Διαδικασία : 2021/2557(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B9-0166/2021

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0166/2021

Συζήτηση :

PV 10/03/2021 - 11
CRE 10/03/2021 - 11

Ψηφοφορία :

PV 11/03/2021 - 11
PV 11/03/2021 - 18

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0089

<Date>{03/03/2021}3.3.2021</Date>
<NoDocSe>B9‑0166/2021</NoDocSe>
PDF 213kWORD 59k

<TitreType>ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ</TitreType>

<TitreSuite>εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής</TitreSuite>

<TitreRecueil>σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού</TitreRecueil>


<Titre>σχετικά με την ανακήρυξη της ΕΕ ως ζώνης ελευθερίας για τους ΛΟΑΤΚΙ</Titre>

<DocRef>(2021/2557(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Roberta Metsola, Jeroen Lenaers, Maria Walsh, Isabel Wiseler‑Lima, Andrzej Halicki, Vladimír Bilčík</Depute>

<Commission>{PPE}εξ ονόματος της Ομάδας PPE</Commission>

<Depute>Cyrus Engerer, Marc Angel, Łukasz Kohut, Leszek Miller, Robert Biedroń, Marek Belka, Evin Incir, Johan Danielsson, Włodzimierz Cimoszewicz</Depute>

<Commission>{S&D}εξ ονόματος της Ομάδας S&D</Commission>

<Depute>Sophia in ’t Veld, Pierre Karleskind</Depute>

<Commission>{Renew}εξ ονόματος της Ομάδας Renew</Commission>

<Depute>Terry Reintke, Tineke Strik, Sylwia Spurek, Alice Kuhnke, Rasmus Andresen, Gwendoline Delbos‑Corfield, Saskia Bricmont, Romeo Franz, Damian Boeselager, Sergey Lagodinsky, Patrick Breyer, Damien Carême, Ernest Urtasun, Grace O’Sullivan, Rosa D’Amato, Caroline Roose, Henrike Hahn, Marie Toussaint, Hannah Neumann, Kira Marie Peter‑Hansen, David Cormand, Daniel Freund, Francisco Guerreiro, Eleonora Evi, Sara Matthieu, Monika Vana, Claude Gruffat, Kim Van Sparrentak, Ignazio Corrao, Tilly Metz, Yannick Jadot, Alexandra Geese, Michael Bloss, Anna Cavazzini</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE</Commission>

<Depute>Malin Björk</Depute>

<Commission>{The Left}εξ ονόματος της Ομάδας The Left</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0166/2021

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανακήρυξη της ΕΕ ως ζώνης ελευθερίας για τους ΛΟΑΤΚΙ

(2021/2557(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «ο Χάρτης»),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

 έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τη σχετική νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ),

 έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

 έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία[1],

 έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68 και την κατάργηση των οδηγιών 64/221/ΕΟΚ, 68/360/ΕΟΚ, 72/194/ΕΟΚ, 73/194/ΕΟΚ, 75/34/ΕΟΚ, 75/35/ΕΟΚ, 90/364/ΕΟΚ και 93/96/ΕΟΚ[2],

 έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/113/ΕΚ, της 13ης Δεκεμβρίου 2004, για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών[3],

 έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης[4],

 έχοντας υπόψη την νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ),

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 12ης Νοεμβρίου 2020, με τίτλο «Ένωση ισότητας: Στρατηγική για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ 2020-2025» (COM(2020)0698),

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με το μέλλον του καταλόγου δράσεων για τα άτομα ΛΟΑΔΜ (2019-2024)[5],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Δεκεμβρίου 2019 σχετικά με τις δημόσιες διακρίσεις και τη ρητορική μίσους κατά των ατόμων ΛΟΑΔΜ, συμπεριλαμβανομένης της έννοιας των ζωνών χωρίς ΛΟΑΔΜ[6],

 έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και προστασία της άσκησης όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων από λεσβίες, ομοφυλόφιλους και αμφιφυλόφιλα, διεμφυλικά και διαφυλικά πρόσωπα (ΛΟΑΔΔ), οι οποίες εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο το 2013,

 έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποίησε το 2019 ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) σχετικά με τους ΛΟΑΤ στην ΕΕ,

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Σεπτεμβρίου 2020 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη διαπίστωση της ύπαρξης σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης του κράτους δικαίου από τη Δημοκρατία της Πολωνίας[7],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Σεπτεμβρίου 2018 σχετικά με πρόταση να κληθεί το Συμβούλιο να διαπιστώσει, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ύπαρξη σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης από την Ουγγαρία των αξιών στις οποίες θεμελιώνεται η Ένωση[8],

 έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 31ης Μαρτίου 2010, προς τα κράτη μέλη σχετικά με μέτρα για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω γενετήσιου προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου (CM/Rec(2010)5), και τα πρότυπα που ενέκρινε η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης,

 έχοντας υπόψη το μνημόνιο, της 3ης Δεκεμβρίου 2020, του Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τον στιγματισμό των ΛΟΑΤΙ στην Πολωνία,

 έχοντας υπόψη τη συζήτηση στην Επιτροπή Τρεχουσών Υποθέσεων του Κογκρέσου Τοπικών Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης και τις επακόλουθες εκθέσεις της με τίτλο «Διερευνητική έκθεση σχετικά με τον ρόλο των τοπικών αρχών όσον αφορά την κατάσταση και τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ στην Πολωνία», της 27ης Ιανουαρίου 2021, και «Προστασία των ΛΟΑΤΚΙ στο πλαίσιο της αυξανόμενης ρητορικής μίσους και των διακρίσεων κατά των ΛΟΑΤΚΙ: Ο ρόλος των τοπικών και περιφερειακών αρχών», της 10ης Φεβρουαρίου 2021,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ είναι ανθρώπινα δικαιώματα·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα στην ίση μεταχείριση και τη μη εισαγωγή διακρίσεων αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα που κατοχυρώνεται στις Συνθήκες της ΕΕ και στον Χάρτη και θα πρέπει να γίνεται πλήρως σεβαστό· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα κράτη μέλη έχουν αναλάβει, βάσει του διεθνούς δικαίου και των Συνθηκών της ΕΕ, υποχρεώσεις και καθήκοντα όσον αφορά την τήρηση, την εγγύηση, την προστασία και την άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση των ανισοτήτων στην ΕΕ αποτελεί κοινή ευθύνη, η οποία απαιτεί κοινές προσπάθειες και δράση σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τον Μάρτιο του 2019, περισσότερες από 100 περιφέρειες, νομοί και δήμοι σε ολόκληρη την Πολωνία έχουν εγκρίνει ψηφίσματα με τα οποία κήρυξαν το έδαφός τους ζώνη απαλλαγμένη από την αποκαλούμενη «ιδεολογία των ΛΟΑΤΚΙ» ή έχουν εγκρίνει «περιφερειακούς χάρτες οικογενειακών δικαιωμάτων»· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Νοέμβριο του 2020, η ουγγρική πόλη Nagykáta ενέκρινε ψήφισμα που απαγορεύει τη «διάδοση και προώθηση της προπαγάνδας των ΛΟΑΤΚ»· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ψηφίσματα αυτά εισάγουν άμεσες και έμμεσες διακρίσεις κατά των ΛΟΑΤΚΙ· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ψηφίσματα για τις ζώνες χωρίς ΛΟΑΤ εκφράζουν την αντίθεσή τους στην «ιδεολογία του κινήματος των ΛΟΑΤ» και καλούν τις τοπικές κυβερνήσεις να απόσχουν από κάθε ενέργεια που θα ενθάρρυνε την ανεκτικότητα έναντι των ΛΟΑΤΚΙ, μεταξύ άλλων με την κατάργηση της οικονομικής βοήθειας προς οργανώσεις που αποσκοπούν στην προώθηση της μη εισαγωγής διακρίσεων και της ισότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι «περιφερειακοί χάρτες οικογενειακών δικαιωμάτων» χρησιμοποιούν έναν πολύ στενό ορισμό της οικογένειας, ενώ ζητούν από τους δήμους να προστατεύουν τα οικογενειακά δικαιώματα σε όλες τις πολιτικές, τις πρωτοβουλίες και τη χρηματοδότησή τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι εστιάζοντας μόνο σε αυτούς τους τύπους οικογένειας, οι περιφερειακοί χάρτες έμμεσα ενθαρρύνουν τις διακρίσεις σε βάρος όλων των άλλων μορφών οικογενειών, και ιδίως των μονογονεϊκών οικογενειών, των οικογενειών των ομόφυλων ζευγαριών και των οικογενειών «ουράνιο τόξο», και αποθαρρύνουν την παροχή οικονομικής στήριξης σε έργα και πρωτοβουλίες που προστατεύουν και προωθούν τα θεμελιώδη δικαιώματα, οργανώνουν την παροχή εκπαίδευσης κατά των διακρίσεων ή στηρίζουν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο την ισότητα και τους ΛΟΑΤΚΙ·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πολωνός Διαμεσολαβητής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα έχει υποβάλει εννέα καταγγελίες κατά ορισμένων περιφερειών, νομών και δήμων που ενέκριναν ψηφίσματα με τα οποία κήρυξαν το έδαφός τους ζώνη απαλλαγμένη από την «ιδεολογία των ΛΟΑΤΙ», με αποτέλεσμα μέχρι στιγμής τέσσερα ψηφίσματα να έχουν κηρυχθεί αντισυνταγματικά από τα διοικητικά δικαστήρια· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Ιανουάριο του 2021, η πολωνική πόλη Nowa Dęba απέσυρε το ψήφισμά της με το οποίο κήρυξε το έδαφός της ζώνη απαλλαγμένη από την αποκαλούμενη «ιδεολογία των ΛΟΑΤ» μετά την απώλεια μιας συμφωνίας αδελφοποίησης με την ιρλανδική πόλη