Forslag til beslutning - B9-0122/2021Forslag til beslutning
B9-0122/2021

FORSLAG TIL BESLUTNING om situationen i Myanmar

8.2.2021 - (2021/2540(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2

Urmas Paet, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Dita Charanzová, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans
for Renew-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B9-0116/2021

Procedure : 2021/2540(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B9-0122/2021
Indgivne tekster :
B9-0122/2021
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

B9‑0122/2021

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Myanmar

(2021/2540(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til sine tidligere beslutninger om Myanmar og situationen for rohingyaerne, navnlig dem, der blev vedtaget den 21. maj 2015[1], den 7. juli 2016[2], den 15. december 2016[3], den 14. september 2017[4], den 14. juni 2018[5], den 13. september 2018[6] og den 19. september 2019[7],

 der henviser til erklæringen fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Josep Borrell, af 1. februar 2021,

 der henviser til erklæringen fra Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, af 1. februar 2021,

 der henviser til erklæringen fra FN's generalsekretær Antonio Guterres af mandag den 1. februar 2021,

 der henviser til Genèvekonventionen fra 1949 og tillægsprotokollerne dertil,

 der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948,

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at Myanmars militær mandag den 1. februar 2021 tog magten i landet ved et statskup; der henviser til, at landets civile leder Aung San Suu Kyi og adskillige andre regeringsledere, herunder Win Myint, Han Tha Myint og U Nyan Win, blev tilbageholdt under kuppet; der henviser til, at de tilbageholdte befinder sig i deres officielle boliger i hovedstaden Naypyidaw;

B. der henviser til, at hæren har meddelt, at magten er blevet overdraget til den øverstbefalende for de væbnede styrker, Min Aung Hlaing, og at den har erklæret en national undtagelsestilstand i et år;

C. der henviser til, at kuppet kommer efter en jordskredssejr for Suu Kyis parti, National League for Democracy (NLD), under valget i november 2020;

D. der henviser til, at det militærstøttede parti Union Solidarity and Development Party (USDP) klarede sig elendigt ved valget og opfordrede til en ny afstemning og hævdede, at det vindende parti havde ført en uretfærdig kampagne;

E. der henviser til, at Min Aung Hlaing vil foretage en undersøgelse af uregelmæssigheder i forbindelse med valget; der henviser til, at militæret har erklæret, at der vil blive afholdt nye valg, når valgkommissionens resultater foreligger; der henviser til, at der ikke er nævnt nogen specifik dato eller periode for, hvornår det nye valg vil finde sted;

F. der henviser til, at der har været omfattende forstyrrelser i adgangen til internet og nyheder i hele landet, hvilket påvirker folks evne til at få oplysninger eller arrangere nogen form for respons på sociale medier; der henviser til, at der er gennemført nationale restriktioner på de sociale medier, og at den eneste kanal, der transmitteres på tv, er den militærejede tv-kanal Myawaddy;

G. der henviser til, at der har været protester mod kuppet i Myanmar; der henviser til, at militæret ikke tillader demonstrationer til støtte for NLD; der henviser til, at militæret arrangerer demonstrationer til støtte for militæret;

H. der henviser til, at Suu Kyi er blevet anklaget for at have overtrådt import- og eksportlove og besidde ulovligt kommunikationsudstyr; der henviser til, at dette kommunikationsudstyr tilsyneladende er walkie-talkies;

I. der henviser til, at Suu Kyi blev kritiseret internationalt for ikke at udtale sig om beskyldningerne om folkedrab mod rohingyamuslimerne i den vestlige delstat Rakhine; der henviser til, at Suu Kyi uafbrudt stillede sig på militærets side og stemplede beskyldningerne som "misinformation";

J. der henviser til, at regeringen og militæret nu står over for en undersøgelse i Den Internationale Domstol (ICJ) på grund af beskyldninger om folkedrab og en undersøgelse i Den Internationale Straffedomstol (ICC) på grund af beskyldninger om forbrydelser mod menneskeheden;

K. der henviser til, at Myanmar er hjemsted for omkring 135 store etniske grupper og syv delstater, der er befolket af etniske minoriteter; der henviser til, at der tales mere end 100 sprog i Myanmar; der henviser til, at den nuværende og de tidligere regeringer og myndigheder i Myanmar systematisk har forskelsbehandlet minoriteter i landet; der henviser til, at officielle politikker over for visse minoritetsgrupper beskrives som apartheid og folkedrab; der henviser til, at 2,6 mio. vælgere fra etniske minoriteter blev udelukket fra at deltage i valget i november 2020;

1. er yderst bekymret over situationen i Myanmar; opfordrer indtrængende militæret i Myanmar til omgående at løslade alle NLD-politikere, der i øjeblikket holdes i husarrest, og genindsætte den demokratisk valgte regering;

2. er forfærdet over Myanmars militærhistorie; minder om de alvorlige og vedvarende menneskerettighedskrænkelser, som militæret har begået, dets autokratiske forvaltningsmetoder og de begrænsninger, det har indført af ytringsfriheden, foreningsfriheden og retten til frit at deltage i fredelige forsamlinger;

3. insisterer på beskyttelse af fredelige demonstranter i Myanmar og opfordrer indtrængende militæret til at tillade protester; opfordrer militæret i Myanmar til omgående at løslade alle politiske fanger i landet;

4. er yderst bekymret over angrebene på menneskerettighedsforkæmpere i Myanmar; opfordrer til løsladelse af alle tilbageholdte menneskerettighedsforkæmpere i Myanmar;

5. opfordrer Rådet til at indføre målrettede sanktioner mod dem, der er ansvarlige for kuppet, og til at overveje andre mulige foranstaltninger;

6. understreger, at dette kupforsøg ikke bør tage opmærksomheden fra strafferetlig forfølgning af dem, der er ansvarlige for angrebene på rohingyabefolkningen, og de magthavere, der har gjort det muligt at fortsætte drabene; gentager, at ICC's arbejde bør udføres på en upartisk måde, uafhængigt af den politiske situation på stedet;

7. er dybt bekymret over den konsekvente forskelsbehandling af forskellige mindretal i landet, herunder deres udelukkelse fra valgdeltagelse; fastholder, at valg aldrig må udelukke vælgere baseret på deres etnicitet;

8. er dybt bekymret over den digitale mørklægning, som militæret har skabt for at begrænse kommunikationen og blokere for, at information kan forlade landet; opfordrer indtrængende til omgående genetablering af internet- og telefonforbindelser i landet; opfordrer indtrængende militæret til at sikre borgerne, herunder dem, der i øjeblikket er i husarrest, fuld adgang til internettet og telefontjenester; insisterer på beskyttelse af ytringsfriheden;

9. insisterer på, at ngo'er, journalister og uafhængige observatører får fuld adgang til landet; understreger behovet for at yde humanitær bistand til dem, der har størst behov; opfordrer militæret til straks at tillade, at der ydes humanitær bistand over hele landet;

10. gentager sin opfordring til målrettede sanktioner mod dem, der er ansvarlige for det, der kan vise sig at udgøre folkedrab mod rohingyaerne; gentager sin opfordring til myndighederne i Myanmar til at skabe betingelser og garantier for en sikker, frivillig, værdig og bæredygtig tilbagevenden under FN's tilsyn for de rohingyaer, der ønsker at vende tilbage til deres hjemland; understreger det presserende behov for at indlede processen med at fjerne Myanmars handelspræferencer under EU's ordning benævnt "alt undtagen våben" på grund af den stadig forværrede menneskerettighedssituation i landet;

11. understreger, at alle, der er ansvarlige for menneskerettighedskrænkelserne i Myanmar, skal retsforfølges;

12. roser dem, der har udtalt sig kritisk om kuppet i Myanmar; opfordrer det internationale samfund til at indføre nye strenge sanktioner mod militæret i Myanmar; roser FN's generalsekretær Antonio Guterres for hans stærke ord om militærets handlinger i Myanmar og opfordrer Kommissionen til sammen med FN at arbejde på at finde en bæredygtig løsning i Myanmar;

13. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Myanmars regering og parlament, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Kommissionen, EU-medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationers (ASEAN's) generalsekretær, ASEAN's Mellemstatslige Menneskerettighedskommission, FN's særlige rapportør for menneskerettighedssituationen i Myanmar, FN's højkommissær for flygtninge og FN's Menneskerettighedsråd.

Seneste opdatering: 10. februar 2021
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik