele Myanmari sõjaväe-, piirivalve- ja politseiametnikule, kes vastutavad rohingja elanikkonna ning etnilistest vähemustest külaelanike ja tsiviilisikute vastu toime pandud inimõiguste rikkumiste eest Arakani, Katšini ja Šani osariigis; arvestades, et kindral Min Aung Hlaingi ega ülemjuhataja asetäitja kindral Soe Wini suhtes ei ole piiravaid meetmeid kehtestatud;

T. arvestades, et sõjaväe sissetulek pärineb paljudest ettevõtetest, sealhulgas ehitus-, pangandus-, tootmis-, turismi- ja loodusvarade sektoris; arvestades, et sõjaväe kõrgem juhtkond, sealhulgas kindral Min Aung Hlaing ja kindral Soe Win, omavad ja mõjutavad ettevõtteid Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL) ja Myanmar Economic Corporation (MEC), samuti nende tütar- ja sidusettevõtjaid;

U. arvestades, et välismaistel äriühingutel, sealhulgas ELi äriühingutel, on sõjaväe ettevõtetega ärisuhted; arvestades, et Myanmariga tegelev sõltumatu rahvusvaheline teabekogumismissioon on teinud kindlaks, et igasuguse välismaise äritegevusega, millesse on kaasatud sõjavägi ja selle konglomeraadid MEHL ja MEC, kaasneb suur oht, et sellega aidatakse kaasa rahvusvahelise inimõigustealase õiguse ja rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumistele või on nendega seotud;

V. arvestades, et Myanmariga tegelev sõltumatu rahvusvaheline teabekogumismissioon on soovitanud kehtestada sihipärased finantssanktsioonid kõigile sõjaväe omanduses olevatele äriühingutele, kusjuures tuleb täielikult arvesse võtta võimalikku negatiivset sotsiaal-majanduslikku mõju tsiviilelanikkonnale ning Myanmari suhtes kehtestatud ulatuslikku relvaembargot;

1. mõistab 1. veebruaril 2021. aastal kindral Min Aung Hlaingi juhtimisel toimunud sõjaväelise riigipöörde teravalt hukka; on vastu igasugustele katsetele väärata 8. novembril 2020 toimunud seaduslike valimiste tulemusi, millega Myanmari rahvas väljendas demokraatlikult oma tahet kooskõlas riigi 2008. aasta põhiseadusega;

2. nõuab, et viivitamata vabastataks ja ennistataks ametisse kõik valitsuse liikmed, ametnikud ja valitud esindajad, kes riigipöörde ajal kinni peeti ja vahistati, sealhulgas riiginõunik Aung San Suu Kyi, tema nõunik Win Htein ja president U Win Myint, ning tühistataks kõik nende vastu esitatud süüdistused;

3. nõuab tungivalt, et EL ja selle liikmesriigid ning rahvusvaheline üldsus ei tunnustaks Myanmari sõjalist juhtkonda, sealhulgas kindral Min Aung Hlaingi, kindral Soe Wini ja presidendi kohusetäitjat Myint Swed, ning tegutseksid sellest lähtuvalt;

4. väljendab heameelt Myanmaris 8. novembril 2020 toimunud teiste demokraatlike üldvalimiste üle ning kutsub kõiki asjaosalisi üles rangelt austama Myanmari rahva tahet; nõuab tungivalt, et kõik asjaosalised jätkaksid Myanmaris demokraatiale ülemineku protsessi; rõhutab, et parlamendi mõlemad kojad tuleb kohe kokku kutsuda, et võimalikuks saaks nende ametisse astumine ja riigi kõrgeima juhtkonna, sealhulgas presidendi, asepresidentide ja uue tsiviilvalitsuse ametissenimetamine täiesti läbipaistval ja demokraatlikul viisil;

5. väljendab solidaarsust Myanmari rahvaga ja toetab täielikult rahva kindlat soovi pöörata selg riigi sõjalisele minevikule ja ehitada rahumeelselt üles demokraatia; nõuab, et rahva õigust avaldada rahumeelselt meelt ebaseadusliku riigipöörde vastu ei piirataks ning hoidutaks tsiviilisikuid taga kiusamast; nõuab tungivalt, et sõjavägi ei kasutaks demokraatia taastamist nõudvate Myanmari kodanike protestide mahasurumiseks jõudu ega vägivalda ega viiks läbi meelevaldseid vahistamisi;

6. tunneb muret, et 6. veebruaril 2021 kehtestatud internetikatkestus väärab Myanmari elanike õigust saada teavet ja selle varjus võidakse rahumeelseid demokraatia toetuseks toimuvaid meeleavaldusi vägivaldselt maha suruma hakata; kutsub sõjaväge ja telekommunikatsiooniteenuste osutajaid üles internetikatkestuse kiiresti lõpetama ja ühendatuse, sealhulgas takistamatu juurdepääsu siderakendustele täielikult taastama;

7. kutsub sõjaväge üles austama 8. novembri 2020. aasta üldvalimiste tulemusi, lõpetama viivitamata erakorralise seisukorra ja andma võimu üle tsiviilvõimu valitud esindajatele; tuletab meelde, et valimiseeskirjade rikkumistega seotud väiteid tuleb kinnitada tõenditega ning selliseid väiteid uurida nõuetekohaste demokraatlike kanalite kaudu, kusjuures tuleb täielikult austada seaduslike ametivõimude otsust; on seisukohal, et praegune sõjaväe poolt 3. veebruaril 2021 ametisse nimetatud valimiskomisjon on ebaseaduslik ning see ei ole pädev kinnitama ei varasemaid ega tulevasi valimistulemusi; rõhutab, et endine valimiskomisjon tuleb viivitamata ametisse ennistada;

8. mõistab hukka riigipöörde järgsed sõjaväe repressioonid sõltumatute aktivistide, meedia ja kodanikuühiskonna organisatsioonide vastu; nõuab, et viivitamata vabastataks kõik vahistatud kodanikuühiskonna aktivistid, mungad ja ajakirjanikud, kes vahistati pelgalt vastuseisu väljendamise eest;

9. kutsub ELi Myanmari delegatsiooni ja liikmesriikide alalisi esindusi üles jälgima riiginõunik Aung San Suu Kyi, president U Win Myinti ja muude riigipöördega seoses kinnipeetud isikute kohtumenetlusi, osalema nende kohtuprotsessides ning külastama neid vanglas või koduarestis;

10. nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid teeksid koostööd demokraatlike partneritega nii maailma kui ka piirkondlikul tasandil, sealhulgas selliste piirkondlike organisatsioonidega nagu ASEAN, et leida Myanmari praegusele olukorrale rahumeelne lahendus;

11. tunneb sügavat muret kõigi Myanmari kodanike, sealhulgas Arakani osariigi rohingjade ja repatrieeritavate inimeste turvalisuse pärast; nõuab, et oleksid tagatud kõik tingimused ümberasustatud isikute turvaliseks, vabatahtlikuks ja väärikaks tagasipöördumiseks; nõuab Myanmaris täielikku ja takistamatut humanitaarabi kättesaadavust;

12. nõuab, et rahvusvahelistele humanitaarvaatlejatele, sealhulgas ELi inimõiguste eriesindajale, Myanmari inimõiguste olukorraga tegelevale ÜRO eriraportöörile ja ÜRO Inimõiguste Nõukogu erimenetluste läbiviimiseks tagataks viivitamatult takistamatu juurdepääs kogu Myanmari territooriumile;

13. väljendab heameelt ÜRO Julgeolekunõukogu avalduse üle, milles nõutakse kõigi kinnipeetute viivitamatut vabastamist; kutsub ÜRO Julgeolekunõukogu üles võtma võimalikult kiiresti vastu resolutsiooni, milles mõistetakse sõjaväe riigipööre hukka ning lubatakse selgeid, siduvaid ja jõustatavaid tagajärgi juhuks, kui sõjavägi jätkab demokraatlike protsesside vääramist;

14. palub ELil ja liikmesriikidel tegutseda selle nimel, et järgmisel ÜRO Inimõiguste Nõukogu istungil võetaks vastu resolutsioon Myanmari kohta;

15. nõuab tungivalt, et EL ja selle liikmesriigid suurendaksid survet sõjaväele ja võtaksid kõik oma käsutuses olevad meetmed, et tagada valitud ametivõimude võimule naasmine; nõuab, et kogu maailmas rakendatava inimõiguste rikkujate vastase ELi sanktsioonirežiimi alusel kehtestataks sihipärased sanktsioonid sõjaväe juhtkonna suhtes; kutsub ELi välisasjade nõukogu üles kehtestama sihipärased finantssanktsioonid kõigi sõjaväe ärihuvide suhtes, võttes seejuures nõuetekohaselt arvesse võimalikke negatiivseid sotsiaal-majanduslikke tagajärgi Myanmari elanikkonnale;

16. tuletab meelde, et Myanmar peab täitma oma demokraatlike põhimõtete ja inimõigustega seotud kohustusi, mis on erikorra „Kõik peale relvade“ oluline osa; ootab, et komisjon alustaks sellega seoses uurimist, et teha kindlaks majandusharud, mille puhul tuleks kõne alla soodustuste peatamine, millel oleksid tagajärjed sõjaväele, kuid minimaalne majanduslik mõju riigi kõige vaesematele; peab kahetsusväärseks asjaolu, et komisjon ei ole sellist uurimist veel algatanud;

17. kutsub ELi üles jätkama programme, mis aitavad Myanmari elanikke, ja suurendama praegust kriisi arvestades vajaduse korral toetust, sealhulgas humanitaarabi ja demokraatia toetamise algatuste puhul; tunnustab Austria, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Madalmaade ja Poola 1. juuli 2020. aasta otsust peatada Myanmarilt 98 miljoni USA dollari suuruse võla tasumiseks tehtavate maksete sissenõudmine, et aidata riigil toime tulla COVID-19 pandeemia tõsiste tagajärgedega; nõuab tungivalt, et liikmesriigid tagaksid, et arenguabi jaotamiseks ei kasutata Myanmari valitsuskanaleid, mis on nüüd sõjaväe kontrolli all;

18. lubab võtta vastu tõhusad äriühingute hoolsuskohustust käsitlevad ELi õigusaktid, millega kehtestatakse ühtsel turul tegutsevatele ELi äriühingutele inimõigustealased hoolsuskohustused, tagades, et äriühingud, kes aitavad kaasa inimõiguste ja rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumisele Myanmaris või on sellega seotud, võetakse vastutusele ning et nende äriühingute tooteid ja teenuseid ei saa ühtsel turul osta;

19. kordab, et mõistab teravalt hukka kõik varasemad ja praegused inimõiguste rikkumised ning süstemaatilised ja ulatuslikud rünnakud, sealhulgas tapmised, ahistamised, vägistamised ja vara hävitamise, mis hõlmavad Myanmariga tegeleva sõltumatu rahvusvahelise teabekogumismissiooni ja ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo andmete kohaselt genotsiidi, sõjakuritegusid ja inimsusvastaseid kuritegusid, mida sõjavägi on rohingja elanikkonna vastu toime pannud; rõhutab, et sõjavägi on korduvalt rikkunud rahvusvahelist inimõigustealast õigust ja rahvusvahelist humanitaarõigust;

20. väljendab heameelt selle üle, et ELi välisasjade nõukogu kehtestas taas sanktsioonid Myanmari sõjaväe, piirivalve- ja politseijõudude sõjaväelaste ja ametnike vastu, kes vastutavad rohingjade inimõiguste raske rikkumise eest, ning pikendas nende sanktsioonide kehtivust, ning loodab, et sanktsioonirežiimi raames vaadatakse nende isikute nimekiri pidevalt läbi; kordab oma üleskutset ÜRO Julgeolekunõukogule kehtestada Myanmari suhtes täielik relvaembargo ja sihipärased sanktsioonid nende füüsiliste ja juriidiliste isikute suhtes, kes vastutavad riigipöörde korraldamise ja inimõiguste raskete rikkumiste eest;

21. väljendab veelkord toetust Rahvusvahelise Kriminaalkohtu peaprokuröri otsusele alustada rohingjade vastu toime pandud kuritegude kohtueelset menetlust ning mis tahes asjakohastele algatustele, mis aitavad kaasa hirmutegude eest vastutavate isikute, sealhulgas kindral Min Aung Hlaingi ja kindral Soe Weni vastutusele võtmisele;

22. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon Myanmari seaduslikule presidendile ja valitsusele, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, komisjonile, ELi inimõiguste eriesindajale, ELi liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Kagu-Aasia Maade Assotsiatsiooni (ASEAN) peasekretärile, ASEANi valitsustevahelisele inimõiguste komisjonile, Myanmari inimõiguste olukorraga tegelevale ÜRO eriraportöörile, ÜRO pagulaste ülemvolinikule ning ÜRO Inimõiguste Nõukogule.

Viimane päevakajastamine: 10. veebruar 2021
Õigusteave - Privaatsuspoliitika