Fermoy· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νομός Sztum και η πόλη Tomaszów Mazowiecki της Πολωνίας απέσυραν τα ψηφίσματά τους για την έγκριση περιφερειακών χαρτών οικογενειακών δικαιωμάτων τον Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2020 αντίστοιχα·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Νορβηγία διέκοψε τη χορήγηση κονδυλίων στις πολωνικές περιφέρειες, νομούς και δήμους που είχαν εγκρίνει ψηφίσματα με τα οποία κήρυξαν το έδαφός τους ζώνη απαλλαγμένη από την αποκαλούμενη «ιδεολογία των ΛΟΑΤΙ» ή είχαν εγκρίνει «περιφερειακούς χάρτες οικογενειακών δικαιωμάτων»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή απέρριψε αιτήσεις για χρηματοδότηση από την ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος αδελφοποίησης πόλεων από πολωνικές πόλεις που είχαν εγκρίνει ψηφίσματα σχετικά με ζώνες χωρίς ΛΟΑΤΙ ή σχετικά με οικογενειακά δικαιώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα ταμεία της ΕΕ των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται στο πλαίσιο των κανονισμών περί κοινών διατάξεων 2021-2027 πρέπει να σέβονται την αρχή της μη εισαγωγής διακρίσεων και τα θεμελιώδη δικαιώματα όπως ορίζονται στη Συνθήκη, μεταξύ άλλων με βάση τον γενετήσιο προσανατολισμό, και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δήμοι που ενεργούν ως εργοδότες πρέπει να τηρούν την οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, η οποία απαγορεύει τις διακρίσεις και την παρενόχληση λόγω γενετήσιου προσανατολισμού στην απασχόληση, σύμφωνα με την απόφαση στην υπόθεση C-507/18 Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI[9]·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τρεις ΜΚΟ υπέβαλαν στην Επιτροπή νομική καταγγελία στην οποία επισημαίνεται ότι οι «περιφερειακοί χάρτες οικογενειακών δικαιωμάτων» και τα ψηφίσματα που ανακηρύσσουν περιφέρειες, νομούς και δήμους ως απαλλαγμένους από την αποκαλούμενη «ιδεολογία των ΛΟΑΤΙ» εισάγουν διακρίσεις σε βάρος των ΛΟΑΤΚΙ και, ως εκ τούτου, παραβιάζουν την οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία, καθώς και τα άρθρα 15 και 21 του Χάρτη σχετικά με την ελευθερία επιλογής επαγγέλματος και το δικαίωμα για εργασία και σχετικά με τη μη εισαγωγή διακρίσεων, αντίστοιχα· λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι σήμερα η Επιτροπή δεν έχει δώσει απάντηση σε αυτή τη νομική καταγγελία ούτε έχει αναγνωρίσει επισήμως παραβίαση του δικαίου της ΕΕ·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση ψηφισμάτων σχετικά με την απαλλαγή από την αποκαλούμενη «ιδεολογία των ΛΟΑΤ» ή σχετικά με τους «περιφερειακούς χάρτες οικογενειακών δικαιωμάτων» αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου πλαισίου αυξανόμενων διακρίσεων και επιθέσεων κατά της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ στην Πολωνία, στις οποίες περιλαμβάνεται ο χαρακτηρισμός της διαφορετικότητας όσον αφορά τη σεξουαλικότητα, την ταυτότητα και την έκφραση ως επικίνδυνης ιδεολογίας, καθώς επίσης και αυξανόμενης ρητορικής μίσους από δημόσιες αρχές, εκλεγμένους αξιωματούχους – συμπεριλαμβανομένου του σημερινού Προέδρου – και των φιλοκυβερνητικών μέσων ενημέρωσης, και συλλήψεων ακτιβιστών για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ, καθώς και επιθέσεων εναντίον και απαγορεύσεων πορειών «υπερηφάνειας» και προγραμμάτων αύξησης της ευαισθητοποίησης, μεταξύ άλλων και σε σχολεία, καθώς και διαδηλώσεων κατά των ΛΟΑΤ που εισάγουν διακρίσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ρητορική μίσους από τις δημόσιες αρχές νομιμοποιεί και τροφοδοτεί περαιτέρω το κλίμα μισαλλοδοξίας και διακρίσεων κατά των ΛΟΑΤΚΙ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η άσκηση της ελευθερίας της έκφρασης συνεπάγεται καθήκοντα και ευθύνες, ιδίως για τις δημόσιες αρχές, τους πολιτικούς και τους διαμορφωτές της κοινής γνώμης, και λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν θα πρέπει να συμμετέχουν σε ρητορική μίσους ή σε οποιαδήποτε ρητορική που στιγματίζει τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ, και θα πρέπει να καταγγέλλουν και να αντιτίθενται σθεναρά σε αυτά τα αφηγήματα και τον στιγματισμό, ακόμη και όταν εκφράζονται από ιδιώτες·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Πολωνοί ακτιβιστές που αντιδρούν στα ψηφίσματα σχετικά με την απαλλαγή από την αποκαλούμενη «ιδεολογία των ΛΟΑΤΙ» και τους «περιφερειακούς χάρτες οικογενειακών δικαιωμάτων» και ενημερώνουν το κοινό σχετικά με αυτά αντιμετωπίζουν στρατηγικές αγωγές προς αποθάρρυνση της συμμετοχής του κοινού (SLAPP) λόγω του έργου τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Πολωνοί ακτιβιστές που εργάζονται για την καταγγελία των δηλώσεων κατά των ΛΟΑΤΚΙ και των οικογενειακών χαρτών, συμπεριλαμβανομένων των διαχειριστών του ιστοτόπου «Atlas of Hate» και του δημιουργού του φωτογραφικού έργου «LGBT-free zone», έχουν υποβληθεί σε αβάσιμες μηνύσεις από τοπικές κυβερνήσεις ή φονταμενταλιστικές οργανώσεις που ζητούν σημαντική οικονομική αποζημίωση, καθώς και σε εκστρατεία δυσφήμισης που τους χαρακτηρίζει ως ψεύτες λόγω της χρήσης δημιουργικών εργαλείων υπεράσπισης συμφερόντων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ενέργειες αυτές αποσκοπούν σαφώς στον εκφοβισμό και τη φίμωση της κοινωνίας των πολιτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολωνικές αρχές έχουν καθήκον να προστατεύουν πλήρως όλα τα άτομα που ανήκουν σε μειονότητες, συμπεριλαμβανομένων των ΛΟΑΤΚΙ, από την εχθρότητα και την επιθετικότητα, και να τους δίνουν τη δυνατότητα να εκτελούν ελεύθερα τις δραστηριότητές τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή δεν έχει θεσπίσει νομοθεσία κατά των SLAPP, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις του Κοινοβουλίου·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν υποβληθεί στην Επιτροπή Αναφορών δύο αναφορές (αριθ. 0448/2020 και αριθ. 0354/2020) σχετικά με το θέμα των «ζωνών χωρίς ΛΟΑΤΙ στην Πολωνία»· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω αναφορές συζητήθηκαν στην Επιτροπή Αναφορών στις 26 Ιανουαρίου 2021 και, λόγω της μη ικανοποιητικής απάντησης της Επιτροπής, παραμένουν ανοικτές προκειμένου η Επιτροπή να αποσαφηνίσει περαιτέρω την κατάσταση·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δεύτερη έρευνα για τους ΛΟΑΤΙ, η οποία δημοσιεύτηκε από τον FRA τον Μάιο του 2020, επισημαίνει την αύξηση της μισαλλοδοξίας και της βίας κατά των ΛΟΑΤΚΙ ή των ατόμων που εκλαμβάνονται ως ΛΟΑΤΚΙ στην Πολωνία, και καταδεικνύει την πλήρη έλλειψη εμπιστοσύνης των Πολωνών ΛΟΑΤΚΙ ερωτηθέντων στις προσπάθειες της κυβέρνησης για την καταπολέμηση των διακρίσεων και της βίας, σημειώνοντας το χαμηλότερο ποσοστό από οποιοδήποτε άλλο μέρος της Ένωσης (μόνο 4 %), και το υψηλότερο ποσοστό ερωτηθέντων που αποφεύγουν συγκεκριμένες τοποθεσίες επειδή φοβούνται μην υποστούν επίθεση, παρενόχληση ή απειλή (79 %)· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό δείχνει σαφή συσχέτιση μεταξύ της φοβικής όσον αφορά τους ΛΟΑΤΚΙ διακυβέρνησης και της αύξησης των διακρίσεων και της βίας κατά των ΛΟΑΤΚΙ·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει ήδη ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ποινικοποιήσουν τις αποκαλούμενες πρακτικές «θεραπείας μετατροπής»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση, του Μαΐου 2020, του ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα του ΟΗΕ σχετικά με την προστασία από τη βία και τις διακρίσεις λόγω γενετήσιου προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου κάλεσε τα κράτη μέλη να απαγορεύσουν τις πρακτικές «θεραπείας μετατροπής»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρακτική αυτή εξακολουθεί να εφαρμόζεται σε τουλάχιστον 69 χώρες παγκοσμίως, μεταξύ άλλων και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου έχει αναφερθεί ότι έχει πραγματοποιηθεί χρήση φαρμάκων, ψυχοθεραπείας και τελετουργικού καθαρισμού σε θεραπείες μετατροπής σε κράτη μέλη της ΕΕ[10]· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρακτική αυτή έχει απαγορευθεί μόνο σε δύο κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και συγκεκριμένα στη Μάλτα και τη Γερμανία·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εναντίωση κατά των ΛΟΑΤΚΙ συχνά συνοδεύεται από μια ευρύτερη επιδείνωση της κατάστασης της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εκφράσει τη βαθιά του ανησυχία σε διάφορα ψηφίσματα σχετικά με την επιδείνωση του κράτους δικαίου στην Πολωνία, ιδίως όσον αφορά την ανεξαρτησία του δικαστικού συστήματος και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει δοθεί ακόμη κατάλληλη απάντηση στην πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου για τη θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα που θα διέπεται από διοργανική συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και του Συμβουλίου·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει εκφράσει τη θέση του σε πολλά ψηφίσματά του σχετικά με την κατάσταση του κράτους δικαίου, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στην Πολωνία, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι υπάρχει συστημική απειλή κατά των αξιών του άρθρου 2 της ΣΕΕ και ότι αυτή συνιστά σαφή κίνδυνο σοβαρής παραβίασης των αξιών αυτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ακροάσεις με τις πολωνικές αρχές που διοργάνωσε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 της ΣΕΕ ως απάντηση στις απειλές κατά των κοινών ευρωπαϊκών αξιών στην Πολωνία δεν έχουν αποφέρει αποτελέσματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Πολωνία όχι μόνο δεν έχει αντιμετωπιστεί, αλλά έχει επίσης επιδεινωθεί σοβαρά μετά την έναρξη της διαδικασίας, παράλληλα με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ιδίως των ΛΟΑΤΚΙ και των γυναικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο θα πρέπει να διασφαλίσει ότι οι ακροάσεις σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 της ΣΕΕ εξετάζουν επίσης τις νέες εξελίξεις και αξιολογούν τους κινδύνους παραβίασης των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Πρόεδρος της Επιτροπής Ursula von der Leyen δήλωσε στην ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης το 2020 στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι «οι ζώνες χωρίς ΛΟΑΤΚΙ» είναι ζώνες χωρίς ανθρωπιά και δεν έχουν θέση στην Ένωσή μας»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Πρόεδρος της Επιτροπής δήλωσε επίσης ότι ο όρος ΛΟΑΤΚΙ αναφέρεται στην ταυτότητα ενός προσώπου και όχι σε ιδεολογία[11]· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο θα πρέπει να απόσχουν από την στενή ερμηνεία της αρχής του κράτους δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή δεν θα πρέπει να διστάσει να χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών επί παραβάσει, του πλαισίου για το κράτος δικαίου, του άρθρου 7 της ΣΕΕ, καθώς και του πρόσφατα εγκριθέντος κανονισμού για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης σε περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ σε ολόκληρη την Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι το νέο πρόγραμμα «Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες» μπορεί να συμβάλει στην οικοδόμηση μιας κοινωνίας χωρίς διακρίσεις και με μεγαλύτερη ισότητα μέσω της διάθεσης κονδυλίων σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που προωθούν την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ οι ΛΟΑΤΚΙ στην Πολωνία αντιμετωπίζουν συστηματικές διακρίσεις, αυτό αποτελεί επίσης πρόβλημα σε ολόκληρη την ΕΕ, με ελάχιστη έως μηδενική πρόοδο όσον αφορά την άμβλυνση των συνεχιζόμενων διακρίσεων κατά των ΛΟΑΤΚΙ και της παρενόχλησης αυτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημόσιες διακρίσεις, η ρητορική μίσους και τα εγκλήματα μίσους κατά των ΛΟΑΤΚΙ εξακολουθούν να επικρατούν σε ολόκληρη την ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιθέσεις αυτές παραβιάζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ και ότι η απόκριση των δημόσιων αρχών πολύ συχνά παραμένει ανεπαρκής· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε όλα τα κράτη μέλη οι ΛΟΑΤΚΙ εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν υψηλότερο ποσοστό διακρίσεων σε όλους τους τομείς της ζωής, μεταξύ άλλων στην εργασία και στο σχολείο, και υψηλό ποσοστό σωματικών, συναισθηματικών και σεξουαλικών επιθέσεων, τόσο εντός όσο και εκτός Διαδικτύου, γεγονός που οδηγεί σε ανησυχητικό ποσοστό αυτοκτονιών μεταξύ των νέων ΛΟΑΤΚΙ[12], και ιδίως μεταξύ των νέων τρανς ατόμων·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τρανς άτομα εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν ορισμένες από τις χειρότερες μορφές διακρίσεων, βίας και διώξεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2018, η Επιτροπή δημοσίευσε μελέτη με τίτλο «Trans and intersex equality rights in Europe – a comparative analysis» (Τρανς και ίντερσεξ άτομα στην Ευρώπη – μια συγκριτική ανάλυση)· λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο 13 από τις 31 χώρες που συμμετείχαν στη μελέτη διαθέτουν εθνική νομοθεσία, τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό, η οποία παρέχει προστασία με βάση την ταυτότητα φύλου ή/και τα χαρακτηριστικά φύλου·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά κράτη μέλη δεν διαθέτουν ειδικούς νόμους κατά των διακρίσεων, οι οποίοι τουλάχιστον τηρούν τα ελάχιστα πρότυπα της ΕΕ για την προστασία των ανθρώπων από τις διακρίσεις, τη ρητορική μίσους και τη βία λόγω γενετήσιου προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου, έκφρασης φύλου και χαρακτηριστικών φύλου, και λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχουν λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση αυτού του νομικού κενού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η οριζόντια οδηγία για τη μη εισαγωγή διακρίσεων, η οποία θα μπορούσε να καλύψει εν μέρει αυτό το κενό προστασίας πέραν του τομέα της απασχόλησης, έχει παραμείνει στάσιμη στο Συμβούλιο για περισσότερα από 10 έτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή νομικών μέτρων κατά των διακρίσεων, όπου υπάρχουν, εξακολουθεί να είναι ανεπαρκής σε πολλά κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή προτίθεται να επεκτείνει τον ενωσιακό κατάλογο εγκλημάτων βάσει του άρθρου 83 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ ώστε να καλύπτει τα εγκλήματα μίσους και τη ρητορική μίσους, μεταξύ άλλων όταν στοχεύουν τους ΛΟΑΤΚΙ·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο η Μάλτα, η Πορτογαλία και ορισμένες περιφέρειες της Ισπανίας έχουν απαγορεύσει τις ιατρικές επεμβάσεις σε ίντερσεξ άτομα χωρίς τη συγκατάθεσή τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά κράτη μέλη εξακολουθούν να ακολουθούν μια προσέγγιση που χαρακτηρίζεται από υψηλή ιατρικοποίηση και παθολογικοποίηση·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νομικές εξελίξεις στην Ουγγαρία έχουν παρεμποδίσει σοβαρά την άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση του άρθρου 33 του νόμου Omnibus T/9934 απαγορεύει de facto τη νομική αναγνώριση φύλου για τα τρανς και ίντερσεξ άτομα στην Ουγγαρία, εκθέτοντας τα άτομα αυτά σε διακρίσεις και παραβιάζοντας το δικαίωμά τους στην ιδιωτικότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Δεκέμβριο του 2020, το ουγγρικό κοινοβούλιο ενέκρινε συνταγματικές τροποποιήσεις οι οποίες περιορίζουν περαιτέρω τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ, παραβλέπουν την ύπαρξη τρανς ατόμων και ατόμων με μη δυαδικό φύλο και περιορίζουν το δικαίωμά τους στην οικογενειακή ζωή, καθώς και έναν νόμο που θα στερήσει από τα μη έγγαμα ζευγάρια το δικαίωμα υιοθεσίας·

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Ιανουάριο του 2021, το λετονικό κοινοβούλιο άρχισε να εξετάζει τη συνταγματική τροποποίηση που αποσκοπεί στον περιορισμό της επέκτασης της έννοιας της οικογένειας, όπως αναφέρεται στην απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου, με την οποία το Συνταγματικό Δικαστήριο αναγνώρισε την εφαρμογή του εργατικού δικαίου σε διάφορα μοντέλα οικογενειών και υποχρέωσε τον νομοθέτη να διασφαλίσει τη στήριξη και την προστασία των ζευγαριών του ιδίου φύλου·

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Ιούνιο του 2020, η ρουμανική Γερουσία ενέκρινε νομοσχέδιο για την απαγόρευση των δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην εξέταση της θεωρίας της ταυτότητας φύλου σε εκπαιδευτικά πλαίσια· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος της Ρουμανίας αρνήθηκε να ψηφίσει τον νόμο, ζητώντας αντ’ αυτού έλεγχο της συνταγματικότητάς του· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Δεκέμβριο του 2020, το ρουμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο κήρυξε τον νόμο ασύμβατο με το Σύνταγμα· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό δείχνει ότι οι αποτελεσματικοί έλεγχοι και οι ισορροπίες στα κράτη μέλη όσον αφορά το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ·

ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το να είσαι γονέας σε ένα κράτος μέλος σημαίνει ότι είσαι γονέας σε όλα τα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν περιπτώσεις παιδιών με δύο γονείς του ιδίου φύλου που αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω της έλλειψης νομικών διατάξεων για την αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικού γέννησης με δύο γονείς του ιδίου φύλου· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια επικείμενη απόφαση του ΔΕΕ θα αποφανθεί σχετικά με την υπόθεση ενός παιδιού με δύο λεσβίες μητέρες που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της ανιθαγένειας λόγω αυτού του νομικού κενού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ προβλέπει μια νομοθετική πρωτοβουλία για την κάλυψη αυτού του νομικού κενού και μια αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών του 2009 για την ελεύθερη κυκλοφορία, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί και οι δύο για το 2022· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ζευγάρια του ιδίου φύλου εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά την άσκηση του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της ΕΕ, ωστόσο η Επιτροπή δεν έχει προτείνει τη θέσπιση νομοθεσίας για την αμοιβαία αναγνώριση των σχέσεων·

ΚΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση των ανισοτήτων στην ΕΕ αποτελεί κοινή ευθύνη, η οποία απαιτεί κοινές προσπάθειες και δράση σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές καλούνται να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στον τομέα αυτό· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές αυτές είναι συχνά υπεύθυνες για την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ και την ενσωμάτωση της ισότητας και της διαφορετικότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κογκρέσο Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης ενέκρινε ψήφισμα στο οποίο υπενθυμίζει τις αρμοδιότητες των τοπικών αρχών όσον αφορά την προστασία των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ και τις καλεί να διορίσουν «τοπικό εμπειρογνώμονα για την ισότητα και τη διαφορετικότητα»[13]·

ΚΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή των Περιφερειών, ως εκπρόσωπος των τοπικών και περιφερειακών αρχών της ΕΕ, έχει κληθεί να εξετάσει το ενδεχόμενο να αναλάβει δράση, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, ως απόκριση στη δημιουργία ζωνών απαλλαγμένων από την αποκαλούμενη «ιδεολογία των ΛΟΑΤ»·

ΚΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να απολαμβάνουν την ελευθερία να ζουν και να δείχνουν δημοσίως τον γενετήσιο προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου, την έκφραση φύλου και τα χαρακτηριστικά φύλου τους χωρίς τον φόβο μισαλλοδοξίας, διακρίσεων ή διώξεων για τους λόγους αυτούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα ασύλου κατοχυρώνεται από τον Χάρτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να διασφαλιστεί η κατάλληλη προστασία των ευάλωτων αιτούντων, συμπεριλαμβανομένων των ΛΟΑΤΚΙ αιτούντων, στο πλαίσιο του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου και της μεταρρύθμισής του·

ΚΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, αντί να εισάγουν διακρίσεις εις βάρος των ΛΟΑΤΚΙ, οι αρχές σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προστατεύουν και να προωθούν την ισότητα και τα θεμελιώδη δικαιώματα όλων, συμπεριλαμβανομένων των ΛΟΑΤΚΙ, και να διασφαλίζουν πλήρως τα δικαιώματά τους·

1. κηρύσσει την Ευρωπαϊκή Ένωση «ζώνη ελευθερίας για τους ΛΟΑΤΚΙ»·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

 

[1] ΕΕ L 303 της 2.12.2002, σ. 16.

[2] ΕΕ L 158 της 30.4.2004, σ. 77.

[3] ΕΕ L 373 της 21.12.2004, σ. 37.

[4] ΕΕ L 204 της 26.7.2006, σ. 23.

[5] ΕΕ C 449 της 23.12.2020, σ. 146.

[6] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0101.

[7] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0225.

[8] ΕΕ C 433 της 23.12.2019, σ. 66.

[9] Απόφαση της 23ης Απριλίου 2020, Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI, C-507/18, EU:C:2020:289.

[12] A long way to go for LGBTI equality (Η απόσταση μέχρι την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ είναι μεγάλη), FRA, 2020, https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-lgbti-equality-1_en.pdf· Έκθεση 2020 Rainbow Europe, ILGA-Europe, https://www.ilga-europe.org/rainboweurope/2020

Τελευταία ενημέρωση: 8 Μαρτίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου