Návrh uznesenia - B9-0125/2021Návrh uznesenia
B9-0125/2021

NÁVRH UZNESENIA o situácii v Mjanmarsku

8.2.2021 - (2021/2540(RSP))

predložený na základe vyhlásenia podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku

Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Elżbieta Kruk, Tomasz Piotr Poręba, Elżbieta Rafalska, Veronika Vrecionová, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Assita Kanko, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Eugen Jurzyca, Jadwiga Wiśniewska, Emmanouil Fragkos, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Witold Jan Waszczykowski
v mene skupiny ECR

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B9-0116/2021

Postup : 2021/2540(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B9-0125/2021
Predkladané texty :
B9-0125/2021
Hlasovanie :
Prijaté texty :

B9‑0125/2021

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Mjanmarsku

(2021/2540(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Mjanmarsku,

 so zreteľom na vyhlásenie podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku v mene Európskej únie z 2. februára 2021 o Mjanmarsku,

 so zreteľom na vyhlásenie predsedu Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN) z 1. februára 2021 o vývoji v Mjanmarskej zväzovej republike,

 so zreteľom na tlačové vyhlásenie Bezpečnostnej rady OSN zo 4. februára 2021 o situácii v Mjanmarsku,

 so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

 so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže 1. februára 2021, t. j. deň pred tým, ako mali poslanci zvolení vo všeobecných voľbách v novembri 2020 zložiť prísahu v mjanmarskom parlamente, mjanmarská armáda (Tatmadaw) uskutočnila štátny prevrat a vyhlásila v Mjanmarsku výnimočný stav v trvaní jedného roka;

B. keďže po prevrate boli stovky poslancov umiestnené do domáceho väzenia a bolo zadržaných najmenej 147 osôb vrátane prezidenta Wina Myinta, štátnej radkyne Aun Schan Su Ťijovej, zákonodarcov, lídrov strany a úradníkov zvrhnutej vlády; keďže Aun Schan Su Ťijová bola obvinená z držby nezákonne dovezených prenosných vysielačiek, čo by mohlo mať za následok dvojročný trest odňatia slobody;

C. keďže všeobecné voľby konané 8. novembra 2020 sa skončili drvivým víťazstvom Národnej ligy za demokraciu (NLD) pod vedením Aun Schan Su Ťijovej; keďže armáda odôvodnila prevrat obvinením NLD z podvodov pri všeobecných voľbách, a to prostredníctvom svojej politickej zástupkyne Strany solidarity a rozvoja zväzu (USDP), pričom takéto tvrdenie pozorovatelia odmietli;

D. keďže 2. februára 2021 zdravotnícki pracovníci a štátni zamestnanci v celej krajine začali národnú kampaň občianskej neposlušnosti, aby vyjadrili nesúhlas s prevratom; keďže viacerí demonštranti boli zatknutí; keďže v uplynulých dňoch sa v Mjanmarsku vo veľkej miere zvýšil počet a rozsah zväčša pokojných protestov;

E. keďže po prevrate došlo k prerušeniu poskytovania internetových a televíznych služieb a 4. februára 2021 mjanmarská armáda nariadila poskytovateľom internetových služieb, aby zablokovali prístup k viacerým platformám sociálnych médií, a to v snahe potlačiť prejavy nesúhlasu;

F. keďže 5. februára 2021 Tatmadaw sprísnila represie proti bývalej civilnej vláde, keď na základe obvinení z buričstva zatkla Wina Hteina, vysokopostaveného lídra strany NLD;

G. keďže 12 rokov po prijatí novej ústavy a po troch regulárnych voľbách má mjanmarská armáda naďalej pevnú kontrolu nad vládou v krajine; keďže Tatmadaw je inštitúcia sama osebe, ktorá sa ani formálne nezodpovedá civilnému vedeniu krajiny;

H. keďže od roku 2017 viac ako 700 000 Rohingov utieklo z Mjanmarska do bezpečia do susedného Bangladéša po represiách a pokračujúcom vážnom porušovaní ľudských práv vrátane rozsiahleho zabíjania, znásilňovania a vypaľovania dedín páchanom mjanmarskými ozbrojenými skupinami v Jakchainskom štáte, ktorý je domovom viac ako 1 milióna Rohingov; keďže Rohingovia sú oficiálne bez štátnej príslušnosti od prijatia barmských zákonov o občianstve v roku 1982, ktoré im odoberajú základné občianske, politické a sociálno-ekonomické práva, ako je sloboda pohybu, politická účasť, zamestnanosť a sociálne zabezpečenie; keďže Aun Schan Su Ťijová čelila rozsiahlej medzinárodnej kritike za to, že sa odchýlila od svojich demokratických zásad, keď armáde ustúpila v otázkach siahajúcich od slobody tlače až po vojenskú politiku pri riešení problematiky Rohingov a iných etnických menšín;

I. keďže napriek vykonávaniu ochrannej doložky v roku 2019 a pokračujúcemu porušovaniu základných práv Mjanmarsko zvýšilo svoj vývoz ryže do EÚ, čo spôsobilo vážne narušenie trhu;

1. dôrazne odsudzuje štátny prevrat, ktorý Tatmadaw uskutočnila v Mjanmarsku; vyzýva armádu, aby okamžite a bez akýchkoľvek podmienok prepustila prezidenta, štátnu radkyňu a všetky zatknuté osoby a bezodkladne ukončila výnimočný stav;

2. vyzýva armádu, aby uplatňovala maximálnu zdržanlivosť, a to aj čo sa týka demonštrantov, obnovila telekomunikácie, dodržiavala ľudské práva, slobodu prejavu, základné slobody a zásady právneho štátu a obnovila civilnú vládu;

3. zdôrazňuje, že každé tvrdenie o nezrovnalostiach pri hlasovaní sa musí riešiť prostredníctvom náležitých právnych a administratívnych kanálov;

4. vyzýva EÚ, aby naďalej podporovala civilnú a demokratickú transformáciu Mjanmarska, jeho mierový proces a národné zmierenie, ako aj inkluzívny sociálno-ekonomický rozvoj; domnieva sa, že ústavou zaručená moc armády bráni ďalšiemu prechodu Mjanmarska na plnohodnotnú demokraciu;

5. podporuje pokračovanie dialógu a zmierenia v súlade s vôľou a záujmami mjanmarského ľudu;

6. opätovne dôrazne odsudzuje všetky minulé a súčasné prípady porušovania ľudských práv a systematické a rozsiahle útoky vrátane zabíjania, obťažovania, znásilňovania a ničenia majetku, vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti, ktorých sa na Rohingoch dopustili ozbrojené sily; odsudzuje pretrvávajúcu diskrimináciu Rohingov, prísne obmedzenia ich slobody pohybu a skutočnosť, že sú im v Mjanmarsku odopierané základné služby; zdôrazňuje, že vláda musí ukončiť systematické vysídľovanie Rohingov z ich domovov a komunít v Jakchainskom štáte, ako aj príslušníkov iných etnických a náboženských skupín v štátoch, ako sú Kačjin a Šan, a že všetci páchatelia musia byť postavení pred súd;

7. pripomína Mjanmarsku, že si musí plniť povinnosti a záväzky týkajúce sa demokratických zásad a základných ľudských práv, ktoré predstavujú podstatný prvok režimu „Všetko okrem zbraní“ a všeobecného systému preferencií; vyzýva Komisiu, aby vzhľadom na nedávny vývoj prijala dodatočné ochranné opatrenia, ak je to odôvodnené na základe príslušných kritérií a podložené náležitými dôkazmi, ktoré môžu zahŕňať pozastavenie obchodných preferencií udelených Mjanmarsku;

8. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a krajín Združenia národov juhovýchodnej Ázie a vláde a parlamentu Mjanmarska.

 

Posledná úprava: 10. februára 2021
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia