Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B9-0125/2021Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B9-0125/2021

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl padėties Mianmare

8.2.2021 - (2021/2540(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį

Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Elżbieta Kruk, Tomasz Piotr Poręba, Elżbieta Rafalska, Veronika Vrecionová, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Assita Kanko, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Eugen Jurzyca, Jadwiga Wiśniewska, Emmanouil Fragkos, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Witold Jan Waszczykowski
ECR frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B9-0116/2021

Procedūra : 2021/2540(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B9-0125/2021
Pateikti tekstai :
B9-0125/2021
Balsavimas :
Priimti tekstai :

B9-0125/2021

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Mianmare

(2021/2540(RSP))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Mianmaro,

 atsižvelgdamas į 2021 m. vasario 2 d. Komisijos pirmininko pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimą dėl Mianmaro Europos Sąjungos vardu,

 atsižvelgdamas į 2021 m. vasario 1 d. Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) pirmininko pareiškimą dėl įvykių Mianmaro Sąjungos Respublikoje,

 atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos 2021 m. vasario 4 d. pranešimą spaudai dėl padėties Mianmare,

 atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi 2021 m. vasario 1 d., dieną prieš tai, kai Mianmaro parlamente turėjo prisiekti per 2020 m. lapkričio mėn. visuotinius rinkimus išrinkti nariai, Mianmaro kariuomenė (Tatmadaw) surengė perversmą ir Mianmare metams paskelbė nepaprastąją padėtį;

B. kadangi prasidėjus perversmui šimtams parlamento narių buvo skirtas namų areštas ir buvo sulaikyti mažiausiai 147 asmenys, įskaitant prezidentą Win Myintą, valstybės patarėją Aung San Suu Kyi, įstatymų leidėjus, partijų vadovus ir nušalintos vyriausybės pareigūnus; kadangi Aung San Suu Kyi buvo apkaltinta tuo, kad turėjo nelegaliai į šalį importuotų nešiojamų radijo stotelių, todėl jai gali grėsti dvejų metų laisvės atėmimo bausmė;

C. kadangi 2020 m. lapkričio 8 d. visuotinius rinkimus triuškinančia persvara laimėjo Nacionalinė demokratijos lyga (NLD), vadovaujama Aung San Suu Kyi; kadangi kariškiai, pasitelkdami savo politinę sąjungininkę Sąjungos solidarumo ir plėtros partiją (USDP), pateisino įvykdytą perversmą apkaltinę NLD visuotinių rinkimų klastojimu, o šį skundą dėl pažeidimų atmetė stebėtojai;

D. kadangi 2021 m. vasario 2 d. visoje šalyje sveikatos priežiūros darbuotojai ir valstybės tarnautojai pradėjo nacionalinę pilietinio nepaklusnumo kampaniją protestuodami prieš perversmą; kadangi buvo suimta keletas protestuotojų; kadangi per pastarąsias dienas visame Mianmare išaugo dažniausiai taikių protestų skaičius ir mastas;

E. kadangi po perversmo sutriko internetas ir televizijos transliacijos, o 2021 m. vasario 4 d. Mianmaro kariuomenė, siekdama slopinti nepasitenkinimo ženklus, įpareigojo interneto paslaugų teikėjus blokuoti prieigą prie socialinės žiniasklaidos platformų;

F. kadangi 2021 m. vasario 5 d. Mianmaro kariuomenė (Tatmadaw) sugriežtino represijas prieš buvusią civilinę vyriausybę, sulaikydama vyresnį NLD partijos lyderį Win Hteiną dėl kurstymo maištauti;

G. kadangi praėjus 12 metų nuo naujos konstitucijos priėmimo ir po to įvykusių trijų reguliarių rinkimų kariškiai Mianmare ir toliau tvirtai kontroliuoja šalies vyriausybę; kadangi Tatmadaw yra atskira institucija, kuri net formaliai nėra atskaitinga šalies civiliai vadovybei;

H. kadangi nuo 2017 m. daugiau kaip 700 000 rohinjų dėl saugumo pabėgo iš Mianmaro į kaimyninį Bangladešą po represijų, nuolatinių sunkių žmogaus teisių pažeidimų, įskaitant plačiai vykdomus žudymus, žaginimus ir Mianmaro karinių grupuočių Rachinų valstijoje, kurioje gyveno daugiau kaip milijonas rohinjų, įvykdytus kaimų deginimus; kadangi nuo 1982 m., kai buvo priimti Birmos pilietybės įstatymai, pagal kuriuos rohinjai netenka pagrindinių pilietinių, politinių ir socialinių bei ekonominių teisių, pvz., judėjimo laisvės, teisės į politinį dalyvavimą, darbą ir socialinę apsaugą, rohinjai oficialiai yra be pilietybės; kadangi Aung San Suu Kyi susidūrė su plačiai paplitusia tarptautine kritika, kad ji atsiribojo nuo savo demokratinių įgaliojimų ir įvairiais klausimais – nuo spaudos laisvės iki karinės politikos, susijusios su rohinjais ir kitomis etninėmis mažumomis – nuolaidžiavo Tatmadaw;

I. kadangi, nepaisant to, kad 2019 m. buvo įgyvendinama apsaugos sąlyga ir toliau pažeidžiamos pagrindinės teisės, Mianmaras padidino ryžių eksportą į ES ir taip sukėlė rimtų rinkos sutrikimų;

1. kategoriškai smerkia Mianmare karinių pajėgų (Tatmadaw) įvykdytą valstybės perversmą; ragina kariuomenę nedelsiant ir besąlygiškai paleisti prezidentą, valstybės patarėją ir visus sulaikytus asmenis ir nedelsiant nutraukti nepaprastąją padėtį;

2. ragina kariškius laikytis kuo nuosaikesnės pozicijos, be kita ko, protestuotojų atžvilgiu, atkurti telekomunikacijas, gerbti žmogaus teises, saviraiškos laisvę, pagrindines laisves ir teisinė valstybės principą ir atkurti civilinę vyriausybę;

3. pabrėžia, kad visi įtarimai dėl balsavimo pažeidimų turėtų būti išsiaiškinti pasinaudojant tinkamomis teisinėmis ir administracinėmis priemonėmis;

4. ragina ES toliau remti Mianmaro perėjimą prie civilinio valdymo ir demokratijos, taikos procesą ir nacionalinį susitaikymą, taip pat įtraukų socialinį ir ekonominį vystymąsi. mano, kad konstitucijoje įtvirtintos kariuomenė galios varžo tolesnį Mianmaro perėjimą prie visavertės demokratijos;

5. ragina vesti dialogą ir siekti susitaikymo atsižvelgiant į Mianmaro žmonių valią ir interesus;

6. pakartoja, kad griežtai smerkia visus ankstesnius ir dabartinius žmogaus teisių pažeidimus ir sistemingus, plataus masto išpuolius, įskaitant žudymą, priekabiavimą, žaginimą ir turto naikinimą, karo nusikaltimams ir nusikaltimams žmoniškumui, kuriuos įvykdė ginkluotosios pajėgos prieš rohinjus; smerkia besitęsiančią rohinjų diskriminaciją ir griežtus jų judėjimo laisvės apribojimus, taip pat tai, kad jiems neleidžiama naudotis pagrindinėmis paslaugomis Mianmare; pabrėžia, kad vyriausybė turi nutraukti sistemingą rohinjų perkėlimą iš namų ir bendruomenių Rachinų valstijoje, taip pat kitų etninių ir religinių mažumų, pvz., iš Kačinų ir Šanų valstijų, perkėlimą ir kad visi, kurie yra už tai atsakingi, turi būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn;

7. primena, kad Mianmaras privalo vykdyti įsipareigojimus ir pažadus, susijusius su demokratiniais principais ir pagrindinėmis žmogaus teisėmis – jie yra esminė iniciatyvos „Viskas, išskyrus ginklus“ ir bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistemos dalis; ragina Komisiją, atsižvelgiant į naujausius pokyčius, imtis papildomų apsaugos priemonių, jei tai yra pagrįsta atitinkamais kriterijais ir tinkamais įrodymais, kurios galėtų apimti Mianmarui suteiktų prekybos lengvatų sustabdymą;

8. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Europos išorės veiksmų tarnybai, Komisijai, valstybių narių ir Pietryčių Azijos valstybių asociacijos šalių vyriausybėms ir parlamentams bei Mianmaro vyriausybei ir parlamentui.

 

Atnaujinta: 2021 m. vasario 10 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika