Resolutsiooni ettepanek - B9-0122/2021Resolutsiooni ettepanek
B9-0122/2021

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK olukorra kohta Myanmaris

8.2.2021 - (2021/2540(RSP))

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 132 lõikele 2

Urmas Paet, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Dita Charanzová, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans
fraktsiooni Renew nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B9-0116/2021

Menetlus : 2021/2540(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B9-0122/2021
Esitatud tekstid :
B9-0122/2021
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

B9‑0122/2021

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Myanmaris

(2021/2540(RSP))

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Myanmari ja rohingjade olukorra kohta, eriti 21. mai 2015. aasta[1], 7. juuli 2016. aasta[2], 15. detsembri 2016. aasta[3], 14. septembri 2017. aasta[4], 14. juuni 2018. aasta[5], 13. septembri 2018. aasta[6] ja 19. septembri 2019. aasta resolutsiooni[7],

 võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Josep Borrelli 1. veebruari 2021. aasta avaldust,

 võttes arvesse komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni 1. veebruari 2021. aasta avaldust,

 võttes arvesse ÜRO peasekretäri Antonio Guterrese esmaspäeva, 1. veebruari 2021. aasta avaldust,

 võttes arvesse 1949. aasta Genfi konventsiooni ja selle lisaprotokolle,

 võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni,

 võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõiget 2,

A. arvestades, et esmaspäeval, 1. veebruaril 2021 haaras Myanmari sõjavägi riigipöörde teel võimu; arvestades, et riigipöörde käigus peeti kinni riigi tsiviiljuht Aung San Suu Kyi ja paljud teised kõrged valitsusametnikud, nende hulgas Win Myint, Han Tha Myint ja U Nyan Win; arvestades, et kinnipeetavaid hoitakse nende ametlikus elukohas pealinnas Naypyidawis;

B. arvestades, et sõjaväe teatel on võim antud relvajõudude ülemjuhatajale Min Aung Hlaingile ning sõjavägi kuulutab välja üheaastase erakorralise seisukorra;

C. arvestades, et riigipööre järgnes 2020. aasta novembris toimunud valimistel Suu Kyi partei Rahvuslik Demokraatialiiga (NLD) saavutatud ülekaalukale võidule;

D. arvestades, et sõjalise toega Liidu Solidaarsus- ja Arengupartei (USDP) sai valimistel väga kehva tulemuse ja nõudis uut hääletust, väites, et võitnud erakond tegi ebaausat kampaaniat;

E. arvestades, et Min Aung Hlaing korraldab valimistega seotud rikkumiste uurimise; arvestades, et sõjavägi on teatanud, et uued valimised toimuvad pärast valimiskomisjoni töö tulemusi; arvestades, et uute valimiste toimumise kuupäeva ega ajavahemikku ei ole nimetatud;

F. arvestades, et internetiühendus ja juurdepääs uudistele on kogu riigis ulatuslikult häiritud ning see mõjutab inimeste võimalusi saada teavet ja korraldada mis tahes reageerimist sotsiaalmeedias; arvestades, et sotsiaalmeedia suhtes rakendatakse üleriigilisi piiranguid ja televisioon edastab üksnes sõjaväele kuuluvat telekanalit Myawaddy TV;

G. arvestades, et Myanmari riigipöörde vastu on toimunud protestid; arvestades, et sõjavägi ei luba korraldada meeleavaldusi NLD toetuseks; arvestades, et sõjavägi korraldab meeleavaldusi sõjaväe toetuseks;

H. arvestades, et Suu Kyile on esitatud süüdistus impordi- ja ekspordiseaduste rikkumises ning ebaseaduslike sidevahendite omamises; arvestades, et teadete kohaselt on need sidevahendid kaasaskantavad raadiotelefonid;

I. arvestades, et Suu Kyi sattus rahvusvahelise kriitika alla, kuna ta ei võtnud sõna seoses süüdistustega, et rohingja moslemite vastu Arakani osariigi lääneosas on toime pandud genotsiid; arvestades, et Suu Kyi püsis pidevalt sõjaväega samal poolel, nimetades süüdistusi „väärinfoks“;

J. arvestades, et valitsus ja sõjavägi seisavad nüüd silmitsi uurimisega Rahvusvahelises Kohtus süüdistatuna genotsiidis ja uurimisega Rahvusvahelises Kriminaalkohtus süüdistatuna inimsusvastastes kuritegudes;

K. arvestades, et Myanmaris elab ligikaudu 135 suurt etnilist rühma ja seal on seitse etnilise vähemuse osariiki; arvestades, et Myanmaris räägitakse rohkem kui 100 keelt; arvestades, et Myanmari praegune valitsus ja varasemad valitsused ja ametivõimud on riigi vähemusi süstemaatiliselt diskrimineerinud; arvestades, et teatud vähemusrühmade suhtes kohaldatavat ametlikku poliitikat on kirjeldatud apartheidi ja genotsiidina; arvestades, et 2020. aasta novembris toimunud valimistel ei lubatud osaleda 2,6 miljonil etniliste vähemuste hulka kuuluval valijal;

1. on olukorra pärast Myanmaris äärmiselt mures; nõuab tungivalt, et Myanmari sõjavägi vabastaks viivitamata kõik praegu koduarestis olevad NLD poliitikud ning ennistaks ametisse demokraatlikult valitud valitsuse;

2. on šokeeritud Myanmari sõjaväe tegudest; tuletab meelde sõjaväe toime pandud tõsiseid ja pidevaid inimõiguste rikkumisi, autokraatlikke valitsemismeetodeid ning sõna-, ühinemis- ja rahumeelse kogunemise vabadusele kehtestatud piiranguid;

3. nõuab rahumeelsete meeleavaldajate kaitsmist Myanmaris ja nõuab tungivalt, et sõjavägi lubaks korraldada meeleavaldusi; kutsub Myanmari sõjaväge üles vabastama viivitamata kõik riigi poliitvangid;

4. on äärmiselt mures inimõiguste kaitsjate vastu suunatud rünnakute pärast Myanmaris; nõuab kõigi Myanmaris kinni peetud inimõiguste kaitsjate vabastamist;

5. kutsub nõukogu üles kehtestama riigipöörde eest vastutavate isikute suhtes sihipäraseid sanktsioone ja kaaluma muid võimalikke meetmeid;

6. rõhutab, et riigipööre ei tohiks juhtida tähelepanu kõrvale nende isikute kohtu alla andmiselt, kes vastutavad rohingjade vastu suunatud rünnakute eest, ega nende isikute kohtu alla andmiselt, kes võimaldasid tapmist jätkata; kordab, et Rahvusvahelise Kriminaalkohtu töö peaks toimuma erapooletult, olenemata kohapealsest poliitilisest olukorrast;

7. on sügavalt mures eri vähemuste pideva diskrimineerimise pärast riigis, sealhulgas nende valimistest kõrvale jätmise pärast; rõhutab, et valimistel ei tohi ega peaks kunagi jätma valijaid kõrvale nende etnilise päritolu tõttu;

8. on sügavalt mures sõjaväe tekitatud digikatkestuse pärast, mille eesmärk on piirata suhtlemist ja takistada teabe riigist väljumist; nõuab tungivalt interneti- ja telefoniühenduse viivitamatut taastamist riigis; nõuab tungivalt, et sõjavägi tagaks riigi kodanikele, sealhulgas neile, kes on praegu koduarestis, täieliku juurdepääsu interneti- ja telefoniteenustele; nõuab kindlalt sõnavabaduse kaitsmist;

9. nõuab, et valitsusvälistele organisatsioonidele, ajakirjanikele ja sõltumatutele vaatlejatele antaks täielik juurdepääs riiki; rõhutab vajadust anda humanitaarabi neile, kes seda kõige enam vajavad; kutsub sõjaväge üles viivitamata lubama humanitaarabi andmist kogu riigis;

10. kordab oma üleskutset kehtestada sihipärased sanktsioonid nende suhtes, kes vastutavad rohingjade vastu toime pandud võimaliku genotsiidi eest; kordab lisaks oma üleskutset Myanmari ametivõimudele luua tingimused ja tagatised, et rohingjad, kes seda soovivad, saaksid ÜRO järelevalve all ohutult, vabatahtlikult, väärikalt ja püsivalt oma kodumaale tagasi pöörduda; rõhutab tungivat vajadust alustada Myanmari kaubandussoodustuste kaotamist ELi „Kõik peale relvade“ erikorra raames, kuna inimõiguste olukord riigis pidevalt halveneb;

11. rõhutab, et kõik isikud, kes vastutavad inimõiguste rikkumise eest Myanmaris, tuleb kohtu ette tuua;

12. kiidab neid, kes on Myanmari riigipöörde vastu sõna võtnud; kutsub rahvusvahelist üldsust üles kehtestama Myanmari sõjaväe suhtes uusi rangeid sanktsioone; kiidab ÜRO peasekretäri Antonio Guterresi jõulise sõnavõtu eest Myanmari sõjaväe tegevuse teemal ning palub komisjonil koos ÜROga püüda leida Myanmaris jätkusuutlik lahendus;

13. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon Myanmari valitsusele ja parlamendile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, komisjonile, ELi liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Kagu-Aasia Maade Assotsiatsiooni (ASEAN) peasekretärile, ASEANi valitsustevahelisele inimõiguste komisjonile, Myanmari inimõiguste olukorraga tegelevale ÜRO eriraportöörile, ÜRO pagulaste ülemvolinikule ning ÜRO Inimõiguste Nõukogule.

Viimane päevakajastamine: 10. veebruar 2021
Õigusteave - Privaatsuspoliitika