Päätöslauselmaesitys - B9-0122/2021Päätöslauselmaesitys
B9-0122/2021

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Myanmarin tilanteesta

8.2.2021 - (2021/2540(RSP))

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Urmas Paet, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Dita Charanzová, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans
Renew-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0116/2021

Menettely : 2021/2540(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B9-0122/2021
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B9-0122/2021
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

B9‑0122/2021

Euroopan parlamentin päätöslauselma Myanmarin tilanteesta

(2021/2540(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Myanmarista ja rohingya-väestön tilanteesta, erityisesti 21. toukokuuta 2015[1], 7. heinäkuuta 2016[2], 15. joulukuuta 2016[3], 14. syyskuuta 2017[4], 14. kesäkuuta 2018[5], 13. syyskuuta 2018[6] ja 19. syyskuuta 2019[7] antamansa päätöslauselmat,

 ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Josep Borrellin 1. helmikuuta 2021 antaman julkilausuman,

 ottaa huomioon komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin 1. helmikuuta 2021 antaman julkilausuman,

 ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerin Antonio Guterresin maanantaina 1. helmikuuta 2021 antaman julkilausuman,

 ottaa huomioon vuonna 1949 tehdyn Geneven yleissopimuksen ja sen lisäpöytäkirjat,

 ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A. toteaa, että maanantaina 1. helmikuuta 2021 Myanmarin armeija teki maassa vallankaappauksen; toteaa, että maan siviilijohtaja Aung San Suu Kyi sekä monia muita korkeita hallituksen edustajia, kuten Win Myint, Han Tha Myint ja U Nyan Win, pidätettiin vallankaappauksen aikana; ottaa huomioon, että pidätetyt ovat arestissa virka-asunnoissaan pääkaupungissa Naypyidawssa;

B. ottaa huomioon, että armeija on ilmoittanut, että valta on luovutettu asevoimien komentajalle Min Aung Hlaingille ja että se julistaa kansallisen hätätilan vuoden ajaksi;

C. ottaa huomioon, että vallankaappaus tapahtui sen jälkeen, kun Suu Kyin edustama Kansallinen demokratialiitto sai murskavoiton marraskuussa 2020 pidetyissä vaaleissa;

D. ottaa huomioon, että armeijan tukema Solidaarisuus- ja kehityspuolue pärjäsi surkeasti vaaleissa ja vaati uutta äänestystä vedoten vaalit voittaneen puolueen epäreiluun kampanjointiin;

E. ottaa huomioon, että Min Aung Hlaing aikoo tutkituttaa äänestykseen liittyvät epäselvyydet; ottaa huomioon, että armeija on ilmoittanut, että uudet vaalit järjestetään vaalilautakunnan esittämien tulosten jälkeen; toteaa, että tiettyä uusien vaalien päivämäärää tai ajanjaksoa ei mainittu;

F. ottaa huomioon, että internetin ja uutisten saatavuudessa on ollut laajamittaisia häiriöitä eri puolilla maata, mikä vaikuttaa ihmisten tiedonsaantiin ja valmiuteen järjestää vastatoimia sosiaalisen median kautta; toteaa, että valtakunnallisia sosiaalisen median rajoituksia on pantu täytäntöön ja televisiossa lähetetään yksinomaan armeijan omistuksessa olevaa Myawaddy-kanavaa;

G. ottaa huomioon, että Myanmarissa on ollut protesteja vallankaappausta vastaan; toteaa, että armeija ei salli mielenosoituksia Kansallisen demokratialiiton tukemiseksi; toteaa, että armeija järjestää mielenosoituksia armeijan tukemiseksi;

H. ottaa huomioon, että Suu Kyitä syytetään tuonti- ja vientilainsäädännön rikkomisesta ja laittomien viestintälaitteiden hallussapidosta; panee merkille, että nämä viestintälaitteet näyttävät olevan radiopuhelimia;

I. ottaa huomioon, että Suu Kyi joutui kansainvälisen arvostelun kohteeksi, koska hän ei ottanut kantaa syytöksiin, jotka koskivat rohingya-muslimien kansanmurhaa läntisessä Rakhinen osavaltiossa; toteaa, että Suu Kyi asettui jatkuvasti samalle puolelle armeijan kanssa ja sanoi syytösten olevan ”väärää tietoa”;

J. toteaa, että hallitus ja armeija joutuvat nyt Kansainvälisen tuomioistuimen tutkinnan kohteeksi kansanmurhasyytösten takia ja Kansainvälisen rikostuomioistuimen tutkinnan kohteeksi rikoksia ihmisyyttä vastaan koskevien syytösten vuoksi;

K. ottaa huomioon, että Myanmarissa on noin 135 suurta etnistä ryhmää ja seitsemän etnisen vähemmistön osavaltiota; ottaa huomioon, että Myanmarissa puhutaan yli sataa kieltä; toteaa, että Myanmarin nykyinen hallitus ja edelliset hallitukset ja viranomaiset ovat järjestelmällisesti syrjineet maan vähemmistöjä; toteaa, että virallista politiikkaa tiettyjä vähemmistöryhmiä kohtaan on kuvattu apartheidiksi ja kansanmurhaksi; toteaa, että 2,6 miljoonaa etnisiin vähemmistöihin kuuluvaa äänestäjää ei saanut osallistua marraskuussa 2020 järjestettyihin vaaleihin;

1. on erittäin huolestunut Myanmarin tilanteesta; kehottaa Myanmarin armeijaa vapauttamaan välittömästi kaikki Kansallisen demokratialiiton poliitikot, jotka ovat tällä hetkellä kotiarestissa, ja palauttamaan demokraattisesti valitun hallituksen;

2. on kauhistunut Myanmarin armeijan teoista; muistuttaa sen tekemistä vakavista ja jatkuvista ihmisoikeusloukkauksista, autokraattisista hallintomenetelmistä ja rajoituksista, joita se on asettanut sananvapaudelle, yhdistymisvapaudelle ja rauhanomaiselle kokoontumisvapaudelle;

3. vaatii rauhanomaisten mielenosoittajien suojelua Myanmarissa ja kehottaa armeijaa sallimaan protestit; kehottaa Myanmarin armeijaa vapauttamaan maan poliittiset vangit välittömästi;

4. on erittäin huolestunut ihmisoikeuksien puolustajiin kohdistuneista hyökkäyksistä Myanmarissa; vaatii kaikkien pidätettyjen ihmisoikeuksien puolustajien vapauttamista Myanmarissa;

5. kehottaa neuvostoa määräämään kohdennettuja pakotteita niitä kohtaan, jotka ovat vastuussa vallankaappauksesta, ja harkitsemaan muita mahdollisia toimia;

6. korostaa, että vallankaappaus ei saisi viedä huomiota syytetoimiin ryhtymiseltä niitä henkilöitä vastaan, jotka ovat vastuussa rohingya-väestöön kohdistetuista hyökkäyksistä, ja niitä vallassa olevia henkilöitä vastaan, jotka sallivat tappamisen jatkumisen; toistaa, että Kansainvälisen rikostuomioistuimen kaiken työn olisi tapahduttava puolueettomasti paikan päällä vallitsevasta poliittisesta tilanteesta riippumatta;

7. on erittäin huolestunut siitä, että maan eri vähemmistöjä syrjitään johdonmukaisesti muun muassa siten, että niihin kuuluvat eivät voi osallistua vaaleihin; toteaa painokkaasti, että vaaleissa ei voi eikä koskaan saisi sulkea pois äänestäjiä heidän etnisen taustansa perusteella;

8. on syvästi huolestunut siitä, että armeija on katkaissut digitaaliset yhteydet, minkä tarkoituksena on rajoittaa viestintää ja estää tietojen lähettäminen ulkomaille; vaatii, että internet- ja puhelinyhteydet maassa palautetaan välittömästi; kehottaa armeijaa takaamaan maan kansalaisille, myös tällä hetkellä kotiarestissa oleville, vapaan pääsyn internetiin ja puhelinpalveluihin; vaatii sananvapauden suojelua;

9. vaatii, että kansalaisjärjestöille, toimittajille ja riippumattomille tarkkailijoille sallitaan vapaa pääsy maahan; painottaa tarvetta antaa humanitaarista apua niille, jotka eniten sitä tarvitsevat; kehottaa armeijaa sallimaan välittömästi humanitaarisen avun antamisen koko maassa;

10. toistaa vaatimuksensa määrätä kohdennettuja pakotteita niille, jotka ovat vastuussa toimista, joissa saattaa olla kyse rohingya-väestöön kohdistuvasta kansanmurhasta; toistaa lisäksi vaatimuksensa siitä, että Myanmarin viranomaiset luovat edellytykset ja takeet niiden rohingyoiden, jotka haluavat palata kotimaahansa, turvalliselle, vapaaehtoiselle, arvokkaalle ja pysyvälle paluulle YK:n valvonnassa; korostaa, että on kiireellisesti aloitettava prosessi EU:n ”Kaikki paitsi aseet” -järjestelyyn kuuluvien Myanmarin kauppaetuuksien poistamiseksi maan jatkuvasti heikkenevän ihmisoikeustilanteen vuoksi;

11. painottaa, että kaikki Myanmarissa tapahtuneista ihmisoikeusloukkauksista vastuussa olevat on saatava oikeuden eteen;

12. antaa tunnustusta henkilöille, jotka ovat ottaneet kantaa Myanmarin vallankaappausta vastaan; kehottaa kansainvälistä yhteisöä määräämään Myanmarin armeijalle uusia tiukkoja pakotteita; kiittää Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeriä Antonio Guterresia hänen painavista sanoistaan Myanmarin armeijan toimista ja kehottaa komissiota pyrkimään yhdessä YK:n kanssa kestävän ratkaisun löytämiseen Myanmarissa;

13. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Myanmarin hallitukselle ja parlamentille, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, komissiolle, EU:n jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Kaakkois-Aasian maiden liiton (ASEAN) pääsihteerille, ASEANin hallitustenväliselle ihmisoikeustoimikunnalle, Myanmarin ihmisoikeustilannetta käsittelevälle YK:n erityisraportoijalle, YK:n pakolaisasiain päävaltuutetulle ja YK:n ihmisoikeusneuvostolle.

 

Päivitetty viimeksi: 10. helmikuuta 2021
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö